Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 647/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.11.2009


Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 30.11.2009
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 647/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 647/2004 s účinnosťou od 01.01.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 80 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a podklady na aktualizáciu sa predkladajú vo výmennom formáte, ...

2.

§ 11 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch.“.

3.

V § 13 ods. 1 sa za slovo „pozemku,“ dopĺňajú slová „ak ide o poľnohospodársky pozemok ...

4.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „čísla evidenčných listov“.

5.

V § 13 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Údaje o bytoch a nebytových priestoroch obsahujú súpisné číslo stavby, parcelné číslo ...

6.

V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

7.

V § 15 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby", ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Údaje o účastníkoch právnych vzťahov (1) Údaje o vlastníkoch a iných oprávnených ...

9.

V § 19 sa vypúšťa písmeno d).

10.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra Výstupné zostavy zo súboru ...

11.

V § 22 sa vypúšťajú slová „a o začlenení právnických osôb a fyzických osôb do sektorov". ...

12.

§ 23 sa vypúšťa.

13.

V § 26c sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo po zápise projektu pozemkových úprav.".

14.

V § 27 písmeno a) znie:

„a) v súbore popisných informácií parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu ...

15.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Evidovanie stavieb (1) Stavba sa eviduje a) v súbore popisných informácií súpisným číslom, ...

16.

V § 29 ods. 1 sa za slová „číslom domu" vkladá slovo „adresou,".

17.

V § 29 ods. 2 a 3, v § 30 ods. 2 a 3 sa na začiatok vkladá slovo „Rozostavané".

18.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Záväznosť druhov pozemkov (1) Druhy pozemkov v údajoch parciel registra „C“ sú záväznými ...

19.

§ 35 vrátane nadpisu znie

㤠35
Účel charakteristiky nehnuteľností

Údaje o charakteristike nehnuteľností sa vyjadrujú kódom spôsobu využívania pozemku, kódom ...

20.

V § 36 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

21.

V § 36a ods. 1 sa za slovo „operáte" vkladajú slová „, alebo v deň doručenia protestu prokurátora". ...

22.

§ 38 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) vyhlásenie manželov s úradne osvedčenými podpismi, ak nehnuteľnosť nadobudnutá počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 143 Občianskeho zákonníka.“.

23.

V § 39 písm. e) sa za slovo „bytu," vkladajú slová „číslo poschodia, adresu,".

24.

V § 39 písm. f) sa za slovo „priestoru," vkladajú slová „číslo poschodia, adresu,".

25.

V § 39 písm. g) sa za slová „meno (názov)" vkladá čiarka a slová „priezvisko, rodné priezvisko". ...

26.

V § 39 písm. h) sa na začiatok vkladajú slová „dátum narodenia,".

27.

§ 44 znie:

„§ 44 (1) Na zápis poznámky, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, sú spôsobilé ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
§ 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.

28.

§ 44a sa vypúšťa.

29.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa nepovažuje jej určenie, ak sa nemení jej priebeh ...

30.

V § 62 písmeno c) znie:

„c)
obvodnému úradu,“.

31.

V § 80 odsek 1 znie:

„(1) Zmena druhu pozemku sa vyznačí v prešetrovacom náčrte a v zápisnici o vykonaní miestneho ...

32.

V § 80 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

33.

V § 91 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
obvodnému úradu,“.

34.

V § 92 ods. 3 sa za slovo „zameriavajú" dopĺňajú slová „v záväzných geodetických systémoch26a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. ...

35.

V § 103 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo všetkých katastrálnych územiach,“. ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

36.

V § 108 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová „a úradnému overeniu".

37.

V § 109 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Presnosť zobrazenia podrobných bodov vo ...

38.

V § 110 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pri aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy, ktorá vznikla z nečíselnej mapy, a pri aktualizácii ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

39.

V § 119 odseky 2 a 4 znejú:

„(2) Identifikácia parciel je podkladom na vyhotovenie zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ...

40.

§ 120 sa vypúšťa.

41.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

Jelena Hudcovská v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore