Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.03.2002

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD441DS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 416/2001 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 567/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov ...

(2)

Prechod pôsobností podľa odseku 1 na účely tohto zákona je prenesenie výkonu pôsobností štátnej ...

§ 2
Prechod pôsobností na obce

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa ...

2.

poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,

3.

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie; ...

b)

vodného hospodárstva:

1.

rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania ...

2.

vydávanie povolení na niektoré činnosti,

3.

vydávanie súhlasu na stavby, zariadenia, prípadne na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ...

4.

určovanie zátopových území a rozsahu pozemkov a ich oznamovanie stavebným úradom,

5.

schvaľovanie kanalizačných poriadkov,

6.

vydávanie povolení na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia ...

7.

rozhodovanie o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadení prípojky;

c)

všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky;

d)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie zariadení sociálnych ...

2.

rozhodovanie

2.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

2.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

2.3. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez ...

3.

zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým ...

4.

oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní menších obecných ...

e)

územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho ...

f)

ochrany prírody:

1.

vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2.

ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, ...

3.

prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ...

4.

zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

g)

školstva:

1.

vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení,

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

zriaďovanie a zrušovanie

3.1. základných škôl,

3.2. základných umeleckých škôl,

3.3. predškolských zariadení,

3.4. školských klubov detí,

3.5. školských stredísk záujmovej činnosti,

3.6. centier voľného času,

3.7. školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných ...

3.8. jazykových škôl pri základných školách,

4.

vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,

5.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom, ...

6.

zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

7.

určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť ...

8.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

9.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským ...

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo ...

h)

telesnej kultúry:

1.

štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,

2.

rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,

3.

súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,

4.

podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,

5.

utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,

6.

podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,

7.

podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

8.

kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú ...

9.

spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ...

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách ňou zriadených;

j)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach ...

2.

zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu ...

3.

agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

4.

súčinnosť na preventívnych programoch,

5.

schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia;

k)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,

3.

koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí;

l)

cestovného ruchu:

1.

vypracúvanie programov cestovného ruchu,

2.

koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.

§ 3
Prechod pôsobností na samosprávne kraje

Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

a)

pozemných komunikácií:

1.

plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie ...

2.

poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve ...

3.

vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania ...

4.

poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej ...

5.

zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy ...

b)

dráh:

1.

prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom ...

2.

pôsobnosť dráhového správneho úradu,

3.

výkon štátnej správy vo veciach električkových a trolejbusových dráh;

c)

cestnej dopravy:

1.

udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

2.

schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,

3.

uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty alebo jej ...

4.

vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu, ...

5.

ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

6.

vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,

7.

zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej ...

d)

civilnej ochrany:

1.

súčinnosť

1.1. pri vypracúvaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

1.2. pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na sebaobranu ...

1.3. pri preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

2.

vedenie potrebnej dokumentácie v civilnej ochrane a podiel na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného ...

e)

sociálnej pomoci:

1.

poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ...

2.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ...

3.

rozhodovanie

3.1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,

3.2. o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,

3.3. o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú ...

3.4. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, ...

3.5. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez ...

3.6. o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ...

3.7. o povinnosti osôb platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytovanú ...

3.8. o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo ...

3.9. o zamietnutí žiadosti právnických osôb a fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych ...

3.10. o výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne ...

3.11. o zákaze poskytovať sociálnu službu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,

4.

rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje ...

5.

uzatváranie dohôd

5.1. o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení ...

5.2. o počte ďalších odoberaných jedál, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení ...

6.

vedie register zariadení,

7.

uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, ...

8.

kontrola

8.1. úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania ...

8.2. hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc ...

9.

ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole úrovne plnenia sociálnych ...

10.

vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území,

11.

vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

12.

koordinovanie činnosti obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v ...

13.

organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,

14.

organizovanie spoločného stravovania;

f)

územného plánovania:

1.

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,

2.

pôsobnosť orgánu územného plánovania,

3.

schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,

4.

schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí;

g)

školstva:

1.

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení (stredné školy, učilištia, strediská ...

2.

vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení,

3.

spravovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a zabezpečovanie potrieb ...

4.

vykonávanie kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ...

5.

prideľovanie finančných prostriedkov súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, ...

6.

zabezpečovanie stravovania a ubytovania žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach, ...

7.

vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých ...

8.

určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť ďalej úlohy zrušenej ...

9.

spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,

10.

schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo ...

h)

telesnej kultúry:

1.

riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,

2.

rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja;

i)

divadelnej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel,

2.

podporovanie vybraných okruhov divadelných činností vo forme účelových prostriedkov,

3.

kontrola hospodárenia a účelnosti vynaložených prostriedkov v divadlách ním zriadených;

j)

múzeí a galérií zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií; ...

k)

osvetovej činnosti:

1.

zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie osvetových zariadení s pôsobnosťou na území ...

2.

zabezpečovanie a koordinovanie osvetovej činnosti prostredníctvom osvetových zariadení, ku ktorým ...

3.

ustanovovanie vybraných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornoporadenskú, metodickú ...

l)

knižníc zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc;

m)

zdravotníctva:

1.

zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,

2.

vedenie registra zdravotníckych zariadení,

3.

vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych ...

3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych ...

3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti,

3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

3.4. dialyzačné stredisko,

3.5. poliklinika,

3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

3.7. nemocnica I. typu,

3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu,

3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu,

3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých,

3.11. hospic,

3.12. geriatrické centrum,

3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre ...

3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

4.

rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

5.

rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade ...

6.

zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym ...

7.

zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,

8.

súčinnosť na preventívnych programoch;

n)

humánnej farmácie:

1.

koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej farmácie,

2.

vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych ...

3.

vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,

4.

schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych ...

5.

organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou ...

6.

vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach ...

7.

rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok,

8.

zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych ...

9.

riešenie podnetov a sťažností;

o)

regionálneho rozvoja:

1.

vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

2.

koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia, ...

3.

koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,

4.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej ...

p)

cestovného ruchu:

1.

koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

2.

poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom štátnej ...

§ 4
Spoločné ustanovenia
(1)

Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na ...

(2)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, ...

(3)

Konania začaté podľa zákonov uvedených v čl. II až XX pred účinnosťou ustanovenou v čl. XXII ...

(4)

Zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanoví v Štatúte hlavného mesta ...

(5)

Zastupiteľstvo mesta Košíc ustanoví v Štatúte mesta Košíc do 31. decembra 2001, ktoré z kompetencií ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ca a 2cb znejú:

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...

1.

V § 22 ods. 2 sa slová „s krajským úradom, ktorého územným obvodom“ nahrádzajú slovami ...

2.

§ 63 znie:

„§ 63 Štátnu správu vo veciach dráh vykonávajú dráhové správne úrady, ktorými sú ministerstvo, ...

3.

V § 64 ods. 1 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne kraje“.

4.

V § 65 písm. c) sa slová „okresných úradov“ nahrádzajú slovami „samosprávnych krajov“. ...

5.

V § 66 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „samosprávne ...

6.

V § 66 ods. 2 sa slová „krajský úrad, v ktorého územnom obvode“ nahrádzajú slovami „samosprávny ...

7.

V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny dozor vo veciach dráh vykonávajú ministerstvo ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
obec.“.

2.

Nadpis § 3 znie: „Obec“.

3.

V § 3 sa slová „miestny národný výbor (mestský národný výbor)“ nahrádzajú slovom „obec“. ...

4.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) rozhodujú v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 ods. 1 vodného zákona,“. ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

5.

V § 3 ods. 2 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „určujú na návrh správcu vodného toku ...

6.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a
Pôsobnosť obce podľa § 3 je výkonom štátnej správy.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

1.

V § 5 ods. 3 sa za slová „podieľajú aj“ vkladajú slová „samosprávne kraje,“.

2.

V § 7 sa za slová „okresné úrady,6)“ vkladajú slová „samosprávne kraje,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...

3.

V § 11 sa za slová „štátnymi orgánmi,“ vkladajú slová „samosprávnymi krajmi,“.

4.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Pôsobnosť samosprávneho kraja (1) Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti a) poskytuje ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú ...

2.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

3.

Slová „prednosta obvodného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

4.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie ...

5.

V § 8 ods. 4 a § 23 ods. 7 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“. ...

6.

V § 9 sa slová „matričnému úradu v sídle okresného úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému ...

7.

V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „matričný ...

8.

V § 18 ods. 3 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „krajský“.

9.

V § 20 sa slovo „okresného“ nahrádza slovom „krajského“.

10.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady, krajské úrady a ...

11.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

Prevziať prílohu - Příloha 01

,,Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

Kraj Okres Obec (mestská časť) Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto   Bratislava II Podunajské ...

Čl. VIII

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 ...

29.

V § 67 sa vypúšťajú písmená g) až m).

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená g) až o).

Doterajší piaty až devätnásty bod sa označujú ako tretí až sedemnásty bod.

71.

Za § 112a sa vkladajú § 112b až 112g, ktoré znejú:

„§ 112b Podľa § 7 ods. 6 písm. f) postupuje príslušný orgán aj vtedy, ak ide o občana, ktorý ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ...

1.

V § 32 a 33 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

2.

V § 33 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „v súčinnosti s obcou“ a v poslednej vete sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

3.

§ 50 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
obec.“.

4.

V § 52 ods. 2 druhej vete sa za slovom „inšpekcie“ vkladá čiarka a slovo „obce“.

5.

V § 54 písmeno h) znie:

„h) prejednáva priestupky74) a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených ...

6.

V § 54 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) ak ide o chránené územie v II. a III. stupni ochrany, môže si vyhradiť pôsobnosť obce ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

„§ 54a Obec Obec a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ...

8.

V nadpise § 55 sa za slovo „prostredia“ vkladajú slová „a obcí“.

9.

V § 55 sa za slová „úrady životného prostredia“ vkladajú slová „a obce“.

10.

V § 64 až 66 sa slová „úrad životného prostredia alebo inšpekcia“ nahrádzajú slovami „orgán ...

11.

V § 65 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová „okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré ...

12.

V § 66 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová „okrem výnosov z pokút uložených obcou, ktoré ...

Čl. XI

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slová „základná škola,“ vkladajú slová „základná škola s materskou ...

2.

V § 63 odsek 3 znie:

„(3) Od 1. júla 2002 v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu ...

3.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Základná škola, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a), môže sa spojiť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

Čl. XXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

1.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,“.

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých ...

5.

V prílohe sa vypúšťajú položky 216 až 223.

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). ...
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
  • 3)  § 6 zákona č. 302/2001 Z. z.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore