Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 461/2009 účinný od 01.10.2018


Platnosť od: 19.11.2009
Účinnosť od: 01.10.2018
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 461/2009 účinný od 01.10.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 461/2009 s účinnosťou od 01.10.2018 na základe 263/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 80 ods. 1 zákona ...

Súbor geodetických informácií
§ 1
(1)

Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností (ďalej ...

(2)

Číselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade číselných meračských údajov. Číselná vektorová ...

(3)

Nečíselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade grafických výsledkov podrobného merania, ...

(4)

Vektorizácia mapy je prevod mapy do elektronickej podoby mapy, v ktorej je každý prvok mapy zobrazený ...

(5)

Vektorová katastrálna mapa sa preberá do katastra pri

a)
vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, ...
b)
vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy v obvode projektu pozemkových úprav vykonaním záznamu ...
c)
vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy pri spracúvaní registra obnovenej evidencie pozemkov, ...
d)
skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením ...
(6)

Vektorová katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou mapou v elektronickej podobe. ...

(7)

V katastrálnom území alebo v jeho časti s prevzatou vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne aktualizuje ...

(8)

Prevzatie vektorovej katastrálnej mapy do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu. ...

§ 2
(1)

Vektorová mapa určeného operátu je mapa určeného operátu v elektronickej podobe, ktorá vzniká vektorizáciou ...

(2)

Vektorová mapa určeného operátu sa do katastra preberá zápisom rozhodnutia o schválení registra obnovenej ...

(3)

V katastrálnom území s prevzatou vektorovou mapou určeného operátu sa priebežne aktualizuje súbor geodetických ...

(4)

Prevzatie vektorovej mapy určeného operátu do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla ...

§ 3

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ...

§ 4

Záznam podrobného merania zmien je grafická dokumentácia a číselná dokumentácia zmeny slúžiaca ako podklad ...

§ 5
(1)

Zoznam súradníc obsahuje súradnice a čísla podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného ...

(2)

Zoznam súradníc je nahradený číselnou vektorovou katastrálnou mapou a prípadne vektorovými geodetickými ...

§ 6
(1)

Ďalšiu geodetickú dokumentáciu tvoria najmä

a)
súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území,
b)
meračské náčrty,
c)
operát z vytýčenia hraníc pozemkov podľa § 54,
d)
údaje o spojení lomových bodov,
e)
vektorové geodetické podklady,
f)
dokumentácia potrebná na vykonanie zmien v súbore geodetických informácií,
g)
údaje o podrobných geodetických bodoch.
(2)

Súbor lomových bodov hranice katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich ...

(3)

Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania a je technickým ...

(4)

Údaje o spojení lomových bodov sú súčasťou vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného ...

(5)

Vektorový geodetický podklad je súbor grafických údajov v elektronickej podobe, ktorý slúži ako podklad ...

§ 6a

Kód kvality podrobného bodu vyjadruje spôsob určenia bodu vo vzťahu k jeho presnosti a pôvodu vzniku. ...

Súbor popisných informácií
§ 7
Súbor popisných informácií je spravovaný v papierovej podobe a elektronickej podobe a tvoria ho údaje ...
a)

katastrálnych územiach,

b)

nehnuteľnostiach,

1.

pozemkoch,

2.

stavbách,

3.

rozostavaných stavbách,

4.

bytoch a nebytových priestoroch,

5.

rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch,

c)

právach k nehnuteľnostiam,

d)

vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „vlastník alebo iná oprávnená ...

e)

zmenách v súbore popisných informácií,

f)

sídelných a nesídelných názvoch.

§ 8
(1)

Údaje o katastrálnom území obsahujú

a)
kód a názov katastrálneho územia,
b)
kód a názov obce,
c)
kód a názov okresu,
d)
kód a názov kraja,
e)
výmeru katastrálneho územia,
f)
ďalšie číselné a popisné informácie (ďalej len „identifikačné údaje“).
(2)

Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§ 9
(1)

Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ obsahujú

a)
parcelné číslo,
b)
výmeru parcely,
c)
druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,
d)
kód spôsobu využívania pozemku podľa prílohy č. 2,
e)
kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,
f)
kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,
g)
kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,
h)
kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,
i)
číslo listu vlastníctva,
j)
ďalšie identifikačné údaje.
(2)

Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „E“ obsahujú

a)
parcelné číslo,
b)
výmeru parcely,
c)
druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,
d)
kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,
e)
kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,
f)
kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,
g)
údaj o pôvodnom katastrálnom území,
h)
číslo listu vlastníctva,
i)
ďalšie identifikačné údaje.
(3)

Údaje podľa odseku 1 písm. d), e), h) a j) a podľa odseku 2 písm. f), g) a i) sú evidované, ak sú známe. ...

§ 10
Údaje o stavbe evidovanej v katastri obsahujú
a)

súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,

b)

parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená,

c)

kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,

d)

kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,

e)

kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,

f)

číslo listu vlastníctva,

g)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 11
Údaje o rozostavanej stavbe evidovanej v katastri obsahujú
a)

parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavená,

b)

kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,

c)

kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,

d)

číslo listu vlastníctva,

e)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 12
Údaje o byte alebo nebytovom priestore obsahujú
a)

súpisné číslo stavby,

b)

číslo vchodu,

c)

číslo poschodia,

d)

číslo bytu alebo nebytového priestoru,

e)

kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,

f)

kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,

g)

podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku ...

h)

číslo listu vlastníctva,

i)

poradové číslo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru,

j)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 13
Údaje o rozostavanom byte alebo rozostavanom nebytovom priestore obsahujú
a)

súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,

b)

číslo vchodu,

c)

číslo poschodia,

d)

číslo bytu alebo nebytového priestoru,

e)

kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,

f)

kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,

g)

podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku ...

h)

číslo listu vlastníctva,

i)

poradové číslo vlastníka rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru,

j)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 13a
(1)

Údaje o nehnuteľnostiach podľa § 7 písm. b) obsahujú aj údaj o cene nehnuteľnosti.

(2)

Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra na základe

a)
zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona, na základe ktorej je rozhodnuté o povolení vkladu, ak je v ...
b)
zápisnice o vykonaní dražby podľa osobitného predpisu,1c)
c)
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.1d)
(3)

Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra, ak predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa ...

a)
samostatná stavba,
b)
samostatný pozemok,
c)
stavba a pozemok,
d)
byt alebo nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom ...
(4)

Ak nie je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 samostatná stavba, samostatný pozemok, ...

(5)

Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 viac pozemkov a cena nie je vyčíslená za ...

§ 13b
(1)

Rozhodnutie o tom, či ide o predmet evidovania v katastri podľa § 6 ods. 2 zákona, obsahuje

a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie nehnuteľnosti podľa § 42 ods. 2 zákona,
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
dátum vydania rozhodnutia,
f)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(2)

Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok ...

§ 14
Údaje o právach k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom, rozostavaným bytom a rozostavaným nebytovým ...
a)

číslo listu vlastníctva,

b)

poradové číslo vlastníka,

c)

označenie práva k nehnuteľnosti alebo skutočnosti súvisiace s nehnuteľnosťou,

d)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 15
Pri údajoch o vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe podľa § 8 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona sa ...
a)

číslo listu vlastníctva,

b)

poradové číslo vlastníka,

c)

kód účastníka právneho vzťahu podľa prílohy č. 11,

d)

spoluvlastnícky podiel,

e)

ďalšie identifikačné údaje.

§ 16
(1)

Sídelné a nesídelné geografické názvy sa dokumentujú v súbore popisných informácií v zozname štandardizovaného ...

(2)

Prehľad štandardizovaného názvoslovia môže byť nahradený vektorovou katastrálnou mapou.

Spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností
§ 17
Katastrálne územie sa eviduje
a)

v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou a v súbore lomových bodov ...

b)

v súbore popisných informácií údajmi o katastrálnom území.

§ 18
Pozemok sa eviduje
a)

v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou, parcelným číslom a spravidla ...

b)

v súbore popisných informácií údajmi o pozemku.

§ 19
(1)

Spôsob využívania pozemku vyjadruje účel využívania pozemku; zapíše sa na základe verejnej listiny, ...

a)
označenie katastrálneho územia, parcelné číslo, druh pozemku, doterajší spôsob využívania pozemku a ...
b)
navrhovaný spôsob využívania pozemku,
c)
odôvodnenie žiadosti,
d)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a podpis žiadateľa alebo názov a sídlo žiadateľa, meno, priezvisko ...
(2)

Spôsoby využívania pozemkov sa v katastri označujú kódmi podľa prílohy č. 2.

§ 20
Stavba sa eviduje
a)

v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape,

b)

v súbore popisných informácií údajmi o stavbe.

§ 21
(1)

Byty a nebytové priestory, rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory sa evidujú v nadväznosti ...

(2)

Byty a nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií údajmi o byte a nebytovom priestore. ...

(3)

Rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe ...

§ 22
(1)

Chránená nehnuteľnosť sa eviduje

a)
v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou chránenej nehnuteľnosti a ...
b)
v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.
(2)

Vyznačením hranice chránenej nehnuteľnosti na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.

(3)

Druhy chránenej nehnuteľnosti sa v katastri označujú číselnými kódmi podľa prílohy č. 3.

(4)

Kódom druhu chránenej nehnuteľnosti sa v súbore popisných informácií označí každá dotknutá nehnuteľnosť. ...

§ 23
(1)

Zastavané územie obce sa eviduje zobrazením jeho hranice na katastrálnej mape.

(2)

Bonitovaná pôdnoekologická jednotka sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie ...

(3)

Rozsah vecného bremena k časti pozemku sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape; vyznačením ...

Postup pri zápise práv k nehnuteľnostiam
§ 24
(1)

Oznámenie o návrhu na vklad sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára ...

(2)

Ak sa doručuje návrh na vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o návrhu na vklad ...

(3)

Oznámenie o návrhu na vklad má informatívny charakter pre okresný úrad a nemá vplyv na poradie zápisov ...

(4)

Ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve a s údajmi v katastri, nepovažuje sa ...

§ 25
(1)

Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého práva k nehnuteľnosti, plomba sa ...

(2)

Plomba sa skladá z označenia a poradového čísla registra, označenia príslušného kalendárneho roka a ...

§ 26

Každému účastníkovi konania sa zasiela jeden rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu. Ak sa nehnuteľnosti ...

§ 28
Na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona sú spôsobilé najmä:
a)

osvedčenie notára,4)

b)

návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového ...

c)

návrh, ak ide o práva k cudzím veciam,6)

d)

návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ...

e)

návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím ...

f)

rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou ...

g)

listina preukazujúca správu majetku štátu,

h)

rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných ...

§ 29
(1)

Poznámka, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, je najmä poznámka zapísaná na základe ...

(2)

Poznámka, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo práve k nehnuteľnosti, je najmä poznámka zapísaná na ...

(3)

Hodnovernosť údajov katastra podľa § 39 ods. 2 zákona je spochybnená, ak je v katastri zapísané duplicitné ...

§ 30
(1)

Ak sa katastrálne konanie týka nehnuteľností evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných ...

(2)

Ak sa katastrálne konanie týka údajov evidovaných v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných ...

§ 32
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v etapách, ktorými sú:

a)

prípravné konanie,

b)

zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce (ďalej len „miestne prešetrovanie“),

c)

vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,

d)

konanie o námietkach,

e)

vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 33
(1)

Obsahom prípravného konania je

a)
vyhotovenie projektu obnovy katastrálneho operátu,
b)
určenie obvodu obnovy katastrálneho operátu (ďalej len „obvod obnovy“),
c)
oznámenie začatia konania obci,
d)
preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií.
(2)

Obvod obnovy predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie obnovy. Hranica obvodu obnovy sa zobrazí ...

(3)

Okresný úrad oznámi obci termín začatia a rozsah obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním najmenej ...

(4)

Preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií spočíva v porovnaní údajov ...

§ 34

Komisia na zisťovanie priebehu hraníc pri obnove katastrálneho operátu (ďalej len „komisia“) vykonáva ...

§ 35
(1)

Pri miestnom prešetrovaní hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam sa preveruje súlad ich ...

(2)

Ak všetci dotknutí vlastníci pri miestnom prešetrovaní svojím podpisom potvrdili, že uznávajú hranicu ...

(3)

Pri miestnom prešetrovaní hraníc druhov pozemkov sa zisťuje skutočný spôsob využívania pozemku, ktorý ...

(4)

Zmeny evidovaných údajov o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách sa zaznamenajú v zápisnici o ...

(5)

Ak komisia pri miestnom prešetrovaní zistí nesúlad skutočného stavu so stavom evidovaným v katastrálnom ...

(6)

Účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb zabezpečí obec podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona doručením ...

(7)

Protokol o skončení miestneho prešetrovania obsahuje

a)
údaje o katastrálnom území a časové obdobie, v ktorom sa vykonalo miestne prešetrovanie,
b)
mená a priezviská členov komisie,
c)
začiatok konania miestneho prešetrovania v obci,
d)
spôsob zabezpečenia účasti vlastníkov alebo iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní,
e)
priebeh a výsledky miestneho prešetrovania vrátane zápisníc podľa odseku 2,
f)
činnosť a výsledky rokovaní komisie,
g)
dátum spísania protokolu a podpisy členov komisie.
§ 36

Pri meračských prácach sa lomové body hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, lomové ...

§ 37
(1)

Na podklade výsledkov meračských prác sa vyhotoví nový súbor geodetických informácií, ktorý obsahuje ...

(2)

Na podklade zápisníc o vykonaní miestneho prešetrovania sa vyhotoví nový súbor popisných informácií, ...

§ 38
Výsledný operát, ktorý sa odovzdáva okresnému úradu, obsahuje
a)

elaborát miestneho prešetrovania,

b)

autorizačne overený elaborát meračských prác,

c)

nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií.

§ 39
(1)

Okresný úrad vyzve obec na zverejnenie miesta a času konania o námietkach najmenej 15 dní pred jeho ...

(2)

Obnovený katastrálny operát sa predkladá na verejné nahliadnutie najmenej na päť pracovných dní.

(3)

Námietku proti chybe v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.

(4)

Ak sa námietke vyhovelo a netreba vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, chybný údaj obnoveného ...

(5)

Ak sa námietke nevyhovelo, zamestnanec katastrálneho úradu poučí toho, kto námietku podal, o ďalšom ...

(6)

Po skončení konania o námietkach sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše zamestnanec katastrálneho úradu, ...

§ 40
Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu a oznámi ...
a)

obci,

b)

katastrálnemu úradu,

c)

úradu.

Spravovanie a aktualizácia katastrálneho operátu
§ 41

Na spravovanie elektronickej podoby súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií sa ...

§ 42
(1)

Zmena v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra sa vykonáva súčasne, ...

(2)

Každá zmena sa zaznamenáva pod poradovým číslom zmeny.

(3)

Zmena sa vykonáva v papierovej podobe aj elektronicky.

§ 43
(1)

Zmena údajov katastra, ktorá nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam sa vykonáva ...

(2)

Žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúcu zmenu, ak je potrebná. Listina ...

§ 44
Označovanie lomových bodov hraníc
(1)

Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, ...

(2)

Hraničným znakom je kamenný medzník, znak z plastu, železobetónový medzník, betónový stĺp alebo železná ...

(3)

Hranice pozemkov, ktoré sú v teréne jednoznačne určené pevnými predmetmi, ako sú rohy múrov, murovaných ...

(4)

Hraničný znak sa na hranici pozemku umiestni tak, aby jeho stred bol totožný s lomovým bodom hranice. ...

(5)

Lomové body hraníc pozemkov, ktoré sú bezprostredne ohrozené stavebnou činnosťou, sa počas výstavby ...

(6)

Hraničný znak hranice pozemku, ktorá sa končí na štátnej hranici, sa umiestni pred štátnou hranicou ...

(7)

Hranicu obce netreba označiť, ak je už označená ako hranica pozemku.

Vyhotovovanie geometrického plánu
§ 45
(1)

Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru ...

a)
údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra, ...
b)
údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané ...
c)
dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,10)
d)
údaje o bodoch geodetických základov.
(2)

Ak existuje viac využiteľných podkladov, na vyhotovovanie geometrických plánov sa prednostne použijú ...

(3)

Ak právo k nehnuteľnosti je uvedené v listine, ktorá nie je zapísaná do katastra, údaje z nej sa použijú ...

(4)

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu ...

§ 46
(1)

Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba ...

(2)

Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník ...

(3)

Ak je v geometrickom pláne nová alebo zmenená parcela vytvorená z dielov parciel, ku ktorým sa viažu ...

§ 47
(1)

Geometrický plán má tieto časti:

a)
popisné pole,
b)
grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,
c)
výkaz výmer parciel a dielov parciel.
(2)

Časti geometrického plánu musia byť spojené spôsobom, ktorý vylučuje dodatočnú výmenu jednotlivých listov ...

§ 49
(1)

Záznam podrobného merania zmien má tieto časti:

a)
popisné pole,
b)
grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,
c)
technickú správu.
(2)

Čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené ...

§ 50
(1)

Operát geometrického plánu, ktorý sa predkladá na úradné overenie, tvorí

a)
autorizačne overený geometrický plán, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach,
b)
autorizačne overený záznam podrobného merania zmien, ak sa vyhotovuje,
c)
elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií,
d)
po jednom vyhotovení časti operátu geometrického plánu v písmenách a) a b) vo formáte PDF.
(2)

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií podľa odseku 1 písm. c) obsahuje ...

a)
na aktualizáciu číselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa § 1 ods. 2,
b)
na aktualizáciu nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa § 1 ods. 3 pre priame zapracovanie číselných ...
c)
podľa § 1 ods. 3 na aktualizáciu súboru prevzatých meraní a vektorového geodetického podkladu na aktualizáciu ...
d)
na aktualizáciu mapy určeného operátu podľa § 2 ods. 3, pričom zanikajúce parcely alebo zanikajúce časti ...
(3)

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií je výkaz výmer vo výmennom formáte ...

(4)

Zjednodušený operát geometrického plánu sa vyhotovuje na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo ...

(5)

Podrobnosti o úradnom overovaní geometrického plánu ustanovuje osobitný predpis.11a)

Vytyčovanie hraníc pozemkov
§ 51

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov ...

§ 52

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie okresný úrad alebo právnická osoba zriadená ...

§ 53

Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak ...

§ 54
(1)

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

a)
vytyčovací náčrt,
b)
technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
c)
zoznam súradníc bodov,
d)
protokol o vytýčení hraníc pozemkov,
e)
vektorový geodetický podklad, ak sa v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape na účely vytýčenia určia ...
(2)

Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva okresnému úradu.

Meračské práce
§ 55
(1)

Predmetom meračských prác je meranie skutočného stavu a zmeny

a)
hranice katastrálneho územia,
b)
hranice pozemku,
c)
stavby,
d)
hranice chránenej nehnuteľnosti alebo inej skutočnosti a jej ochranného pásma,
e)
rozsahu vecného bremena.
(2)

Súčasťou meračských prác je aj meranie podrobných geodetických bodov, ak je to potrebné na zameranie ...

(3)

Meračské práce sa vykonajú tak, aby výsledok merania bol presne zobrazený a súčasne spojený s nezmeneným ...

(4)

Súradnice bodov, ktoré sa preberajú do katastra, sa transformujú z geodetického systému, v ktorom sa ...

(5)

Pred vykonaním meračských prác sa lomové body hraníc podľa odseku 1 písm. a) a b) označia v teréne.

§ 55a
(1)

Čísla a súradnice bodov v katastrálnom území s nečíselnou katastrálnou mapou, ktoré tvoria hranice pozemkov ...

(2)

Poloha bodov uvedených v odseku 1 sa overí ako pri identických bodoch. Novourčené súradnice sa porovnajú ...

§ 56
(1)

Identické body sú jednoznačne identifikovateľné podrobné body v teréne a zobrazené na katastrálnej mape, ...

(2)

Overenie identických bodov v katastrálnom území, v ktorom je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna ...

(3)

Body podľa odseku 2 možno považovať za identické, ak sú splnené kritériá presnosti ustanovené v prílohe ...

(4)

Na účely aktualizácie číselnej vektorovej katastrálnej mapy sa za identické body vyberú body, ktoré ...

(5)

Polohová odchýlka Δp sa vypočíta zo vzťahu

kde Δx = x1 – x2 a Δy = y1 – y2; kde x1, y1 sú súradnice bodu z pôvodného merania a x2, y2 sú súradnice ...

(6)

Kritérium na posudzovanie súradnicových rozdielov Δx a Δy je Δp; Δp = 0,24 m.

§ 57
(1)

Meračskú sieť tvoria body geodetických základov, podrobné geodetické body, pomocné meračské body alebo ...

(2)

Pomocné meračské body sú body, ktoré dopĺňajú meračskú sieť na hustotu potrebnú na podrobné meranie. ...

(3)

Ak sa na meranie využijú pomocné meračské body určené v inom zázname podrobného merania zmien, táto ...

(4)

Ak sa na meranie použije referenčná stanica, umiestni sa na bode Štátnej priestorovej siete alebo na ...

(5)

Charakteristikou presnosti určenia súradníc pomocných meračských bodov je základná stredná súradnicová ...

§ 58
(1)

Výsledky meračských prác pri vyhotovovaní geometrického plánu sa zaznamenávajú do záznamu podrobného ...

(2)

Výsledky meračských prác pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním sa zaznamenávajú do záznamu ...

§ 58a
Výpočet výmer
(1)

Výmera novej parcely sa vypočíta zo súradníc lomových bodov obvodu parcely určených v S-JTSK s kódom ...

(2)

Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore geodetických informácií a výmerou vedenou v súbore popisných ...

(3)

Ak sa preukáže, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, okresný úrad vykoná opravu; pri oprave ...

§ 58b
Aktualizácia číselnej vektorovej katastrálnej mapy
(1)

Ak na identických bodoch podľa § 56 ods. 4 až 6 nie je prekročené kritérium Δp, číselná vektorová katastrálna ...

(2)

Ak na identických bodoch podľa § 56 ods. 4 až 6 je prekročené kritérium Δp a zároveň posun na identických ...

(3)

Ak z dôvodu nižšej absolútnej alebo relatívnej presnosti číselnej katastrálnej mapy nemožno použiť ustanovenia ...

§ 58c
Aktualizácia nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy
(1)

Ak sa nečíselná vektorová katastrálna mapa aktualizuje z údajov priamo meraných a transformovaných základnou ...

(2)

Ak sa podľa § 1 ods. 3 na základe údajov priamo meraných a transformovaných základnou transformáciou ...

(3)

V pochybnostiach o spôsobe aktualizácie nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa odsekov 1 a 2 ...

§ 58d
Dokumentácia prevzatých meraní v katastrálnych územiach bez vektorovej katastrálnej mapy
(1)

V katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná katastrálna mapa v papierovej podobe, slúži na dokumentáciu ...

(2)

Vektorová mapa určeného operátu sa aktualizuje na podklade vektorového geodetického podkladu podľa § ...

§ 59
Presnosť meračských a zobrazovacích prác
(1)

Presnosť meračských prác a výsledných súradníc podrobných bodov je stanovená charakteristikami presnosti ...

(2)

Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná stredná súradnicová chyba ...

(3)

Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc dvojice bodov je základná stredná chyba md dĺžky ...

(4)

Súradnice podrobných bodov sa určia tak, aby

a)
charakteristika mxy nepresiahla kritérium uxy = 0,08 m,
b)
charakteristika md nepresiahla kritérium ud vypočítané pre každú dĺžku d zo vzťahu ud = 0,12(d + 12)/(d ...
(5)

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje pomocou

a)
kontrolných omerných mier alebo kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc bodov a ich porovnaním s dĺžkami ...
b)
nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými ...
(6)

Podrobné body sa na účel overenia presnosti vyberú tak, aby

a)
boli jednoznačne identifikovateľné,
b)
boli rozmiestnené rovnomerne po celom území,
c)
tvorili reprezentatívny výber podľa technickej normy.13)
(7)

Rozsah reprezentatívneho výberu podľa odseku 6 písm. c) sa určí počtom najmenej 100 podrobných bodov ...

(8)

Pri overovaní podľa odseku 5 písm. a) sa vypočítajú rozdiely dĺžok Δd = dm– dk, kde dm je dĺžka vypočítaná ...

(9)

Pri overovaní podľa odseku 5 písm. b) sa pre výber bodov vypočítajú rozdiely súradníc Δx = xm – xk, ...

a)
polohová odchýlka p vypočítaná zo vzťahu vyhovuje kritériu Δp < = 0,14 m a
b)
výberová stredná súradnicová chyba sxy vypočítaná zo vzťahu vyhovuje kritériu sxy ≤ 0,09 m pre výber ...
(10)

V katastrálnej mape spravovanej v papierovej podobe sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia ...

(11)

Dosiahnutie presnosti zobrazenia bodov podľa odseku 10 sa overuje porovnaním dĺžok priamych spojníc ...

(12)

Pri overovaní podľa odseku 11 sa vypočítajú rozdiely dĺžok „Δp Dd = dm – dk, kde dm je dĺžka určená ...

a)
pre mapy v mierkach 1 : 1000, 1 : 2000 a 1 : 5000, že |Δd| < = 2.ud·k a pritom pre 60 % posudzovaných ...
b)
pre mapy v ostatných mierkach, že |Δd| < = 2.(0,00015.dk + 0,005 · √dk + 0,015) + k, koeficient k má ...
§ 59a
Oprava chýb v katastrálnom operáte
(1)

Protokol o oprave chyby obsahuje

a)
označenie orgánu, ktorý protokol vyhotovil,
b)
chybný údaj a správne znenie údaja,
c)
odôvodnenie,
d)
dátum vyhotovenia protokolu,
e)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(2)

Ak sa protokol vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok úradnej ...

Poskytovanie údajov katastra
§ 60
(1)

Údaje katastra sa poskytujú na základe žiadosti alebo na základe zmluvy.

(2)

Žiadosť o výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných ...

(3)

V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia ...

(4)

Výpis alebo kópia obsahuje

a)
v listinnej podobe dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu so štátnym znakom Slovenskej ...
b)
v elektronickej podobe dátum vyhotovenia, doložku o úhrade správneho poplatku alebo doložku o oslobodení ...
(5)

Ak žiadateľ o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva neuvedie, že žiada o výpis len z časti listu vlastníctva, ...

(6)

Podmienkou poskytnutia rodného čísla, alebo ak ide o cudzinca iného identifikátora, alebo poskytnutia ...

(7)

Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť aj s obsahom predchádzajúcich zápisov ako kópiu originálu ...

(8)

Ak technické podmienky neumožňujú okresnému úradu vydať výpis alebo kópiu katastrálneho operátu spravovaného ...

(9)

Údaje katastra alebo ich časti poskytnuté na základe zmluvy podľa § 69 ods. 11 zákona možno v ich originálnej ...

§ 60a
Súpis nehnuteľností
(1)

Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom súpis nehnuteľností podľa § 69 ods. ...

(2)

Súpis nehnuteľností možno vydať v územnom rozsahu katastrálneho územia, okresu, kraja alebo celého územia ...

(3)

V žiadosti o súpis nehnuteľností sa uvedie predmet žiadosti, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej ...

(4)

Podmienkou poskytnutia súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej ...

§ 60b
Sledovanie zmien v katastri
(1)

Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom službu sledovanie zmien v katastri ...

(2)

Oprávneným subjektom na účely služby sledovanie zmien je

a)
štátny orgán,
b)
obec a vyšší územný celok,
c)
právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti subjektov podľa písmen a) a b),
d)
Sociálna poisťovňa,
e)
správca nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu,15)
f)
fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci alebo ktorá plní úlohy na ...
(3)

Predmetom služby sledovanie zmien je sledovanie zmien údajov o nehnuteľnostiach evidovaných v katastri. ...

(4)

Podmienkou zriadenia služby sledovanie zmien je uzavretie zmluvy s oprávneným subjektom alebo registrácia ...

(5)

Registračný formulár obsahuje identifikačné údaje žiadateľa potrebné na vytvorenie zákazníckeho účtu ...

a)
fyzickú osobu, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo,
b)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, názov, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ...
(6)

Predmet služby sledovanie zmien sa žiadateľovi poskytne na základe objednávky.

(7)

Služba sledovanie zmien je aktivovaná

a)
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2 alebo iným dňom uvedeným ...
b)
po zaplatení úhrady, ak nejde o bezodplatné poskytnutie tejto služby.
(8)

Služba sledovanie zmien je aktivovaná na dobu

a)
účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2,
b)
na akú je zaplatená úhrada.
(9)

Služba sledovanie zmien sa poskytuje bezodplatne oprávnenému subjektu podľa odseku 2.

(10)

Úrad prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom zasiela informácie o zmenách v katastri elektronicky ...

(11)

Oprávnenému subjektu podľa odseku 2 sa poskytuje služba sledovanie zmien v rámci celého územia Slovenskej ...

(12)

Služba sledovanie zmien vychádza z údajov uvedených žiadateľom v objednávke.

(13)

Úrad nezodpovedá za výsledok služby sledovanie zmien v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria ...

(14)

Právnická osoba zriadená úradom zaznamenáva a uchováva údaje o odobratých službách sledovanie zmien ...

§ 61
(1)

Údaje informatívneho charakteru, ktoré poskytuje právnická osoba zriadená úradom za odplatu, sa poskytujú ...

(2)

Vybrané súbory geodetických informácií a vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti obsahujúce ...

(3)

Právnická osoba zriadená úradom poskytuje prostredníctvom prístupového miesta elektronické služby verejnej ...

§ 62

Pri vyhotovovaní výpisov alebo kópií z katastrálneho operátu nesmie dôjsť k jeho znehodnoteniu.

§ 63
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou ...

§ 63a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Ustanovenia § 55a sa nevzťahujú na vyhotovovanie geometrických plánov, pre ktoré boli vyžiadané podklady ...

§ 64
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Štefan Moyzes v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD DRUHU POZEMKU Kód Druh pozemku 2 orná pôda 3 chmeľnica 4 vinica 5 záhrada 6 ovocný sad ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU Kód Spôsob využívania pozemku 1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI Kód Druh chránenej nehnuteľnosti 101 Chránená krajinná oblasť ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU  Kód Právny vzťah 1 Oprávnená držba k pozemku 2 Nájom k pozemku 3 Spoluvlastníctvo ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD UMIESTNENIA POZEMKU Kód Umiestnenie pozemku 1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI Kód Spoločná nehnuteľnosť 1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD DRUHU STAVBY Kód Druh stavby 1 Priemyselná budova 2 Poľnohospodárska budova 3 Budova železníc ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD UMIESTNENIA STAVBY Kód Umiestnenie stavby 1 Stavba postavená na zemskom povrchu 2 Podzemná ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD DRUHU PRIESTORU Kód Druh priestoru 1 Byt 2 Nebytový priestor 3 Rozostavaný byt 4 Rozostavaný ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU Kód Druh nebytového priestoru 1 Zariadenie obchodu 2 Garáž 3 ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU Kód Účastník právneho vzťahu 1 Vlastník 2 Správca 3 Nájomca ...

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  Kód Kvalita podrobného bodu 1 Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  1.

  Pôvod určenia bodu

  Spôsob overenia bodu

  Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

  2.

  Pôvod určenia bodu

  Spôsob overenia bodu

  Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

  3.

  Pôvod určenia bodu

  Spôsob overenia bodu

  Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  Hodnoty koeficientov na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely

  1.

  VKMč Mierka mapy a b 1 : 1000 0,42 0,40 1 : 1250 0,53 0,50 1 : 2000 0,84 0,80 1 : 2500 1,05 ...

  2.

  VKMn Mierka mapy a b 1 : 1000 0,84 0,80 1 : 1250 1,05 1,00 1 : 1440 1,21 1,20 1 : 2000 1,68 ...

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

  Hodnoty koeficientov na overenie presnosti zobrazenia bodov

  Tabuľka č. 2 Koeficient k Mierka mapy k 1 : 1250 0,25 1 : 1440 0,29 1 : 2500 0,50 1 : 2880 ...

  Tabuľka č. 1

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.
 • 1a)  § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.
 • 1b)  § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 1c)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 1d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1e)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 4)  § 56 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...
 • 5)  § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Napríklad § 29 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 11 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 9a)  § 11 ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 10)  § 35 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou ...
 • 11)  § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z.
 • 11a)  § 44 až 46 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou ...
 • 12)  Príloha č. 1 body 2.1 až 2.3, 2.4 písm. b) a c) a 2.5 až 2.7 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky ...
 • 13)  STN 01 0215 Štatistická kontrola kvality. Termíny a definície.
 • 13b)  § 23 ods. 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Výnos Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 14)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 15)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore