Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 347/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 2 písmeno d) znie:

„d) prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom ...

2.

V § 3 písm. a) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

3.

V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 4 písmeno l) znie:

„l) zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu ...

5.

§ 7 a 7a sa vypúšťajú.

6.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa ...

7.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa ...

8.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi ...

9.

§ 15 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa ...

10.

V § 17 ods. 4 sa slová „všetkých členských obcí“ nahrádzajú slovami „prítomných členských ...

11.

V § 18 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Predseda predstavenstva je ...

12.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 má za následok ...

13.

V § 25 písm. b) sa za slovami „rozpočet organizácie cestovného ruchu“ bodkočiarka nahrádza ...

14.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§27a Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu (1) Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

15.

V § 29 odsek 5 znie:

„(5) Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie ...

16.

V § 29 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prevádzkových nákladov“.

17.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31d Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019 Oblastná organizácia ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 152a Rekreácia zamestnancov (1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...

V § 7 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,“.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 152a Zákonníka práce.“.

2.

V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady ...

3.

V § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod znie:

„5. príspevky na stravovanie zamestnancov a príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) Napríklad § 152 a 152a Zákonníka práce.“.

4.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vykonáva ...

5.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „e) a p)“ nahrádzajú slovami „e), p) a w)“.

6.

Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zt Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Ustanovenia § 5 ods. 7 ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

Za § 141a sa vkladá § 141b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 141b Príspevok na rekreáciu Policajtovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

„32b) § 152a Zákonníka práce.“.

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

Za § 133 sa vkladá § 133a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 133a Príspevok na rekreáciu Colníkovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:

„29aa) § 152a Zákonníka práce.“.

Čl. VII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 193 sa za slová „§ 145 až 152 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. VIII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 217 ods. 1 sa za slová „§ 152 ods. 4 a 5“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. IX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 171 sa za slová „§ 152 ods. 1, 2, 4 až 8“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore