Všetky konsolidované znenia predpisu 200/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2019 347/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
2 01.01.2018 272/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 272/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
3 01.11.2017 257/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2017 účinný od 01.11.2017 do 31.12.2017
4 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.10.2017
5 01.01.2016 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
6 01.01.2015 307/2014 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 307/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
7 01.01.2014 462/2013 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 462/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
8 01.01.2013 441/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 441/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2013
9 01.03.2012 69/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 69/2012 účinný od 01.03.2012 do 31.12.2012
10 02.01.2012 546/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 546/2011 účinný od 02.01.2012 do 29.02.2012
11 01.01.2012 389/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 389/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.01.2012
12 01.04.2011 48/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 01.04.2011 do 31.12.2011
13 01.01.2011 543/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 543/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.03.2011
14 01.07.2010 151/2010 Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.07.2010 do 31.12.2010
15 01.12.2009 465/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2009 účinný od 01.12.2009 do 30.06.2010
16 01.09.2009 305/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2009 účinný od 01.09.2009 do 30.11.2009
17 01.01.2009 465/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 465/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.08.2009
583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.08.2009
18 01.06.2008 166/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 166/2008 účinný od 01.06.2008 do 31.12.2008
19 01.01.2008 537/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 537/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.05.2008
330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.05.2008
20 01.01.2006 199/2004 Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2007
623/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 623/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2007
21 01.07.2005 258/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 258/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.12.2005
22 01.01.2005 732/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 732/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.06.2005
652/2004 Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.06.2005
23 01.09.2004 382/2004 Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2004 do 31.12.2004
24 01.07.2004 365/2004 Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 01.07.2004 do 31.08.2004
25 01.12.2003 464/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 464/2003 účinný od 01.12.2003 do 30.06.2004
26 01.09.2003 251/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 251/2003 účinný od 01.09.2003 do 30.11.2003
27 01.01.2003 664/2002 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 664/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.08.2003
28 01.07.2002 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002
29 01.01.2002 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.06.2002
30 01.07.2001 238/2001 Zákon Colný zákon 238/2001 účinný od 01.07.2001 do 31.12.2001
31 01.01.2001 417/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2000 účinný od 01.01.2001 do 30.06.2001
32 01.01.2000 337/1999 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. 337/1999 účinný od 01.01.2000 do 31.12.2000
33 01.04.1999 54/1999 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 54/1999 účinný od 01.04.1999 do 31.12.1999
34 01.07.1998 účinný od 01.07.1998 do 31.03.1999
MENU
Hore