Podzákonné predpisy k predpisu 200/1998

  1. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/006899/2016-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 162/2016 účinný od 27.04.2016
  2. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2002 Z.z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu 281/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008
  3. neplatnýNariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu 281/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008
  4. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 369/2010 účinný od 01.01.2012 do 30.06.2019
  5. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú požiadavky na fyzickú zdatnosť občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov 379/2009 účinný od 01.10.2009
  6. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 43/2018 účinný od 26.02.2018
  7. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 478/2011 účinný od 01.01.2012
  8. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 478/2011 účinný od 01.01.2012
  9. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 484/2007 účinný od 25.10.2007
MENU
Hore