Články k predpisu 321/2002

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO OZBROJENÉHO KONFLIKTU A 21. STOROČIE

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá zmeneným podmienkam 21. storočia v oblasti vedenia ozbrojených konfliktov a formuluje závery, že či súčasná právna úprava je stále efektívnym nástrojom regulácie predmetnej oblasti medzinárodného práva

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
ozbrojené sily
Priradené k predpisu:
321/2002 paragrafy: 2


Vydané: 05.09.2019
Autor: JUDr., Daniel Bednár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniel Bednár, PhD.

ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČESKOU REPUBLIKOU O SPOLUPRÁCI PRI VZÁJOMNEJ OCHRANE VZDUŠNÉHO PRIESTORU A JEJ MIESTO V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
Príspevok analyzuje predmetnú zmluvu z hľadiska jej postavenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky a identifikuje niektoré problémy, ktoré môžu nastať pri vykonávaní jednotlivých ustanovení v súvislosti s ochranou ľudských práv

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
narušiteľ vzdušného priestoru
Priradené k predpisu:
321/2002 paragrafy: 4c


Vydané: 26.08.2018
Autor: JUDr., Daniel Bednár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniel Bednár, PhD.

PRIAMA ÚČASŤ NA NEPRIATEĽSTVE A MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO

Abstrakt
Článok sa zaoberá inštitútom medzinárodného práva ozbrojených konfliktov-Priama účasť na nepriateľstve v súvislosti s pôsobením občanov SR v povstaleckých formáciách na Ukrajine. Účasť občanov SR v tomto konflikte bola dôvodom na zakotvenie novej skutkovej podstaty do TZ (par. 419a). Príspevok zároveň poukazuje na rozdiel medzi účasťou cudzincov vo vnútroštátnom ozbrojenom konflikte a výkonom žoldnierstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
ozbrojené sily
Priradené k predpisu:
321/2002 paragrafy: 2


Vydané: 08.09.2017
Autor: JUDr., Daniel Bednár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniel Bednár, PhD.

KONTRAKTORI VS. ŽOLDNIERI A MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO

Abstrakt
Zámerom predkladaného príspevku je prostredníctvom historickej, analytickej, komparatívnej a indukčnej metódy odlíšenie klasického žoldnierstva, ako ho definuje medzinárodné právo, od pôsobenie tzv. súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (private military and security companies - PMSC). Tie sa vo forme obchodných spoločností objavujú v rôznych oblastiach medzinárodného krízového manažmentu a tvoria v súčasnosti nezanedbateľný komponent ozbrojenej prítomnosti v jednotlivých konfliktoch. Sú tiež pomerne výnosným predmetom „nadnárodného“ podnikania s pomerne nejasne stanovenými pravidlami, do ktorých značne zasahuje aj medzinárodné právo ozbrojeného konfliktu (medzinárodné humanitárne právo).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
ozbrojené sily
Priradené k predpisu:
321/2002 paragrafy: 2


Vydané: 13.09.2016
Autor: JUDr., Daniel Bednár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniel Bednár, PhD.

PRIDELENEC OBRANY - DIPLOMAT 21. STOROČIA, ALEBO RELIKT DÔB MINULÝCH?

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vznikom a vývojom inštitútu pridelenca obrany ako nástroja vojenskej diplomacie od najstarších čias až po súčasnosť v ktorej dochádza k zmene úloh tohto diplomata a presunu jeho základnej agendy z bilaterálnej na multilaterálnu úroveň. Zodpovedá tomu aj vznik nových foriem zastúpenia ako je aj tzv. travelling attaché - cestujúci pridelenec. Tento trend sa prejavuje aj vo vojenskej diplomacii Slovenskej republiky, ktorá má skúsenosti s obrannou diplomaciou ešte z čias 1. ČSR keď na jej území v rokoch 1919 - 1938 pôsobila Francúzska vojenská misia disponujúca rozsiahlymi právomocami nad výstavbou a fungovaním ozbrojených síl nového štátu. Pôsobenie vojenských diplomatov v SR sa v súčasnosti riadi Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a pravidlami medzinárodného obyčajového práva v oblasti diplomatického zastúpenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
medzinárodná spolupráca ozbrojených síl
Priradené k predpisu:
321/2002 paragrafy: 11


Vydané: 25.09.2012
Autor: JUDr., Daniel Bednár, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniel Bednár, PhD.
MENU
Hore