Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 375/2013 účinný od 01.12.2013

Platnosť od: 19.11.2013
Účinnosť od: 01.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EU4PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 375/2013 účinný od 01.12.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 375/2013 s účinnosťou od 01.12.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a zákona č. 81/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
žiadateľom s medzinárodnou ochranou žiadateľ o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania, ktorému bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
Nadpis nad § 23 sa umiestňuje pod jeho číselné označenie.
3.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a
Posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou
(1)
Žiadateľ s medzinárodnou ochranou, ktorý z dôvodov, pre ktoré mu bola poskytnutá medzinárodná ochrana, nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu, podá ministerstvu školstva písomnú žiadosť o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania (ďalej len „žiadosť o overenie vzdelania“).

(2)
Žiadosť o overenie vzdelania obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa s medzinárodnou ochranou,

b)
osvedčenú kópiu dokladu o pobyte žiadateľa s medzinárodnou ochranou vydaného podľa osobitného predpisu,19a)

c)
informáciu o úrovni, rozsahu a obsahu vzdelávania, ktoré žiadateľ s medzinárodnou ochranou absolvoval v štáte pôvodu, a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s jeho vzdelávaním,

d)
podpis žiadateľa s medzinárodnou ochranou.

(3)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť o overenie vzdelania do 30 dní od jej doručenia.

(4)
Ministerstvo školstva žiadosť o overenie vzdelania zamietne, ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou uviedol v žiadosti o overenie vzdelania nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou v čase konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu6a) doklad o vzdelaní mal.

(5)
Ak ministerstvo školstva nezamietne žiadosť o overenie vzdelania podľa odseku 4, podľa úrovne vzdelávania uvedenej žiadateľom s medzinárodnou ochranou určí uznanú vysokú školu alebo uznanú strednú školu, ktorá overí, na akej úrovni obsah a rozsah uvedeného vzdelávania zodpovedá obsahu a rozsahu porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.

(6)
O skutočnostiach podľa odseku 4 alebo odseku 5 ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľa s medzinárodnou ochranou v lehote podľa odseku 3.

(7)
Príslušnou uznanou vysokou školou podľa odseku 5 je vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovanom študijnom programe, ktorého sa overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou týka. Príslušnou uznanou strednou školou podľa odseku 5 je stredná škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje stredné vzdelanie vo vzdelávacom programe odboru vzdelávania, ktorého sa overenie vzdelania týka. Ak je na overenie vzdelania príslušných viacero uznaných vysokých škôl alebo viacero uznaných stredných škôl, ministerstvo školstva určí príslušnosť podľa miesta pobytu žiadateľa s medzinárodnou ochranou uvedeného v doklade o pobyte podľa osobitného predpisu.19a)

(8)
Overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou sa uskutočňuje formou skúšky prebiehajúcej v štátnom jazyku pred trojčlennou komisiou, ktorej predsedá štatutárny orgán príslušnej uznanej vysokej školy alebo príslušnej uznanej strednej školy alebo ním poverený zástupca. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborne spôsobilí zamestnanci uznanej vysokej školy alebo uznanej strednej školy.

(9)
Skúška má písomnú časť, ústnu časť, a ak to overenie dosiahnutého vzdelania vyžaduje, aj praktickú časť. Žiadateľ s medzinárodnou ochranou touto skúškou preukazuje, že má vedomosti a zručnosti porovnateľné s vedomosťami a zručnosťami získanými absolvovaním porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.

(10)
O úspešnom absolvovaní skúšky komisia vypracuje protokol o skúške, ktorý obsahuje zhodnotenie preukázanej úrovne vzdelávania žiadateľa s medzinárodnou ochranou a informáciu o možnosti pokračovať vo vzdelávaní na získanie príslušného stupňa vzdelania podľa osobitného predpisu.19b) Protokol o skúške neoprávňuje jeho držiteľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.

(11)
Na postup pri posudzovaní a overení dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19)

(12)
Pri plnení úloh podľa odsekov 3 a 4 ministerstvo školstva spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

„19a)
§ 73 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.

19b)
§ 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 30 ods. 5, § 42 ods. 6 a § 70 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V prílohe č. 3 časti 1 sa odborná príprava „v Rakúsku“ dopĺňa študijnými odbormi, ktoré znejú:

„- špeciálna odborná príprava v oblasti starostlivosti o deti a mladistvých („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti psychiatrickej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti („Sonderausbildung in der Intensivpflege“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti v pediatrii („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s anestéziou („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s liečbou nahrádzajúcou obličkovú funkciu („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti na operačnom oddelení („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich“),
- špeciálna odborná príprava v oblasti nemocničnej hygieny („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene“),
- špeciálna odborná pedagogická príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),
- špeciálna odborná manažérska príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň 13 rokov a šesť mesiacov až 14 rokov zahŕňajúcich aspoň desať rokov všeobecného vzdelávania a ďalšie tri roky základnej odbornej prípravy v rámci verejnej služby zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti vyššieho stupňa a šesť až 12 mesiacov osobitnej odbornej prípravy týkajúcej sa danej špecializácie, pedagogickej alebo manažérskej odbornej prípravy.“.

5.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťa odborná príprava „v Dánsku“.
6.
V prílohe č. 3 časti 4 odborná príprava „v Poľsku“ študijný odbor „výpravca („dyżurny ruchu“)“ znie:

„- výpravca („dyżurny ruchu“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,

ii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,

iii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 29 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní piatich dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo

iv)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, tri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 29 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní piatich dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,“.

7.
V prílohe č. 3 časti 4 sa odborná príprava „v Poľsku“ dopĺňa študijnými odbormi, ktoré znejú:

„- vlakvedúci („kierownik pociągu“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu vlakvedúceho v trvaní 22 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní troch dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo

ii)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, tri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu vlakvedúceho v trvaní 22 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní troch dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,

- lodný mechanik vnútrozemskej plavby („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii lodná mechanika vnútrozemskej plavby, ako aj pracovnú skúsenosť v trvaní 24 mesiacov, ktorá zahŕňa aspoň 18 mesačnú prax s obsluhou mechanického pohonu a pomocných systémov na vnútrozemských plavidlách a prípadne šesťmesačnú prax s opravou spaľovacích motorov na lodeniciach alebo v servisných dielňach a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo

ii)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii lodná mechanika vnútrozemskej plavby, ako aj pracovnú skúsenosť v trvaní 24 mesiacov, ktorá zahŕňa aspoň 18 mesačnú prax s obsluhou mechanického pohonu a pomocných systémov na vnútrozemských plavidlách alebo šesťmesačnú prax s opravou spaľovacích motorov na lodeniciach alebo v servisných dielňach a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.“.

8.
V prílohe č. 3 časti 5 sa vypúšťajú študijné odbory

„- prvý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- druhý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- tretí lodník - nákladné/osobné lode neobmedzene („third mate - freight/passenger ships unrestricted“),
- palubný dôstojník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),
- dôstojník inžinier - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblasť obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),“.

9.
V tabuľkovej časti prílohy č. 4 sa tabuľka A dopĺňa štátom „Chorvátsko Hrvatska“, názvom kvalifikácie „Diploma „doktor medicine/doktorica medicine““ a udeľujúcim orgánom „Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj“.
10.
V tabuľkovej časti prílohy č. 4 sa tabuľka B dopĺňa štátom „Chorvátsko Hrvatska“, názvom kvalifikácie „Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine““, udeľujúcim orgánom „Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj“ a názvom profesie „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“.
11.
V tabuľkovej časti prílohy č. 4 sa tabuľka C dopĺňa štátom „Chorvátsko Hrvatska“, názvom kvalifikácie „Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije““ a udeľujúcim orgánom „- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

- Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu“.

12.
V tabuľkovej časti prílohy č. 4 sa tabuľka D dopĺňa štátom „Chorvátsko Hrvatska“, názvom kvalifikácie „1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege““, udeľujúcim orgánom „1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege““, názvom profesie „1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ a názvom kvalifikácie „2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“, udeľujúcim orgánom „2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

- Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

- Veleučilišta u Republici Hrvatskoj“,

názvom profesie „2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“.

13.
V tabuľkovej časti prílohy č. 4 sa tabuľka E dopĺňa štátom „Chorvátsko Hrvatska“, názvom kvalifikácie „Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“, udeľujúcim orgánom

„- Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

- Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

- Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj“

a názvom profesie „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“.

14.
Príloha č. 7 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).

4.
Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 300/2008 Z. z. a zákona č. 479/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a sú bezúhonní“.
2.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.“.

3.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

4.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 288/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).“.

Čl. III

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. c) sa za slová „ 17 rokov“ vkladá čiarka a slová „je bezúhonná“.
2.
V § 2 písm. d) sa za slovo „rokov“ vkladá čiarka a slová „je bezúhonná“.
3.
V § 2 sa písmeno e) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
je bezúhonná,“.

4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno k).
5.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a
Bezúhonnosť
„Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra3) trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

6.
V § 11 ods. 1 sa slová „občan štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „občan tretieho štátu“.
7.
V § 21 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskeho spoločenstva a“.
8.
V nadpise prílohy sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
9.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore