Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 74/2011 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 24.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 74/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 74/2011 s účinnosťou od 01.04.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 80 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou ...

1.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zobrazuje pozemky evidované ako parcely registra ...

2.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „tvoria“ vkladá slovo „najmä“.

3.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
údaje o podrobných geodetických bodoch.“.

4.

V § 6 ods. 5 sa slová „ktoré slúžia“ nahrádzajú slovami „ktorý slúži“.

5.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Vektorový geodetický podklad, ktorý slúži ako podklad na aktualizáciu vektorovej katastrálnej ...

6.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a Kód kvality podrobného bodu vyjadruje spôsob určenia bodu vo vzťahu k jeho presnosti a ...

7.

V § 19 ods. 1 sa za slová „na základe“ vkladajú slová „verejnej listiny, inej listiny alebo“. ...

8.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Rozsah vecného bremena k časti pozemku sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape; ...

9.

§ 27 sa vypúšťa.

10.

V § 29 ods. 1 sa slová „daňového exekučného práva“ nahrádzajú slovami „daňového záložného ...

11.

V § 29 ods. 1 sa nad slovo „úprav“ umiestňuje odkaz 9a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 11 ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...

12.

V § 35 ods. 7 sa slová „v mieste obvyklým spôsobom“ nahrádzajú slovami „doručením predvolania ...

13.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Správa katastra vyzve obec na zverejnenie miesta a času konania o námietkach najmenej 15 dní ...

14.

Nadpis pod § 44 znie: „Označovanie lomových bodov hraníc“.

15.

Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu ...

16.

§ 46 znie:

„§ 46 (1) Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo ...

17.

§ 48 sa vypúšťa.

18.

V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií podľa odseku 1 písm. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

19.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podrobnosti o úradnom overovaní geometrického plánu ustanovuje osobitný predpis.11a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 44 až 46 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 ...

20.

V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
protokol o vytýčení hraníc pozemkov.“.

21.

V § 55 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

22.

V § 55 odsek 3 znie:

„(3) Meračské práce sa vykonajú tak, aby výsledok merania bol presne zobrazený a spojený s ...

23.

Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:

„§ 55a (1) V platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete ...

24.

§ 56 znie:

„§ 56 (1) Identické body sú jednoznačne identifikovateľné body v teréne a zobrazené na mape ...

25.

§ 57 znie:

„§ 57 (1) Meračskú sieť tvoria body geodetických základov, podrobné geodetické body,12) pomocné ...

26.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58a Výpočet výmer (1) Výmera novej parcely sa vypočíta zo súradníc lomových bodov obvodu ...

27.

Nadpis pod § 59 znie: „Presnosť meračských a zobrazovacích prác“.

28.

V § 59 ods. 5 písm. a) sa slovo „omerných“ nahrádza slovami „kontrolných omerných“.

29.

V § 59 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „kontrolné meranie sa vykoná s rovnakou ...

30.

V § 59 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

31.

V § 59 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

32.

V § 59 ods. 7 sa slová „odseku 6 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. c)“.

33.

V § 59 ods. 9 písm. a) sa slová „Δp = 0,14 m“ nahrádzajú slovami „Δp < = 0,14 m“.

34.

V § 59 odsek 10 znie:

„(10) V katastrálnej mape spravovanej v papierovej podobe sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť ...

35.

§ 59 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Dosiahnutie presnosti zobrazenia bodov podľa odseku 10 sa overuje porovnaním dĺžok priamych ...

36.

V § 60 ods. 1 sa za slová „pozemkovej knihy“ vkladajú slová „alebo železničnej knihy“.

37.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 Ustanovenia § 55a sa nevzťahujú ...

38.

Za prílohu č. 11 sa vkladajú prílohy č. 12 až 15, ktoré znejú:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. KÓD KVALITY PODROBNÉHO BODU Kód Kvalita podrobného ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Hedviga Májovská v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore