Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71351
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 72/1997 účinný od 01.04.1997 do 30.11.2009


Platnosť od: 14.03.1997
Účinnosť od: 01.04.1997
Účinnosť do: 30.11.2009
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 72/1997 účinný od 01.04.1997 do 30.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 72/1997 s účinnosťou od 01.04.1997

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 a § 80 zákona Národnej ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...

1.

V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) V katastrálnom území alebo v jeho časti s vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne dopĺňa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

2.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Údaje o katastrálnych územiach sú spracované podľa a) krajov s uvedením územného celku ...

3.

V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „číslo položky výkazu zmien“ nahrádzajú slovami „číslo ...

4.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde spracúvajú krajské úrady.“.

5.

V § 27 písm. a) sa slová v zátvorke „položky výkazu zmien“ nahrádzajú slovom „zmeny“. ...

6.

Za § 36 sa vkladajú § 36a a 36b, ktoré znejú:

„§ 36a (1) Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, ...

§ 36b
(1)

V konaní o povolenie vkladu sa skúma najmä, či

a)

návrh na povolenie vkladu podal účastník uvedený v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti, ...

b)

bol návrh na vklad podaný v trojročnej lehote od uzavretia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, ...

c)

po uzavretí zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti do rozhodnutia o povolení vkladu nenastali ...

(2)

Pri skúmaní platnosti zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti sa zisťuje, či právny úkon ...

a)

účastník bol spôsobilý na právne úkony,

b)

účastník nespôsobilý na právne úkony bol zastúpený zákonným zástupcom alebo iným zástupcom, ...

c)

za právnickú osobu konal oprávnený zástupca,

d)

zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, ktorej účastníkom je osoba, ktorá nemôže písať ...

e)

v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej ...

f)

uzavretiu zmluvy účastníkov nie sú na prekážku okolnosti, ktoré bránia nakladaniu s nehnuteľnosťou, ...

7.

V § 39 ods. 1 písm. b) sa slová „pozemok s parcelným číslom“ nahrádzajú slovami „pozemok ...

8.

V § 39 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s uvedením parcelného čísla ...

9.

V § 40 sa za slovom „nesprávnosti“ vypúšťa slovo „a“, vkladá sa čiarka, na konci sa vypúšťa ...

10.

Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť po podaní návrhu ...

11.

Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Poznámky podľa odseku 1 sa zapíšu do časti B listu vlastníctva.“.

12.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

„§ 44a (1) V prospech toho, kto na základe výzvy podá na súd návrh na určenie práva k nehnuteľnosti ...

13.

Za § 45 sa vkladá § 45a vrátane nadpisu, ktorý znie:

„45a Autorizácia programového vybavenia (1) Programové vybavenie na spravovanie súboru geodetických ...

14.

V § 46 sa vypúšťajú slová „alebo podľa obvodov“.

15.

V § 53 sa za slová „na návrh“ vkladajú slová „katastrálneho inšpektora alebo“.

16.

V § 62 písm. b) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“.

17.

Doterajší text § 65 sa označuje ako § 65a a predeň sa vkladá nový § 65, ktorý vrátane nadpisu ...

„Postup pri zmene hranice obce alebo katastrálneho územia určenej v rokoch 1948 až 1989 § 65 Na ...

18.

V § 69 ods. 2 a 4 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou ...

19.

V § 73 ods. 2 písm. a) sa za slová „predsedu komisie,“ vkladajú slová „zamestnanca právnickej ...

20.

V § 74 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
obcí,“.

21.

§ 76 znie:

„§ 76 (1) Podkladom miestneho prešetrovania pri novom mapovaní hranice obce sú údaje platného ...

22.

V nadpise a v texte § 84 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami „skrátenou ...

23.

V § 91 ods. 1 písm. b) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“. ...

24.

V § 108 ods. 2 sa za slová „ v odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.

25.

V celom texte vyhlášky sa slová „katastrálny úrad – správa katastra“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32) znie:

„32) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej ...

26.

V celom texte vyhlášky sa slová „zamestnanec správy katastra“ nahrádzajú slovami „zamestnanec ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.

Imrich Horňanský v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore