Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 10/2018 účinný od 01.03.2018

Platnosť od: 12.01.2018
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 10/2018 účinný od 01.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 10/2018 s účinnosťou od 01.03.2018

Legislatívny proces k zákonu 10/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

2.

Nadpis pod § 3 sa umiestňuje nad § 3.

3.

V § 3 sa vypúšťa písmeno f) vrátene poznámky pod čiarou k odkazu 12.

4.

Nadpis pod § 4 sa vypúšťa.

5.

V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) pripravuje správu pre Európsku komisiu o uplatňovaní tohto zákona, ktorej súčasťou je ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. c), § 9 písm. f) a § 11 písm. b) sa vypúšťajú slová „a centrum“, v ...

7.

V § 13 písm. c) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 ...

8.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Úhrady, ročné platby a poplatky (1) Ministerstvo hospodárstva vyberá a) úhrady za odborné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46, 46a a 47 znejú:

„46) Čl. 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení. 46a) Čl. 80 ods. 2 a 3 nariadenia ...

9.

V § 15 ods. 1 až 3, ods. 5, 6 a 10, § 16 ods. 5, § 17, § 18 ods. 1 a 3 a § 20 ods. 7 sa slová ...

10.

V § 15 ods. 7 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. ...

11.

V § 15 ods. 8 a 9 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ ...

12.

V § 18 ods. 4 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f), i) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ ...

13.

V § 19 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „§ 14 ods. 8 a 17,“.

14.

V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

15.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prechodné ustanovenia k úpravámúčinným od 1. marca 2018 (1) Nariadenie vlády Slovenskej ...

16.

Slovo „centrum“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 20 ods. 9 až 11 nahrádza ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore