Dôvodové správy k predpisu 321/2002

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
  K predpisu 457/2022 , dátum vydania: 20.12.2022
 2. Vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
  K predpisu 92/2022 , dátum vydania: 30.03.2022
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 477/2019 , dátum vydania: 30.12.2019
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
  K predpisu 98/2019 , dátum vydania: 18.04.2019
 5. Vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 378/2015 , dátum vydania: 15.12.2015
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  K predpisu 99/2014 , dátum vydania: 23.04.2014
 7. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 345/2012 , dátum vydania: 16.11.2012
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  K predpisu 494/2009 , dátum vydania: 02.12.2009
 9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 59/2009 , dátum vydania: 27.02.2009
 10. Vládny návrh zákona o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 144/2008 , dátum vydania: 26.04.2008
 11. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
  K predpisu 333/2007 , dátum vydania: 26.07.2007
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 11/2006 , dátum vydania: 12.01.2006
 13. Vládny návrh zákona o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 570/2005 , dátum vydania: 14.12.2005
 14. Vládny návrh zákona o zriadení Akadémie ozbrojených síl, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 455/2004 , dátum vydania: 04.08.2004
MENU
Hore