Podzákonné predpisy k predpisu 563/2009

 1. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019
 2. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012
 3. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 214/2015 účinný od 15.09.2015
 4. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 229/2014 účinný od 15.09.2015
 5. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia 236/2018 účinný od 09.08.2018
 6. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015
 7. platnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015
 8. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 289/2015 účinný od 03.11.2015
 9. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014
 10. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 318/2017 účinný od 01.02.2018 do 30.06.2021
 11. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 325/2016 účinný od 07.12.2016
 12. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. 328/2014 účinný od 28.11.2014
 13. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 330/2021 účinný od 31.08.2021
 14. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 338/2018 účinný od 29.11.2018
 15. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 34/2023 účinný od 01.02.2023
 16. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. 343/2017 účinný od 28.12.2017
 17. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 344/2019 účinný od 29.10.2019
 18. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721. 354/2017 účinný od 30.12.2017
 19. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 367/2019 účinný od 01.01.2020
 20. platnýRek. vyhláška o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.01.2015
 21. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 404/2019 účinný od 28.11.2019
 22. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel. 411/2014 účinný od 31.12.2014
 23. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013
 24. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 422/2021 účinný od 01.01.2022
 25. platnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane 443/2013 účinný od 01.02.2014
 26. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane 443/2013 účinný od 01.02.2014
 27. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností 461/2021 účinný od 04.12.2021
 28. platnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov 48/2020 účinný od 19.03.2020
 29. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 539/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.03.2012
 30. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 539/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.04.2012
MENU
Hore