Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 285/2023 s účinnosťou od 01.09.2023

Legislatívny proces k zákonu 285/2023

MENÍ:
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.04.2024 Zákon o pohrebníctve
577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2024 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2025 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.09.2023 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2024 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Načítavam znenie...
MENU
Hore