Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 229/2014 účinný od 15.09.2015

Platnosť od: 22.08.2014
Účinnosť od: 15.09.2015
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 229/2014 s účinnosťou od 15.09.2015 na základe 214/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu
a)

zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,

b)

predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov.

c)

úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,

d)

daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

e)

odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,

f)

správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.

§ 2 - Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu
a)

vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,

b)

sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,

c)

osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.

d)

splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore