Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

Dátum doručenia: 31.05.2013
Dátum ZZ: 17.10.2013
Čiastka ZZ: 74
Číslo ZZ: 319/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

D
ôvodová správa
A. Všeobecná č
asť
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh
a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) (ďalej len 'návrh zákona') na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Cieľom návrhu zákona je upraviť pôsobnos
ť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ich používanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č
. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrokov na trhu a ich používaní (ďalej len 'nariadenie (EÚ) č. 528/2012') a tým vytvoriť podmienky pre uplatňovanie tohto nariadenia v Slovenskej republike.
Návrhom zákona sa s účinnosťou od 1. septembra 20013 ruší zákon č
. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na jeho vyko...
...
MENU
Hore