Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 01.10.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Daňové právo, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 266/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.“.

2.
V prílohe č. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "90 - tabaková surovina," a v písmene b) sa za slová "13 - platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu," vkladajú slová "14 - platiteľ dane z tabakovej suroviny,".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

v z. Radko Kuruc v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore