Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z. 533/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.11.2009


Platnosť od: 20.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 30.11.2009
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z. 533/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 533/2001 s účinnosťou od 01.01.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 3 a § 80 zákona Národnej ...

Čl. 1

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom konaní podľa osobitného predpisu.1) ...

2.

V § 3 ods. 3 sa slová „ výmennom formáte“ nahrádzajú slovami „podklady na aktualizáciu ...

3.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Po skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy sa katastrálna mapa v analógovej forme nedopĺňa.“. ...

4.

V § 3 ods. 5 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ ...

5.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:

„(2) Mapa určeného operátu sa dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

(3)

Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa zverejňuje v spravodajcovi.

(4)

Po skončení tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa mapa určeného operátu v analógovej forme ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a Integrovaná katastrálna mapa (1) Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v digitálnej ...

8.

V § 11 ods. l písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3.
rozostavaných stavbách,“.

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.

9.

V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Údaje o rozostavaných stavbách obsahujú parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.

V § 14 ods. 1 sa za slová „evidovaných v katastri“ vkladá čiarka a slová „právach k nehnuteľnostiam, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

11.

V § 15 ods. 2 sa za slová „listu vlastníctva“ vkladajú slová „názov okresu,“.

12.

V § 21 ods. 1 sa slová „zmlúv, dohôd a spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a zakladateľských ...

13.

V § 22 sa vypúšťajú slová: „o rozčlenení poľnohospodárskej a inej pôdy do výrobných podoblastí, ...

14.

V § 23 ods. 3 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „katastrálne úrady“.

15.

Nadpis Siedmeho oddielu Prvej hlavy znie: „Spôsob evidovania nehnuteľností“.

16.

Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 26a Evidovanie zastavaného územia obce Zastavané územie obce sa eviduje a) v súbore popisných ...

17.

V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „kódom charakteristiky nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami ...

18.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Stavby slúžiace na iné ako obytné účely a iné stavby vrátane rozostavaných stavieb, ...

19.

§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

„§ 29 Evidovanie bytov (1) Byty sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom ...

20.

V § 36a odsek 1 znie:

„(1) Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny ...

21.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Rozhodnutie o povolení vkladu na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti z majetku štátu na iné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 3b) § ...

22.

V § 38 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

23.

V § 39 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

24.

V § 40 sa za slovo „právoplatné“ vkladajú slová „alebo vykonateľné“.

25.

V § 40 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

26.

V § 42 sa za slová „účastníkom právneho úkonu“ vkladajú slová „a tým fyzickým osobám ...

27.

V § 43 ods. 1 sa slová „Poznamenáva sa začatie dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „Poznamenáva ...

28.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo ...

29.

V § 59 ods. 4 sa slová „Po skončení konania o zmenu“ nahrádzajú slovami „Po vyhotovení ...

30.

V § 63 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ ...

31.

§ 65 sa vypúšťa.

32.

V § 66 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ ...

33.

§ 67 a 68 sa vypúšťajú.

34.

V § 69 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

35.

V § 90 sa vypúšťa druhá veta.

36.

V § 91 ods. 2 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ ...

37.

§ 101 sa dopĺňa odsekmi 4 až 16, ktoré znejú:

„(4) Zmeny sa merajú z bodov meračských sietí. Body meračských sietí sa určujú v súradnicovom ...

38.

V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poloha podrobných bodov sa určí v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

39.

V § 102 ods. 3 sa na začiatku vkladajú slová „Ak je katastrálna mapa spravovaná v analógovej ...

40.

§ 102 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Výmery novovytvorených parciel sa určia zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parciel ...

41.

V § 109 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Mimo zastavaného územia ...

42.

V § 109 ods. 6 sa slová „v grafickej“ nahrádzajú slovami „v analógovej“.

43.

V § 113 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „prostredníctvom tej správy katastra, od ktorej žiadateľ ...

44.

V § 123 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa údaje poskytujú ...

45.

V celom texte vyhlášky sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“ ...

46.

V celom texte vyhlášky sa slová „zamestnanec okresného úradu“ nahrádzajú slovami „zamestnanec ...

47.

V celom texte vyhlášky sa slová „zakladateľská listina obchodnej spoločnosti“ nahrádzajú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Imrich Horňanský v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore