Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.02.2005 do 31.08.2008

Platnosť od: 05.11.1997
Účinnosť od: 01.02.2005
Účinnosť do: 31.08.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD2DS7EU1PP2ČL1

Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.02.2005 do 31.08.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 288/1997 s účinnosťou od 01.02.2005 na základe 5/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „občianske združenie“) a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa osobitného zákona,1) ktoré plní úlohy v oblasti telesnej kultúry.

(2)

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.

(3)

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.

(4)

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.

(5)

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).

(6)

Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

§ 3 - Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)

Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

a)

orgány štátnej správy,

b)

samosprávny kraj v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,

c)

obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,

d)

občianske združenia,

e)

iné právnické osoby a fyzické osoby.

(2)

Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

a)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),

b)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 4 - Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

b)

vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

utvára podmienky na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky,

e)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry,

f)

podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

g)

podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí a iných významných športových podujatí na území Slovenskej republiky,

h)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

i)

podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

j)

zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

k)

koordinuje plnenie antidopingového programu v Slovenskej republike,

l)

zabezpečuje výber a prípravu športových talentov, výkonnostný a vrcholový šport vo svojej pôsobnosti,

m)

rozhoduje a vydáva potvrdenia o akreditácii právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

§ 5 - Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport a starajú sa o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky organizačne zabezpečuje prostredníctvom svojich odborných telovýchovno-lekárskych zariadení preventívnu a liečebnú starostlivosť o registrovaných športovcov, osobitne o športových reprezentantov Slovenskej republiky a talentovanú mládež a podieľa sa na antidopingových aktivitách.

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu.

§ 6 - Samosprávny kraj

Samosprávny kraj na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode

a)

riadi výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami,

b)

rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry [§ 4 písm. b)] na podmienky kraja a

1.

podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,

2.

podporuje organizovanie športových podujatí regionálneho významu,

3.

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

4.

zabezpečuje prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,

5.

kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry,

6.

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu,

7.

spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

§ 7 - Obec

Okresný úrad pri výkone štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky obce a v súlade s ňou

a)

podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu,

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

e)

podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

f)

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,

g)

spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

§ 8

Obec utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení.

§ 9 - Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)

Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov a potrieb a s ohľadom na koncepciu rozvoja telesnej kultúry.

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

§ 10 - Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)

Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú mravné a etické princípy v telesnej výchove, športe a turistike a chránia pred postupmi, ktoré sú protiprávne, zakázané alebo znevažujúce.

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

(3)

Štát podporuje prípravu a účasť športovcov na reprezentácii Slovenskej republiky. Orgány štátnej správy spolupracujú pri zabezpečovaní podmienok a prostriedkov na prípravu športovcov a ich lekársku starostlivosť, ako aj pri uvoľňovaní reprezentanta z výkonu služby v ozbrojených zložkách.

(4)

Športovcom alebo kolektívom, ktoré dosiahli mimoriadne športové výsledky alebo hodnotenia v medzinárodných alebo domácich súťažiach, a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a odmeny. Druhy vyznamenaní, postup a výšku odmien upraví osobitný zákon.

§ 11 - Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.

(2)

Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať a na základe splnenia podmienok odporúčať ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacím zariadeniam.

(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacím zariadeniam je

a)

doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich,

b)

doklad o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia,

c)

vzdelávací program, zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

(4)

Prípravu trénerov, cvičiteľov, inštruktorov a rozhodcov a iných odborníkov na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry môžu vykonávať vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto činnosť akreditačnou komisiou schválené a ministerstvom školstva vydané potvrdenie o akreditácii.

(5)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii obsahuje názov vzdelávacieho zariadenia, na ktoré sa akreditácia požaduje. Súčasťou žiadosti sú doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až c).

(6)

Vzdelávacie zariadenie za vydanie potvrdenia o akreditácii zaplatí správny poplatok podľa osobitného predpisu.3)

(7)

Akreditačná komisia v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo. Pri zistení ich nedodržania akreditačná komisia navrhne ministerstvu školstva odobrať potvrdenie o akreditácii.

(8)

Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti telesnej kultúry vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a úspešnom vykonaní skúšky doklad o získanej odbornej spôsobilosti.

(9)

Podrobnosti o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie a o vydávaní potvrdení o akreditácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.

§ 12 - Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)

Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2).

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích zariadeniach.

(3)

Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.

§ 12a - Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska

Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov sa uznáva podľa osobitného predpisu.3a)

§ 13 - Financovanie telesnej kultúry

Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä

a)

prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky štátneho rozpočtu ustanovené osobitným zákonom o podpore športu štátom,

b)

výnos z lotérií a iných podobných hier,

c)

prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

d)

príjmy z reklám,

e)

prostriedky z darov,

f)

prostriedky z úverov právnických osôb,

g)

prostriedky samosprávnych krajov a obcí.

§ 14 - Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry podľa doterajších predpisov sa považujú za akreditáciu podľa tohto zákona.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

3.

položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:

㤠80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

Doterajší § 80b sa označuje ako § 80c.“.

2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (Položka 1 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.)

 • 3a)

  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore