Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra 22/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 22.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra 22/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 4 zákona Národnej rady ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi ...

§ 2
Prijímanie zásielok
(1)

Prijaté podania eviduje podateľňa prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ...

(2)

Podateľňa je miesto určené na prijímanie a evidovanie podaní každý pracovný deň v úradných ...

(3)

Podania sa na účely tejto vyhlášky členia na podania, ktoré sa evidujú

a)

v registroch podľa § 9,

b)

v knihe poskytovaných údajov z katastra,

c)

podľa osobitného predpisu.1)

(4)

Iná poštová zásielka sa eviduje v registratúrnom denníku a jej spravovanie upravujú registratúrne ...

§ 3
Prijímanie písomných podaní
(1)

Písomné podania adresované katastrálnemu úradu alebo správe katastra prijíma podateľňa.

(2)

Podateľňa nesmie prijatie písomného podania odmietnuť; nesmie tiež písomné podanie ani jeho ...

(3)

Podateľňa potvrdí prijatie písomného podania odtlačkom prezentačnej pečiatky na rovnopise písomného ...

(4)

Podávateľovi, ktorý osobne podáva väčší počet písomných podaní, môže podateľňa potvrdiť ...

§ 4
Prijímanie podaní urobených ústne do zápisnice
(1)

Podanie urobené ústne do zápisnice, okrem podania podľa odseku 4, spíše zamestnanec katastrálneho ...

(2)

Zápisnica podľa odseku 1 obsahuje údaje najmä o tom kto, kedy a kde podanie urobil a obsah podania. ...

(3)

Ak je podanie návrhom na začatie katastrálneho konania alebo iného konania podľa osobitného zákona, ...

(4)

Podanie, ktoré je urobené ústne a týka sa poskytnutia údajov z katastra, sa zaeviduje v knihe poskytovaných ...

§ 5
Prijímanie podaní urobených telefaxom
(1)

Pri prijímaní podania urobeného telefaxom sa postupuje podľa § 2.

(2)

Ak sa podľa osobitného zákona na podanie urobené telefaxom neprihliada, vyznačí sa táto skutočnosť ...

(3)

Tlačová podoba podania podľa odseku 1 sa označí odtlačkom prezentačnej pečiatky. Tlačová podoba ...

§ 6
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami
(1)

Pri prijímaní podaní urobených elektronickými prostriedkami sa postupuje podľa osobitných predpisov.2) ...

(2)

Zamestnanec katastrálneho úradu vyhotoví tlačovú podobu podania podľa § 2 ods. 3 písm. a) a ...

(3)

Elektronické adresy, na ktorých prijímajú katastrálne úrady a správy katastra podania podľa ...

§ 7
Triedenie a otváranie zásielok
(1)

Podateľňa triedi zásielky na

a)

zásielky, ktoré sa otvoria a následne zaevidujú,

b)

zásielky, ktoré sa odovzdajú adresátom neotvorené,

c)

noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu listu. ...

(2)

Zásielky podľa odseku 1 písm. c) sa neevidujú a prideľujú sa prednostovi katastrálneho úradu ...

(3)

Podateľňa nesmie otvoriť zásielky

a)

označené ako utajované skutočnosti,3)

b)

ak si ich otvorenie vyhradil prednosta katastrálneho úradu alebo riaditeľ správy katastra,

c)

adresované na meno a priezvisko zamestnanca katastrálneho úradu,

d)

označené „súťaž“ a heslom súťaže.4)

(4)

Ak ide o zásielky podľa odseku 3 písm. a), postupuje sa podľa osobitného predpisu.5) Zásielky ...

(5)

Prezentačná pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 3 odtlačí na obálku; ak sa otvorila poštová ...

(6)

Oprávnená osoba sa po otvorení zásielky uvedenej v odseku 3 podpíše na podanie s poznámkou „Otvoril ...

(7)

Ak je súčasne doručených viac podaní rovnakého obsahu, označia sa všetky a v prezentačnej pečiatke ...

(8)

K podaniam doručeným poštou pripojí podateľňa obálku. Ak dôjde v jednej obálke viac podaní, ...

§ 8
Prideľovanie podaní

Podateľňa roztriedi doručené podania a denne ich odovzdáva zamestnancom katastrálnych úradov ...

Registre o katastrálnom konaní
§ 9
Druhy registrov
(1)

Správa katastra vedie

a)

register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva ...

b)

register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ...

c)

register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,

d)

register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

e)

register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku ...

f)

register H, ktorý obsahuje údaje o zmene hraníc katastrálnych území,

g)

register P, ktorý obsahuje údaje na zápis poznámky,

h)

register G1, ktorý obsahuje údaje o overovaní geometrického plánu,

i)

register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geodetických činností na pozemkové úpravy,

j)

register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických ...

k)

register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré ...

l)

register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä ...

m)

register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

n)

register C, ktorý obsahuje údaje o konaní podľa osobitného predpisu,6)

o)

register UP, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora.

