Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.07.2002
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD441DS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 416/2001 s účinnosťou od 01.07.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov ...

(2)

Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej ...

§ 2
Prechod pôsobností na obce

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa ...

2.

poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3.

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie; ...

c)

všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;

d)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych ...

2.

rozhodovanie

2.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

2.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

2.3. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez ...

3.

zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým ...

4.

oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných ...

e)

územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho ...

f)

ochrany prírody:

1.

vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2.

ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, ...

3.

prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ...

4.

zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

g)

školstva:

1.

vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

zriaďovanie a zrušovanie

3.1. základných škôl,

3.2. základných umeleckých škôl,

3.3. predškolských zariadení,

3.4. školských klubov detí,

3.5. školských stredísk záujmovej činnosti,

3.6. centier voľného času,

3.7. školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných ...

3.8. jazykových škôl pri základných školách,

4.

vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,

5.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom, ...

6.

zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

7.

určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť ...

8.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

9.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským ...

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo ...

h)

telesnej kultúry:

1.

štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,

2.

rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,

3.

súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,

4.

podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,

5.

utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

6.

podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,

7.

podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

8.

kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú ...

9.

spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ...

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;

j)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach ...

2.

zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu ...

3.

agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

4.

súčinnosť na preventívnych programoch,

5.

schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;

k)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,

3.

koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;

l)

cestovného ruchu:

1.

vypracúvanie programov cestovného ruchu,

2.

koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3
Prechod pôsobností na samosprávne kraje

Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie ...

2.

poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve ...

3.

vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania ...

4.

poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej ...

5.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy ...

b)

dráh:

1.

prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom ...

2.

pôsobnosť dráhového správneho úradu,

3.

výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;

c)

cestnej dopravy:

1.

udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

2.

schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,

3.

uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej ...

4.

vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu, ...

5.

ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

6.

vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,

7.

zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej ...

d)

civilnej ochrany:

1.

súčinnosť

1.1. pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

1.2. pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu ...

1.3. pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

2.

vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného ...

e)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ...

2.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ...

3.

rozhodovanie

3.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

3.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

3.3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú ...

3.4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, ...

3.5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez ...

3.6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ...

3.7. o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú ...

3.8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo ...

3.9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych ...

3.10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne ...

3.11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

4.

rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje ...

5.

uzatváranie dohôd

5.1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení ...

5.2. o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení ...

6.

vedie register zariadení,

7.

uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, ...

8.

kontrola

8.1. úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania ...

8.2. hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...

9.

ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych ...

10.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,

11.

vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

12.

koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v ...

13.

organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,

14.

organizovanie spoločného stravovania;

f)

územného plánovania:

1.

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,

2.

pôsobnosť orgánu územného plánovania,

3.

schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,

4.

schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

g)

školstva:

1.

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská ...

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb ...

4.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ...

5.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, ...

6.

zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach, ...

7.

vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých ...

8.

určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej ...

9.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo ...

h)

telesnej kultúry:

1.

riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,

2.

rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;

j)

múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií; ...

k)

osvetovej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území ...

2.

zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým ...

3.

ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú ...

l)

knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;

m)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,

2.

vedenie registra zdravotníckych zariadení,

3.

vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych ...

3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych ...

3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,

3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

3.4. dialyzačné stredisko,

3.5. poliklinika,

3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

3.7. nemocnica I. typu,

3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu,

3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu,

3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých,

3.11. hospic,

3.12. geriatrické centrum,

3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre ...

3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

4.

rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

5.

rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade ...

6.

zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym ...

7.

zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,

8.

súčinnosť na preventívnych programoch;

n)

humánnej farmácie:

1.

koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,

2.

vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych ...

3.

vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,

4.

schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych ...

5.

organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou ...

6.

vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach ...

7.

rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,

8.

zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych ...

9.

riešenie podnetov a sťažností;

o)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia, ...

3.

koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,

4.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej ...

p)

cestovného ruchu:

1.

koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

2.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej ...

§ 4
Spoločné ustanovenia
(1)

Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na ...

(2)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, ...

(3)

Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII ...

(4)

Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta ...

(5)

Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...

1.

V § 22 ods. 2 sa slová „s krajským úradom, ktorého územným obvodom“ nahrádzajú slovami ...

2.

§ 63 znie:

„§ 63 Štátnu správu vo veciach dráh vykonávajú dráhové správne úrady, ktorými sú ministerstvo, ...

3.

V § 64 ods. 1 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne kraje“.

4.

V § 65 písm. c) sa slová „okresných úradov“ nahrádzajú slovami „samosprávnych krajov“. ...

5.

V § 66 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne ...

6.

V § 66 ods. 2 sa slová „krajský úrad, v ktorého územnom obvode“ nahrádzajú slovami „samosprávny ...

7.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny dozor vo veciach dráh vykonávajú ministerstvo ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej ...

1.

V § 1 sa za slová „správy v cestnej doprave“ vkladá čiarka a slová „samosprávnych krajov“. ...

2.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Štátnu správu na úseku cestnej dopravy vykonávajú aj samosprávne kraje a obce.“. ...

3.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Krajský úrad Krajský úrad a) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ...

4.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Samosprávny kraj Samosprávny kraj a) udeľuje a odníma dopravnú licenciu na vnútroštátnu ...

5.

V § 35 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a samosprávneho kraja [§ 29b písm. e)]“. ...

6.

V § 38 sa slová „krajský úrad, v ktorého územnom obvode“ nahrádzajú slovami „samosprávny ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
obec.“.

2.

Nadpis § 3 znie: „Obec“.

3.

V § 3 sa slová „miestny národný výbor (mestský národný výbor)“ nahrádzajú slovom „obec“. ...

4.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) rozhodujú v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 ods. 1 vodného zákona,“. ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

5.

V § 3 ods. 2 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „určujú na návrh správcu vodného toku ...

6.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a
Pôsobnosť obce podľa § 3 je výkonom štátnej správy.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

1.

V § 5 ods. 3 sa za slová „podieľajú aj“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.

2.

V § 7 sa za slová „okresné úrady,6)“ vkladajú slová „samosprávne kraje,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...

3.

V § 11 sa za slová „štátnymi orgánmi,“ vkladajú slová „samosprávnymi krajmi,“.

4.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Pôsobnosť samosprávneho kraja (1) Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti a) poskytuje ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú ...

2.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

3.

Slová „prednosta obvodného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

4.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie ...

5.

V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“. ...

6.

V § 9 sa slová „matričnému úradu v sídle okresného úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému ...

7.

V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „matričný ...

8.

V § 18 ods. 3 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „krajský“.

9.

V § 20 sa slovo „okresného“ nahrádza slovom „krajského“.

10.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ...

11.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

Prevziať prílohu - Příloha 01

,,Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

Kraj Okres Obec (mestská časť) Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto   Bratislava II Podunajské ...

Čl. VIII

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 ...

1.

V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
obce a samosprávne kraje,“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová „(ďalej len „neštátny subjekt“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej ...

3.

Slová „neštátny subjekt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

4.

V § 7 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) je v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce a odmieta sa zúčastniť ...

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

5.

V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb okresný úrad a krajský ...

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.

6.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb samosprávny kraj a obec zriaďujú ...

7.

V § 18 ods. 5 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 3“.

8.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) Zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 2 písm. a) a b), ktoré zriaďuje krajský ...

9.

V § 18 ods. 7 sa slová „Obec zriaďuje“ nahrádzajú slovami „Obec a samosprávny kraj zriaďujú“ ...

10.

V § 18 ods. 8 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“ a slová „v ...

11.

V § 18 ods. 9 sa slová „v odseku 2 písm. e), f), h) až l)“ nahrádzajú slovami „v odseku ...

12.

V § 19 ods. 1 sa slová „Zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2 písm. a) až d) ...

13.

V § 34 ods. 1 sa slová „posudku príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „odporúčania ...

14.

Nadpis šiesteho oddielu v druhej časti tretej hlave znie:

„Šiesty oddiel Úhrada za sociálnu pomoc poskytnutú príslušným orgánom, obcou, samosprávnym ...

15.

V § 40 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a samosprávnym krajom podľa § ...

16.

V § 40 ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom „obci“ vkladá čiarka a slová „samosprávnemu kraju“. ...

17.

V § 45 ods. 1 sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „samosprávny kraj“.

18.

V § 46 sa za slovo „obcou“ vkladá čiarka a slová „samosprávnym krajom“ a za slovo „obec“ ...

19.

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) samosprávneho kraja, ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré ...

20.

V § 47a sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „samosprávny kraj“.

21.

V § 48 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.

22.

V § 48 sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
s kúpou základného vybavenia pre dieťa navštevujúce základnú školu.“.

23.

V § 58 ods. 2 sa za slovo „súrodenci“ vkladajú slová „nevesta, zať,“.

24.

V § 66 písm. m) sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „samosprávnych krajov“.

25.

V § 67 písm. a) sa za slovami „územnom obvode“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová ...

26.

V § 67 písm. d) sa vypúšťa druhý až štvrtý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

27.

V § 67 písm. e) sa slová „§ 18 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2 ...

28.

V § 67 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania ...

Doterajšie písmená f) až u) sa označujú ako písmená g) až v).

29.

V § 67 sa vypúšťajú písmená g) až m).

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená g) až o).

30.

V § 67 písm. m) sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „samosprávneho kraja“.

a štvrtý bod.

Doterajší piaty až devätnásty bod sa označujú ako tretí až sedemnásty bod.

32.

V § 68 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až ad) sa označujú ako písmená b) až ac).

33.

V § 68 písmeno b) znie:

„b)
uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky podľa § 59 ods. 23,“.

34.

V § 68 písm. c) sa slová „v § 18 ods. 2 písm. e) až l) nahrádzajú slovami „v § 18 ods. ...

35.

V § 68 sa vypúšťa písmeno n).

Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená n) až ab).

36.

V § 68 písm. v) sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „samosprávneho kraja“.

37.

V § 68 písm. y) sa na konci vypúšťajú slová „neštátnymi subjektmi“.

38.

V § 68 písm. aa) sa vypúšťajú slová „s výnimkou potvrdzovania splnenia podmienok na poskytovanie ...

39.

Nadpis druhej hlavy tretej časti znie: „Pôsobnosť obce a samosprávneho kraja“.

40.

Pod § 71 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Pôsobnosť obce“.

41.

Predvetie § 71 odseku 1 znie: „Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti“.

42.

V § 71 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa slová „§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2“ nahrádzajú ...

43.

V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,“.

Doterajší druhý až desiaty bod sa označujú ako tretí až jedenásty bod.

44.

V § 71 ods. 1 písm. a) v piatom bode sa slová „§ 15 ods. 1 písm. b) a odseku 2“ nahrádzajú ...

45.

V § 71 ods. 1 písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez ...

Doterajší šiesty až jedenásty bod sa označujú ako siedmy až dvanásty bod.

46.

V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová „v § 18 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v § 18 ods. 3 a ...

47.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) oznamuje okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších ...

48.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Pôsobnosť samosprávneho kraja Samosprávny kraj pri výkone samosprávnej pôsobnosti a) vypracúva ...

49.

V § 74 ods. 7 sa slová „v ktorého obvode“ nahrádzajú slovami „na ktorého území“ a slová ...

50.

V § 89 ods. 1 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „samosprávneho kraja“.

51.

V § 90 ods. 1 sa za slovo „obec,“ vkladajú slová „samosprávny kraj,“ a v odseku 2 sa za ...

52.

V § 91 ods. 2 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „a sociálnej služby“.

53.

V § 91 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Miestna príslušnosť samosprávneho kraja v oblasti sociálnej pomoci sa spravuje sídlom samosprávneho ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

54.

V § 92 ods. 4 sa slová „zariadenie sociálnych služieb alebo obec“ nahrádzajú slovami „zariadenie ...

55.

V § 100a ods. 1 a 2 sa za slovo „obec,“ vkladajú slová „samosprávny kraj,“.

56.

V § 103 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo „obci“ vkladá čiarka a slová „samosprávnemu kraju“.

57.

V § 103 ods. 2 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „samosprávneho kraja“.

58.

V § 103 ods. 6 sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „samosprávny kraj“.

59.

V nadpise pod § 105 sa za slovami „orgánov sociálnej pomoci“ vkladá čiarka, vypúšťa slovo ...

60.

V § 105 sa za slovami „orgán sociálnej pomoci“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo“ ...

61.

V § 106 ods. 1 v druhej vete sa za slovom „obciam“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a ...

62.

§ 106 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 2 a 3 použijú rovnako.“. ...

63.

V § 107 ods. 1 a 2 sa za slovami „príslušného orgánu“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo ...

64.

V § 110 ods. 2 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

65.

V § 110 ods. 7 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

66.

V § 110 ods. 8 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“ a slová ...

67.

V § 110b sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

68.

V § 112 ods. 1 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

69.

V § 112 ods. 2 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

70.

V § 112 ods. 3 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2003“.

71.

Za § 112a sa vkladajú § 112b až 112g, ktoré znejú:

„§ 112b Podľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ...

1.

V § 32 a 33 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

2.

V § 33 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „v súčinnosti s obcou“ a v poslednej vete sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

3.

§ 50 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
obec.“.

4.

V § 52 ods. 2 druhej vete sa za slovom „inšpekcie“ vkladá čiarka a slovo „obce“.

5.

V § 54 písmeno h) znie:

„h) prejednáva priestupky74) a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených ...

6.

V § 54 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) ak ide o chránené územie v II. a III. stupni ochrany, môže si vyhradiť pôsobnosť obce ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

„§ 54a Obec Obec a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ...

8.

V nadpise § 55 sa za slovo „prostredia“ vkladajú slová „a obcí“.

9.

V § 55 sa za slová „úrady životného prostredia“ vkladajú slová „a obce“.

10.

V § 64 až 66 sa slová „úrad životného prostredia alebo inšpekcia“ nahrádzajú slovami „orgán ...

11.

V § 65 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová „okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré ...

12.

V § 66 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová „okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré ...

Čl. XI

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slová „základná škola,“ vkladajú slová „základná škola s materskou ...

2.

V § 63 odsek 3 znie:

„(3) Od 1. júla 2002 v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu ...

3.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Základná škola, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a), môže sa spojiť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

Čl. XII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

1.

V § 1 sa za slová „orgánov štátnej správy v školstve“ vkladá čiarka a slová „obcí, ...

2.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Výkon štátnej správy v školstve, územnej samosprávy a školskej samosprávy (1) Štátnu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3 znejú:

„1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (1) Školu riadi riaditeľ školy a školské ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3aa, 3ab a 3ac znejú:

„3a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 3aa) Zákon ...

4.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Obec (1) Obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ad, 3ae, 3af, 3ag a 3ah znejú:

„3ad) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. 3ae) § ...

5.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Samosprávny kraj (1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ai znie:

„3ai)
§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Okresný úrad (1) Okresný úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení a) materské ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aj znie:

„3aj) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ...

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Krajský úrad (1) V pôsobnosti krajského úradu sú a) špeciálne materské školy, b) stredné ...

8.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo ďalej zriaďuje a zrušuje a) rezortné ústavy ako ústredne riadené organizácie ...

9.

V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) po prerokovaní s príslušnými okresnými úradmi a krajskými úradmi, ústrednými orgánmi ...

10.

V § 6 ods. 3 písmená d) až f) znejú:

„d) rozpisuje organizáciám a ústavom zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené ...

11.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) v spolupráci s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inými ...

12.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ...

13.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Orgány školskej samosprávy (1) Školskú samosprávu vykonávajú tieto orgány: a) rada ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ak znie:

„3ak)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

14.

V § 7a ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: „Rada školy ...

15.

V § 7a ods. 7 sa slová „okresná školská rada alebo príslušná krajská školská rada (§ 7 ...

16.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7b Žiacka školská rada (1) Osobitným orgánom školskej samosprávy strednej školy je žiacka ...

17.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V tejto oblasti vybavuje sťažnosti,3ah) podnety ...

18.

V § 8 ods. 5 sa za slová „od orgánov štátnej správy v školstve“ vkladajú slová „[§ 2 ...

19.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia poskytujú ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“. ...

20.

V § 11a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje4e) o deťoch ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4e, 4f a 4g znejú:

„4e) Zákon č. 52/1998 Z. z. 4f) § 12 zákona č. 52/1998 Z. z. 4g) § 34 ods. 2 písm. b) zákona ...

21.

V § 22 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Na cirkevné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 17 a 18; ustanovenia § 3, 5, 5a, 6, 11, 11a, ...

22.

§ 22a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za slová „obce (ďalej len „obecné školské zariadenie“),“ vkladajú slová ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obec zriaďuje školské zariadenia uvedené v § 5, 6, 27 a 32 a samosprávny kraj zriaďuje ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3.

V § 2 ods. 3 sa za slová „obecné školské zariadenia“ vkladá čiarka a slová „školské ...

4.

V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Predškolské zariadenia možno spájať do právnickej ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ...

Čl. XIV

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 3 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú ...

Doterajšia písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

3.

V § 6 vrátane nadpisu sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

4.

V § 6 písm. a) sa slová „okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „obcami“.

5.

Nadpis nad § 7 znie: „Obec“.

6.

V § 7 úvodnej vete sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „obce“.

7.

V § 8 sa vypúšťa nadpis.

8.

V § 13 písmeno h) znie:

„h)
prostriedky samosprávnych krajov a obcí.“.

Čl. XV

Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Zákon upravuje zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, postavenie a činnosť štátnych ...

2.

V § 2 ods. 1 na konci textu sa pripája táto veta: „Za divadlo sa považuje aj kultúrna umelecká ...

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov ...

4.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Profesionálne divadlo v pôsobnosti samosprávneho kraja a obce (1) Profesionálne divadlo ...

5.

V § 6 vrátane nadpisu sa slovo „neštátne“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „iné“ ...

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zriaďovateľská funkcia krajského úradu k štátnym profesionálnym divadlám okrem Štátneho ...

Čl. XVI

Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...

1.

V § 9 ods. 3 sa za písmeno „c)“ vkladajú slová „alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie ...

2.

§ 10 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) udeľuje súhlas na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie zriadených alebo ...

3.

V § 11 ods. 5 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

4.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k múzeám okrem Múzea rusínsko-ukrajinskej kultúry ...

Čl. XVII

Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

2.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávna pôsobnosť obcí a samosprávnych krajov ...

4.

V § 8 sa vypúšťa slovo „štátne“.

5.

Slovo „zriaďovateľ“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 7 ods. 1 písm. c) ...

6.

Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k osvetovým zariadeniam okrem Tatranského kultúrneho ...

Čl. XVIII

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

2.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajský úrad“.

3.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Verejná knižnica je obecná knižnica a regionálna knižnica.“.

4.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Regionálna knižnica pôsobí na území viacerých obcí. Regionálna knižnica je právnická ...

5.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Samosprávny kraj môže určiť vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených ...

6.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

7.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice podľa § 5 ods. 1 je povinný vyžiadať si pred zrušením ...

8.

§ 22 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej ...

9.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k regionálnym knižniciam a krajským knižniciam ...

Čl. XIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona ...

1.

V § 7 ods. 4 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

3.

V § 26 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom obvode podľa § 7 ods. 4,“.

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).

4.

V § 26 ods. 2 písm. d) sa slová „a okresnému úradu alebo krajskému úradu“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 26a prvá veta znie: „Samosprávny kraj vedie register zdravotníckych zariadení vo svojom územnom ...

6.

V § 28 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávneho kraja“.

7.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto ...

8.

V § 31 odsek 4 znie:

„(4) Samosprávny kraj vydáva povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych ...

9.

V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak zriaďovateľom alebo zakladateľom9e) zdravotníckeho zariadenia podľa odseku 4 je samosprávny ...

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

„9e) § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...

10.

V § 31 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 32 sa slová „krajskému úradu“, „krajského úradu“ a „krajský úrad“ nahrádzajú ...

12.

V § 33 ods. 2 sa za slová „rozsah činnosti“ vkladajú slová „zdravotnícky obvod,“.

13.

V § 33 ods. 3 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „zdravotnícky obvod,“.

14.

V § 33 ods. 5 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

15.

V § 35 sa slová „krajský úrad [§ 76 ods. 3 písm. f)] a okresný úrad“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 56 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Podľa zásad ustanovených Ministerstvom školstva ...

17.

V § 76 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Okresný úrad spolupracuje so samosprávnym krajom a) pri predkladaní návrhu príslušnej ...

18.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Výkon samosprávy na úseku zdravotníctva (1) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy na ...

19.

Za § 78 sa vkladá § 78a a 78b, ktoré znejú:

„§ 78a Samosprávny kraj c) spravuje stredné zdravotnícke školy [písmeno a)] zriadené pred 1. ...

20.

Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý znie:

„§ 80e Povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach ...

Čl. XX

Zákon č. 140/1998 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 7 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju“.

2.

V § 8 ods. 1 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“.

3.

V § 8 ods. 5 v prvej vete sa slová „krajskému úradu, okresnému úradu“ nahrádzajú slovami ...

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak orgán štátnej správy zistí nedostatky uvedené v odseku 1, dá návrh na pozastavenie ...

5.

V § 35 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ a „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „samosprávneho ...

6.

V § 60 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samosprávy na úseku farmácie“.

7.

V § 60 písm. f) sa slová „štátnym krajským farmaceutom a štátnym ústavom“ nahrádzajú ...

8.

V § 62 nadpis a odsek 1 znejú:

„§ 62 Pôsobnosť krajského úradu (1) Krajský úrad na úseku humánnej farmácie a) koordinuje ...

9.

V § 63 nadpis a odsek 1 znejú:

„§ 63 Pôsobnosť okresného úradu (1) Okresný úrad na úseku humánnej farmácie a) vykonáva ...

10.

Za jedenástu časť sa vkladá nová dvanásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVANÁSTA ČASŤ VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚSEKU HUMÁNNEJ FARMÁCIE § 68a (1) Samosprávny kraj na ...

Doterajšia dvanásta časť sa označuje ako trinásta časť.

11.

Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:

„§ 70b Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré vydal krajský úrad pred 1. ...

Čl. XXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,“.

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých ...

5.

V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). ...
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
  • 3)  § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore