Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.12.2013 do 31.01.2014

Platnosť od: 05.11.1997
Účinnosť od: 01.12.2013
Účinnosť do: 31.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD2DS7EU1PP2ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 288/1997 s účinnosťou od 01.12.2013 na základe 375/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „občianske združenie“) a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa osobitného zákona,1) ktoré plní úlohy v oblasti telesnej kultúry.

(2)

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.

(3)

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.

(4)

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.

(5)

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).

(6)

Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

§ 3 - Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)

Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

a)

orgány štátnej správy,

b)

samosprávny kraj,

c)

obec,

d)

občianske združenia,

e)

iné právnické osoby a fyzické osoby.

(2)

Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

a)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),

b)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 4 - Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

b)

vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry,

e)

podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

f)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

g)

podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

h)

zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

i)

rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.

§ 5 - Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie a starajú sa o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podieľa na príprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospoločenských a regionálnych programov verejného zdravia zameraných na životný štýl, na zdravú výživu a na prevenciu rizikových faktorov.

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravkoch používaných vo farmakologickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnesscentrách a posilňovniach.

§ 6 - Samosprávny kraj

Samosprávny kraj

a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

§ 7 - Obec

Obec

a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

§ 9 - Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)

Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov a potrieb a s ohľadom na koncepciu rozvoja telesnej kultúry.

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

§ 10 - Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)

Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú mravné a etické princípy v telesnej výchove, športe a turistike a chránia pred postupmi, ktoré sú protiprávne, zakázané alebo znevažujúce.

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

(3)

Športovcom a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a odmeny. Druhy vyznamenaní, postup a výšku odmien upraví osobitný zákon.

§ 11 - Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva školstva. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky z odborníkov z jednotlivých športových odvetví, z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní; predsedu určuje z vymenovaných členov.

(2)

Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia požiadaviek odporúčať ministerstvu školstva akreditovať vzdelávacie zariadenia. Na posudzovanie splnenia požiadaviek môže zriaďovať pracovné skupiny. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a jej pracovných skupín upravuje jej štatút.

(3)

Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje

a)

názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,

b)

označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,

c)

doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,

d)

údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,

e)

vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.

(4)

Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie požiadať o novú akreditáciu.

(5)

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.

(6)

Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní kontrolu dodržiavania vzdelávacieho programu a trvania podmienok, za ktorých bol udelená akreditácia. Ak zistia nedodržiavanie vzdelávacieho programu alebo zmenu podmienok, navrhnú ministerstvu zrušenie akreditácie a odobratie potvrdenia o akreditácii.

(7)

Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a náležitosti potvrdenia o akreditácii ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 12 - Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)

Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca, usporiadateľ na športovom podujatí a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2) a sú bezúhonní.

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích zariadeniach.

(3)

Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.

(4)

Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.

(5)

Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky.

(6)

Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.

(7)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

§ 12a - Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska

Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov sa uznáva podľa osobitného predpisu.3a)

§ 13 - Financovanie telesnej kultúry

Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä

a)

prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky štátneho rozpočtu ustanovené osobitným zákonom o podpore športu štátom,

b)

výnos z lotérií a iných podobných hier,

c)

prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

d)

príjmy z reklám,

e)

prostriedky z darov,

f)

prostriedky z úverov právnických osôb,

g)

prostriedky samosprávnych krajov a obcí.

§ 14 - Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry podľa doterajších predpisov sa považujú za akreditáciu podľa tohto zákona.

§ 14a - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

3.

položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:

㤠80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

Doterajší § 80b sa označuje ako § 80c.“.

2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 288/1997 Z. z.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (Položka 1 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.)

 • 3a)

  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore