Články k predpisu 200/1998

Obsadzovanie funkcií v Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe s dôrazom na aplikáciu princípov kariérneho systému

Abstrakt
Autor v článku analyzuje jednak nariadenie MV SR č. 146/2020, ako aj zákon č. 315/2001 Z. z. o HaZZ s dôrazom kladeným na aplikáciu princípov kariérneho systému v kariérnom postupe príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského záchrannného zboru a Horskej záchrannej služby. Obidva právne predpisy pritom vychádzajú zo všeobecných princípov kariérneho systému podľa učenia štátovedy o systémoch obsadzovania funkcií v štátnej, resp. verejnej správe. Vedecká štúdia tiež stručne charakterizuje princípy meritného systému (podľa zásluhy), ktorý sa zhoduje s kariérnym systémom, nakoľko taktiež kladie dôraz na získanú kvalifikáciu a dĺžku služobnej praxe. Poukazuje tiež na princíp výberového konania, ktorý je typický pre meritný systém, ale ktorý taktiež využíva aj nariadenie o kariérnom postupe príslušníkov Policajného zboru. Autor na základe vykonanej analýzy súčasne poukazuje na nedostatky, ktoré vyššie uvedené nariadenie a zákon obsahujú, menovite ide o absenciu inštitútu definitívy a uvádza návrhy de lege ferenda, o ktoré by mali byť tieto právne predpisy doplnené.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
Priradené k predpisu:
73/1998 paragrafy: 33
200/1998 paragrafy: 33


Vydané: 01.03.2021
Autor: doc. JUDr., Antonín Nesvadba, PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Antonín Nesvadba, PhD.

Protiústavnosť odvolania osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov

Abstrakt
Osobitné úpravy umožňujúce odvolania osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov a zákaz diskriminácie. Dôkazné bremeno orgánu verejnej moci pri odvolaní osoby z funkcie bez uvedenia dôvodov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
Priradené k predpisu:
73/1998 paragrafy: 33
200/1998 paragrafy: 33


Vydané: 07.06.2013
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo


Zobraziť všetky články autora Marek Čirč
MENU
Hore