(2)

Katastrálny úrad vedie

a)

register Vo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní vo veci vkladu,

b)

register Xo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte,

c)

register Yo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní o priestupkoch na úseku geodézie, kartografie ...

d)

register Oo, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom ...

e)

register Co, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu v konaní podľa osobitného predpisu,7) ...

f)

register UPo, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,

g)

register Mo, ktorý obsahuje údaje o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho ...

h)

register Ok, ktorý obsahuje údaje o návrhu na obnovu konania.

§ 10
Forma vedenia registrov a knihy poskytovaných údajov z katastra
(1)

Registre o katastrálnom konaní sa vedú v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie.

(2)

Kniha poskytovaných údajov z katastra sa vedie v papierovej forme a v elektronickej forme prostredníctvom ...

§ 11
Zakladanie registrov a knihy poskytovaných údajov z katastra
(1)

Registre o katastrálnom konaní sa zakladajú v podateľni zaznamenaním údajov v aplikácii za kalendárny ...

(2)

Kniha poskytovaných údajov z katastra sa zakladá za kalendárny rok a za celú správu katastra.

(3)

Registre o katastrálnom konaní a kniha poskytovaných údajov z katastra sa označujú značkou, názvom ...

§ 12
Zapisovanie do registrov, do knihy poskytovaných údajov z katastra a do evidencie podľa osobitného ...
(1)

Podanie sa zapíše do príslušného registra, do knihy poskytovaných údajov z katastra alebo do ...

(2)

Do stĺpca „Doručené ...“ sa zapíše dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky. V registri ...

(3)

Číslo, pod ktorým je konanie v registri zapísané, ostáva pridelené podaniu až do jeho vybavenia. ...

(4)

Zápis do registrov sa vykoná v súlade s predloženým podaním.

§ 13
Mylný zápis v registri

Ak bolo podanie do registra zapísané omylom, v aplikácii sa k podaniu uvedie poznámka „Zapísané ...

Tvorba a obeh spisov
§ 14
Spis
(1)

Spis tvorí súbor všetkých písomnosti, ktoré sa vzťahujú k tej istej veci, najmä podania a ich ...

(2)

Spis zakladá podateľňa po prijatí podania vypísaním spisového obalu a založením podania do ...

(3)

Podateľňa spis nezaloží podľa odseku 2, ak sa podanie týka už existujúceho spisu alebo ak sa ...

§ 15
Spisový obal
(1)

Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou každého spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé ...

(2)

Na spisovom obale sa vedie priebežný zoznam podaní uložených v spise.

(3)

Spisový obal sa spravidla nezakladá v súvislosti s podaniami, ktoré sa zapisujú do registrov Z, ...

(4)

Zamestnanec katastrálneho úradu môže založiť spisový obal podľa odseku 3, ak je to potrebné. ...

§ 16
Spisová značka

Spisová značka je identifikačným označením každého spisu. Spisovú značku tvorí označenie ...

§ 17
Ukladanie podaní do spisov
(1)

Jednotlivé listiny podania, ktoré ostávajú uložené v spisovom obale na katastrálnom úrade alebo ...

(2)

Ak je správe katastra doručených viac rovnopisov listiny, sú označené rovnakým priebežným číslom. ...

(3)

Podania prijaté elektronicky a ich prílohy sa po vytlačení založia v tlačovej podobe do spisového ...

(4)

Správa katastra vráti zmluvu, verejnú listinu alebo inú listinu podľa zákona po vyhotovení overenej ...

(5)

Ak sa podanie vybaví, vyznačí sa v aplikácii a na spisovom obale deň, mesiac a rok vybavenia; ak ...

(6)

Správa katastra vráti prílohy návrhu na vklad, len ak bolo konanie o návrhu na vklad zastavené ...

§ 18
Overovanie
(1)

Overené kópie verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis ...

(2)

Úkony podľa odseku 1 vykonávajú správy katastra pre svoju potrebu alebo pre potrebu inej správy ...

(3)

Kniha overených kópii alebo rovnopisov verejných listín a iných listín sa zakladá za kalendárny ...

§ 19
Strata, poškodenie alebo zničenie spisu alebo podania
(1)

Pri strate, poškodení alebo zničení spisu vyhotoví zamestnanec katastrálneho úradu, u ktorého ...

(2)

V zápisnici sa uvedie meno a priezvisko zamestnanca katastrálneho úradu podľa odseku 1 a výsledok ...

(3)

Zápisnica sa predkladá prednostovi katastrálneho úradu alebo riaditeľovi správy katastra.

§ 20
Rekonštrukcia spisu alebo podania
(1)

Spis alebo podanie, ktoré bolo celkom alebo z časti zničené alebo sa stratilo, v prípade potreby ...

(2)

Katastrálny úrad alebo správa katastra vyhotoví overenú kópiu podania, ktoré má alebo ktoré ...

(3)

Katastrálny úrad alebo správa katastra môže z dôvodu vykonávanej rekonštrukcie spisu požiadať ...

(4)

Ak sa postupom podľa odsekov 2 a 3 nepodarí zistiť obsah zničených alebo stratených rozhodnutí ...

(5)

Ak sa v priebehu rekonštrukcie spis nájde, katastrálny úrad alebo správa katastra rekonštrukciu ...

Odosielanie zásielok
§ 21
(1)

Zásielky sa podľa ich povahy vypravujú z katastrálneho úradu alebo zo správy katastra adresátom ...

(2)

Katastrálny úrad alebo správa katastra môže zásielku odoslať prostredníctvom technického zariadenia, ...

(3)

Doporučené zásielky, zásielky na doručenku a na doručenku do vlastných rúk, súrne zásielky ...

(4)

Zápisy do poštového podacieho hárka sa vykonávajú v deň odovzdania zásielky na poštovú prepravu. ...

§ 22
(1)

Katastrálny úrad alebo správa katastra môže vydať fyzickej osobe zásielku, ktorá jej je adresovaná, ...

(2)

Katastrálny úrad alebo správa katastra môže vydať zásielku adresovanú právnickej osobe iba ...

(3)

Zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý zásielku vydal podľa odseku 1 alebo 2, potvrdí vydanie ...

§ 23

Rovnopis rozhodnutia vydaného v konaní o povolení vkladu sa vyhotovuje s použitím výpočtovej ...

§ 24
Zakladanie zmlúv, verejných listín a iných listín do zbierky listín
(1)

Správa katastra po vykonaní zápisu do katastra vyčlení zmluvu, verejnú listinu alebo inú listinu ...

(2)

Správa katastra alebo stredisko zriadené na základe implementácie Národného projektu Elektronické ...

§ 25
Úschova vybavených spisov
(1)

Vybavený spis, uzavretá kniha poskytovaných údajov z katastra a uzavretá kniha overených kópii ...

(2)

Vo vybavenom spise sa vykoná spisová kontrola a poplatková kontrola.

(3)

Vykonanie kontroly sa vyznačí na spisovom obale alebo na prvej strane podania doložkou „Poplatkovo ...

(4)

Uloženie vybaveného spisu do registratúrneho strediska katastrálny úrad alebo správa katastra ...

(5)

Vybavené spisy sa uschovávajú spravidla počas troch rokov od ich vybavenia v registratúrnom stredisku. ...

(6)

Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 5 sa vybavené spisy odovzdajú do Centrálneho elektronického ...

§ 26
Odovzdanie vybaveného spisu do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska
(1)

Vybavené spisy z registrov vedených podľa § 9 sa spravidla po uplynutí troch rokov od ich uloženia ...

(2)

Odovzdanie vybaveného spisu do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska katastrálny ...

§ 27
Sprístupňovanie spisov a listín z registratúrneho strediska a zo zbierky listín
(1)

Zo zbierky listín sa vydávajú zmluvy, verejné listiny a iné listiny oprávnenej osobe na nahliadnutie,10) ...

(2)

Z registratúrneho strediska sa vydávajú spisy oprávnenej osobe na nahliadnutie, prípadne vyhotovenie ...

(3)

Do listín uložených v zbierke listín a do spisov uložených v registratúrnom stredisku sa nazerá ...

(4)

Zo zbierky listín v elektronickej podobe oprávnenej osobe umožní poverený zamestnanec katastrálneho ...

§ 28
Predkladanie spisov nadriadenému orgánu, súdu alebo inému orgánu
(1)

Podanie, na ktorého vybavenie je príslušný nadriadený orgán, súd alebo iný orgán, sa tomuto ...

(2)

Pred predložením spisu nadriadenému orgánu, súdu alebo inému orgánu treba vyhotoviť z neho overenú ...

(3)

Predloženie spisu nadriadenému orgánu, súdu alebo inému orgánu sa vyznačí v aplikácii.

§ 29
Ukladanie
(1)

Registre o katastrálnom konaní sú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou.

(2)

V Centrálnom elektronickom registratúrnom stredisku sa ukladajú papierové a elektronické dokumenty ...

(3)

Kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných listín ...

Záverečné ustanovenia
§ 30
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 534/2001 Z. ...

§ 31
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

v z. Jaroslava Tomašovičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom ...
  • 2)  § 2 až 5, § 27 až 29 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
  • 4)  § 39 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 5)  § 2 až 26 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti. ...
  • 6)  § 7 ods. 3 a 6, § 11, 11a a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých ...
  • 7)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. ...
  • 8)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
  • 9)  § 20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
  • 10)  § 68 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore