Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 10.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 347/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 2 písmeno d) znie:

„d) prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom ...

2.

V § 3 písm. a) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

3.

V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 4 písmeno l) znie:

„l) zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu ...

5.

§ 7 a 7a sa vypúšťajú.

6.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa ...

7.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa ...

8.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi ...

9.

§ 15 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa ...

10.

V § 17 ods. 4 sa slová „všetkých členských obcí“ nahrádzajú slovami „prítomných členských ...

11.

V § 18 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Predseda predstavenstva je ...

12.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 má za následok ...

13.

V § 25 písm. b) sa za slovami „rozpočet organizácie cestovného ruchu“ bodkočiarka nahrádza ...

14.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§27a Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu (1) Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

15.

V § 29 odsek 5 znie:

„(5) Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie ...

16.

V § 29 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prevádzkových nákladov“.

17.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31d Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019 Oblastná organizácia ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 152a Rekreácia zamestnancov (1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...

V § 7 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,“.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 152a Zákonníka práce.“.

2.

V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady ...

3.

V § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod znie:

„5. príspevky na stravovanie zamestnancov a príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) Napríklad § 152 a 152a Zákonníka práce.“.

4.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vykonáva ...

5.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „e) a p)“ nahrádzajú slovami „e), p) a w)“.

6.

Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zt Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Ustanovenia § 5 ods. 7 ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

Za § 141a sa vkladá § 141b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 141b Príspevok na rekreáciu Policajtovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

„32b) § 152a Zákonníka práce.“.

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

Za § 133 sa vkladá § 133a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 133a Príspevok na rekreáciu Colníkovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:

„29aa) § 152a Zákonníka práce.“.

Čl. VII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 193 sa za slová „§ 145 až 152 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. VIII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 217 ods. 1 sa za slová „§ 152 ods. 4 a 5“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. IX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 171 sa za slová „§ 152 ods. 1, 2, 4 až 8“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore