Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 307/2014 účinný od 01.01.2015 do 30.06.2016

Platnosť od: 14.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 30.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Obchodné právo, Medzinárodné právo, Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 307/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom ...

(2)

Za pracovnoprávny vzťah sa na účely tohto zákona považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer. ...

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o ochrane utajovaných skutočností,2) poštového ...

(4)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto ...
b)
oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, ...
c)
závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je
1.
niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až ...
2.
trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby ...
3.
správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,
d)
podnetom
1.
oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
2.
neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, ...
e)
zamestnávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom ...
f)
orgánom verejnej moci
1.
štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
2.
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným ...
3.
právnická osoba založená osobou v prvom bode alebo druhom bode,
4.
právnická osoba a fyzická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach ...
(2)

Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ...

(3)

Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ...

Poskytovanie ochrany v rámci trestného konania
§ 3
(1)

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu ...

§ 4
(1)

Ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, ...

(2)

Osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, môže namiesto ochrany podľa § 7 ...

(3)

Ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, ...

Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte
§ 5
(1)

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu ...

§ 6
(1)

Ak správny orgán zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1, je oznamovateľom, ...

(2)

Osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, môže namiesto ochrany podľa § 7 ...

(3)

Ak správny orgán zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1, nie je ...

(4)

Ak sa v trestnom konaní odovzdá alebo postúpi vec inému orgánu na konanie o správnom delikte po podaní ...

§ 7 - Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti
(1)

Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny ...

(2)

Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu inšpektorátu práce. Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje ...

a)
označenie zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska chráneného oznamovateľa,
c)
označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas inšpektorátu práce,
d)
odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.
(3)

Inšpektorát práce pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu umožní chránenému oznamovateľovi ...

(4)

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe žiadosti zamestnávateľa a vyjadrenia chráneného ...

(5)

Inšpektorát práce udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, ...

(6)

Proti rozhodnutiu o žiadosti o udelenie súhlasu inšpektorátu práce sa môže odvolať zamestnávateľ a chránený ...

(7)

Od podania žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu inšpektorátu práce do právoplatného rozhodnutia ...

(8)

Právny úkon, na ktorý neudelil súhlas inšpektorát práce podľa odseku 1, je neplatný.

§ 8 - Zánik ochrany
(1)

Ochrana poskytovaná podľa § 7 zaniká

a)
doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce,
b)
skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
c)
skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie ...
d)
odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede ...
e)
ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere.
(2)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. a) inšpektorát práce bezodkladne písomne oznámi zamestnávateľovi ...

(3)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce a ...

(4)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. c) a d) prokurátor, súd alebo správny orgán bezodkladne písomne oznámi ...

(5)

Ochrana podľa odseku 1 písm. e) zaniká písomným oznámením prokurátora, súdu alebo správneho orgánu zamestnávateľovi; ...

Odmena
§ 9
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") môže poskytnúť oznamovateľovi ...

(2)

Orgán, ktorý oznamovateľovi zaslal písomné oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 alebo podľa § 6 ods. ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie odmeny podľa odseku 1 môže podať oznamovateľ ministerstvu do šiestich mesiacov ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oznamovateľa a ...

(5)

Ministerstvo pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru účasti oznamovateľa na objasnení ...

(6)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.

(7)

Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia ministerstva o odmene ...

§ 10

Zamestnanci ministerstva, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny, sú pri preverovaní skutočností ...

Vnútorný systém vybavovania podnetov
§ 11
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej ...

(2)

Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, ...

(3)

V obci a vo vyššom územnom celku plní úlohy zodpovednej osoby podľa odsekov 4 až 7 a § 12 hlavný kontrolór. ...

(4)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto ...

(5)

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov ...

(6)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť ...

(7)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia ...

(8)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o

a)
podávaní podnetov,
b)
preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c)
zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d)
evidovaní podnetov podľa § 12,
e)
oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f)
spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
§ 12

Zamestnávateľ podľa § 11 ods. 1 je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu ...

a)
dátum doručenia podnetu,
b)
meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba ...
c)
predmet podnetu,
d)
výsledok preverenia podnetu,
e)
dátum skončenia preverenia podnetu.
§ 13 - Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
(1)

Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa § 11, domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej ...

(2)

Inšpektorát práce bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná ...

(3)

V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby, ktorá ...

(4)

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 osobe, ...

(5)

Inšpektorát práce osobu, ktorá podala podnet podľa § 11, pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne ...

(6)

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 14 dní od doručenia potvrdenia podľa ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na

a)
osobu, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa § 11 ods. 1,
b)
osobu, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa § 11 ods. 1 a nemá ...
c)
oznamovateľa, ktorému zanikla ochrana podľa § 8 ods. 1 písm. c), a to až do skončenia alebo zániku pracovnoprávneho ...
d)
oznamovateľa, ktorému bolo doručené písomné oznámenie podľa § 4 ods. 2 alebo § 6 ods. 2, a to až do ...
§ 14 - Poriadkové pokuty
(1)

Fyzickej osobe a osobe oprávnenej robiť právne úkony za právnickú osobu, ktoré v určenej lehote nesplnili ...

(2)

Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti.

(3)

Výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15 - Správne delikty
(1)

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 11 alebo § 12, inšpektorát práce môže ...

(2)

Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce prihliada na závažnosť, následky, čas trvania porušenia povinnosti ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát práce dozvedel o porušení povinnosti, ...

(4)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia
§ 16

Oznamovateľ a osoba, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa § 13 ods. 2, ...

§ 17
(1)

Inšpektor práce má na účely § 7 a 13 oprávnenia podľa osobitného predpisu18) ako pri výkone inšpekcie ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby majú na účely § 7 a 13 povinnosti podľa osobitného predpisu19) ako pri ...

(3)

Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce na účely § 7 a 13 spracúvajú osobné údaje v rozsahu ustanovenom ...

§ 18
(1)

Štát podporuje prevenciu protispoločenskej činnosti a protikorupčné vzdelávanie a výchovu ako súčasť ...

(2)

Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, ktorý je obsahom výchovno-vzdelávacích ...

(3)

Subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1, ...

§ 19
(1)

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pravidelne vyhodnocuje a na svojom webovom sídle zverejňuje ...

(2)

Ministerstvá a ostatné orgány verejnej moci poskytujú Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva ...

§ 20
(1)

Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na ...

(2)

Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky ...

§ 21
(1)

Na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Národný bezpečnostný úrad a ich príslušníkov ...

(2)

Dozor nad dodržiavaním § 11 a 12 vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...

§ 22
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní25) okrem konania o udelenie ...

(2)

Na doručovanie oznámenia prokurátora alebo súdu zamestnávateľovi podľa § 4 ods. 1, oznámenia správneho ...

(3)

Inšpektorát práce príslušný na účely § 4 ods. 1,§ 6 ods. 1, § 7, 8 a 13 je ten, v ktorého územnom obvode ...

§ 23 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila oznámenie pred účinnosťou tohto ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa § 11 a 12 do šiestich mesiacov od nadobudnutia ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

2.

V § 13 ods. 3 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, ...

3.

V § 47 ods. 2 prvej vete sa za slovom "dodržiavať," vypúšťa slovo "a" a na konci sa pripájajú tieto ...

4.

V § 79 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

5.

V § 79 ods. 5 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4".

6.

V § 81 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 62 ods. 2 prvej vete sa za slovo "obvinenia" vkladá čiarka a slová "o možnosti a podmienkach poskytnutia ...

2.

V § 62 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Na žiadosť oznamovateľa sa v trestnom oznámení neuvedú ...

3.

V § 131 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "svedka ...

4.

V § 265 ods. 2 prvej vete sa za slovo "svedok" vkladajú slová "poučený o možnosti poskytnutia ochrany ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 80 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28je znie:

28je) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 2a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

V § 2a ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, ...

3.

V § 250 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Neplatný je aj právny úkon, ak tak ustanovuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

52a) § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

1.

V § 5a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

V § 5a ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, ...

3.

V § 238 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.46a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

46a) § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

Čl. VII

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 30 ods. 10 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:

11aaa) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Sudca nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že podá ...

3.

V § 147 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť ...

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 21c ods. 1 sa slová "osoby,7a)" nahrádzajú slovami "osoby,7aa)".

2.

V § 67 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:

18e) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

Čl. IX

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

1.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Prokurátor nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že ...

2.

V § 26 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

Čl. X

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 13 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ab znie:

10ab) § 7 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

2.

V § 16 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:

10e) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

3.

V § 16 ods. 3 sa slová "žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, ...

4.

V § 69 ods. 3 písmeno c) znie:

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej ...

Čl. XI

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. ...

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

Čl. XII

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

1.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

V § 9 ods. 2 na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide ...

Čl. XIII

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "ani na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54b znie:

54b) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

Čl. XIV

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a za slovo "predpisu1)" sa vkladá čiarka a slová "oznamovateľom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aaa a 1aab znejú:

1aaa) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka "a" nahrádza čiarkou.

3.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) oznamovateľovi protispoločenskej činnosti v konaniach súvisiacich s podaním oznámenia okrem trestného ...

4.

Za § 24e sa vkladajú § 24f a 24g, ktoré vrátane nadpisu nad § 24f znejú:

Právna pomoc súvisiaca s oznamovaním protispoločenskej činnosti § 24f (1) Oznamovateľ protispoločenskej ...

5.

§ 26 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa ...

Čl. XV

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, ...

2.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

4aa) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

3.

V § 119 ods. 1 písm. n) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť ...

Čl. XVI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. osobitného predpisu,3c) ktorý upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, zamestnávateľom,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 11 a 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

2.

V § 6 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

u) určuje inšpektorát práce príslušný na udelenie súhlasu alebo pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho ...

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aaa znie:

15aaa)
§ 7 a 13 zákona č. 307/2014 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa sa dopĺňa touto citáciou: "§ 10 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a)
Napríklad § 37 zákona č. 462/2007 Z. z., § 14 a 15 zákona č. 307/2014 Z. z.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ad sa dopĺňa touto citáciou: "§ 7 a 13 zákona č. 307/2014 Z. z.".

6.

V § 21 ods. 3 sa slová "a t)" nahrádzajú slovami "a s)".

Čl. XVII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

1.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...

2.

V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Štátny zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej ...

3.

V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slová "Vedúci štátny zamestnanec (ďalej len "vedúci zamestnanec") nahrádzajú ...

4.

V § 60 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť ...

5.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3)
Právny úkon je neplatný aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.70a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

70a) § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

Čl. XVIII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

V § 4d sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o)
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.“.

Čl. XIX

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii ...

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 10 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 7)  § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 9)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.§ 20 ...
 • 10)  Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 11)  § 340 a 341 Trestného zákona.
 • 12)  Napríklad § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej ...
 • 13)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...
 • 15)  Napríklad § 192 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...
 • 16)  Napríklad § 45 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 57 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona ...
 • 17)  § 24f a 24g zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...
 • 18)  § 12 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. ...
 • 19)  § 16 zákona č. 125/2006 Z. z.
 • 20)  § 17 zákona č. 125/2006 Z. z.
 • 21)  § 4 písm. g) a § 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Zákon č. 583/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...
 • 24)  § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore