Európska legislatíva k predpisu 200/1998

  1. Stanovisko Komisie v rámci článku 17 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času ( smernica o pracovnom čase ) – Predĺženie prechodných opatrení vzťahujúcich sa na pracovný čas lekárov v odbornej príprave v Spojenom kráľovstve
  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z  5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)
  3. Stanovisko Komisie v rámci článku 17 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času ( smernica o pracovnom čase ) – Predĺženie prechodných opatrení vzťahujúcich sa na pracovný čas lekárov v odbornej príprave v Maďarsku
  4. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010 , ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Text s významom pre EHP)
  5. Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
  6. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
  7. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod
  8. Stanovisko Komisie v rámci článku 17 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času ( smernica o pracovnom čase ) – Predĺženie prechodných opatrení vzťahujúcich sa na pracovný čas lekárov v odbornej príprave v Holandsku
  9. 2006/54/ES: Rozhodnutie Rady z 30. januára 2006 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v Európskom partnerstve s Albánskom, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/519/ES
MENU
Hore