Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností 331/1996 účinný od 01.12.1996 do 31.12.2001


Platnosť od: 23.11.1996
Účinnosť od: 01.12.1996
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností 331/1996 účinný od 01.12.1996 do 31.12.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 331/1996 s účinnosťou od 01.12.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 16 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
Rozsah úpravy

Spravovacím poriadkom sa spravujú organizačné útvary okresných úradov a krajských úradov, ktoré ...

Spisová služba na katastrálnom odbore okresného úradu
§ 2
Podanie
a)

návrh na vklad do katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“),

b)

písomné vyhotovenie rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení (ďalej len „verejná ...

c)

verejná listina alebo iná listina určená na vyznačenie poznámky do katastra,

d)

návrh na určenie priebehu hraníc pozemkov,

e)

návrh na určenie priebehu hranice obce,

f)

návrh na určenie priebehu hranice katastrálneho územia,2)

g)

návrh na určenie priebehu hranice katastrálneho územia,3)

h)

návrh na prešetrenie údajov katastra,

i)

návrh na zmenu názvu katastrálneho územia,

j)

návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte,

k)

námietka proti obnovovanému katastrálnemu operátu,

l)

návrh na úradné overenie vybraných geodetických a kartografických činností,

m)

žiadosť o poskytnutie údajov z katastra,

n)

verejná listina alebo iná listina určená na zápis do katastra, ktorá nemá za následok vznik, ...

§ 3
Prijímanie podaní
(1)

Na prijímanie podaní podľa § 2 je určená registratúra katastrálnych podaní (ďalej len „registratúra“) ...

(2)

Prijatie podaní sa nesmie odmietnuť, a ani prijaté podania a jeho prílohy po prijatí podaní vydať, ...

(3)

Registratúra potvrdí prijatie podania odtlačkom podacej pečiatky na podaní alebo na priloženom ...

(4)

Podávateľom, ktorí osobne podávajú väčší počet písomných podaní, možno potvrdiť prijatie ...

(5)

Na podaniach osobne odovzdaných registratúre sa pri odtlačku podacej pečiatky poznamená „Podané ...

(6)

Podania urobené ústne do zápisnice sa odovzdajú registratúre na zaevidovanie; kópia sa odovzdá ...

(7)

Podania, ktoré sú urobené ústne a týkajú sa poskytnutia údajov z katastra, sa zapíšu do knihy ...

§ 4
Podacia pečiatka
(1)

Podacia pečiatka, ktorá sa odtlačí na návrh na vklad do katastra, obsahuje označenie katastrálneho ...

(2)

Registratúra označí ďalšie podania, najmä verejné listiny, iné listiny a vrátené nedoručené ...

(3)

Registratúra doplní údaje v podacej pečiatke podľa odtlačku podacej pečiatky.

§ 5
Otváranie poštových zásielok
(1)

Registratúra neotvorí zásielky

a)

adresované na meno zamestnanca,

b)

označené stupňom utajenia; na manipuláciu s nimi platia osobitné predpisy,

c)

doporučené zásielky, ak si ich otvorenie vyhradil vedúci katastrálneho odboru.

(2)

Podacia pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 1 odtlačí na obálku. Zamestnanec, ktorému ...

(3)

Ak došlo k otvoreniu zásielky uvedenej v odseku 1 v registratúre omylom, zamestnanec, ktorý ju otvoril, ...

§ 6
Manipulácia s kolkovými známkami
(1)

Písomné podania, ktoré obsahujú nenalepené kolkové známky, doplní registratúra vedľa podacej ...

(2)

Kolková známka sa nalepí oboma dielmi na návrh na vklad do katastra a oba jej diely sa znehodnotia ...

(3)

Nalepené kolkové známky na podaniach registratúra znehodnotí odtlačkom okrúhlej pečiatky katastrálneho ...

(4)

Ak sa overuje správnosť kópie alebo rovnopisu verejnej listiny alebo inej listiny, vrchný diel kolkovej ...

(5)

Ak sa poskytuje údaj z katastra, horný diel kolkovej známky sa nalepí na potvrdený výpis alebo ...

(6)

Ak sa poskytuje údaj z katastra, ktorý je oslobodený od správneho poplatku, na mieste určenom na ...

(7)

Ak sa správny poplatok uhradil poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu, uvedie sa na mieste určenom ...

(8)

Registratúra neprijíma peňažnú hotovosť.

§ 7
Triedenie pošty
(1)

Došlé podania registratúra roztriedi a dva razy denne ich odovzdá zamestnancom, ktorým ich pridelil ...

(2)

K podaniam došlým poštou sa pripojí obálka, ak je potrebná na podanie dôkazu, kedy bolo podanie ...

§ 8
Registre o katastrálnom konaní, kniha poskytovaných údajov a kniha overených kópií alebo rovnopisov <span class="shorten">...</span>
(1)

Registre o katastrálnom konaní (ďalej len „konanie“), kniha poskytovaných údajov a kniha overených ...

(2)

Registre o konaní, kniha poskytovaných údajov a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných ...

§ 9
Druhy registrov
a)

register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu,

b)

register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu,

c)

register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,

d)

register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastri,

e)

register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku ...

f)

register H, ktorý obsahuje údaje o konaní o určenie priebehu hranice pozemkov, o konaní o určenie ...

g)

register K, ktorý obsahuje údaje o zmenách názvov katastrálnych území,

h)

register P1, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú obmedzujúci charakter, najmä uznesenie súdu ...

i)

register P2, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú informatívny charakter, najmä začatie vyvlastňovacieho ...

j)

register G1, ktorý obsahuje údaje o overení geometrického plánu,

k)

register G2, ktorý obsahuje údaje o geodetických činnostiach pri pozemkových úpravách,

l)

register G3, ktorý obsahuje údaje o vytýčení hraníc pozemkov,

m)

register G4, ktorý obsahuje údaje o zriadení a aktualizácii geodetických bodov,

n)

register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré ...

o)

register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré nesúvisia s právami k nehnuteľnostiam, najmä listina ...

p)

register LS, ktorý obsahuje osobitnú evidenciu listín, ktoré osvedčujú alebo potvrdzujú právo ...

§ 10
Zakladanie a spravovanie registrov a kníh
(1)

Registre podľa § 9 a kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov ...

(2)

Registre o konaní, kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov ...

(3)

Registre o konaní sa spravujú ručne. Možno ich spravovať aj v elektronickej forme.

§ 11
Zapisovanie do registrov
(1)

Každé podanie sa zapíše do príslušného registra v ten deň, keď je doručené na katastrálny ...

(2)

Číslo, pod ktorým je konanie v registri zapísané, ostáva pridelené podaniu až do jeho vybavenia. ...

(3)

Zápis do registrov možno vykonať len v súlade s predloženým podaním.

(4)

Zápis do registrov sa vykoná bez meškania a bez zvláštnych príkazov. Odkladať zápisy a zapisovať ...

(5)

Pri dátume sa vždy uvádza deň a mesiac; ročník sa uvedie dvoma poslednými číslicami len vtedy, ...

(6)

Do ručne spravovaných registrov o konaní sa zapisuje písacím strojom alebo perom. Pri niektorých, ...

§ 12
Mylný zápis

Ak bola vec zapísaná do registra omylom, číslo sa prečiarkne a v poznámke alebo na inom vhodnom ...

§ 13
Založenie a obeh spisov
(1)

Písomnosti, ktoré sa vzťahujú k jednej veci podania podľa § 2, tvoria spis a vkladajú sa do spisového ...

(2)

Na spisovom obale sa okrem spisovej značky vyplnia príslušné údaje podľa predmetu podania, ktoré ...

(3)

Každý spis dostane spisovú značku. Spisová značka sa skladá z označenia registra (§ 9) a jeho ...

(4)

Písomnosť sa pri zaradení do spisu označí spisovou značkou a číslom listu, a to zvyčajne v ...

(5)

Ak sa konanie preruší, pokračuje sa v spise v priebežnom číslovaní všetkých nadväzujúcich ...

(6)

Ak sa podanie vybaví, vyznačí sa v registri deň a mesiac vybavenia.

(7)

Spisový obal sa nezakladá pri registroch Z, G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2, R a LS.

§ 14
Spisové číslo
(1)

Spisové číslo tvorí spisová značka a k nej pripojené číslo listu písomnosti, napríklad „V ...

(2)

Spisovým číslom sa označia prvopisy zmlúv vložené do katastra a rozhodnutia katastrálneho odboru, ...

§ 15
Prílohy

Prílohy podania sa označia spisovým číslom podania, ku ktorému boli predložené. Ak je to potrebné, ...

§ 16
Rekonštrukcia spisu
(1)

Spis, ktorý sa celkom alebo sčasti zničil alebo stratil, sa v prípade potreby zrekonštruuje. Rekonštrukciu ...

(2)

Katastrálny odbor vyhotoví overené odpisy písomností, ktoré má alebo ktoré si vyžiada od iného ...

(3)

Ak sa nepodarí postupom podľa odseku 2 zistiť obsah zničených alebo stratených rozhodnutí vo ...

§ 17
Evidencia doručovaných písomností
(1)

Evidencia doručovaných písomností sa vedie v knihe poštových zásielok.

(2)

Do knihy poštových zásielok sa zapisujú zásielky doručované do vlastných rúk jednotlivo podľa ...

§ 18
Nedoručené písomnosti

Vrátené návratky a nedoručené písomnosti sa ešte v ten deň, keď došli, odovzdajú zamestnancovi, ...

§ 19
Úschova nevybavených písomností
(1)

Nevybavené písomnosti sa uschovávajú podľa pokynov vedúceho katastrálneho odboru tak, aby sa ...

(2)

Ak sa uschovávajú nevybavené písomnosti podľa odseku 1, zakladajú sa spravidla oddelene podľa ...

§ 20
Zakladanie písomností do zbierky listín
(1)

Katastrálny odbor po vpísaní údajov o práve k nehnuteľnosti vyčlení prvopis zakladateľskej ...

(2)

Rovnopis zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti označený doložkou o povolení vkladu do katastra ...

§ 21
Úschova vybavených spisov
(1)

Vybavený spis, z ktorého sa vyčlenili písomnosti podľa § 20 ods. 1, a knihy sa odovzdávajú do ...

(2)

Vo vybavenom spise sa vykoná spisová a poplatková kontrola.

(3)

Vykonanie kontroly sa vyznačí na každom spisovom obale alebo na prvej strane úvodného podania doložkou ...

§ 22
Vyznačenie spisov odovzdaných do spisovne
(1)

Spisy, ktoré sa majú odovzdať do spisovne, sa vyznačia v poznámkovom stĺpci príslušného registra ...

(2)

Na obaloch spisov, ktoré sa odovzdajú do spisovne, sa vyznačí trvalým spôsobom rok odovzdania.

(3)

Ak je spis alebo jeho časť podľa ustanovení škartačných predpisov vyňatý zo škartácie, vyznačí ...

§ 23
Evidencia spisov odovzdaných do spisovne

O spisoch odovzdaných do spisovne sa vedie kniha spisov odovzdaných do spisovne. V knihe sa v prvom ...

§ 24
Spisovňa
(1)

V spisovni sa uschovávajú spisy, registre, kniha poskytovaných údajov, kniha overených kópií ...

(2)

O uloženom spisovom materiáli sa zostaví zoznam uložených spisov a evidenčných pomôcok. V tomto ...

§ 25
Vydanie spisov zo zbierky listín a zo spisovne
(1)

Zo zbierky listín a zo spisovne sa vydávajú spisy na vyplnené tlačivo podpísané vedúcim katastrálneho ...

(2)

Ak sa žiada vydanie spisov preto, že sa v konaní má pokračovať pod novou spisovou značkou, založí ...

§ 26
Škartácia a archivácia písomností
(1)

Registre podľa § 9 sú archívnymi dokumentmi.

(2)

Ostatné spisy a knihy sa dokumentujú po dobu 10 rokov.

§ 27
Poskytovanie údajov z katastra
(1)

Žiadosti o poskytnutie údajov z katastra sa zapisujú do knihy poskytovaných údajov.

(2)

Pri zakladaní, vedení a uzatváraní knihy poskytovaných údajov podľa odseku l sa postupuje primerane ...

§ 28
Overovanie kópií a rovnopisov
(1)

Žiadosti o overenie kópií alebo rovnopisov verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe ...

(2)

Zhoda kópie alebo rovnopisu s predloženou listinou sa potvrdí overovacou doložkou na kópii alebo ...

a)

listina, s ktorou sa zhodnosť potvrdzuje, je kópiou alebo rovnopisom a z koľkých listov alebo hárkov ...

b)

ide o kópiu úplnú alebo čiastočnú, prípadne či ide o úplný alebo o čiastočný rovnopis.

(3)

Pri zakladaní, vedení a uzatváraní knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných listín ...

Spisová služba na katastrálnom odbore krajského úradu
§ 29
(1)

Katastrálny odbor krajského úradu spravuje

a)

register Vo, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu,

b)

register Xo, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastri,

c)

register Yo, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku ...

d)

register Ho, ktorý obsahuje údaje o konaní o určenie priebehu hranice pozemkov, o konaní o určenie ...

(2)

Na vedenie spisovej služby na katastrálnom odbore krajského úradu platia primerane ustanovenia § ...

Účinnosť
§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

Imrich Horňanský v. r.

Poznámky

  • 1)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 2)  § 18 písm. f) a § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...
  • 3)  § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
  • 4)  § 69 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore