Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.02.2005 do 31.08.2008

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.02.2005
Účinnosť do: 31.08.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Štátna správa, Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva, Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD76DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2005 účinný od 01.02.2005 do 31.08.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 5/2005 s účinnosťou od 01.02.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky uznávania diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní") alebo ich súborov vydaných školami alebo inými príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát") na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie") v Slovenskej republike.

(2)
Tento zákon sa vzťahuje na občanov členských štátov a ich rodinných príslušníkov,1) ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike ako fyzické osoby oprávnené na výkon podnikania1a) alebo ako osoby v postavení zodpovedného zástupcu2) alebo zamestnanca3) (ďalej len „žiadateľ") okrem povolania architekta, veterinárneho lekára, odborných činností uvedených v prílohe č. 1 a iných regulovaných povolaní, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.3a)

(3)
Uznávanie dokladov o vzdelaní pre povolanie lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky sa uskutočňuje podľa prílohy č. 5. Na uznávanie dokladov o špecializácii zdravotníckych pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis.4)

(4)
Pri živnostiach uvedených v zoznamoch I až V 4a) sa tento zákon vzťahuje iba na uznávanie dokladov o vzdelaní; pri uznávaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona4b) sa tento zákon vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní primerane.

(5)
Občania členských štátov a ich rodinní príslušníci,1) ktorým príslušný orgán Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný orgán") uznal odbornú kvalifikáciu podľa tohto zákona, majú na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike rovnaké právo ako občania, ktorí získali príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.“.

„1)
Článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, 19.10.1968) v znení nariadenia (EHS) č. 312/76 z 9. februára 1976 (Ú. v. ES L 39, 14. 2.1976) v znení nariadenia (EHS) č. 2434/92 z 27. júla 1992 (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992).

1a)
§ 2 Obchodného zákonníka.

2)
§ 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3)
§ 11 Zákonníka práce.

3a)
§ 30 až 55 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

4a)
Prílohy č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4b)
§ 71 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 2 písmeno i) znie:

„i)
príslušný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike. Príslušné orgány ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.8) Ak nie je v osobitných predpisoch ustanovené inak, príslušné orgány vydávajú rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva"), ktoré má na účely uznávania dokladov o vzdelaní zriadený osobitný útvar, a to Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len „stredisko"),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Automatické uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa nadobudnutý v členskom štáte na vysokej škole uznanej členským štátom uzná ministerstvo školstva automaticky. Ministerstvo školstva vydá po predložení žiadosti a dokladu o vzdelaní, ktorý má byť uznaný, v lehote 40 dní odo dňa predloženia žiadosti, osvedčenie o automatickom uznaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.“.

4.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a
Uznávanie stupňa vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania, funkcie alebo na účely platového zaradenia požaduje určitý stupeň dosiahnutého vzdelania bez ustanoveného odborného zamerania,8c) o uznaní stupňa dosiahnutého vzdelania rozhoduje ministerstvo školstva v lehote do štyroch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov podľa § 14 ods. 1 písm. a) až c) a e) žiadateľom.10)

(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 má jednu z týchto foriem:
a)
uznanie,

b)
zamietnutie.

(3)
Rozhodnutie podľa odseku 2 písm. b) musí byť odôvodnené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c)
Napríklad § 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Vydávanie iných dokladov
(1)
Občanom členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v inom členskom štáte a ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, vydá príslušný orgán podľa § 2 písm. i) na ich žiadosť10)
a)
potvrdenie o tom, či je príslušné povolanie v Slovenskej republike regulované povolanie vrátane informácie o všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý upravuje výkon príslušného povolania v Slovenskej republike, a či občan spĺňa kvalifikačné predpoklady na jeho výkon,

b)
potvrdenie o dĺžke, obsahu a forme výkonu regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

(2)
K žiadosti žiadateľ prikladá príslušnému orgánu tieto doklady:
a)
originál alebo osvedčenú kópiu dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993,

b)
potvrdenie o praxi nadobudnutej v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, ktoré obsahuje informáciu o dĺžke, obsahu a forme výkonu tohto povolania, ako aj informáciu o tom, v akom postavení žiadateľ príslušnú činnosť vykonával.“.

6.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry,

j)
rozhoduje o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov.“.

7.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje číslovanie odseku 1.
8.
V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Na základe samostatnej žiadosti sa skúška spôsobilosti môže konať aj v anglickom jazyku.“.
9.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„17a
Notifikácie
Ministerstvo školstva je pre zdravotnícke povolania podľa § 1 ods. 3 notifikačným orgánom, ktorý oznamuje Európskej komisii a členským štátom informáciu o dokladoch o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike, ktoré zodpovedajú kritériám podľa osobitného predpisu,17) vrátane informácie o dokladoch o vzdelaní, ktoré už prestali spĺňať ustanovené kritériá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.

10.
V § 18 sa za slová „§ 3 až 11,“ vkladajú slová „§ 12a,“.
11.
Za § 18 sa vkladá § 19, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19
Záverečné ustanovenia
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

12.
V prílohe č. 3 v 1. bode písm. b. sa vypúšťajú slová „- chiropraktika („podologo")“.
13.
V prílohe č. 3 sa 1. bod dopĺňa písmenami f., g. a h., ktoré znejú:

„f. v Českej republike

odborná príprava

- zdravotníckeho asistenta („zdravotnický asistent"), ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole ukončeného maturitnou skúškou,
- asistenta výživy („nutriční asistent"), ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole ukončeného maturitnou skúškou;
g. na Cypre

odborná príprava

- zubného technika („οδοντοτεχνίτης"), ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou,
- optika („τεχνικός οπτικός"), ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou;
h. v Lotyšsku

odborná príprava

- zubnej sestry („zobarstniecibas masa"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,

– asistenta v biomedicínskych laboratóriách („biomedicînas laborants"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,

– zubného technika („zobu technikis"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,

– fyzioterapeutického asistenta („fizioterapeita asistents"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore.“.

14.
V prílohe č. 3 v 2. bode sa písmeno a. na konci dopĺňa textom, ktorý znie:

„– výrobcu ortopedickej obuvi („orthopaediskomager");
toto štúdium má celkové trvanie trinásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy, ktorá sa skladá z dvojročnej teoretickej prípravy poskytovanej strediskom odbornej prípravy a dvaapolročnej odbornej praxe získanej na pracovisku; štúdium je ukončené skúškou v odbore daného remesla, ktorou sa súčasne priznáva právo používať titul „majster";“.

15.
V prílohe č. 3 sa 2. bod dopĺňa písmenom e., ktoré znie:

„e. v Poľsku

odborná príprava

– učiteľa praktickej odbornej prípravy („nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní

– ôsmich rokov základného vzdelávania a piatich rokov stredoškolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s následným pedagogickým vzdelávaním v celkovej dĺžke najmenej stopäťdesiat hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, na ktoré je zamerané vzdelávanie, alebo
– ôsmich rokov základného vzdelávania a piatich rokov stredoškolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej odbornej školy, alebo
– ôsmich rokov základného vzdelávania a dvoch alebo troch rokov základného stredoškolského odborného vzdelávania a najmenej troch rokov odbornej praxe osvedčenej titulom „majster" v príslušnom povolaní s následným pedagogickým kurzom v celkovej dĺžke najmenej stopäťdesiat hodín.“.

16.
V prílohe č. 3 sa v 3. bode písmeno a) dopĺňa písmenami e. a f., ktoré znejú:

„e.
v Českej republike
odborná príprava

– palubného asistenta („palubní asistent"),
– námorného poručíka („námořní poručík"),
– prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník"),
– kapitána („kapitán"),
– strojného asistenta („strojní asistent"),
– strojného dôstojníka („strojní důstojník"),
– druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník"),
– prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník"),
– elektrotechnika („elektrotechnik"),
– elektrodôstojníka („elektrodůstojník");

f.
v Lotyšsku
odborná príprava

– elektrodôstojníka na lodiach ("kugu elektromehänikis"),
– operátora chladiaceho systému ("kuga saldéšanas iekártu mašinists"),“.

17.
V prílohe č. 3 v 3. bode písm. a) sa za slová „teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou“ vkladajú slová, ktoré znejú:

„– v Českej republike
– pre palubného asistenta („palubní asistent")
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku,

2.
(a) námorná akadémia alebo námorná škola – odbor navigácie, štúdium na oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov na lodi počas štúdia, alebo
(b)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčasť strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a skončenie schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky na spôsobilosť špecifikované v oddieli A-II/1 zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike),


– pre námorného poručíka („námořní poručík")
1.
schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mesiacov pre absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo jedného roka pre absolventa uznaného kurzu vrátane najmenej šiestich mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčasť strážnej služby,

2.
riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,

– pre prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník") osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a najmenej dvanásťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii,
– pre kapitána („kapitán")
1.
služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosťou 500 až 3 000 hrubých ton,

2.
osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton a najmenej šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a najmenej šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton,

– pre strojného asistenta („strojní asistent")
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku,

2.
námorná akadémia alebo námorná škola – odbor námorného inžinierstva a počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní najmenej šiestich mesiacov,

– pre strojného dôstojníka („strojní důstojník"), ak ide o absolventa námornej akadémie alebo školy, schválená služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov vo funkcii strojného asistenta,
– pre druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník") schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanástich mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
– pre prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník") príslušný certifikát (služobný preukaz) pre službu ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3 000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
– pre elektrotechnika („elektrotechnik")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,

2.
námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola alebo škola elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou a najmenej dvanásťmesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky,

– pre elektrodôstojníka („elektrodůstojník")
1.
námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou alebo štátnou skúškou,

2.
schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov, ak ide o absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov, ak ide o absolventa strednej školy,

– v Lotyšsku
– pre elektrodôstojníka na lodiach („kugu elektromehanikis")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,

2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a šiestich mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej deväť rokov základného vzdelávania a najmenej tri roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,

– pre operátora chladiaceho systému („kuga saldešanas iekartu mašinists")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,

2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej deväť rokov základného vzdelávania a najmenej tri roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou pred príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,“.

18.
V prílohe č. 3 v 4. bode sa v písmene c. vypúšťajú slová „reklamná agentúra („Werbeagentur")“.
19.
V prílohe č. 3 v 4. bode sa písmeno c. na konci dopĺňa textom, ktorý znie:

„– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter") podľa zákona Gewerbeordnung (zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
– samostatne zárobkovo činný účtovník („Selbständiger Buchhalter") v rámci zákona Bundesgesetz z roku 1999 (zákon o verejných účtovníckych povolaniach z roku 1999).“.

20.
V prílohe č. 3 sa 4. bod dopĺňa písmenami d., e. a f., ktoré znejú:

„d.
v Českej republike
odborná príprava

– autorizovaného technika („autorizovaný technik"),
– autorizovaného staviteľa („autorizovaný stavitel"),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej deviatich rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (skúškou na strednej odbornej škole), päť rokov odbornej praxe ukončenej skúškou odbornej kvalifikácie na výkon vybraných odborných činností v stavebníctve (podľa zákona č. 50/1976 Sb. stavebný zákon a zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),

– fyzickej osoby riadiacej dráhové vozidlo („Fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,

– dráhového revízneho technika („Drážní revizní technik"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole ukončeného maturitnou skúškou,

– učiteľa autoškoly („Učitel autoškoly"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania zameraného na dopravu alebo strojníctvo ukončeného maturitnou skúškou; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 24 rokov,

– kontrolného technika STK („Kontrolní technik STK"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mať vodičský preukaz, nesmie mať záznam v registri trestov, musí mať ukončenú osobitnú prípravu pre kontrolných technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonať skúšku; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 21 rokov,

– mechanika merania emisií („Mechanik měření emisí"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadateľ absolvovať trojročnú odbornú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov" v trvaní ôsmich hodín a úspešne vykonať skúšku,

– kapitána I. triedy („Kapitán I. třídy"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne skúškou osobitnej odbornej spôsobilosti; po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovať najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou,

– reštaurátora pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa úplné stredoškolské odborné vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desať až 12 rokov štúdia v súvisiacom odbore s následnou päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného záverečnou učňovskou skúškou,

– reštaurátora diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních predmětů kulturní hodnoty"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského odborného vzdelávania v odbore reštaurátorstva ukončeného maturitnou skúškou,

– odpadového hospodára („odpadový hospodář"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej päťročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov,

– technického vedúceho odstrelov („technický vedoucí odstřelů"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou, po ktorom nasleduje:

– dvojročná prax ako odstreľovač v podzemí (pre podzemnú činnosť) alebo jednoročná prax na povrchu (pre povrchovú činnosť) vrátane šiestich mesiacov praxe ako asistent odstreľovača,
– výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradom,
– odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstreľovacích prác v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
– výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom;

e.
v Lotyšsku
odborná príprava

– asistenta strojvodcu motorovej lokomotívy („vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávateľa; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na päť rokov; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 18 rokov;

f.
v Poľsku
odborná príprava

– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni („diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorového vozidla v trvaní 51 hodín ukončenú kvalifikačnou skúškou,

– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej stacji kontroli pojazdów"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu kontroly technického stavu motorového vozidla v trvaní 51 hodín ukončenú kvalifikačnou skúškou,

– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),
ktorá predstavuje

– osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a osvedčenú štvorročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
– osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a osvedčenú osemročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.
Dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Dz. U. z 2002, Nr. 208, poz. 1769),

– výpravcu („dyżurny ruchu"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktoré predstavuje osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.“.

21.
V prílohe č. 3 v 5. bode sa za slová „autorizovanej technicky spôsobilej osoby v odpadovom hospodárstve („certified technically competent person in waste management")“ vkladajú slová, ktoré znejú:

„– registrovanej veterinárnej sestry („listed veterinary nurse"),
– palubného poručíka – nákladné/osobné lode („deck officer – freight/passenger ship – unrestricted"),“.

22.
Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z. znie:

Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z.v znení zákona č. 5/2005 Z. z.

UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ NA ÚČELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ

A.

lekár

(1)

Na účely výkonu povolania lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo uznáva

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België Belgique Belgien Diploma van arts / Diplôme de docteur en médecine - Les universités / De universiteiten - Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française / De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékařská fakulta univerzity v České republice - Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce Dánsko Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og - Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen Nemecko Deutschland - Zeugnis über die Ärztliche Prüfung - Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum Estónsko Eesti Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool GréckoΕλλάς Πτυχίo Iατρικής – Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ, – Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ Španielsko España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía - Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una Universidad Francúzsko France Diplôme d'Etat de docteur en médecine Universités Írsko Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience Taliansko Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia CyprusΚύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο Lotyšsko Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola Litovsko Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją Luxembur- sko Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Jury d'examen d'Etat Certificat de stage Maďarsko Magyar- ország Általános orvos oklevél doctor medicinae univer- sae, abbrev.: dr. med. univ.) Egyetem Matla Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku Holandsko Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde Rakúsko Österreich 1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 1. Medizinische Fakultät einer Universität2. Österreichische Ärztekammer Poľsko Polska Dyplom ukończenia stu- diów wyższych na kie- runku lekarskim z tytu- łem „lekarza" 1. Akademia Medyczna2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Lekarski Egzamin Pań- stwowy Portugalsko Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde Slovinsko Slovenija Diploma, skatero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine / doktorica medicine" Univerza Fínsko Suomi/ Finland Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / Medicine licentiatexamen — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Kuopion yliopisto - Oulun yliopisto - Tampereen yliopisto - Turun yliopisto Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården Švédsko Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience Island Ísland Lækningaleyfi Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneyti Lichten- štainsko Liechten- stein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex Certificate on the completed practical training issued by the competent authorirties Nórsko Norge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form: cand.med. Medisinsk universitetsfakulter Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet’ Švajčiarsko Suisse/ Schweiz 1. Titulaire du diplôme féderal de médicin 2. Eidgenössich diplommierter Arzt 3. Titolare di diploma federale Département fédéral de l´intérieur

b)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 23 smernice č. 93/16/EHS, ak občan začal štúdium medicíny

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 20. decembrom 1976,

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,

4.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

5.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

6.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

7.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť lekára v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

c)

diplom z medicíny vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 23 smernice č. 93/16/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),

d)

diplom z medicíny, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 23 smernice 93/16/EHS, ak

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

e)

diplom z medicíny, ak bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),

f)

diplom z medicíny, ktorý umožňuje vykonávať činnosť lekára, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo na základe štúdia medicíny v bývalom Sovietskom zväze, ktoré sa začalo

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

3.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť lekára na ich území. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

g)

diplom zo všeobecného lekárstva, ak bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).

(2)

Posúdi sa diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa10) rozhoduje v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.

B.

zubný lekár

(1)

Na účely výkonu povolania zubného lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom odbore zubné lekárstvo uznáva

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ Belgique/ Belgien Diploma van tandarts / Diplôme licencié en science dentaire - De universiteiten / Les universités — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) Lékařská fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce Dánsko Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen Nemecko Deutsch- land Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden Estónsko Eesti Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool GréckoΕλλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo Španielsko España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad Francúzsko France Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire Universités Írsko Ireland — Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) - Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Licentiate in Dental Surgery (LDS) - Universities - Royal College of Surgeons in Ireland Taliansko Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università Diploma di abilitazione all’esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria CyprusΚύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συμβούλιο Lotyšsko Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un „Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā Litovsko Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją Luxembur- sko Luxem- bourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire Jury d'examen d'Etat Maďarsko Magyar- ország Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abrév.: dr. med. dent.) Egyetem Malta Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta Holandsko Nederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde Rakúsko Österreich Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde » Medizinische Fakultät der Universität Poľsko Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta" 1. Akademia Medyczna,2. Uniwersytet Medyczny, - 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy Portugalsko Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina dentária - Faculdades - Institutos Superiores Slovinsko Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" - Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica Fínsko Suomi/ Finland Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / Odontologie licentiatexamen - Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring Švédsko Sverige Tandläkarexamen - Universitetet i Umeå - Universitetet i Göteborg - Karolinska Institutet - Malmö Högskola Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen Veľká Británia a Severné Írsko United Kingdom - Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) - Licentiate in Dental Surgery - Universities - Royal Colleges Island Ísland Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands Tannlæknadeild Háskóla Íslands Lichten- štajnsko Liectenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certiiicate on the completed practical training issued by the competent authorities Nórsko Norge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, short form: cand.odont. Odontologisk universitetsfakultet’ Švajčiarsko Suisse/ Schweiz Titulaire du diplôme fédéral de médecin- dentiste, eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare di diploma federale di medico-dentista Département fédéral de l’intérieur'

b)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 28. januárom 1980,

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Taliansko pred 28. júlom 1984,

4.

pre Španielsko pred 1. januárom 1991,

5.

pre Portugalsko pred 1. januárom 1986,

6.

pre Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

7.

pre Rakúsko pred 1. januárom 1999,

8.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

9.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

10.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Slovinsko pred 1. májom 2004.

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť zubného lekára v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

c)

diplom zo zubného lekárstva vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 78/687/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),

d)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS, ak

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti zubného lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

e)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali štúdium medicíny v čase od 28. januára 1980 do 31. decembra 1984, ak je doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ

– vykonal skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi s cieľom zabezpečiť vedomosti a zručnosti, aké majú osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorá je uvedená za Taliansko v písmene a),

– účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával príslušné činnosti uvedené v článku 5 smernice č. 78/687/EHS v Taliansku v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

– bol oprávnený vykonávať tie isté činnosti za rovnakých podmienok ako držiteľ diplomu uvedený za Taliansko v písmene a). Požiadavka vykonať skúšku odbornej spôsobilosti sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS,

f)

diplom zo zubného lekárstva, ak bol vydaný príslušným orgánom v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

3.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

ak uvedený príslušný členský štát potvrdí, že príslušná kvalifikácia má na jeho území rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto potvrdenie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území uvedeného príslušného štátu v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

g)

diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný príslušným orgánom v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak slovinské orgány potvrdia, že príslušná kvalifikácia má na území Slovinska rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto uznanie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

h)

diplom z medicíny, ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu osobám, ktoré začali štúdium medicíny

1.

pre Taliansko pred 28. januárom 1980 (podľa článku 19 § 1 smernice č. 78/686/EHS),

2.

pre Španielsko pred 1. januárom 1986 (podľa článku 19a smernice č. 78/686/EHS),

3.

pre Rakúsko pred 1. januárom 1994 (podľa článku 19c smernice č. 78/686/EHS),

4.

pre Českú republiku pred 1. májom 2004,

– ak orgány príslušného členského štátu potvrdia, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a

– ak je držiteľ tohto diplomu oprávnený vykonávať príslušné činnosti za tých istých podmienok ako osoby s kvalifikáciou podľa písmena a). Trojročná prax sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS.

(2)

Posúdi sa diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade rozhoduje ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.

C.

farmaceut

(1)

Na účely výkonu povolania farmaceuta v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom odbore farmácia uznáva

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko Belgicko België/ Belgique/ Belgien Diploma van apoteker / Diplôme de pharmacien - De universiteiten/ Les universités - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce Dánsko Danmark Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole Nemecko Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden Estónsko Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest Tartu Ülikool GréckoΕλλάς Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Španielsko España Título de licenciado en farmacia - Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una Universidad Francúzsko France - Diplôme d'Etat de pharmacien - Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie Universités Írsko Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist Taliansko Italia Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Università CyprusΚύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού Συμβούλιο Φαρμακευτικής Lotyšsko Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola Litovsko Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją Universitetas Luxembursko Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l’éducation nationale Maďarsko Magyar- ország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. pharm) Egyetem Malta Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta Holandsko Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Pharmacie Rakúsko Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Poľsko Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Portugalsko Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas Universidades Slovinsko Slovenija Diploma, skatero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije / magistra farmacije" Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije Fínsko Suomi/ Finland Proviisorin tutkinto / Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Kuopion yliopisto Švédsko Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet Veľká Británia a Severné Írsko United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist Island Ísland Prófílyfjafræði Háskóli Ísland Lichten- štajnsko LiechtensteinNórsko NorgeŠvajčiarsko Suisse/ Schweiz The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities Vitnemå for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm. Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare di diploma federale di farmacista Universitetsfakulter' Département fédéral de l’intérieur'

b)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 2 smernice č. 85/432/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Veľkú Britániu pred 1. októbrom 1987,

2.

pre Taliansko pred 1. novembrom 1993,

3.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

4.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

5.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

6.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť farmaceuta v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

c)

diplom z farmácie vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 2 smernice č. 85/432 /EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),

d)

diplom z farmácie, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 2 smernice č. 85/432/EHS, ak

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

e)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993,

– ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),

f)

diplom z farmácie, ktorý umožňuje vykonávať činnosť farmaceuta, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť farmaceuta na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

g)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a),

h)

diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Taliansku na základe štúdia, ktoré sa začalo pred 1. novembrom 1993 a skončilo sa pred 1. novembrom 2003, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Talianska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Talianska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

(2)

Posúdi sa diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote do 3 mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.

D.

sestra

(1)

Na účely výkonu povolania sestry v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom odbore ošetrovateľstvo uznáva

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ Belgique/ Belgien - Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster / Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) - Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet einer Pflegeassistentin - De erkende opleidingsinstituten / Les établissements d’enseignement reconnus / Die anerkannten Ausbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française / Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate : Vysvědčení o absolutoriu 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 1. Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 2. Vysvědčení o absolutoriu Dánsko Danmark Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Nemecko Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege Staatlicher Prüfungsausschuss Estónsko Eesti Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool 3. Kohtla-Järve Meditsiinikool GréckoΕλλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής 1. Πανεπιστήμιο Αθηνών2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Španielsko España Titulo de Diplomado universitario en Enfermería - Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una Universidad Francúzsko France - Diplôme d'Etat d’infirmier(ère) - Diplôme d'Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du29décembre1999 Le ministère de la santé Írsko Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Taliansko Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato CyprusΚύπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Lotyšsko Latvija - 1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu - 2. Māsas diploms 1. Māsu skolas2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu Litovsko Lietuva - 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją - 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 1.Universitetas 2. Kolegija Luxem- bursko Luxem- bourg — Diplôme d'Etat d'infirmier — Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Maďarsko Magyar- ország 1. Ápoló bizonyítvány2. Diplomás ápoló oklevél 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 1. Iskola2. Egyetem / főiskola 3. Egyetem Malta Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal- infermerija Universita `ta' Malta" Holandsko Nederland 1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4 5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling Rakúsko Österreich 1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" 2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“ 1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2. Allgemeine Krankenpflegeschule Poľsko Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa" 1. Uniwersytet Medyczny 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Portugalsko Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem 1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde Slovinsko SlovenijaFínsko Suomi/ Finland Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskole- examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor Švédsko Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Veľká Británia a Severné Írsko United Kingdom Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting Various Island Ísland 1. B.Sc.í hjúkrunarfræði 2. B.Sc. í hjúkrunarfræði 3. Hjúkrunarpróf 1. Háskóli Ísland 2. Háskólinn á Akureyri 3. Hjúkrunarskóli Íslands Lichten- štajnsko Liechten- stein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed inthe present Annex Nórsko Norge Vitnemål for bestått sykepleierutdanning Høgskole' Švajčiarsko Suisse/ Schweiz Infirmiére diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux, diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeine Krankenpflege, infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

b)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 27. júnom 1979,

2.

pre Grécko pred 1. januárom 1981,

3.

pre Portugalsko a Španielsko pred 1. januárom 1986,

4.

pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,

5.

pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,

6.

pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,

7.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť sestry v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

c)

diplom sestry vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 77/453/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),

d)

diplom sestry, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t.j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

e)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak je doplnený:

– v prípade dyplomu licencjata pielęgniarstwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

– v prípade dyplomu pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

f)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),

g)

diplom sestry, ktorý umožňuje vykonávať činnosť sestry, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť sestry na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

h)

diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doložený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).

(2)

Posúdi sa diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.

E.

pôrodná asistentka

(1)

Na účely výkonu povolania pôrodnej asistentky v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študijnom odbore pôrodná asistencia uznáva

a)

odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:

Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii Belgicko België/ Belgique/ Belgien Diploma van vroedvrouw / Diplôme d'accoucheuse - De erkende opleidingsinstituten / Les établissements d’enseignement - De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) - Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS. - Vysvědčení o absolutoriu) 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem Dánsko Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Nemecko Deutsch- land Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger Staatlicher Prüfungsausschuss Estónsko Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool GréckoΕλλάς 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Španielsko España - Título de matrona - Título de asistente obstétrico (matrona) - Título de enfermería obstétrica- ginecológica Ministerio de Educación y Cultura Francúzsko France Diplôme de sage-femme L'Etat Írsko Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Taliansko Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato CyprusΚύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Lotyšsko Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Litovsko Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 1. Universitetas 2. Kolegija3. Kolegija Luxembur- sko Luxem- bourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Maďarsko Magyar- ország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Malta Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal- Qwiebel Universita` ta' Malta" Holandsko Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen Rakúsko Österreich Hebammen-Diplom - Hebammenakademie Bundeshebammenlehranstalt Poľsko PolskaPortugalsko PortugalSlovinsko SlovenijaFínsko Suomi/ FinlandŠvédsko Sverige Veľká Británia a Severné Írsko United Kingdom Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo ztytułem „magister położnictwa" 1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 3. Diploma (do curso de pós- licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica / diplomirani babičar"1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) BarnmorskeexamenStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting 1. Uniwersytet Medyczny 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1. Ecolas de Enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem3. - Escolas Superiores de Enfermagem - Escolas Superiores de Saúde1.Univerza 2. Visoka strokovna šola1. Terveydenhuoltooppi- laitokset/hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/ YrkeshögskolorUniversitet eller högskola Various Island Ísland 1. Embættispróf í ljósmóðurfræði 2. Próf í ljósmæðrafræðum 1. Háskóli Íslands 2. Ljósmæðraskóli Íslands Lichten- štajnsko Liechten- stein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex Nórsko Norge Vitnemål forbestått jordmorutdanning Høgskole' Švajčiarsko Suisse/ Schweiz sage-femme diplômée, diplomierte Hebamm, levatrice diplomata Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires'

b)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium

1.

pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 23. januárom 1983,

2.

pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,

3.

pre Nemeckú demokratickú republiku pred 3. októbrom 1990,

4.

pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko pred 1. januárom 1994,

5.

pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.

Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť pôrodnej asistentky v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

c)

diplom pôrodnej asistentky vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 80/155/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),

d)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak

– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,

– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

e)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak je doplnený:

– v prípade dyplomu licencjata polożnictwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

– v prípade dyplomu polożnej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia,

f)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),

g)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý umožňuje vykonávať činnosť pôrodnej asistentky, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze

1.

pre Estónsko pred 20. augustom 1991,

2.

pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,

3.

pre Litvu pred 11. marcom 1990,

ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť pôrodnej asistentky na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

h)

diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak

– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj

– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).

(2)

Posúdi sa diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.".

23.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 477/2002 Z. z. v znení zákona č. 5/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelania v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES, L 19, 24.1.1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).

2.
Smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS (Ú. v. ES L 030, 9. 2.1995) v znení smernice Komisie 94/38/ES z 26. júla 1994 (Ú. v. ES L 217, 23. 8. 1994) v znení smernice Komisie 95/43/EÚ z 20. júla 1995 (Ú. v. ES L 184, 3. 8. 1995) v znení smernice Komisie 97/38/ES z 20. júna 1997 (Ú. v. ES L 184, 12. 7. 1997) v znení smernice Komisie 2000/5/ES z 25. februára 2000 (Ú. v. ES L 54, 26. 2. 2000) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení nariadenia (ES) 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení rozhodnutia Komisie 2004/108/ES z 28. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 32, 5. 2. 2004) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska [(Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1.1.1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

3.
Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dôkazov o formálnej odbornej spôsobilosti zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho vykonávania tohto práva a slobody poskytovať služby (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1997) v znení smernice Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989(Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, z 19. 11. 1979) v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, z 15. 11. 1985) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

4.
Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1997) v znení smernice Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).

5.
Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979) v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1.1.1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

6.
Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení, týkajúcich sa činností zubných lekárov (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

7.
Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovania služieb (Ú. v. ES L 033, 11. 2. 1980).

8.
Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Ú. v. ES L 033, 11. 2. 1980).

9.
Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1980).

10.
Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981 dopĺňajúca smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov, vzhľadom na nadobudnuté práva (Ú. v. ES L 385, 31. 12. 1981).

11.
Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú. v. ES L 253, 24. 9. 1985) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).

12.
Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú. v. ES L 253, 24. 9. 1985) v znení smernice Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1985) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, z 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

13.
Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú. v. ES L 165, 7. 7. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 291, 24. 10. 1997) v znení smernice Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998 (Ú. v. ES L 119, 22. 4. 1998) v znení smernice Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998 (Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998) v znení smernice Komisie 1999/46/ES z 21. mája 1999 (Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení nariadenia (ES) 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 1/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa za slová „s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu" vkladajú slová „a žiakom intelektovo nadaným" a za slová „zodpovedajúcimi ich postihnutiu" sa vkladajú slová „alebo intelektovému nadaniu".
2.
V § 28 ods. 1 sa za slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorými ich postihnutie" vkladajú slová „alebo intelektové nadanie".
3.
V § 29 ods. 1 sa za slová „výchovu a vzdelávanie podľa § 5 a 6 spôsobom primeraným ich postihnutiu" vkladajú slová „alebo intelektovému nadaniu" a za slová „pre jeden druh postihnutia" sa vkladajú slová „alebo nadania".
4.
V § 29 ods. 2 sa za slová „podľa stupňa postihnutia" vkladajú slová „alebo intelektového nadania".
5.
V § 30 ods. 1 sa za slová „primeraným ich postihnutiu" vkladajú slová „alebo intelektovému nadaniu" a za slová „podľa druhu postihnutia" sa vkladajú slová „alebo intelektového nadania".
6.
V § 32a ods. 3 sa za slová „s rovnakým druhom postihnutia" vkladajú slová „alebo intelektového nadania".
7.
Za § 51a sa vkladá § 51b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠51b
Uznávanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
Odborná a pedagogická spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska sa uznáva podľa osobitného predpisu.8d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" v položke 2 písmená d) a e) znejú:

„d)
Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike.................................................200 Sk

e)
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike..................3 000 Sk“.

2.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti – „Všeobecná správa" sa v položke 2 dopĺňajú písmená g) a h), ktoré znejú:

„g)
Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike .........................................................200 Sk

h)
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania ...............1000 Sk“.

3.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" v položke 2 v časti textu „Oslobodenie" sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Od poplatkov podľa písmen e) a g) tejto položky sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.".

Čl. IV

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov sa uznáva podľa osobitného predpisu.3a)“.

„3a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 578/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 odsek 7 znie:

„(7)
Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 30 ods. 1 písm. f) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“.

2.
V § 12 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e)
schvaľuje kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“),

f)
prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v študijných odboroch, v ktorých študijné programy uskutočňuje vysoká škola,“.

3.
V § 30 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,

f)
prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,“.

4.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Vysoká škola je povinná poskytnúť uchádzačovi o štúdium informáciu o tom, či štúdium, o ktoré sa uchádza, zodpovedá požiadavkám na koordináciu vzdelávania pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.

5.
Nadpis pod § 76 znie:

㤠76
Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor““.

6.
V § 76 odsek 1 znie:

„(1)
Vysoká škola, ktorá má priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňuje získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (v skratke „doc.“; skratka „doc.“ sa uvádza pred akademickým titulom) alebo „profesor“ (v skratke „prof.“; skratka „prof.“ sa uvádza pred akademickým titulom) odborníkovi, ktorý vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole (ďalej len „uchádzač“) a spĺňa určené kritériá na získanie titulu docent.“.

7.
V § 76 odsek 6 znie:

„(6)
Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore udelí vysoká škola uchádzačovi, ktorý spĺňa okrem podmienok uvedených v odsekoch 3 a 4 aj tieto podmienky:
a)
vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole,

b)
svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v danom študijnom odbore ucelené umelecké dielo,

c)
je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo uznávanou umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch.“.

8.
§ 76 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7)
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ schváli vysoká škola uchádzačovi, ktorý spĺňa okrem podmienky uvedenej v odseku 5 aj tieto podmienky:
a)
vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole,

b)
ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu,

c)
je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie.

(8)
Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor.

(9)
Vysoká škola môže požadovať od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním. To neplatí pre uchádzača, ktorý je na tejto vysokej škole v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Výšku poplatku určuje vnútorný predpis vysokej školy. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov na toto konanie. Poplatok je príjmom vysokej školy.

(10)
Bližšie podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

9.
Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80b
Uznávanie kvalifikačných predpokladov občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
Kvalifikačné predpoklady občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“) na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov podľa § 75 a 76 sa uznávajú podľa osobitného predpisu.40a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 83 ods. 5 sa slová „kritériá na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov" nahrádzajú slovami „kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor".
11.
§ 92 odsek 10 znie:

„(10)
Verejná vysoká škola môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68), ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu [§ 106 ods. 2 písm. a)]. Výšku poplatku určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy a je odvodená od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi okrem poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie“), ktorý je 3 000 Sk.“.

12.
V § 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výška poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní je 3 000 Sk.".
13.
V § 106 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a pripája sa táto veta:

„Vysoká škola rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike, ak
1.
ide o uznanie dokladov, ktoré boli vydané mimo členských štátov,

2.
ide o uznanie dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v členských štátoch, ak o ich uznanie žiadajú osoby, ktoré nie sú občanmi členských štátov, okrem tých osôb, ktoré sú rodinnými príslušníkmi občanov členských štátov,49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a)
Článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, 19.10.1968) v znení nariadenia (EHS) č. 312/76 z 9. februára 1976 (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976) v znení nariadenia (EHS) č. 2434/92 z 27. júla 1992 (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992).“.

14.
V § 106 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutia podľa tohto odseku sa týkajú uznávania na akademické účely.".
15.
§ 106 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 a 3 je tri mesiace od predloženia potrebných dokladov.

(7)
Zamietavé rozhodnutie vydané podľa odseku 2 a 3 je potrebné odôvodniť.

(8)
Žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu podľa odseku 2 a 3 odvolať v lehote 30 dní na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje ministerstvo v lehote 30 dní od jeho doručenia.“.

16.
§ 106a vrátane nadpisu znie:

㤠106a
Uznávanie odborných kvalifikácií
Diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a ostatné doklady o vzdelaní alebo ich súbory občanov členských štátov vydané alebo uznané v členských štátoch sa na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike uznávajú podľa osobitného predpisu.49b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b)
Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 108 sa za slová „(§ 96 ods. 1)" vkladá čiarka a slová „a ukladania disciplinárnych opatrení (§ 72 ods. 2 a 4)," sa nahrádzajú slovami „ukladania disciplinárnych opatrení (§ 72 ods. 2 a 4) a ukladania pokuty podľa § 108a".
18.
Za § 108 sa vkladá § 108a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠108a
Sankcie
(1)
Súkromnej vysokej škole alebo pobočke zahraničnej vysokej školy, ktorej nebol udelený štátny súhlas (§ 47 ods. 1) a ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie, uloží ministerstvo pokutu vo výške do 5 000 000 Sk.

(2)
Právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou podľa tohto zákona (§ 2 ods. 2), ministerstvo uloží pokutu vo výške do 5 000 000 Sk.

(3)
Pokuta podľa odsekov 1 a 2 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť opakovane.

(4)
Subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty skončiť činnosti, na ktoré podľa tohto zákona má výhradné právo len vysoká škola (§ 2 ods. 4).

(5)
Ministerstvo môže uložiť pokutu podľa odsekov 1 a 2 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie zákona, najneskôr do piatich rokov odo dňa jeho porušenia. Najskorší deň je deň zistenia porušenia zákona. Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.“.

19.
V § 110 ods. 5 sa vypúšťajú slová “doktor zubného lekárstva (v skratke „MDDr.“)".

Čl. VI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 564/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 8 sa na konci pripájajú slová „okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise41a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 31 odsek 1 znie:

„(1)
Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou v štáte, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie.“.

3.
V § 32 sa odsek 7 vypúšťa.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore