Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019

Platnosť od: 30.06.1998
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankovníctvo a peňažníctvo, Miestna štátna správa, Colné právo, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD691DS25EUPP4ČL0

Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 200/1998 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 347/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením ...

§ 2
(1)

Colníkom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona ...

(2)

Štátnou službou na účely tohto zákona sa rozumie plnenie úloh finančnej správy,1) riadenie, organizácia ...

(3)

Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, v ktorej je colník zaradený na výkon štátnej ...

(4)

Služobný pomer sa zakladá k štátu.

§ 2a - Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť ...

(2)

Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre orgán štátnej správy v oblasti colníctva na podnet ...

(3)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas ...

(4)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie colníkov ...

§ 3

V orgáne štátnej správy v oblasti colníctva v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach služobného pomeru ...

§ 4
(1)

Služobným úradom na účely tohto zákona je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné ...

(2)

Nadriadeným podľa tohto zákona je colník, ktorý je zaradený v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej ...

§ 5
(1)

Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje počet miest colníkov v štátnej službe ...

(2)

Návrh systemizácie pripravuje na základe organizačnej štruktúry orgánov štátnej správy v oblasti colníctva ...

(3)

Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") pri prerokúvaní ...

(4)

Minister na návrh prezidenta určí v rámci systemizácie počet miest colníkov zaradených do platových ...

(5)

Obsadzovanie miest colníkov vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť len za predpokladu, ...

§ 5a
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a colníkom ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(3)

Občan pri vstupe do štátnej služby, colník alebo občan po skončení služobného pomeru, ktorí sa domnievajú, ...

(4)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie colníka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že colník uplatňuje ...

(5)

Služobný úrad oboznámi colníkov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(6)

Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 colníkom sa považuje za porušenie služobnej ...

(7)

Na štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa ...

DRUHÁ ČASŤ

DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 6 - Druhy štátnej služby

Druhy štátnej služby sú:

a)

prípravná štátna služba,

b)

stála štátna služba,

c)

dočasná štátna služba.

§ 7 - Prípravná štátna služba
(1)

Prípravná štátna služba je prípravou na výkon stálej štátnej služby. V prípravnej štátnej službe colník ...

(2)

Colník sa zaradí do prípravnej štátnej služby, ktorá plynie odo dňa vzniku služobného pomeru, a počas ...

(3)

Do doby výkonu prípravnej štátnej služby sa započítava

a)
doba výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu colníckeho vzdelania,
c)
dovolenka,
d)
doba, keď colník nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité ...
(4)

Prípravná štátna služba môže byť predĺžená najviac o jeden rok iba v prípade, ak počas nej colník bez ...

(5)

Po prijatí do služobného pomeru musí každý colník prejsť prípravnou štátnou službou s výnimkou colníka, ...

(6)

Prípravná štátna služba colníka, ktorý je podľa záveru schváleného služobného hodnotenia nespôsobilý ...

§ 8 - Skúšobná doba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe sa určí skúšobná ...

(2)

Doba prekážok vo výkone štátnej služby, pre ktoré colník nemôže v priebehu skúšobnej doby vykonávať ...

§ 9 - Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Colník sa zaradí do stálej štátnej služby po skončení

a)
prípravnej štátnej služby alebo
b)
dočasnej štátnej služby podľa § 10 ods. 4.
(3)

Do stálej štátnej služby sa pri prijatí zaradí aj colník, ktorého predchádzajúci služobný pomer podľa ...

§ 10 - Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však na päť rokov, vykonávali ...

(2)

Dočasná štátna služba je určená aj na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo colníka, ktorí sú na ...

(3)

Pre colníka zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania nevyžaduje. ...

(4)

Colník, ktorý vykonával dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň troch rokov a spĺňa kvalifikačný predpoklad ...

(5)

Colník v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako colník v stálej štátnej službe.

§ 11 - Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)

Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:

a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania,
b)
kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania.
(2)

Prezident môže v tabuľkách zloženia a počtu funkcií colníkov v jednotlivých služobných úradoch určiť ...

§ 12 - Kvalifikačný predpoklad vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom všeobecného vzdelania v príslušnom študijnom odbore ...

(2)

Stupne všeobecného vzdelania sú

a)
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,2)
b)
vyššie odborné vzdelanie,2)
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.3)
(3)

Colník spĺňa kvalifikačný predpoklad

a)
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, ak absolvoval strednú školu ...
b)
vyššie odborné vzdelanie, ak absolvoval strednú školu a úspešne vykonal absolutórium,
c)
vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú školu v študijnom programe prvého stupňa alebo v študijnom ...
§ 13 - Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania
(1)

Kvalifikačné predpoklady colníckeho vzdelania sú:

a)
základné colnícke vzdelanie,
b)
odborné colnícke vzdelanie.
(2)

Základným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej colnej ...

(3)

Odborným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej colnej ...

(4)

Obsah nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky, spôsob ich vykonania a spôsob hodnotenia znalostí ...

(5)

Podrobnosti o forme, rozsahu a obsahu vzdelávania v základnom colnom kurze, odbornom colnom kurze a ...

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

§ 14
(1)

Colníkom môže byť štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan") starší ako 18 rokov, ktorý o ...

a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa stupeň všeobecného vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, ...
d)
je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,
e)
ovláda štátny jazyk,4)
f)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 44 ods. 6. ...
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,7) alebo
b)
požíva omamné látky, psychotropné látky a prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,8) alebo
c)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby,
d)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
3.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu ...
(4)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením. Podmienku štátneho ...

(5)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
k)
miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore, Národnom ...
l)
vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe,
m)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n)
závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok a prípravkov,8)
o)
zdravotnú spôsobilosť z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
p)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
q)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(6)

Na účely podľa odseku 4 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o colníkovi podľa ...

(7)

Splnenie podmienky telesnej spôsobilosti sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť prijatý na obsadenie ...

§ 14a
(1)

Na zistenie spôsobilosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu, psychologickému ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 212 v lekárskom ...

(3)

Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykoná ...

(4)

Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky na fyzickú zdatnosť ustanovené všeobecne ...

(5)

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) sa občan podrobí aj psychofyziologickému ...

§ 15
(1)

Prijímacie konanie začína podaním žiadosti občana o prijatie do služobného pomeru.

(2)

Nadriadený je povinný vykonať s občanom informatívny pohovor, počas ktorého ho oboznámi so základnými ...

(3)

Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo.

(4)

V prijímacom konaní občan predloží tieto doklady:

a)
písomnú žiadosť o prijatie,
b)
vyplnený dotazník s uvedením údajov podľa § 14 ods. 5 písm. a) až k),
c)
životopis,
d)
občiansky preukaz a ďalšie doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, sobášny list, ...
e)
vojenskú knižku alebo preukaz branca,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 14 ods. 1 písm. f) až h).
(5)

V prijímacom konaní na obsadenie funkcie duchovného colníkov občan predloží aj písomné stanovisko príslušného ...

(6)

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného ...

(7)

Prijímacie konanie sa skončí späťvzatím žiadosti o prijatie, zamietnutím žiadosti o prijatie alebo vydaním ...

(8)

Občan, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania písomne ...

(9)

Podrobnosti o prijímacom konaní môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 16 - Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o vzniku služobného pomeru občana, ak nastúpi ...

(2)

Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, miesto výkonu štátnej služby a orgán štátnej správy ...
e)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný,
f)
pridelené osobné číslo,
g)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
h)
dĺžku skúšobnej doby,
i)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak je občan prijímaný do dočasnej štátnej služby,
j)
dĺžku základného času služby v týždni podľa § 59.
(3)

Ak občan nemôže nastúpiť štátnu službu preto, že deň vzniku služobného pomeru pripadol na štátny sviatok ...

(4)

Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.

§ 17 - Služobná prísaha
(1)

Občan pri vzniku služobného pomeru colníka skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti ...

(2)

Zloženie služobnej prísahy potvrdí colník svojím podpisom.

§ 18 - Príbuzenské a iné obdobné vzťahy colníkov v štátnej službe
(1)

Colníci, ktorí sú osobami blízkymi podľa osobitného zákona,11) sa nesmú zaradiť do štátnej služby tak, ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku ...

§ 19 - Služobná rovnošata
(1)

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť colníka k finančnej ...

(2)

Colník vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate vrátane jej predpísaných súčastí.

(3)

Na služobnej rovnošate a jej súčastiach colník nosí štátny znak Slovenskej republiky.

(4)

Prezident môže colníkovi alebo bývalému colníkovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, na jeho ...

(5)

Podrobnosti o služobnej rovnošate, jej nosení a prípady výkonu štátnej služby v občianskom odeve ustanoví ...

§ 20 - Hodnosti
(1)

Colníkovi patrí hodnosť.

(2)

Colníkom v služobnom pomere sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak, doba výsluhy ...

a)
v práporčíckej hodnosti
1. strážmajster dva roky,
2. nadstrážmajster tri roky,
3. podpráporčík štyri roky,
4. práporčík päť rokov,
5. nadpráporčík,
b)
v dôstojníckej hodnosti
1. podporučík jeden rok, 2. poručík dva roky, 3. nadporučík tri roky, 4. kapitán štyri ...
c)
v generálskej hodnosti
generál.
(3)

Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4)

Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru s výnimkou doby

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak colníkovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 2,
e)
dočasnej neschopnosti na službu pre úraz alebo chorobu, počas ktorej colník nemá nárok na náhradu služobného ...
f)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 41 ods. 2 a 3,
g)
na ktorú bolo colníkovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného ...
h)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni ...

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

§ 21
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru je colník, ak má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie ...

(2)

Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru vymenovaný ...

(3)

Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie okrem vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, je pri prijatí ...

(4)

Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti

a) nadporučíka tri roky, b) kapitána šesť rokov, c) majora desať rokov, d) podplukovníka ...

§ 22

Colník, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, je pri opätovnom prijatí do služobného pomeru ...

§ 23
(1)

Colník má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)
je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než ktorú skutočne ...
b)
od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v ...
c)
kvalifikačný predpoklad príslušného colníckeho vzdelania pre hodnosť.
(2)

Colník v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok na ...

(3)

Colník, ak získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru, aj keď nespĺňa podmienky ustanovené ...

a)
poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
nadporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)

Ak bol colník ustanovený na funkciu, pre ktorú je plánovaná nižšia hodnosť ako tá, ktorú dosiahol, je ...

§ 24 - Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti
(1)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti sú:

a)
pre hodnosť strážmajster až do hodnosti nadpráporčík
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
základné colnícke vzdelanie,
b)
pre hodnosť podporučík až do hodnosti nadporučík
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
odborné colnícke vzdelanie,
c)
pre hodnosť kapitán a hodnosť major
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
2.
odborné colnícke vzdelanie,
d)
pre hodnosť podplukovník až do hodnosti generál
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,3)
2.
odborné colnícke vzdelanie.
(2)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti spĺňa colník vtedy, ak spĺňa obidva predpoklady.

(3)

Ministerstvo v súlade so schválenou systemizáciou podľa § 5 určí najvyššiu dosiahnuteľnú hodnosť pre ...

§ 25
(1)

Colníka do hodnosti s výnimkou hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený.

(2)

Návrh na vymenovanie colníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda.

§ 26 - Prepožičanie hodnosti
(1)

Colníkovi zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe možno výnimočne prepožičať ...

(2)

Colníkovi, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ktorej bol naposledy ...

(3)

Hodnosť, s výnimkou hodnosti generála, prepožičiava colníkovi nadriadený.

Služobné hodnotenie

§ 27
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru colníkov. So ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby,
b)
znalosti interných služobných predpisov, s ktorými bol colník riadne oboznámený,
c)
výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností colníka alebo nadriadeného pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,
f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť colníka podľa § 14 ods. 2 a 3,
g)
spôsobilosť colníka na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby.
(3)

Colník je služobne hodnotený za čas, ktorý uplynul od schválenia predchádzajúceho služobného hodnotenia. ...

(4)

V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že colník je

a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný,
d)
nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, a spôsobilý vykonávať inú, ...
e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.
(5)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na zistenie spôsobilosti colníka na zaradenie do stálej štátnej ...
b)
ak colník zaradený v dočasnej štátnej službe pred jej skončením požiada o zaradenie do stálej štátnej ...
(6)

V priebehu štátnej služby sa služobné hodnotenie vykoná

a)
najmenej raz za päť rokov,
b)
ak dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti colníka na výkon funkcie.
§ 28
(1)

Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného colníka ...

(2)

Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, spracuje služobné ...

§ 31
(1)

Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi colníka so schváleným služobným hodnotením.

(2)

Colník je oprávnený robiť si zo služobného hodnotenia výpisky alebo poznámky a ak má služobné hodnotenie ...

§ 32
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného hodnotenia. ...

(2)

Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený vykonať ...

§ 33 - Ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)

Colník sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na ...

(2)

Colníka ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.

(3)

Colníka do funkcie nadriadeného vymenúva a z tejto funkcie odvoláva príslušný nadriadený.

(4)

Colník, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa odseku 3, môže byť z tejto funkcie odvolaný aj bez uvedenia ...

(5)

Duchovného colníkov ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený na základe rozhodnutia ...

§ 33a - Určenie za vyšetrovateľa finančnej správy
(1)

Colníka za vyšetrovateľa finančnej správy (ďalej len „vyšetrovateľ“) určuje minister.

(2)

Za vyšetrovateľa možno určiť colníka, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, ...

(3)

Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj colníka, ktorý má iné vysokoškolské ...

(4)

Vyšetrovateľa čakateľa ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Do funkcie vyšetrovateľa čakateľa ...

(5)

Colník ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax v štátnej službe pod vedením školiteľa povereného ...

(6)

Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom príslušný nadriadený ...

(7)

Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej vyšetrovateľskej ...

(8)

Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.

(9)

Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení skúšobnej ...

(10)

Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.11aa)

(11)

Príslušný nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, aby vo vyšetrovaní ...

a)
vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,
b)
vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,
c)
výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ...
d)
vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia súvisiaceho ...
e)
kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe,11ab)
f)
ďalšie úkony pre vyšetrovateľa zabezpečujúce priebeh vyšetrovania, napríklad predvolanie procesnej strany, ...
(12)

Činnosť uvedenú v odseku 11 písm. c) môže vykonávať len vyšetrovateľ čakateľ, ktorý má vysokoškolské ...

(13)

Príslušný nadriadený môže určiť, pri ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v trestnom konaní, ...

(14)

Čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii alebo Policajnom zbore, skončenú úspešne ...

§ 34 - Prevedenie na inú funkciu a preloženie
(1)

Colník v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak ...

a)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
b)
podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej ...
c)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje ...
d)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
e)
v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti ...
f)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, alebo
g)
je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej ...
h)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
i)
nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 11 ods. 2,
j)
sa do tejto funkcie ustanoví alebo vymenuje podľa § 143 ods. 8 prvej vety colníčka alebo colník, ktorým ...
(2)

Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia ...

a)
nevytvorila sa nová funkcia,
b)
vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo
c)
vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností na inom orgáne štátnej správy v oblasti colníctva. ...
(3)

Colník v štátnej službe môže byť prevedený na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo ...

(4)

Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) možno aj bez jeho súhlasu preložiť ...

(5)

Podrobnosti o preložení podľa odseku 4 určí prezident vnútorným predpisom.

(6)

Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže colník svoju žiadosť vziať späť alebo písomný ...

(7)

Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie sa vykoná odvolaním colníka z doterajšej funkcie a jeho ustanovením ...

(8)

Colníkovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu alebo preložený podľa odseku 1 písm. a) alebo b), patrí ...

§ 35 - Prevelenie
(1)

Colník môže byť prevelený i bez jeho súhlasu na výkon štátnej služby na ochranu života alebo práv iných ...

(2)

Colník môže byť prevelený i do iného miesta výkonu štátnej služby. V takom prípade mu patria náhrady ...

(3)

Duchovný colníkov môže byť prevelený na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.

§ 36 - Služobná cesta
(1)

Colník môže byť vyslaný na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto jeho pravidelného výkonu štátnej ...

(2)

Nadriadený, ktorý vysiela colníka na služobnú cestu, určí miesto nástupu a miesto plnenia služobných ...

(3)

Colník je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni alebo ...

(4)

Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta zo Slovenskej republiky do zahraničia, doba plnenia ...

(5)

Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona považuje čas skutočného odchodu ...

(6)

Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,

a)
v ktorom colník plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy spoločného pracovného tímu,
b)
ktorý patrí do dĺžky základného času služby colníka v tomto dni, ak bez svojho zavinenia nevykonáva ...
§ 36a

Colníka s jeho súhlasom možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu na získanie ...

§ 37 - Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)

Colníka v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne poveriť ...

a)
zastupovaním nadriadeného počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie nevyplýva z jeho funkcie, alebo
b)
výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného.
(2)

Colníka podľa odseku 1 možno poveriť, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou je poverovaný. ...

Zaradenie do zálohy

§ 38
(1)

Colník, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu a ani inú funkciu z dôvodov uvedených v § 39 až 41, sa zaradí ...

(2)

Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na colníkov, ktorí z dôvodov uvedených v ...

(3)

Na colníka, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ustanovujú sa tieto zálohy:

a)
činná záloha,
b)
záloha pre prechodne nezaradených colníkov,
c)
neplatená záloha.
(5)

Colník sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri zaradení ...

(6)

Ak pominú dôvody, pre ktoré bol colník zaradený do zálohy, ustanoví sa alebo vymenuje do funkcie v súlade ...

(7)

Podrobnosti o zaraďovaní do záloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 39
(1)

Do činnej zálohy sa zaradí colník, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí. ...

(2)

Pri zaradení do činnej zálohy sa colník ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu v služobnom úrade. ...

§ 40
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí colník v stálej štátnej službe, ak

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest colníkov schválených vládou nie je voľná iná funkcia,
b)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie a nie je pre neho v štátnej ...
c)
podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu ...
d)
je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej ...
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nemožno ho ustanoviť alebo vymenovať do inej funkcie ...
f)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje ...
(2)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj tehotná colníčka a colníčka do konca deviateho ...

(3)

Po dobu zaradenia colníka v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov má colník nárok na 80 % služobného ...

(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj colník v stálej štátnej službe, ktorý bol ...

(5)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 4 má colník nárok na služobný ...

(6)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj colník v stálej štátnej službe, ak nie je ...

(7)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 6 má colník nárok na 50 ...

(8)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov nemožno zaradiť colníka, ktorý splnil podmienky nároku ...

(9)

Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených ...

§ 41
(1)

Do neplatenej zálohy sa zaraďujú colníci,

a)
ktorým bolo udelené služobné voľno bez nároku na služobný plat na čas dlhší ako dva mesiace,
b)
ktorým bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 143 ods. 2,
c)
ktorým bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(2)

Výkon funkcie colníka sa prerušuje na čas výkonu funkcie

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády,
d)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy,13)
f)
sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
sudcu,
i)
prokurátora,
j)
guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
k)
člena bankovej rady Národnej banky Slovenska,
l)
štátneho tajomníka ministerstva,
m)
vedúceho úradu ministerstva,
n)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
o)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
p)
volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy,
q)
verejného ochrancu práv,
r)
dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch,
s)
vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...
(3)

Výkon funkcie colníka možno prerušiť aj na čas pôsobenia colníka v oblasti colníctva a daní v medzinárodných ...

(4)

Na colníka zaradeného do neplatenej zálohy sa vzťahuje § 42 ods. 5 primerane.

§ 42 - Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Ak sa colník stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo je ...

(2)

Colníka možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho ...

(3)

Colník, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, má odo dňa pozbavenia nárok na služobný plat ...

(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa colníkovi rozdiel, o ktorý bol jeho ...

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa colníkovi zakazuje nosiť služobnú rovnošatu a ...

(6)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol colník dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nadriadený dočasné ...

(7)

Nadriadený nariadi colníkovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval v ...

(8)

Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení colníka, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 43 - Služobná disciplína

Služobná disciplína colníkov spočíva v dôslednom plnení služobných povinností, ktoré sú ustanovené ústavou, ...

§ 44 - Základné práva a povinnosti colníka
(1)

Colník má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
na služobný plat a platový postup v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
odmietnuť poskytnutie informácie o tom, ako by služobný úrad určitú vec vybavoval alebo vykladal právny ...
e)
podávať sťažnosti vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažnosti v súvislosti s ...
(2)

Colník má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. ...

(3)

Colník je povinný

a)
plniť svedomite úlohy, ktoré sú uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými ...
b)
vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,
c)
oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej ...
d)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak konať, ak mu ...
e)
pri výkone štátnej služby dodržiavať pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne k štátnym zamestnancom ...
f)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, ...
g)
v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť finančnej správy ...
h)
dodržiavať služobnú disciplínu,
i)
vykonávať štátnu službu nestranne,
j)
poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
k)
plne využívať čas služby a dodržiavať stanovený základný čas služby v týždni, prípadne kratší čas služby ...
l)
byť pri výkone štátnej služby ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
m)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 18, ku ktorým došlo počas ...
n)
oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej služobnej zbrane, služobného ...
o)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie ...
p)
podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis9b) alebo ...
q)
podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných ...
r)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a ...
s)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti,
t)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré ...
u)
plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
v)
preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej služby ...
w)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...
x)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať ...
(4)

Ak sa colník domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore so všeobecne ...

(5)

Colník nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; ...

(6)

Colník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, sprostredkúvať obchodný styk ...

(7)

Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ...

§ 44a - Majetkové priznanie
(1)

Colník je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní ...

a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)

V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. ...

(3)

Majetkové priznanie obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu colníka, jeho dieťaťa a manžela colníka podľa ...
b)
označenie nehnuteľnosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu jej obstarania,14a) ...
c)
označenie hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 638,78 eura, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum ...
d)
označenie majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých hodnota presahuje 6 638,78 eura, ...
e)
označenie hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt, aj keď ich hodnota jednotlivo ...
f)
údaj o príjme z vykonávania činností uvedených v § 44 ods. 7, ak tento príjem presahuje 1 659,70 eura ...
(4)

Za majetok podľa odseku 3 písm. b) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok podľa odseku ...

(5)

Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b) je dohodnutá kúpna cena, pri ...

(6)

Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou s výnimkou ...

(7)

Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely odseku 3 delí rovnakým dielom, ak osobitný ...

(8)

Colník je povinný preukazovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa ...

(9)

Dieťa a manžel colníka, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) sú povinní na požiadanie colníkovi uvedenému ...

(10)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie colníka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb ...

(11)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva colník nadriadenému, ktorý ho vymenúva alebo ustanovuje ...

(12)

Ak colník nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie, nadriadený podľa odseku ...

(13)

Ak má nadriadený podľa odseku 11 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených ...

(14)

Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje, ak colník

a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení ...
c)
nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku ...
§ 45 - Základné povinnosti nadriadeného

Nadriadený je povinný

a)

organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených colníkov,

b)

zabezpečovať, aby colníci boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení a vyškolení,

c)

odmeňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania ...

d)

vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a viesť podriadených colníkov k služobnej ...

e)

zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

f)

zabezpečovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov spojených s výkonom štátnej služby colníka.

§ 46 - Disciplinárna právomoc
(1)

Nadriadení môžu v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným colníkom disciplinárne odmeny a ukladať ...

(2)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči duchovnému colníkov uplatniť len po predchádzajúcom ...

§ 47 - Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, ...

(3)

Peňažný dar možno colníkovi udeliť najviac do dvojnásobku služobného platu.

(4)

Na mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti sa vzťahuje § 25.

(5)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(6)

Colníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej ...

§ 48 - Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností colníka, ak nie je trestným činom alebo priestupkom. ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie colníka, ktoré má znaky priestupku15) (ďalej len „priestupok“). ...

§ 49 - Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnym opatrením je

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,

c)

zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,

d)

zákaz činnosti,

e)

prepadnutie veci.

§ 50 - Výčitka

Ak postačí na nápravu colníka a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré má ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 51
(1)

Za disciplinárne previnenie možno colníkovi uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedené v § ...

(2)

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť colníkovi v hodnosti strážmajstra, ...

(3)

Za priestupok možno colníkovi uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 49 písm. a), b), d) a e). Tieto ...

(4)

Disciplinárne opatrenia zákazu činnosti a prepadnutia veci možno uložiť len za podmienok ustanovených ...

(5)

Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie colníka.

(6)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj vtedy, ...

§ 52
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Colníkovi musí ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, okolnosti, ...

(3)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo priestupok, o ktorých sa rozhoduje ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je colník zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym ...

§ 53

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie najskôr v nasledujúci deň po spáchaní ...

§ 54
(1)

Priestupok možno prerokovať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku. ...

(2)

Za priestupok ublíženia na cti alebo priestupok na úseku práva na prístup k informáciám môže byť uložené ...

(3)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí nadriadený, ...

(4)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.

(5)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; ...

§ 55
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol colník za ten istý skutok už právoplatne odsúdený; ak ...

(2)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(3)

Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevylučuje skončenie ...

§ 57 - Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie ...

(2)

Príslušný nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení vykonaného ...

§ 58 - Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia a ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU

§ 59 - Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, ...

(3)

Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky.

(4)

Deň, keď colník nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby a z toho ...

(5)

Nadriadený môže určiť colníkovi kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ak o to colník ...

§ 60 - Rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku ...

(2)

O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak colník vykonáva štátnu službu ...

(3)

O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby rozvrhnutý ...

(4)

O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje prezident; prezident určí začiatok ...

(5)

Výnimku nad rámec času stanoveného podľa odseku 4 v prípadoch špecifických činností určí prezident vnútorným ...

(6)

Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok ...

(7)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. ...

(8)

Nadriadený môže colníkom, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, určiť pružný ...

(9)

Pružný čas služby môže byť určený všetkým colníkom na pracovisku alebo jednotlivým colníkom.

(10)

Pružný čas služby možno upraviť ako

a)
pružný denný čas, pri ktorom si colník volí začiatok času služby v jednotlivých dňoch a je povinný vykonávať ...
b)
pružný týždenný čas, pri ktorom si colník volí začiatok a koniec služby v jednotlivých dňoch; v príslušnom ...
(11)

Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu najmenej päť hodín ...

(12)

Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo ...

(13)

Prekážky v štátnej službe na strane colníka sa pri uplatnení pružného času služby posudzujú ako výkon ...

§ 61 - Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal colník medzi koncom jednej služby a začiatkom ...

(2)

Colníkovi, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok od skončenia ...

§ 62 - Prestávky v službe
(1)

Služobný úrad je povinný poskytnúť colníkovi najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu služby ...

(2)

Do základného času služby v týždni sa započítava:

a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni ...
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút pri nepretržitom výkone služby v rozsahu ...
§ 63 - Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého odpočinku ...
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, colník je povinný vykonávať službu nad základný čas služby v ...

(2)

Za službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom na jej závažnosť, ...

(3)

Pri službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami ...

(4)

Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.

§ 64 - Služobná pohotovosť
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno colníkovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť ...

a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,
b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo inom dohodnutom mieste, alebo
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)

Maximálna dĺžka služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby je 48 hodín v týždni. Mimo miesta ...

(3)

Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

Dovolenka na zotavenie

§ 65 - Dĺžka dovolenky

Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.

§ 66 - Vznik nároku na dovolenku
(1)

Colník má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roku vykonával štátnu službu. ...

(2)

Ak colník nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roku, patrí mu pomerná časť dovolenky.

(3)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom ...

§ 67 - Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku

Ako doba výkonu štátnej služby sa pre vznik nároku na dovolenku posudzuje doba

a)

dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti, ...

b)

dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, s výnimkou doby, počas ktorej ...

c)

náhradného voľna,

d)

služobného voľna pre prekážky vo výkone štátnej služby z dôvodov všeobecného záujmu alebo pre dôležité ...

e)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov; to neplatí, ak je colník zaradený do zálohy ...

f)

prehlbovania kvalifikácie,

g)

štúdia na vysokej škole a vzdelávania v odborných kurzoch a iných druhoch ďalšieho vzdelávania vrátane ...

h)

umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie proti colníkovi ...

i)

materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má colníčka alebo colník nárok na materské ...

j)

keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,

k)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol colníkovi doplatený rozdiel služobného platu.

Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky

§ 68
(1)

Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej ...

(2)

Dovolenku možno colníkovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 66. Ak do konca kalendárneho ...

(3)

Nástup dovolenky určuje nadriadený, a to s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na oprávnené ...

(4)

Nástup dovolenky je potrebné určiť tak, aby ju colník mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho ...

(5)

Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je colník dočasne neschopný na výkon štátnej ...

(6)

Ak colník nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka ...

(7)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť colníkovi pôvodne určený nástup ...

§ 69
(1)

Dovolenka sa prerušuje, ak je colník v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného výkonu ...

(2)

Ak v čase dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, tento deň sa ...

§ 70 - Služobný plat za čas dovolenky
(1)

Colník má za čas dovolenky nárok na služobný plat.

(2)

Colníkovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia ...

(3)

Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú colník nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru, ...

(4)

Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu colníka ...

§ 71 - Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku

Ak skončí colníkovi služobný pomer po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je povinný vrátiť služobný ...

Dodatková dovolenka

§ 72
(1)

Colník, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom ...

(2)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 70 ods. 2; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, ...

§ 73
(1)

Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ktorej ...

(2)

Colník pri výkone štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je alebo môže byť ...

a)
ionizujúcemu žiareniu,17a)
b)
chemickým faktorom,17b)
c)
fyzikálnym faktorom,17c)
d)
nepriaznivým účinkom nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže,17d)
e)
karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu,17e)
f)
elektromagnetickému poľu,17f)
g)
optickému žiareniu.17g)
§ 74 - Služobné voľno
(1)

Ak colník nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky vykonávať ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, prekážku podľa § 78 ods. 1 a dôležitú osobnú ...

§ 75 - Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu
(1)

Colník, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu považujú výkon verejných ...

(3)

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie najmä výkon povinností vyplývajúcich z funkcie člena orgánu územnej ...

(4)

O výkon občianskych povinností ide najmä

a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti ...
b)
pri poskytnutí prvej pomoci,
c)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
d)
pri opatreniach proti prenosným chorobám,
e)
pri iných naliehavých opatreniach zdravotnej starostlivosti,
f)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
g)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...
(5)

Služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...

a)
darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze

služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť a zotavenia po odbere, ak tieto skutočnosti ...

b)
darcu ďalších biologických materiálov

služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť a na zotavenie po odbere, ak uvedené skutočnosti ...

c)
členov volebných komisií pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri voľbách do Národnej rady Slovenskej ...
d)
colníka pri prednáške alebo výučbe vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa poskytne najviac v ...
e)
vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, ...

služobné voľno sa poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však tri týždne v kalendárnom roku ...

§ 76 - Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1)

Ak colník nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený je povinný poskytnúť ...

a)
vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení;

služobné voľno sa poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné ...

b)
narodenie dieťaťa manželke colníka alebo osobe sebe navzájom blízkej;

služobné voľno sa poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu na prevoz manželky colníka alebo osoby sebe ...

c)
sprevádzanie
1.
dieťaťa, manžela alebo rodiča colníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri ...
2.
zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadení sociálnych služieb alebo do osobitnej internátnej školy ...
služobné voľno sa poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však na jeden deň v prípade uvedenom ...
d)
ošetrovanie člena rodiny, starostlivosť o dieťa
1.
pri ošetrovaní chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,
2.
pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
2a.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli ...
2b.
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať ...
2c.
osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, ...
3.
pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ktorý žije s colníkom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný ...
služobné voľno sa poskytne najviac na dobu prvých sedem dní, ak potreba ošetrovania počas nich trvá; ...
e)
úmrtie
1.
pri úmrtí manžela, osoby sebe navzájom blízkej11) alebo dieťaťa sa poskytne služobné voľno na tri dni, ...
2.
pri úmrtí rodičov a súrodencov colníka, rodičov a súrodencov jeho manžela, ako aj manžela súrodenca ...
3.
pri úmrtí prarodičov alebo vnuka colníka alebo prarodičov alebo vnuka jeho manžela sa poskytne služobné ...
4.
pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s colníkom v čase úmrtia ...
5.
pri úmrtí spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný ...
f)
vlastná svadba a svadba detí
1.
na vlastnú svadbu sa poskytne služobné voľno na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade, ...
2.
na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa poskytne služobné voľno na jeden deň,
g)
presťahovanie colníka, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie
1.
ak sa colník sťahuje do inej obce, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac ...
2.
ak sa colník sťahuje v tej istej obci, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ...
h)
pri hľadaní nového zamestnania pred skončením služobného pomeru colníka sa služobné voľno poskytne na ...
i)
pri znemožnení dopravy colníka do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné ...
(2)

Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat môže nadriadený ...

a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému colníkovi preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej ...
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času ...
(3)

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe colníkovi vopred známa, je povinný včas požiadať nadriadeného ...

(4)

Neprítomnosť colníka v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre ...

§ 77 - Dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby a štúdiom ...
(1)

Colníkovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený povinný ...

a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách ...
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu ...
c)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej ...
d)
50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce ...
e)
päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností ...
f)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na ...
(2)

V súvislosti so štúdiom v základnom colnom kurze alebo odbornom colnom kurze je nadriadený povinný poskytnúť ...

(3)

Colníkovi, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až f) a odseku 2, sa na vykonanie ...

(4)

Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.

(5)

Osamelej colníčke alebo osamelému colníkovi, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov ...

(6)

Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2

a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,
b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania odborného ...
(7)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku.

(8)

Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu ...

(9)

Colníkovi nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy alebo vzdelávacieho zariadenia, ...

(10)

Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený colníkovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s ...

§ 78 - Služobné voľno bez nároku na služobný plat
(1)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa colníkovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu

a)
nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,
b)
činnosti registrovaného kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do orgánu ...
c)
ak je colník predvolaný na konanie pred súdom alebo iným štátnym orgánom alebo orgánom územnej samosprávy, ...
d)
iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
(2)

Colníkovi sa môže poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas, ak ...

PIATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 79 - Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe, za podmienok ustanovených týmto zákonom, patrí služobný príjem, ktorý ...

a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za prípravu colníka – čakateľa,
i)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa,
j)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla alebo motorového člna,
k)
príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,
l)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
m)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
n)
príplatok za štátnu službu v noci,
o)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
p)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
r)
odmena.
(2)

Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až l).

(3)

Colníkovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem služobného príjmu patrí peňažná ...

§ 80 - Funkčný plat
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ak nie je ďalej ...

(2)

Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade so schválenou systemizáciou a charakteristikami ...

(3)

Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda     Mesačný funkčný plat v eurách 1 335,00 2 370,00 3 409,00 4 452,50 5 500,50 ...

(4)

Nadriadený zaradí colníka do platovej triedy určenej pre funkciu, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady ...

(5)

Termín účinnosti a zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný ...

(6)

Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok ...

§ 81 - Prídavok za výsluhu rokov
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený percentuálnym ...

(2)

Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov colníka je pri dĺžke započítateľnej odbornej praxe

a) do 2 rokov 0 %, b) od 2 do 4 rokov 6 %, c) od 4 do 6 rokov 12 %, d) od 6 do 9 rokov ...

(3)

Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa colníkovi ...

a)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch, ozbrojených bezpečnostných zboroch ...
b)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
c)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti ...
d)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej ...
f)
hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,19)
g)
štúdia študijného programu tretieho stupňa20) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný ...
(4)

Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo ...

(5)

Do doby odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa colníkovi ...

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak colníkovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to neplatí, ...
d)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej colník nemá nárok ...
e)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,
f)
prerušenia výkonu funkcie colníka podľa § 41 ods. 2 a 3.
(6)

Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe ...

(7)

Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet ...

(8)

Prídavok za výsluhu rokov podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 82 - Hodnostný príplatok
(1)

Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume

Hodnosť eur mesačne Strážmajster 81,50 nadstrážmajster 88 podpráporčík, podporučík 98 práporčík, ...

(2)

Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho ...

(3)

Hodnostný príplatok patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol dobu výsluhy rokov v hodnosti. ...

§ 83 - Osobitný príplatok
(1)

Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť podľa odseku 2, patrí osobitný príplatok vo výške 33,50 eura ...

(2)

Za služobnú činnosť podľa odseku 1 sa považuje priamy výkon štátnej služby v oblasti pašovania omamných ...

(3)

Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť v oblasti vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti pod ...

(4)

Výšku osobitného príplatku podľa odsekov 1 a 3 určuje prezident v závislosti od charakteru vykonávanej ...

(5)

Colníkovi v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej ...

§ 84 - Príplatok za riadenie

Colníkovi v stálej štátnej službe, ktorý je nadriadený, patrí príplatok za riadenie v rozpätí od 5 % ...

§ 85 - Príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)

Colníkovi poverenému zastupovaním nadriadeného alebo colníkovi poverenému výkonom dočasne neobsadenej ...

(2)

Ak bol colník, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom stupni ...

§ 86 - Osobný príplatok
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe na ocenenie množstva a kvality plnenia služobných úloh, ich zložitosť ...

(2)

V priamom výkone štátnej služby možno priznať osobný príplatok až do 100 %.

(3)

O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný nadriadený, ...

(4)

Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odsekov 1 a 2 a zaokrúhľuje ...

(5)

Priamym výkonom štátnej služby je vykonávanie kontroly dovozu a vývozu tovaru, kontroly dopravných prostriedkov, ...

§ 87 - Príplatok za prípravu colníka – čakateľa

Za prípravu colníka – čakateľa patrí školiteľovi príplatok vo výške 33,50 eura mesačne; ak školiteľ ...

§ 88 - Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa

Colníkovi, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa, patrí príplatok vo výške 10 ...

§ 89 - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla alebo služobného motorového člna
(1)

Ak má colník pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo, patrí mu príplatok do výšky ...

(2)

Ak má colník pridelený do trvalej starostlivosti služobný motorový čln, patrí mu príplatok do výšky ...

(3)

Ak má colník pridelené do trvalej starostlivosti jednostopové služobné motorové vozidlo alebo špeciálne ...

(4)

Ak colník skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí mu príplatok do výšky 10 eur mesačne.

(5)

Ak colník skutočne jazdí jednostopovým služobným motorovým vozidlom alebo špeciálnymi vozidlami, alebo ...

§ 90 - Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni

Colníkovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, ...

§ 90a - Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Colníkovi patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak vykonáva ...

a)
ionizujúceho žiarenia a neionizujúceho žiarenia,
b)
chemických škodlivín alebo
c)
fyzikálnych vplyvov.
(2)

Príplatok patrí colníkovi v závislosti od zaradenia sťažujúceho a zdraviu škodlivého vplyvu do skupín ...

(3)

Ak colník vykonáva rôzne činnosti podľa prílohy č. 3 zaradené do I. a II. skupiny, patrí mu príplatok ...

(4)

Kritériá na zaradenie činnosti podľa odseku 1 do I. skupiny alebo do II. skupiny sú

a)
charakter činnosti a použité postupy pri tejto činnosti,
b)
fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov pracovného prostredia ...
c)
vznikajúce škodliviny a pôsobiace škodliviny, najmä ich druh, množstvo a vplyv na ľudský organizmus,
d)
dĺžka doby, počas ktorej je colník vystavený pôsobeniu sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov,
e)
výskyt poškodení zdravia a chorôb z povolania v súvislosti s výkonom činnosti,
f)
porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni náročnosti alebo škodlivosti pre zdravie ...
(5)

Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na služobnom ...

(6)

Ak sa vyskytnú ďalšie sťažujúce a zdraviu škodlivé vplyvy alebo činnosti, pri ktorých výkone treba poskytovať ...

§ 91 - Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak colník vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu takejto ...

(2)

Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni podľa odseku 1 nepatrí v prípade, ...

(3)

Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, ...

§ 92 - Príplatok za štátnu službu v noci

Za hodinu štátnej služby v noci patrí colníkovi príplatok v sume 25 % z príslušnej časti služobného ...

§ 93 - Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí colníkovi príplatok v sume 30 % z príslušnej časti ...

§ 94 - Príplatok za štátnu službu vo sviatok

Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí colníkovi príplatok v sume príslušnej časti služobného platu. ...

§ 95 - Odmena
(1)

Colníkovi možno poskytnúť odmenu za

a)
kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej ...
(2)

Colníkovi možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby ...

§ 96 - Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Ak je colníkovi nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada ...

a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
(2)

Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť colníkovi nepatrí, ak v čase služobnej pohotovosti vykonáva štátnu ...

§ 97 - Služobný príjem v prípravnej štátnej službe
(1)

Colníkovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný príjem ako colníkovi v stálej štátnej službe podľa ...

(2)

Colníkovi v prípravnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

§ 98 - Služobný príjem v dočasnej štátnej službe
(1)

Colníkovi v dočasnej štátnej službe patrí služobný príjem ako colníkovi v stálej štátnej službe podľa ...

(2)

Colníkovi v dočasnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

§ 99 - Splatnosť služobného príjmu
(1)

Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí ...

(2)

Služobný príjem splatný v priebehu dovolenky musí byť na žiadosť colníka vyplatený najskôr dva dni pred ...

(3)

Pri skončení štátnej služby vyplatí služobný úrad colníkovi služobný príjem splatný za mesačné obdobie ...

§ 100 - Výplata služobného príjmu
(1)

Služobný príjem sa colníkovi vypláca v eurách.

(2)

Služobný príjem sa vypláca colníkovi počas denného služobného času v mieste výkonu štátnej služby. Ak ...

(3)

Na písomnú žiadosť colníka je služobný úrad povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných ...

(4)

Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať colníkovi doklad obsahujúci údaje najmä ...

(5)

Colník môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú osobu.

§ 101 - Zrážky zo služobného príjmu
(1)

Zrážky zo služobného príjmu možno vykonať iba na základe dohody o zrážkach zo služobného príjmu, inak ...

a)
daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov fyzických osôb,
b)
preddavok na služobný príjem, ktorý je colník povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na priznanie ...
c)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeného súdom, orgánom štátnej správy alebo orgánom splnomocneným ...
d)
sumy prepadajúce štátu v dôsledku peňažného trestu, pokuty, ako aj náhrady uložené colníkovi vykonateľným ...
e)
neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia colníkov, štátnej ...
f)
služobný plat alebo jeho časť za dovolenku, na ktorú colníkovi nevznikol nárok,
g)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,22)
h)
poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie ...
i)
poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u colníkov v prípravnej štátnej službe ...
(2)

Poradie zrážok zo služobného platu ustanovuje osobitný predpis.23)

§ 101a - Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium ...
(1)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium ...

(2)

Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, je na tieto ...

(3)

Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na denné štúdium v zahraničí, je na tieto účely 36 ...

(4)

Služobným platom colníka na účely § 34 ods. 8, § 40 ods. 3 a 7, § 42 ods. 3, § 70 ods. 2, § 75 až 77 ...

(5)

Časť služobného príjmu podľa odseku 2 alebo 3 vynásobená platovou reláciou23a) je zahraničný plat v ...

(6)

Služobný úrad môže poskytnúť colníkovi podľa odseku 1 na jeho písomnú žiadosť preddavok na zahraničný ...

(7)

Colníkovi podľa odseku 1 patrí zahraničný plat podľa odseku 5 zodpovedajúci odslúženému času, ak tento ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre colníka, u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahraničí alebo vyslanie ...

(9)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií, ...

(10)

Príspevok podľa odseku 9 patrí colníkovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najskôr ...

(11)

Príspevok podľa odseku 9 nepatrí colníkovi za čas, za ktorý mu patrí náhrada služobného platu počas ...

(12)

Zahraničný plat podľa odseku 9 sa poskytuje v zahraničí prostredníctvom účtu v banke v krajine výkonu ...

(13)

Colníkovi vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat počas čerpania riadnej dovolenky vypláca ...

Náhrada výdavkov

§ 102
(1)

Colníkovi patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných úloh.

(2)

Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri služobných cestách, cestách do škôl ...

(3)

Colníkovi nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná organizácia alebo ...

(4)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem colníka vyslaného na výkon štátnej ...

(5)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového ...

(6)

Na colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu ...

(7)

Ak colníkovi vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami ...

§ 103
(1)

Colníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta trvalého pobytu alebo ...
(2)

V prípade povolania colníka do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta výkonu štátnej služby, ...

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín,
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
(3)

Na účely tohto zákona sa cesty colníka, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby, vykonávané v mieste ...

§ 104 - Stravné
(1)

Colníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.24)

(2)

Ak colník vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ...

§ 105 - Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení
(1)

Colníkovi, ktorý je preložený podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) do iného miesta výkonu štátnej služby ...

(2)

Nadriadený môže na základe žiadosti colníka, ktorý v dôsledku vzniku služobného pomeru alebo preloženia ...

(3)

Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat colníka do miesta trvalého pobytu, možno namiesto ...

(4)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria colníkovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu v mieste ...

§ 106 - Náhrady pri presťahovaní
(1)

Colníkovi, ktorý spĺňa podmienky preloženia na inú funkciu podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo b) a presťahuje ...

a)
náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov colníka a členov jeho rodiny, ...
b)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu colníka a členov jeho rodiny z doterajšieho miesta ...
c)
náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s maľovaním a úpravou bytu, najviac však ...
1.
za každú obytnú miestnosť (izbu) 43,50 eura,
2.
za kuchyňu 43,50 eura,
3.
za úplné príslušenstvo 43,50 eura,
4.
za neúplné (spoločné) príslušenstvo 22 eur.
(2)

Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa colník presťahuje do bytu v novostavbe ...

(3)

Ak ide o presťahovanie colníka, ktorý spĺňa podmienky odseku 1, do vlastného rodinného domu, služobného ...

§ 107 - Náhrada výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri služobných cestách
(1)

Ak sa nadriadený s colníkom písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste použije iné cestné motorové vozidlo ...

(2)

Náhrada výdavkov za pohonné látky colníkovi patrí v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.26)

(3)

Nadriadený môže s colníkom písomne dohodnúť aj poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového ...

Náhrady cestovných výdavkov do škôl a kurzov

§ 108
(1)

Colníkovi, ktorý študuje na škole alebo v kurze mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí za dni cesty ...

(2)

Colníkovi študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí ...

(3)

Počas pobytu v kurze patrí colníkovi, ktorý žije odlúčene od svojej rodiny, náhrada preukázaných cestovných ...

(4)

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí colníkovi až do výšky preukázaných cestovných výdavkov ...

(5)

Colníkovi študujúcemu na škole, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh finančnej správy do iného miesta výkonu ...

§ 109
(1)

Colníkovi študujúcemu pri výkone štátnej služby mimo miesta výkonu štátnej služby na vykonanie skúšok ...

(2)

Pri opravných skúškach náhrada podľa odseku 1 colníkovi nepatrí.

§ 110 - Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii
(1)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou liečebno-preventívnej starostlivosti patrí colníkovi ...

(2)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce mimo miesta výkonu štátnej služby alebo ...

(3)

Pri individuálnej preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce náhrady podľa odseku 1 ...

§ 111 - Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách a pri cestách do škôl a kurzov v zahraničí

Pri poskytovaní náhrad pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 36 ods. 4 sa postupuje podľa § 103, 104 ...

§ 112 - Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných ...

§ 112a - Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Colníkovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne ...

§ 113 - Náhrada výdavkov za cestu na návštevu rodiny

Ak sa colník s nadriadeným, ktorý ho vyslal na zahraničnú služobnú cestu, písomne dohodne na návšteve ...

§ 114 - Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Colníkovi vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.27)

(2)

Ak colník vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá trvá najviac ...

(3)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni najviac šesť hodín ...

(4)

Ak má colník na zahraničnej služobnej ceste zabezpečené celodenné bezplatné stravovanie, stravné mu ...

(5)

Ak sú pri zahraničnej služobnej ceste v cene za ubytovanie preukázateľne zahrnuté aj výdavky za raňajky, ...

§ 115

Služobný úrad môže poskytnúť colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných ...

§ 116 - Náhrada výdavkov za pohonné látky

Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 107 patrí colníkovi pri zahraničnej ...

§ 117 - Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Pri zahraničnej služobnej ceste patrí colníkovi za čas služobnej cesty na území Slovenskej republiky ...

(2)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou ...

(3)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhradu ...

(4)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí a ...

§ 118 - Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene colníkov
(1)

Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene colníkov, môže služobný ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby colníka do sídla zmluvnej strany v zahraničí ...

(3)

Služobný úrad môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je colník vysielaný, výšku stravného ...

§ 119 - Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní colníka na štúdium do škôl a kurzov v zahraničí
(1)

Colníkovi vyslanému na štúdium do školy alebo kurzu v zahraničí patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ...

(2)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí služobný úrad môže poskytnúť vreckové v eurách, ...

(3)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí trvajúcom menej ako desať mesiacov ďalšia náhrada ...

(4)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí, ktoré trvajú viac ako desať mesiacov, patrí ...

(5)

V prípade udelenia dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu vlastnej svadby, návštevy vážne chorého ...

§ 120 - Náhrady cestovných výdavkov a stravného poskytovaného colníkovi v súvislosti s výkonom colnej kontroly ...
(1)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na území cudzieho štátu, patrí počas nepretržitého výkonu tejto ...

a)
5 % z dennej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,27) ak výkon štátnej služby trvá do šiestich ...
b)
15 % z dennej sadzby stravného,27) ak výkon štátnej služby trvá nad šesť do 12 hodín vrátane,
c)
25 % z dennej sadzby stravného,27) ak výkon štátnej služby trvá nad 12 do 24 hodín vrátane.
(2)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, do nepretržitého výkonu ...

(3)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, patria náhrady preukázaných ...

§ 121 - Naturálne náležitosti
(1)

Colník má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru patria colníkovi tieto naturálne náležitosti:

a)
služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate,
b)
peňažný príspevok vo výške 60 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho ...
c)
služobná rovnošata a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej ...
d)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby.
(3)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí k služobnej rovnošate a jej súčastiam ...

(4)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, patrí k ...

(5)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníkovi a colníčke na obnovu naturálnych náležitostí ...

(6)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníkovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej ...

(7)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, ...

(8)

Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva ...

(9)

Colník môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného plnenia najneskôr ...

(10)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria colníkovi za dobu, ktorá sa nezapočítava do doby ...

(11)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok na naturálne náležitosti nepodliehajú dani z príjmu zo závislej ...

(12)

Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a jednorazové peňažné príspevky podľa odsekov 3 ...

(13)

Colníkovi, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý požiadal o uvoľnenie ...

(14)

Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

Spoločné ustanovenia

§ 122
(1)

Miesto výkonu štátnej služby je miesto (obec), v ktorom je colník zaradený do výkonu štátnej služby. ...

(2)

Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu colníka, prechodného pobytu colníka alebo iné miesto pobytu ...

(3)

Rodinou colníka je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho nezaopatrené deti.27b)

(4)

Za ženatého colníka sa považuje aj slobodný, rozvedený alebo ovdovelý colník, ktorý žije v domácnosti ...

(5)

Ak colníkovi vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len to stravné, ktoré je preňho ...

(6)

Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za ...

a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...
b)
keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu ...
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak colníkovi nebola poskytnutá ...
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej ...
g)
prehlbovania kvalifikácie,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby colníka ...
(7)

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni ...

§ 123

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a colník ich nepreukáže z dôvodu straty dokladov, ktoré ...

§ 124
(1)

Ak colník požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 103, služobný úrad je povinný poskytnúť ...

(2)

Služobný úrad je povinný poskytnúť colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok v eurách, alebo ...

§ 125
(1)

Colník je povinný do desiatich kalendárnych dní po skončení služobnej cesty predložiť služobnému úradu ...

(2)

Služobný úrad je povinný do desiatich kalendárnych dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať ...

§ 126

Na zmenu osobného stavu colníka, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa tohto zákona, sa prihliadne odo ...

ŠIESTA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia

§ 127
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia colníkov pri výkone štátnej služby zabezpečuje služobný ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b)
riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a ...
c)
zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ich príslušným ...
d)
priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe aktualizovať ...
e)
poskytovať podľa osobitného predpisu umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj ochranné nápoje, ...
f)
umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany ...
g)
oboznamovať colníkov s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti ...
h)
zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny ...
i)
chrániť zdravie colníkov, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa vykonáva štátna služba. ...
§ 128 - Colník je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej služby. Ďalej je povinný ...
a)

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a právne ...

b)

zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone ...

c)

bezodkladne oznamovať nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu ...

d)

nepožívať alkoholické nápoje ani omamné látky, psychotropné látky a prípravky na miestach výkonu štátnej ...

e)

podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby vyšetreniu, ktoré nariadil nadriadený na zistenie, či colník ...

f)

používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky, ...

g)

prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s technikou a dodržiavať ...

§ 129

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone ...

§ 130

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru colného riaditeľstva ...

§ 131

Všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

§ 132

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany ...

SIEDMA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O COLNÍKOV

§ 133 - Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby
(1)

Služobný úrad vytvára colníkovi podmienky na riadny a pokiaľ možno bezpečný výkon štátnej služby.

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
oboznamovať colníkov s internými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
b)
starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie colníkov,
c)
zabezpečovať pre colníkov zdravotnú starostlivosť,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
starať sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
f)
zabezpečovať ubytovanie colníkov,
g)
zabezpečovať úschovu osobných vecí a osobných predmetov, ktoré colníci obvykle nosia do služby,
h)
vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov colníkov, ...
i)
zabezpečiť colníkom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v služobnom ...
j)
zabezpečovať stravovanie podľa písmena i) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného ...
k)
prispievať na stravovanie podľa písmen i) a j) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však ...
(3)

Nadriadený môže poskytovať colníkovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. k), iba ak ...

(4)

V kolektívnej zmluve možno

a)
upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať colníkom stravovanie počas trvania prekážok ...
b)
rozšíriť okruh colníkov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.
§ 133a - Príspevok na rekreáciu

Colníkovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.29aa) ...

§ 134 - Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní colníkov
(1)

Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie colníkov v súlade s potrebami ...

a)
zabezpečuje odborné vzdelávanie colníkov v odborných kurzoch,
b)
vysiela colníkov na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích zariadení.29a)
(2)

Odborné vzdelávanie umožňuje colníkovi získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a ...

§ 134a - Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov, ktorého cieľom je získať ...

(2)

Služobný úrad umožní colníkovi zaradenému v prípravnej štátnej službe získať colnícke vzdelanie štúdiom ...

(3)

Služobný úrad môže umožniť získať colnícke vzdelanie aj colníkovi zaradenému v dočasnej štátnej službe. ...

(4)

Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov zamerané na

a)
získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon ...
b)
získanie odborného colníckeho vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu odborného colníckeho ...
c)
rozšírenie doterajšej kvalifikácie na výkon štátnej služby vo funkcii, do ktorej je colník ustanovený. ...
(5)

Služobný úrad môže colníkovi na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si kvalifikáciu štúdiom v odbornom colnom ...

(6)

Štúdium colníka pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) na účely zvýšenia kvalifikácie, s ...

(7)

Počas štúdia v colných kurzoch zostáva colník vymenovaný alebo ustanovený v doterajšej funkcii.

§ 134b - Vyslanie na štúdium
(1)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka sa udeľuje rozhodnutím, ...

(2)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka podľa § 134a umožňuje ...

(3)

Colník, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť kvalifikáciu, je povinný po skončení ...

(4)

Čas určený na zotrvanie colníka v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri štúdiu v colných kurzoch podľa ...

§ 134c - Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie colníkov, ktorého cieľom ...

(2)

Colník si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom odborných kurzov a iných kurzov, školení, seminárov, ...

(3)

Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti colníka môže colníkovi uložiť povinnosť zúčastniť ...

§ 135 - Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)

Colník, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 134b ods. 4, je povinný uhradiť náklady ...

(2)

Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
vyplácaním služobného príjmu (§ 79 ods.1), ktorý sa colníkovi poskytoval počas štúdia, okrem odmeny ...
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za colníka uhradil.
(3)

Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných nákladov na ...

(4)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie ...

(5)

O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje nadriadený, ...

(6)

O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže colník so služobným úradom dohodnúť. Ak nedôjde k takejto ...

(7)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu ...

(8)

Prezident môže rozhodnúť u colníka, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru a má povinnosť úhrady ...

(9)

Odsek 8 sa nevzťahuje na colníka, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.

§ 136 - Zdravotná starostlivosť

Na zdravotnú starostlivosť o colníkov sa vzťahujú osobitné predpisy.31)

§ 137 - Preventívna rehabilitácia
(1)

Vymedzenému okruhu colníkov patrí na upevnenie ich telesného a duševného zdravia preventívna rehabilitácia ...

(2)

Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor liečebno-preventívnych, telovýchovno-športových a pracovných opatrení ...

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)
aktívneho odpočinku,
b)
liečebno-preventívnej starostlivosti,
c)
výkonu práce.
(4)

Preventívna rehabilitácia sa poskytuje

a)
colníkom, ktorí v kalendárnom roku dosiahli vek najmenej 35 rokov alebo vykonávali štátnu službu po ...
b)
ostatným colníkom so zhoršeným zdravotným stavom na základe odporúčania služobného posudkového lekára. ...
(5)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje colníkom v prvom roku služobného pomeru, colníkom zaradeným ...

(6)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje colníkovi v kalendárnom roku, v ktorom mu bola poskytnutá kúpeľná ...

(7)

Colník je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, v ktorý je na ňu vyslaný.

(8)

Náhradný termín na nástup preventívnej rehabilitácie môže určiť colníkovi, ktorý nemohol nastúpiť v ...

(9)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 3 písm. b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ústavoch alebo ...

(10)

Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, riadení ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby colníčok

§ 138
(1)

Colníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu a organizmu.

(2)

Tehotná colníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť ...

(3)

Činnosti zakázané všetkým colníčkam, tehotným colníčkam a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode ...

§ 139
(1)

Tehotná colníčka a colníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť zaraďovaná na výkon ...

(2)

Tehotná colníčka a colníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná na služobné ...

§ 140
(1)

Ak tehotná colníčka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným colníčkam zakázaný alebo podľa ...

(2)

Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno colníčku dočasne previesť na výkon inej štátnej služby, ktorá ...

(3)

Ak colníčka dosahuje pri výkone štátnej služby, na ktorý bola prevedená podľa odseku 1 bez svojho zavinenia, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na colníčku do konca deviateho mesiaca po pôrode.

§ 141
(1)

Tehotnú colníčku a colníčku starajúcu sa o dieťa možno v čase, dokiaľ dieťa nedosiahlo vek osem rokov, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú colníčku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

§ 142
(1)

Nadriadený je povinný pri zaraďovaní do výkonu štátnej služby prihliadať aj na povinnosti colníčky starajúcej ...

(2)

Nadriadený určí colníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej colníčke na jej žiadosť ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 143
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí colníčke materská dovolenka v trvaní ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne colníčke a colníkovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská ...

(3)

Počas materskej dovolenky patrí colníčke materské podľa osobitného predpisu.33) Počas rodičovskej dovolenky ...

(4)

Materskú dovolenku colníčka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ...

(5)

Ak colníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal ...

(6)

Materská dovolenka colníčky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ...

(7)

Colníčka po skončení materskej dovolenky alebo colník po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku ...

(8)

Colníčka alebo colník sa po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo vymenujú do ...

(9)

Colníčka a colník sú povinní písomne oznámiť služobnému úradu najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný ...

(10)

Colníčka alebo colník v stálej štátnej službe sa po skončení ich rodičovskej dovolenky podľa odseku ...

§ 144
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj colníčka a colník, ktorí prevzali na základe ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje colníčke a colníkovi odo dňa prevzatia dieťaťa ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

§ 145
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a colníčka ...

(2)

Colníčke a colníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí colníčke materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je colníčka na materskej dovolenke alebo colníčka a colník na rodičovskej ...

§ 146

Ak colníčka alebo colník požiadajú nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne ...

§ 147 - Prestávky na dojčenie
(1)

Colníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, je služobný úrad povinný poskytnúť okrem prestávok na jedenie a oddych ...

(2)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, patria na každé ...

(3)

Ak vykonáva colníčka štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu určeného základného ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.

Spoločné ustanovenia

§ 148

Ustanovenia § 139, 141 až 146 sa vzťahujú aj na osamelých colníkov trvale sa starajúcich aspoň o jedno ...

§ 149

Osamelými sa rozumejú colníčky, ktoré žijú samé a sú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené, colníci, ktorí ...

ÔSMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 150 - Povinnosti služobného úradu a colníka
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať colníkom také podmienky, aby mohli riadne vykonávať štátnu službu ...

(2)

Colník je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku ani k bezdôvodnému obohateniu. ...

Všeobecná zodpovednosť colníka

§ 151
(1)

Colník zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností ...

(2)

Predpokladom vzniku zodpovednosti colníka za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri plnení výkonu štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti ...
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d)
zavinenie,
e)
právny vzťah colníka k služobnému úradu v súvislosti s výkonom štátnej služby.
§ 152

Colník, ktorý v duševnej poruche spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie ...

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

§ 153

Colník, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť alebo úmyselne ...

§ 154 - Colník nezodpovedá za škodu
a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho životu ...

c)

ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym ...

Osobitná zodpovednosť

§ 155
(1)

Ak orgán štátnej správy v oblasti colníctva písomne zverí colníkovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby ...

(2)

Colník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo čiastočne ...

(3)

Ak je colník prevelený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný orgán štátnej správy v oblasti ...

§ 156

Colník zodpovedá za stratu služobnej rovnošaty a jej súčastí, výzbroje a iných predmetov, ktoré mu boli ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 157
(1)

Colník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak ju na základe ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u colníka presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak bola škoda spôsobená

a)
na zverených hodnotách, ktoré je colník povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov, alebo
b)
pod vplyvom alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, alebo
c)
úmyselne.
(4)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu inej škody. ...

§ 158
(1)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom, colník je povinný nahradiť pomernú časť škody podľa miery ...

(2)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko colníkov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery ...

§ 159

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase spôsobenia škody.

§ 160
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, možno určiť náhradu škody nižšou sumou, než je skutočná škoda ...

(2)

Ak spôsobil škodu z nedbanlivosti vodič pri dopravnej nehode, možno v osobitne odôvodnených prípadoch ...

(3)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností colníka, ...

(4)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo podľa § 157 ods. 3 písm. b).

§ 161
(1)

Služobný úrad je povinný požadovať od colníka náhradu škody, za ktorú colník zodpovedá. O náhrade škody ...

(2)

Ak sa nadriadený a colník o náhrade škody dohodnú, uzavrú o tom písomnú dohodu.

(3)

V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne o náhrade škody nadriadený.

(4)

Ak bola škoda spôsobená trestným činom, rozhodne nadriadený o povinnosti colníka uhradiť škodu, len ...

§ 162

Ak spôsobil škodu nadriadený sám alebo spoločne s podriadeným colníkom, určí výšku tejto náhrady vyšší ...

§ 163

Ak colník uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne výsledky, ...

§ 164 - Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola colníkovi spôsobená pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním škoda porušením ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá colníkovi aj za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením právnej povinnosti ...

(3)

Ak bolo colníkovi pri služobnom zákroku spôsobené poškodenie na zdraví inou osobou, ktorej konanie smerovalo ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i colníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené poškodenie ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 165
(1)

Ak došlo pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu colníka na zdraví alebo ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý colník utrpel pre výkon štátnej služby.

(3)

Za škodu spôsobenú colníkovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom colník vykonával ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

§ 166
(1)

Služobný úrad sa zodpovednosti zbaví celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že colník svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na ...
b)
škodu si spôsobil colník požitím alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných látok a ...

a že tieto skutočnosti boli jedinou príčinou škody.

(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
colník porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti ...
b)
jednou z príčin bolo požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných látok a prípravkov ...
c)
colníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, ...
(3)

Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša colník podľa miery ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konania vyplývajúce z rizika výkonu štátnej ...

§ 167 - Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak colník utrpel služobný úraz
a)

pri služobnom zákroku,

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak colník ...

Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 168

Colníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný ...

§ 176 - Zodpovednosť služobného úradu za škodu na odložených veciach
(1)

Služobný úrad zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách colník odložil pri výkone štátnej ...

(2)

Za veci, ktoré colník obvykle do služby nenosí a ktoré nadriadený neprevzal do osobitnej úschovy, zodpovedá ...

(3)

Nárok na náhradu škody zanikne, ak ju colník neohlásil nadriadenému bezodkladne, najneskôr do 30 dní ...

§ 177 - Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu
(1)

Ak utrpel colník vecnú škodu pri služobnom zákroku, služobnom výcviku alebo pri výkone štátnej služby ...

(2)

Colník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na ...

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti služobného úradu za škodu

§ 178
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody nadriadený. Ak nadriadený preukáže, ...

(2)

Služobný úrad je povinný uhradiť colníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe dohody s ...

(3)

Ak ide o inú škodu na zdraví, než z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, platí pre spôsob ...

§ 179
(1)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému za takúto ...

(2)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok na úhradu ...

DEVIATA ČASŤ

SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 180 - Druhy skončenia služobného pomeru

Služobný pomer sa končí

a)

zrušením v skúšobnej dobe,

b)

uvoľnením,

c)

prepustením,

d)

stratou hodnosti,

e)

uplynutím dočasnej štátnej služby,

f)

úmrtím colníka,

g)

zákazom činnosti výkonu funkcie colníka,

h)

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že colník je nespôsobilý na zaradenie ...

i)

ak colník v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal colnícke vzdelanie.

§ 181 - Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo colník zrušiť služobný pomer písomne aj bez uvedenia dôvodov. ...

§ 182 - Uvoľnenie
(1)

Colník musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru ...

(2)

Deň, v ktorom je žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručená nadriadenému, sa považuje za deň ...

(3)

Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru podáva colník spravidla prostredníctvom bezprostredne nadriadeného ...

(4)

Ak colník písomne oznámi, že svoju žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru berie späť skôr, ako je ...

(5)

Súhlas so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru potvrdí nadriadený svojím podpisom na ...

(6)

Ak príslušný nadriadený so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru nesúhlasí, bezodkladne ...

(7)

Služobný pomer podľa odseku 1 sa skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa colník a nadriadený ...

(8)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi nadriadený colníkovi najneskôr do jedného ...

Prepustenie

§ 183
(1)

Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zo služobného pomeru, ak

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest colníkov schválených vládou nie je v štátnej službe voľná iná ...
b)
podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť ...
1.
akúkoľvek funkciu v štátnej službe alebo
2.
doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon ...
c)
podľa posudku klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,
d)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
e)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
f)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia ...
g)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, alebo
h)
príslušný cirkevný orgán rozhodol o odvolaní duchovného colníkov.
(2)

Colník môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa ...

(3)

Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zaradeného v prípravnej štátnej službe alebo v ...

(4)

Colník zaradený v stálej štátnej službe, ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nemôže byť prepustený ...

(5)

O prepustení colníka z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) možno rozhodnúť len do troch mesiacov ...

§ 184
(1)

Návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru spracováva spravidla jeho bezprostredne nadriadený ...

(2)

Ak ide o návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. ...

(3)

Colníkovi musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného ...

(4)

Návrh na prepustenie duchovného colníkov zo služobného pomeru spracúva bezprostredne nadriadený na základe ...

§ 185
(1)

Rozhodnutie o prepustení musí byť vyhotovené písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod prepustenia so skutočnosťami, ...

(2)

Pri prepustení sa služobný pomer skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa nadriadený a colník ...

§ 186 - Zákaz prepustenia
(1)

Colník nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe. Za ochrannú dobu sa na účely tohto ...

a)
keď bol uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ak si túto ...
b)
od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od povolenia kúpeľnej starostlivosti poskytnutej v dobe ...
c)
keď je colníčka tehotná alebo keď sa colníčka alebo osamelý colník trvale stará aspoň o jedno dieťa ...
(2)

Zákaz prepustenia colníka zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie colníka

a)
z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2 a 3,
b)
ktorý podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť ...
c)
ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zo zdravotných dôvodov spôsobilosť ...
(3)

Ak bolo rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru doručené colníkovi pred začiatkom ochrannej doby ...

(4)

Vznik skutočnosti, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je colník povinný preukázať a bezodkladne ...

§ 187 - Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer colníka trvá. Za čas neplatného ...

(2)

Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nemožno colníka zaradiť do pôvodnej funkcie, ...

(3)

Ak oznámi colník po doručení rozhodnutia o zrušení, že netrvá na ďalšom výkone štátnej služby, platí, ...

§ 188 - Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti

Služobný pomer colníka sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi uložil ...

§ 189 - Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím.

(2)

Pred uplynutím dočasnej štátnej služby môže sa skončiť služobný pomer aj ostatnými spôsobmi uvedenými ...

§ 189a - Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie colníka

Služobný pomer colníka sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi uložil ...

§ 189b - Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného ...

§ 189c - Skončenie služobného pomeru pre nezískanie colníckeho vzdelania

Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nasledujúcim po dni, keď v colnom ...

§ 190 - Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní
(1)

Ak colník požiada o vydanie posudku o služobnej činnosti, nadriadený je povinný mu ho vydať, a to najneskôr ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru je služobný úrad povinný vydať colníkovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť ...

DESIATA ČASŤ

PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI

§ 212 - Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie

a)
zdravotnej spôsobilosti občana podľa § 14a,
b)
zdravotnej spôsobilosti colníka na ďalší výkon štátnej služby,
c)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti.
(2)

Zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby colníka sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka,
b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka s obmedzením,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon štátnej služby colníka.
(3)

Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje a posudzuje pri lekárskych prehliadkach v rámci prijímacieho konania ...

(4)

Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva služobný posudkový lekár.

(5)

Hlavný posudkový lekár rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b).

(6)

Služobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môže byť len lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

(7)

Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie podľa odseku 2 upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 213 - Prieskumné konanie
(1)

Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu colníka, pri ...

(2)

Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet služobného úradu alebo na základe žiadosti colníka. Služobný ...

(3)

Ak je schopnosť colníka na výkon štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, služobný posudkový ...

(4)

Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, môže colník ...

§ 214

Funkcie, ktoré môže vykonávať aj colník so zdravotnou klasifikáciou podľa § 212 ods. 2 písm. b), určí ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Činnosť odborových orgánov

§ 215
(1)

V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov colníkov príslušné odborové ...

(2)

Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom

a)
podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,
b)
návrh na prevedenie alebo na preloženie colníka na inú funkciu z dôvodu organizačných zmien, zo zdravotných ...
c)
návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo pre zvlášť hrubé ...
d)
služobné hodnotenie, v ktorom je colník hodnotený ako nespôsobilý na výkon doterajšej funkcie alebo ...
(3)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do desiatich dní odo dňa, keď ...

§ 216
(1)

Colník vykonávajúci funkciu v odborových orgánoch, ktorej výkon si vyžaduje dlhodobé uvoľnenie od plnenia ...

(2)

Colník sa po skončení výkonu funkcie v odborových orgánoch podľa odseku 1 ustanoví do funkcie na rovnakej ...

(3)

Colníkovi zvolenému do funkcie v odborových orgánoch, ktorej výkon nevyžaduje dlhodobé uvoľnenie od ...

(4)

Odborovým funkcionárom podľa odseku 3 sa poskytne na odborové vzdelávanie služobné voľno s nárokom na ...

§ 217
(1)

Služobný pomer colníka sa nesmie skončiť pre výkon odborovej funkcie v odborovom orgáne.

(2)

Colník, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, môže byť v čase funkčného obdobia a v čase ...

(3)

Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť súhlas podľa odseku 2, rozhodnutie o prepustení odborárskeho ...

§ 218
(1)

Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia príslušným ...

a)
vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich služobný pomer colníkov,
b)
vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa na dodržiavaní ...
c)
navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých personálnych ...
d)
vyjadrovať sa k návrhom na prevelenie colníka, na pozbavenie výkonu štátnej služby a k návrhom na rozvrhnutie ...
(2)

Služobný úrad poskytuje bezplatne na zabezpečenie činnosti odborového orgánu nevyhnutné materiálno-technické ...

§ 219
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb colníkov, na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, ...

(2)

Pri uzavieraní kolektívnych zmlúv sa postupuje podľa osobitného predpisu.43)

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 220 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú colníci, colníci, ktorí skončili služobný pomer, alebo pozostalí po colníkoch, ...

§ 221 - Príslušnosť

Konanie v prvom stupni vo veciach služobného pomeru uskutočňuje a rozhoduje v ňom minister a v prípadoch ...

§ 222 - Postup v konaní
(1)

Oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav ...

(2)

Oprávnený orgán pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu ...

§ 223 - Podanie
(1)

Ak to ustanovuje tento zákon, treba urobiť podanie písomne a doručiť ho oprávnenému orgánu; inak možno ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zjavné, kto ho urobil, akej veci sa týka ...

(3)

Oprávnený orgán na požiadanie potvrdí prijatie podania.

§ 224 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu oprávneného orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je podanie doručené oprávnenému orgánu.

(3)

Ak sa konanie začína z podnetu oprávneného orgánu, je konanie začaté dňom, keď urobil voči účastníkovi ...

§ 225 - Postúpenie

Ak účastník konania urobí podanie na orgán, ktorý nie je oprávnený vo veci rozhodnúť, tento orgán je ...

§ 226 - Práva a povinnosti účastníkov konania
(1)

Účastníci konania sú povinní postupovať tak, aby svojím konaním nesťažovali a nezdržiavali priebeh konania. ...

(2)

Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť si z nich ...

(3)

Oprávnený orgán môže povoliť nahliadnuť do spisov aj iným osobám, ak preukážu právne dôvody svojej požiadavky. ...

(4)

Oprávnený orgán zabezpečí, aby sa nahliadnutím do spisu neporušilo štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, ...

§ 227 - Dôkazy
(1)

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré ...

(2)

Dôkazom sú najmä výpovede, vyjadrenia osôb vrátane účastníkov konania, odborné posudky, znalecké posudky, ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich ...

§ 227a

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto ...

§ 228 - Dožiadanie

Ak oprávnený orgán nemôže vykonať procesný úkon sám alebo je to účelné z iných dôvodov, môže o jeho ...

§ 228a

Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak odpadol dôvod konania ...

§ 229 - Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou poradných ...

(2)

Oprávnený orgán nahradí svedkovi hotové výdavky a príjem, ktorý mu preukázateľne ušiel. Nárok treba ...

(3)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, ...

(4)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa riadi osobitným predpisom.45) ...

§ 230 - Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, vychádzať zo skutočného stavu veci a obsahovať výrok, ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami ...

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v ...

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán ...

(6)

Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 231 - Odvolacie konanie
(1)

Proti rozhodnutiu môže colník podať odvolanie do 15 dní, a ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu o uložení ...

(2)

Odvolanie môže colník podať aj proti služobnému hodnoteniu a posudku o služobnej činnosti v lehote 15 ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(4)

Ak colník v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po uplynutí ...

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie ...

(6)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania

a)
proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia,
b)
proti rozhodnutiu o náhrade škody,
c)
proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol colník hodnotený ako nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej ...
d)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola colníkovi určená zdravotná spôsobilosť.
(7)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(8)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal ...

§ 232 - Odvolací orgán
(1)

Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal; o odvolaní proti rozhodnutiu ...

(2)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bezodkladne, najneskôr do 60 dní odo dňa podania odvolania, ...

(3)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(5)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie ...

§ 233 - Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje ...

§ 234 - Obnova konania
(1)

Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli colníkovi alebo nadriadenému bez ...

(2)

Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa colník alebo nadriadený dozvedel ...

(3)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh ...

(4)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad).

(5)

Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento ...

§ 235 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie do troch rokov od ...

(3)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa mení alebo zruší rozhodnutie v mimo odvolacom konaní, možno podať rozklad ...

§ 236a

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní46) s výnimkou výkonu ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 237 - Právne úkony
(1)

Právny úkon je prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo k zániku tých práv alebo povinností, ktoré ...

(2)

Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím, môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim ...

(3)

Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinností možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, ...

(4)

Ak účastník, ktorému je nesplnenie podmienky na prospech, jej splnenie zámerne zmarí, stane sa právny ...

(5)

Na splnenie podmienky sa neprihliada, ak jej splnenie zámerne spôsobí účastník, ktorý nemal právo tak ...

§ 238 - Neplatnosť právneho úkonu
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)
ktorý sa svojím obsahom alebo účelom prieči zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom,
b)
ktorý bol urobený nepríslušným nadriadeným,
c)
ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,
d)
ktorým sa colník vopred vzdáva svojich práv,
e)
ktorý urobil colník konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento právny úkon nespôsobilým,
f)
ak nemá ten, kto ho urobil, spôsobilosť na právne úkony,
g)
ak nebol urobený predpísanou formou,
h)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.46a)
(2)

Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na časť právneho úkonu, je neplatná len táto časť, ak z povahy ...

(3)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť colníkovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. Ak vznikne colníkovi ...

§ 239 - Bezdôvodné obohatenie
(1)

Ak sa bezdôvodne obohatí colník na úkor majetku zvereného služobným úradom alebo služobný úrad na úkor ...

(2)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného ...

(3)

Neprávom vyplatené sumy je colník povinný vrátiť, ak vedel alebo z okolností musel predpokladať, že ...

§ 240 - Osobný spis

Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru colníka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis colníka ...

§ 241 - Služobný preukaz

Colníkovi pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný preukaz.

§ 242 - Premlčanie a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v tomto zákone. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Právo na náhradu za stratu na služobnom plate podľa § 168 a za sťaženie spoločenského uplatnenia z dôvodu ...

(3)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

(4)

Ak colník uplatní svoje právo a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba počas konania neplynie; ...

Lehoty a úroky

§ 243
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť lehota jednotlivých splátok odo dňa ich splatnosti. ...

§ 244
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, premlčujú sa peňažné nároky zo služobného pomeru v lehote ...

(2)

Ak ide o opakujúce sa plnenia, je lehota na uplatnenie nárokov na jednotlivé plnenia tri roky od ich ...

(3)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

(4)

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím, premlčuje sa po desiatich rokoch odo dňa, keď sa malo ...

(5)

Ak právo bolo tým, kto je povinný plniť, písomne uznané čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa v lehote ...

(6)

Premlčacia lehota uvedená v odseku 2 platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie rozhodnutím ...

(7)

Úroky a opakujúce sa plnenia právoplatne priznané alebo uznané písomne, ktorých splatnosť nastala po ...

§ 245 - Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného príjmu colníka; ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so služobným ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť

a)
colníkovi zaplatiť peňažnú sumu služobnému úradu,
b)
služobnému úradu zaplatiť peňažnú sumu colníkovi,

môže sa iná osoba alebo právnická osoba (ďalej len „ručiteľ“) zaručiť písomným vyhlásením, že toto právo ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek a bezodkladne oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojho práva. ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak ho neuspokojí colník, hoci ho na to služobný ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému úradu colník. ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť colník.

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od colníka náhradu za plnenie ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj pre zabezpečenie práv colníka.

§ 246 - Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Práva musia byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v rozhodnutí, ...

(4)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, musí sa ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je právo uspokojené okamihom doručenia ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov dotýkajúcich sa toho, koho právo sa má ...

(7)

Colník i služobný úrad sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje povahe práva, ktoré ...

(8)

Ak colník alebo služobný úrad je povinný uspokojiť viac peňažných pohľadávok a plnenie nestačí na vyrovnanie ...

(9)

Ak požiada colník služobný úrad, aby mohol právo uspokojiť v splátkach, môže služobný úrad povoliť splátky, ...

(10)

Ak colník nesplní niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad žiadať zaplatenie celého ...

(11)

Ak je rozhodnutím určené plnenie v splátkach a ak chce colník právo uspokojiť celkom, služobný úrad ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažná pohľadávka nebola včas a riadne uspokojená, môže požadovať úroky z omeškania ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúknuté plnenie neprijme alebo neposkytne súčinnosť ...

(15)

Služobný úrad alebo colník, ktorého právo bolo uspokojené, je povinný vydať o tom potvrdenie, ak oň ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné potvrdenie, ...

§ 247 - Uplynutie doby

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.

§ 248 - Úmrtie colníka
(1)

Peňažné nároky colníka jeho úmrtím nezanikajú; nároky zo služobného príjmu do výšky trojnásobku služobného ...

(2)

Peňažné pohľadávky služobného úradu zanikajú úmrtím colníka s výnimkou práva, o ktorom sa právoplatne ...

§ 249 - Osobitné ustanovenie o colníkovi, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo colníka alebo bývalého colníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo proti nemu, ...

§ 250 - Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie ...

Zastúpenie

§ 251
(1)

Zastúpenie vzniká na základe splnomocnenia alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného ...

(2)

Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právne úkony, ani ten, koho záujmy sú v rozpore ...

(3)

Zástupca musí konať osobne, ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť, len ak je to ustanovené právnym predpisom ...

(4)

Ak zástupca prekročí rozsah svojho oprávnenia, je tým zastúpený viazaný, len ak takýto úkon schváli ...

(5)

Na zastúpenie treba písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený rozsah oprávnenia zástupcu; inak ...

§ 252

Splnomocnenie zanikne, ak ho zastúpený odvolá alebo ak ho zástupca vypovie. Odvolanie alebo vypovedanie ...

§ 253
(1)

Súd môže ustanoviť opatrovníka colníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ochranu jeho ...

(2)

Ak dôjde k stretu záujmov opatrovníka so záujmami zastúpeného alebo k stretu záujmov tých, ktorí sú ...

§ 254 - Oznámenie a doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa oznamuje colníkovi alebo inému účastníkovi konania vyhlásením, a ak to nie je možné, ...

(2)

Rozhodnutie oznamuje účastníkovi konania vyhlásením ústne oprávnený orgán alebo ním poverený orgán.

(3)

Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o povinnosti nahradiť náklady na vzdelávanie, ...

(4)

Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie ...

(5)

Podľa odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je colníkovi ustanovený. ...

§ 255 - Zaokrúhľovanie
(1)

Tam, kde sa podľa ustanovení tohto zákona colníkovi prizná krátená percentuálna sadzba služobného platu, ...

(2)

Ak vznikne colníkovi pri výkone štátnej služby nárok na premenlivé príplatky alebo na odmenu za služobnú ...

(3)

Služobný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

ŠTRNÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 256

Pri ustanovení a vymenovaní colníkov uvedených v § 257 a 258 sa vychádza z organizačnej štruktúry služobných ...

§ 257
(1)

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k služobnému úradu dva roky a viac, ...

(2)

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k služobnému úradu do dvoch rokov, ...

(3)

Colníkovi, ktorému podľa doterajších predpisov bola udelená výnimka podľa osobitného predpisu,47) táto ...

(4)

Výnimka podľa odseku 3 zostáva colníkovi zachovaná počas výkonu funkcie podľa prílohy č. 1 k zákonu ...

(5)

Colník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona je v pracovnom pomere k služobnému úradu a nemá úplné stredné ...

§ 257a

Zníženie funkčného platu colníka v prípravnej štátnej službe podľa predpisov platných do 31. decembra ...

§ 257b

Colník ustanovený alebo vymenovaný do funkcie uvedenej v prílohe č. 2 tohto zákona podľa doterajších ...

§ 258

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona vo vedúcej funkcii a spĺňa podmienky podľa § 257 ods. ...

§ 259

Ak sa colník uvedený v § 257 a 258 rozhodne, že sa nechce stať colníkom v štátnej službe podľa tohto ...

§ 260

Na colníkov uvedených v § 257 ods. 2 a 4, ktorým ku dňu účinnosti tohto zákona plynie skúšobná doba ...

§ 261
(1)

Pri ustanovení alebo pri vymenovaní colníkov podľa § 257 sa postupuje podľa § 33 a 80.

(2)

Služobný pomer nevznikne, ak colník odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s ...

(3)

Colníkovi, ktorý sa nemohol dostaviť na zloženie služobnej prísahy pre vážnu prekážku na jeho strane, ...

(4)

Ak colník nepožiada o zloženie služobnej prísahy v náhradnom termíne, skončí sa jeho pracovný pomer ...

§ 262
(1)

Colník je povinný ku dňu účinnosti tohto zákona skončiť členstvo v politickej strane alebo v politickom ...

(2)

Colník je povinný bez zbytočného odkladu skončiť činnosti uvedené v § 44 ods. 6 spôsobom vyplývajúcim ...

§ 263

Na zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ktoré vznikli pred dňom účinnosti ...

§ 264
(1)

Nároky z pracovného pomeru, ktoré vznikli pred dňom účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších ...

(2)

Colníkom podľa § 256 sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto zákona v prípade, ...

§ 265 - Ak sa v tomto zákone používa pojem
a)

rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely peňažnej pomoci v materstve materská dovolenka,

b)

ďalšia rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely rodičovského príspevku ďalšia materská dovolenka, ...

c)

služobný úraz, rozumie sa tým pracovný úraz.

§ 266
(1)

Dňom účinnosti tohto zákona sa pracovný pomer colníkov podľa doterajších predpisov považuje za služobný ...

(2)

Do doby trvania štátnej služby, ktorá je rozhodujúca na priznanie nárokov, ktoré z tejto štátnej služby ...

(3)

Plat určený podľa doterajších predpisov50) sa považuje za služobný plat podľa tohto zákona.

(4)

Colnícke vzdelanie získané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za colnícke vzdelanie podľa tohto ...

§ 267
(1)

Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za hodnosti colníkov podľa tohto ...

(2)

Colníkovi v hodnosti colný čakateľ sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť colný strážmajster. ...

(3)

Colníkovi v hodnosti colného prezidenta sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť hlavného colného ...

(4)

Colníkovi, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie bakalárskym štúdiom, sa dňom účinnosti tohto zákona ...

(5)

Colníkovi, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom ...

(6)

Colníkovi ostáva zachovaná hodnosť, ktorú dosiahol podľa doterajších predpisov, ak by ju podľa tohto ...

(7)

Ak colník spĺňa podmienky na výsluhu rokov v hodnosti podľa tohto zákona, prizná sa mu hodnosť podľa ...

(8)

Colník so základným vzdelaním môže dosiahnuť najvyššiu hodnosť colný nadstrážmajster, ak podľa doterajších ...

(9)

Hodnosti prepožičané podľa doterajších predpisov sa pokladajú za prepožičané podľa tohto zákona.

(10)

Ak colník splní dobu výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov, posudzuje sa, akoby výsluhu ...

§ 268
(1)

Rodičovskou dovolenkou podľa tohto zákona sa rozumie aj materská dovolenka podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Do nadobudnutia účinnosti zákona o rodičovskom príspevku sa na rodičovskú dovolenku a na prestávky na ...

(3)

Nárok na ďalšiu rodičovskú dovolenku patrí aj colníčke, ktorej dieťa sa narodilo pred dňom účinnosti ...

§ 268a

Ustanovenie § 95 sa v roku 1999 nepoužije.

§ 268b

Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2000 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.

§ 268c

Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2001 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.

§ 268d

Konanie začaté pred 1. januárom 2001 sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

§ 268f

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 268g

Colníkovi, ktorý bol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie ...

§ 268h

Colníkovi, ktorý bol vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového ...

§ 268i

Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za zodpovedajúce hodnosti podľa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

§ 268j
(1)

Výnimku z dĺžky čakateľskej praxe podľa § 33a ods. 5 môže do 31. augusta 2010 udeliť minister osobe, ...

(2)

Na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľskú prax minister skrátil podľa odseku 1, sa § 33a ods. 6 ...

§ 268k
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2009. Vznik ...

(2)

Na konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa použijú ustanovenia účinné do 31. augusta 2009.

§ 268l - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Colníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a colníkovi, ktorý nastúpil na ...

§ 268m - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2012

Ustanovenia § 143 ods. 8 až 10 sa použijú na colníčku alebo colníka, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku ...

§ 269 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 11 až 15 a § 32 zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení zákona č. 117/1983 Zb., zákona ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

V § 33 za slovo „osoba“ sa vkladajú slová „alebo fyzická osoba podnikateľ“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou čl. I § 143 až 147, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 200/1998 Z. z.

  CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie

  Rutinné odborné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou psychickou a fyzickou záťažou s ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie

  Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí v rámci ucelených ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti alebo samostatný výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, riadenie ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti, riadenie a organizácia rámcových úsekov, prípadne činnosti, ktoré sú dôležitou ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie

  Koordinácia celoštátneho colného systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 200/1998 Z. z.

  PRÍPLATOK ZA RIADENIE

  2. Colné úrady Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 2.01 Riaditeľ colného ...

  1.

  Finančné riaditeľstvo

  Príloha č. 3 k zákonu č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM ČINNOSTÍ, PRI KTORÝCH VÝKONE PATRÍ PRÍPLATOK ZA ŠTÁTNU SLUŽBU V SŤAŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PRACOVNOM PROSTREDÍ

  I.

  skupina

  A.

  IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE

  Štrukturálna a spektrálna analýza látok röntgenovým žiarením, neutrónmi a elektrónmi na difraktometroch, ...

  B.

  CHEMICKÉ ŠKODLIVINY

  1.

  Činnosti vykonávané v toxikologickom, chemickom, fyzikálno-chemickom a biologickom alebo inom skúšobnom ...

  2.

  Činnosti vykonávané v laboratóriách, napríklad chemických, fyzikálno-chemických, biochemických, pri ...

  C.

  FYZIKÁLNE VPLYVY

  Činnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku, kde normalizovaná hladina hlukovej expozície je vyššia ...

  II.

  skupina

  A.

  CHEMICKÉ ŠKODLIVINY

  Činnosti vykonávané s chemickými škodlivinami, ktoré sú klasifikované ako veľmi jedovaté chemické látky ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 200/1998 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1995/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania ...

  4.

  Smernica Rady 1996/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzatvorenej medzi ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 1aa)  § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 1ab)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 1b)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 2)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 5a)  § 92 Trestného zákona.
 • 6)  § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 8)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9b)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 11)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 11a)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11aa)  § 202 Trestného poriadku.
 • 11ab)  § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.
 • 11ac)  § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11ad)  § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 11ae)  § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 11b)  § 11 ods. 15 a 19 a § 17 ods. 5 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení ...
 • 11c)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 11d)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
 • 11e)  § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14a)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 14aa)  § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 14aaa)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • 14ab)  § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov ...
 • 14ac)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14b)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 14c)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 14ad)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. ...
 • 15)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 17)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ...
 • 17b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 17c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 17d)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 17e)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 17f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 17g)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 17h)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 17i)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 20)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 21)  § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku.
 • 21a)  Napríklad § 40 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.
 • 22)  Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 23aa)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a ...
 • 23b)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 23c)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 24)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 26)  § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 27b)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 29a)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 29aa)  § 152a Zákonníka práce.
 • 29b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 30)  Občiansky zákonník.
 • 31)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 32)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 33)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 652/2004 Z. z.
 • 36)  Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej ...
 • 37)  Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po ...
 • 38a)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 38b)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 41)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 9 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 ...
 • 45)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 46)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 46a)  § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...
 • 47)  § 5 ods. 7 a § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov ...
 • 48)  § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších ...
 • 48a)  § 85 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona Národnej ...
 • 50)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore