Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 319/2013 účinný od 01.03.2018

Platnosť od: 17.10.2013
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna správa, Správne poplatky, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 319/2013 s účinnosťou od 01.03.2018 na základe 10/2018

Legislatívny proces k zákonu 10/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

K predpisu 10/2018, dátum vydania: 12.01.2018

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) je vypracovaný Ministerstvom hospodárstva SR ako iniciatívny materiál.

Dôvodom predloženia návrhu zákona je maximalizácia využitia finančných prostriedkov z úhrad prijatých podľa § 14 ods. 1 písm. a) biocídneho zákona v súlade so zásadami stanovenými v čl. 80 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení a v súlade s usmerneniami Európskej komisie týkajúcimi sa harmonizovanej štruktúry poplatkov vydanými na základe zásad stanovených v odseku 3 a zmocňujúceho ustanovenia v odseku 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení. Dôvodom súčasného nedostatočného využívania finančných prostriedkov z úhrad je, že v pôvodnom zákone je ich systém nastavený na fungovanie Centra pre chemické látky a prípravky ako rozpočtovej organizácie, pričom Centrum sa k 1. januáru 2014 stalo organizačnou zložkou Ministerstva hospodárstva SR.

Návrh zákona zároveň precizuje právnu úpravu výberu ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu v Slovenskej republike a upravuje možnosť platenia ročných platieb v dodatočnej lehote, avšak s podmienkou dvojnásobnej sadzby ročnej platby. Týmto opatrením sa dáva podnikateľským subjektom širšia časová možnosť pre úhradu ročnej platby, ktorá zohľadňuje administratívnu záťaž súvisiacu so spracovaním neskoršej úhrady ročnej platby, ktorú v konečnom dôsledku bude znášať podnikateľský subjekt prostredníctvom zvýšenej úhrady. V prípade, že podnikateľský subjekt dodrží termín úhrady ročnej platby 30. jún, ročné platby bude uhrádzať v základných sadzbách.

Návrh zákona tiež predlžuje lehotu na uplatňovanie národného systému sprístupňovania biocídnych výrobkov v súlade s možnosťou danou Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 334/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 až 6, 8 až 11 a 14

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s § 20 ods. 9 až 11 zákona č. 319/2013 Z. z.

K bodu 11

Zmenu ustanovenia si vyžaduje maximalizácia využitia finančných prostriedkov z úhrad prijatých podľa § 14 odseku 1 písm. a) biocídneho zákona v súlade so zásadami stanovenými v čl. 80 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 a v súlade s usmerneniami Európskej komisie týkajúcimi sa harmonizovanej štruktúry poplatkov vydanými na základe zásad stanovených v odseku 3 a zmocňujúceho ustanovenia v odseku 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení. Znenie dôslednejšie reflektuje pravidlá, zásady a zmocňujúce ustanovenia čl. 80 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení, ktorými sa členské štáty majú riadiť pri využití poplatkov

účtovaných žiadateľom za služby, ktoré členské štáty poskytujú v súvislosti s postupmi podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení, vrátane služieb, ktoré zabezpečujú príslušné orgány členských štátov pôsobiace ako hodnotiaci príslušný orgán.

Zmeny zároveň reflektujú skutočnosť, že Centrum pre chemické látky a prípravky ako rozpočtová organizácia podriadená Ministerstvu hospodárstva SR k 1. januáru 2014 zanikla a stala sa súčasťou organizačnej štruktúry Ministerstva hospodárstva SR ako jeho organizačná zložka.

Cieľom explicitného uvedenia splatnosti ročných platieb bez výzvy je odstránenie nejasností v otázke splatnosti ročných platieb u držiteľov príslušných rozhodnutí o sprístupňovaní biocídnych výrobkov a zlepšenie efektivity každoročného výberu ročných platieb pri rádovo stovkách biocídnych výrobkov sprístupňovaných na trhu v Slovenskej republike.

Doterajšie znenie právnej úpravy neobsahovalo jednoznačnú a jasnú informáciu o tom, kedy prvý krát vzniká povinnosť úhrady ročnej platby. Navrhované znenie túto povinnosť jednoznačne formuluje a to samostatne pre biocídne výrobky sprístupňované na trhu v Slovenskej republike v prechodnom národnom režime na základe čl. 89 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení implementovaného prostredníctvom § 20 biocídneho zákona a na základe autorizácií a povolení na paralelný obchod udelených v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.

Držiteľom rozhodnutí sa explicitne umožňuje vykonať úhradu ročnej platby v dodatočnej lehote 3 mesiace. S cieľom zefektívniť výber ročných platieb v lehote do 30.6. sa zdvojnásobuje príslušná sadzba ročnej platby uhrádzaná v dodatočnej lehote do 30.9.

Upravuje sa systém výmazu biocídneho výrobku s neuhradenou ročnou platbou z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky. V prípade biocídneho výrobku sprístupneného na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 biocídneho zákona sa nezaplatenie ročnej platby považuje za dispozičný úkon podnikateľského subjektu, ktorým prejavuje svoj zámer v nasledujúcom roku nesprístupňovať biocídny výrobok na trhu v SR. Tento úkon bude mať účinky oznámenia o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku podľa § 20 ods. 6 biocídneho zákona. Účinky tohto úkonu nastanú 1. októbra, t. j. deň nasledujúci po uplynutí dodatočnej lehoty na úhradu ročnej platby.

Odlišný režim sa uplatní v prípade nezaplatenia ročnej platby za biocídny výrobok sprístupňovaní na základe autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod, a to vzhľadom na odlišnú povahu týchto inštitútov vyplývajúcu z práva EÚ. V takomto prípade sa uplatní postup podľa správneho poriadku a vydanie rozhodnutia o zrušení autorizácie alebo zrušení povolenia na paralelný obchod a vyznačenie rozhodnutia o zrušení v Registri pre biocídne výrobky vedenom Európskou chemickou agentúrou v súlade s čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení. Uvádza sa odkaz 25 vzhľadom na to, že ide o Register podľa čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení, ktorý je odlišný od národného registra podľa § 4 ods. 1 písm. i) biocídneho zákona.

Právnym základom výberu ročných poplatkov za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike je čl. 80 ods. 2 a 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení, čo je reflektované v novom odkaze v ustanovení § 14.

K bodu 12

Nahradením „dva roky“ slovami „tri roky“ v § 20 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona národná úprava využíva možnosť trojročného uplatňovania súčasného národného systému sprístupňovania biocídnych výrobkov na trhu v Slovenskej republike podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 334/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh.

K bodu 13

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2018.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. marca 2018.

V Bratislave 20. septembra 2017

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Žiga v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

K predpisu 319/2013, dátum vydania: 17.10.2013

D ôvodová správa

A. Všeobecná č asť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) (ďalej len 'návrh zákona') na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Cieľom návrhu zákona je upraviť pôsobnos ť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ich používanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č . 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrokov na trhu a ich používaní (ďalej len 'nariadenie (EÚ) č. 528/2012') a tým vytvoriť podmienky pre uplatňovanie tohto nariadenia v Slovenskej republike.

Návrhom zákona sa s účinnosťou od 1. septembra 20013 ruší zákon č . 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na jeho vykonanie, preberajúce do právneho systé mu Slovenskej republiky smernicu 98/8/ES. Táto sa nariadením (EÚ) č. 528/2012 k uvedenému dátumu účinnosti ruší.

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 upravuje podmienky pre voľn ý pohyb biocídnych výrobkov, pričom v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia v porovnaní so smernicou 98/8/ES upravuje nielen postupy pri hodnotení účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch, autorizáciu biocídnych výrobkov (autorizácia Únie, vnú troštátna autorizácia, zjednodušená autorizácia), postupy vzájomného uznania vnútroštátnej autorizácie príslušnými orgánmi iných členských štátov a umožnenie paralelného obchodu biocídnych výrobkov, ktoré sú totožné s tzv. referenčnými biocídnymi výrobkami, ktoré sú už autorizované v inom členskom štáte. Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 súčasne upravuje uvádzanie ošetrených výrobkov na trh, t. j. výrobkov ošetren ých biocídnymi výrobkami alebo výrobkov so zámerným obsahom biocídneho výrobku, zohľadňujúc zásady obozretnosti a prevencie.

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 umožňuje členským štátom v záujme plynulého prechodu z režimu smernice 98/8/ES ponechať po čas preskúmavania existujúcich účinných látok, t. j. účinných látok biocídnych výrobkov, ktoré boli na trhu k 14. máju 2000 na iné účely ako na ú čely vedeckého a technického rozvoja, sprístupňovanie biocídnych výrobkov s ich obsahom na trhu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami až do rozhodnutia o schválení alebo neschválení účinnej látky, pričom biocí dne výrobky s obsahom nových účinných látok sa majú uviesť na trh v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Predloženým návrhom zákona je potrebné vytvoriť podmienky pre komplexné zabezpečenie výkonu štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh a ich používanie vrátane systému kontrol na účinné presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Návrh zákona nadväzuje na doterajšiu prax v podmienkach Slovenskej republiky a ustanovuje za príslušné orgány štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len 'centrum').

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 predpokladá zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu príslušný ch orgánov jednotlivých členských štátov pri hodnotení biocídnych výrobkov a ich účinných látok. Pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a centrum je za týmto účelom potrebné zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaného a skúseného personálu, čo podmieňuje efektívne a účinné plnenie úloh a spoluprácu s príslušným orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Európskou chemickou agentúrou v Helsinkách prostredníctvom výboru pre biocídne výrobky podľa čl. 75, koordinačnej skupiny podľa čl. 35 a Európskou komisiou. Centrum okrem odborných činností v tomto výbore a jeho podvýboroch za Slovenskú republiku, súvisiacich s činnosťami príslušného orgánu, má tiež zabezpečiť činnosť asistenčného pracoviska a poskytovanie poradenstva žiadateľom, najmä malým a stredným podnikom (ďalej len 'MSP') pri plnení povinností z nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Skúsenosti z uplatňovania zákona č. 217/2003 Z. z. poukazujú na výrazné podhodnotenie štátnej správy v predmetnej oblasti a výrazný deficit ľudských i finančných zdrojov, ktorých komplexnosť centrum musí riešiť zmluvnými vzťahmi s inými externými osobami vykonávajúcimi hodnotenie. Náklady za služby poskytované centrom ako pr íslušným orgánom alebo hodnotiacim príslušným orgánom mu umožnia pokryť úhrady a platby vyberané v súlade s článkom 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Tieto budú bližšie upravené nariadením vlády Slovenskej republiky. Navrhované personálne posilnenie rezortu Ministerstva hospodárstva SR, ale najmä centra, je uvedené v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy

Návrhom zákona je potrebné zabezpečiť účinné vymáhanie presadzovania nariadenia (EÚ) č. 528/201 vhodným systémom kontrol a sankčných opatrení. Pre tento účel sa navrhuje využiť existujúce kontrolné orgány a obdobne, ako je tomu v zákone č . 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ich vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií.

Èlánkom II návrhu zákona sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a upravujú sa jednotlivé položky správnych poplatkov za rozhodovaciu činnosť centra.

Èlánkami III až V návrhu zákona sa upravujú zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemick ých zmesí na trh a o doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.

Predložený návrh zákona bude mať priamy vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude ma ť vplyv na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí a nebude mať sociálne vplyvy. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a in ými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

Osobitná časť

K § 1

Špecifikuje predmet návrhu zákona.

K § 2

Orgánmi štátnej správy na účely zákona a osobitného predpisu, ktorým je nariadenie (E Ú) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. sú Ministerstvo hospod árstva Slovenskej republiky, Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len 'centrum'), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Národný inšpektor át práce, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len 'orgán veterinárnej a potravinovej správy'), colné úrady a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa rieši výkon štátnej správy obdobne ako v doteraz platnom zákone č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnen í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol významne upravený najmä poslednou novelou v zákone č. 339/2012 Z. z. Na rozdiel od zákona č. 217/2003 Z. z. je však potrebné zabezpečiť komplexnejší výkon kontrol sprístupňovania a biocídnych výrobkov trhu a ich používania, kde kontrola trhu v rámci ochrany spotrebiteľa nepokrýva požiadavky nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Zákon preto upravuje výkon kontrol prostredníctvom orgánov štátnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), g), i) a k).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ministerstvo obrany, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky každoročne do 31. januára zašlú ministerstvu zdravotníctva správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Obsahom sprá vy je aj informácia o prijatých opatreniach na zníženie rizika otráv spôsobených biocídnym výrobkom a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami.

Org ány štátnej správy poskytujú zo svojej činnosti súhrnné informácie každých päť rokov počnúc rokom 2015 ministerstvu hospodárstva.

§ 3 a 4

Ustanovujú sa príslušné orgány zodpovedné za uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia, ktorými sú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a centrum. Ministerstvo hospodárstva zodpovedá riadenie výkonu štátnej spr ávy, za spoluprácu s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ECHA), pričom spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy a poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom. Plní oznamovacie povinnosti voči Európskej Komisii v prípade, ak príslušný orgán štátnej správy prijal dočasné opatrenie o pozastavení sprístupňovania biocídneho vý robku na trh alebo o dočasnom zákaze jeho používania v prípade, ak tento napriek tomu, že je používaný v súlade s autorizáciou predstavuje závažné bezprostredn é alebo dlhodobé riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie. Zodpovedá za posielanie správ, je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodlo centrum.

Príslušné orgány zabezpečujú vzájomnú spoluprácu v rámci členských štátov, čo je nevyhnutné pre zlepšenie fungovania vnútorného trhu s biocí dnymi výrobkami. Aby sa zabezpečila koordinácia medzi členskými štátmi pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ustanovuje sa príslu šný orgán zodpovedný za prijímanie informácií, proces posudzovania dokumentácií k žiadostiam, hodnotenie účinných látok, hodnotenie biocídnych výrobkov a proces povoľovania/ autorizácie biocídnych výrobkov. Týmito činnosťami sa poveruje centrum, ktoré je príslušným orgánom Slovenskej republiky pre sprístupň ovanie a používanie biocídnych výrobkov. Centrum m á zabezpečovať i úlohy prislúchajúce členskému štátu vo výbore pre biocídne výrobky pri ECHA a ďalšie úlohy upravené nariadením o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vrátane činnosti asistenčného pracoviska poskytujú ceho poradenstvo podnikateľom.

K § 5 a 6

Ustanovuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré vydáva z hľadiska ochrany životného prostredia záväzné stanoviská k povoleniu výnimky pre sprístupnenie biocídneho výrobku na trhu alebo použitie biocídneho výrobku podľa člá nku 55 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Obdobne sa upravuje kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z hľadiska ochrany zvierat. Obe ministerstvá môžu poveriť plnením úloh nimi zriadené právnické osoby.

K § 7

Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré prostredníctvom Národného toxikologického informačného centra prijíma informácie o biocídnych vý robkoch vo forme kariet bezpečnostných údajov pre biocídne výrobky alebo skupiny biocídnych výrobkov, ak sa tieto majú vyhotoviť, ktoré tiež informácie o prípadoch poškodenia zdravia alebo akýchkoľvek nepriaznivých účinkov biocídnych výrobkov.

K § 8 až 13

Kontroln ú činnosť zabezpečujú orgány štátnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. f), g), i) a k). Tieto kontrolujú v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie ustanovení tohto zákona, nariadenia (EÚ) č. 528/2012, právne záväzných aktov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe.

Zodpovednosť za presadzovanie nariadenia (EÚ) č . 528/2012 na trhu má Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá kontroluje dodržiavanie podmienok pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak je to v záujme ochrany spotrebiteľa a pri poskytovaní služieb spotrebiteľom. Kontrolu výrobných procesov biocídnych výrobkov, ktorá má zaru čiť bezpečnosť biocídneho výrobku, ako i dohľad nad použitím biocídnych výrobkov, ktorých sprístupnenie na trhu bolo centrom povolené na základe č. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 ,zabezpečí Slovenská inšpekcia životného prostredia, ak je to v záujme ochrany životného prostredia. Slovenská inš pekcia životného prostredia je oprávnená tiež prijímať dočasné opatrenia, ak biocídny výrobok, ktorý je autorizovaný a používaný v súlade s autorizáciou, predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko na životné prostredie. Národný inšpektorát práce zasiela centru informá cie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zistí možné riziko z biocídnych výrobkov a ich účinných látok alebo ošetrených vý robkov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Orgány veterinárnej a potravinovej správy v prípade zistenia, že biocídny vý robok, ktorý bol autorizovaný a používaný v súlade s autorizáciou, predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko na zdravie zvierat, písomne požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o prijatie vhodné ho dočasného opatrenia. Prijatie dočasného opatrenia podľa článku 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 je potrebné bezodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva, ktoré plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii. Dočasné opatrenie môže predstavovať dočasný zákaz pre sprístupň ovanie a používanie biocídneho výrobku. Ak colné úrady pri výkone colného dohľadu majú pochybnosti, či tovar je biocídnym výrobkom alebo ošetren ým výrobkom, ktorý má spĺňať požiadavky nariadenia (EÚ) č . 528/2012, pred jeho prepustením na colné ú zemie Slovenskej republiky si vyžiadajú vyjadrenie centra. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje kontrolu dodržiavania požiadaviek tohto zákona a osobitného predpisu v ozbrojených silách a v právnický ch osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. Kontrolná činnosť vyžaduje vhodné poskytovanie. Dôležitá je vzájomná informovanosť kontrolných orgánov pri ukladaní pokú t za správne delikty, aby za porušenie toho istého ustanovenia zisteného súčasne viacerými kontrolnými orgánmi začal konanie iba ten, ktorý je podľa tohto zákona prí slušným kontrolným orgánom.

K § 14

Upravuje úhrady, ročné platby a poplatky.

Podnikateľ, ktorý žiada centrum o vykonanie odbornej služby, ktoré mu centrum poskytuje ako hodnotiaci príslušný orgán v súvislosti s hodnotením biocídneho výrobku, skupiny biocídnych výrobkov alebo účinnej látky, pričom centrum tieto môže zabezpečovať i na základe zmluvy s inými osobami spolupracujúcimi pri vykon ávaní hodnotenia podľa § 4 ods. 2. Podnikateľ hradí tie ž ročné platby za spr ístupňovanie biocídneho výrobku alebo skupiny biocídnych výrobkov na trhu Slovenskej republiky a poplatky za rozhodovaciu činnosť centra podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ročné platby majú pokryť náklady centra pri plnení nasledovných úloh z nariadenia (EÚ) č. 528/2012:

- Zabezpečenie agendy týkajúcej sa sprí stupnenia biocídnych výrobkov na trhu SR autorizovaných v súlade so zjednodušeným postupom autorizácie na trhu, ak centrum nepôsobí ako hodnotiaci členský štát podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia. Držiteľ autorizácie iba informuje centrum najneskôr 30 dní predtým, ako uvedie biocídny výrobok na trh na území SR. V súlade s čl. 27 ods. 2 centrum musí zabezpečiť expertné hodnotenie, či vý robok bol autorizovaný v súlade s princípmi hodnotenia z hľadiska ochrany spotrebiteľa a životného prostredia a v prípade nutnosti prijať nevyhnutné opatrenia na území SR.

- Zabezpečenie práce a cestovných nákladov pre zástupcu centra v koordinačnej skupine ECHA podľa č l. 35.

- Centrum podľa čl. 48 kedykoľvek zruší alebo zmení a doplní autorizá ciu na základe vyhodnotenia poznatkov nadobudnutých podľa čl. 48 písm. a) až c) alebo podľa ods. 3 bod 2.

- Zabezpečenie expertného posúdenia bezpeč nosti alebo účinnosti už autorizovaného biocídneho výrobku z dôvodov zrušenia povolenia na paralelný obchod podľa čl. 53 ods. 8.

- Spolupráca s kontrolnými orgánmi a poskytovanie informácií o autorizovaných výrobkoch pri výkone opatrení podľa čl. 65.

- Pod ľa čl. 71 ods. 6 centrum v Registri pre biocídne výrobky zaznamenáva a oznamuje rozhodnutia, ktoré prijalo v súvislosti s autorizáciou biocídnych výrobkov, a aktualizuje informácie v Registri pre biocídne výrobky, ke ď takéto rozhodnutia prijalo. Predovšetkým aktualizuje informácie v o biocídnych výrobkoch, ktoré boli autorizované na území SR, alebo v prípade ktorých bola vnútroštátna autorizácia zamietnutá, zmenená a doplnená, obnovená alebo zrušená, alebo pre ktoré bolo udelené, zamietnuté alebo zrušené povolenie na paralelný obchod. Prostriedky sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany údajov, bezpečnostné požiadavky ECHA a chod a údržbu IT pre prístup do registra, školenia zamestnancov.

- Zabezpečenie práce vo výbore a v paralelnom výbore pre biocídne výrobky pod ľa čl. 75. Èlen výboru má povinnosť zabezpečiť úlohy spravodajcu a preskúmať hodnotiace správy iných členských štátov pre účinné látky alebo biocídne výrobky a uplatňovať námietky. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter problematiky bude potrebné zabezpečiť substanoviská expertných inštitúcií a znalcov na základe zmlúv.

- Podľa čl. 81 ods. 2 centrum musí poskytovať poradenstvo žiadateľom, najmä MSP, a iným zainteresovaným stranám v súvislosti s ich príslušnými zodpovednosťami a záväzkami podľa nariadenia.

- Zabezpečenie opatrení podľa čl. 92 týkajúcich sa biocídnych vý robkov autorizovaných/registrovaných podľa smernice 98/8/ES a posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 528/2012.

Výška týchto úhrad a ročných platieb sa stanoví nariadením vlády Slovenskej republiky v s úlade so zásadami určenými v čl. 80 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 tak, aby pokryli nevyhnutné náklady centra na poskytované služby.

K § 15 až 18

Èlenské štáty sú povinné na svojom území zabezpečiť v plnom rozsahu kontrolu všetkých povinností uložených nariadením (EÚ) č. 528/2012 a ich úč inné presadzovanie. Upravujú sa správne delikty a súvisiace sankcie za ich porušenie a za marenie výkonu kontrolnej činnosti.

K § 19

Konanie sa riadi zákonom o správnom konaní. Ide najmä o rozhodovacie činnosti centra, kde jeho postupy a lehoty sú upravené osobitne nariadením (EÚ) č. 528/2012.

K § 20

Upravujú sa podmienky, za akých možno pokračova ť v sprístupňovaní biocídnych výrobkov na základe rozhodnutí o povolení uvádzať na trh biocídny výrobok podľa doteraz platných predpisov, ktorým neuplynula platnosť, upravuje dokončenie konaní za čatých podľa doteraz platných právnych predpisov na základe informácií poskytnutých v dokumentácii predloženej podľa doteraz platných prá vnych predpisov, pričom sa umožňuje centru dožiadanie dodatočných informácií v rozsahu v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012. Upravujú sa náležitosti žiadosti o povolenie uviesť na trh biocídny výrobok, ktorého účinné látky sú v procese hodnotenia a pre ktoré doteraz nebolo vydané rozhodnutie o schválení alebo neschválení. Uvedenie na trh je podmienené zápisom tohto biocídneho výrobku do registra biocídnych vý robkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike, pričom držiteľ povolenia je povinný v lehote do 5 dní požiadať o výmaz z registra, ak ukončuje sprístupň ovanie biocídneho výrobku na trhu z vlastných dôvodov alebo z taxatívne vymedzených dôvodov, ktoré zakladajú povinnosť ukončiť sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu.

K § 21

Zrušovacie ustanovenie pre doteraz platné predpisy, ktorými sa transponovala smernica 98/8/ES v platnom znení.

K Èl. II

Mení sa a dopĺňa Sadzobník sprá vnych poplatkov v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K Èl. III a IV

Upravuje sa zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č . 339/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa tak, aby spresnil termín pre podávanie správ z kontrolných činností podľa osobitných predpisov a odstránil niektoré nedô slednosti v prechodných ustanoveniach platných pre klasifikáciu, označovanie a balenie zmesí.

K Èl. V

Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. septembra 2013.

Bratislava 30. mája 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský, v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore