Podzákonné predpisy k predpisu 162/1995

  1. platnýVyhláška ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra 22/2010 účinný od 22.02.2010
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteĺností 331/1996 účinný od 01.12.1996 do 01.01.2002
  3. platnýRek. vyhláška ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 461/2009 účinný od 01.05.2013
  4. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z. 533/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.11.2009
  5. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 647/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.11.2009
  6. neplatnýVyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej reubliky o katastri nehnuteĺností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteĺnostiam (katastrálny zákon) 72/1997 účinný od 01.04.1997 do 30.11.2009
  7. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 74/2011 účinný od 01.04.2011
  8. neplatnýRek. vyhláška ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 79/1996 účinný od 01.01.2005 do 30.11.2009
MENU
Hore