Všetky konsolidované znenia predpisu 135/1961

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2025 účinný od 01.04.2025
2 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
3 01.01.2023 181/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
4 01.07.2022 181/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
5 01.06.2021 149/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2021 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2022
6 01.05.2021 147/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 147/2021 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021
7 01.04.2020 393/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 30.04.2021
8 01.12.2019 393/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.03.2020
9 01.07.2019 149/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
10 01.04.2019 9/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2019 účinný od 01.04.2019 do 30.06.2019
11 20.05.2018 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2018 do 31.03.2019
12 13.04.2018 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 13.04.2018 do 19.05.2018
13 01.07.2016 282/2015 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.07.2016 do 12.04.2018
14 01.01.2016 387/2015 Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
15 02.01.2015 293/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2014 účinný od 02.01.2015 do 31.12.2015
16 01.01.2015 488/2013 Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.01.2015 do 01.01.2015
17 01.12.2013 368/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2013 účinný od 01.12.2013 do 31.12.2014
18 30.11.2013 388/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2013 účinný od 30.11.2013 do 30.11.2013
19 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 29.11.2013
20 01.01.2013 345/2012 Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.01.2013 do 30.09.2013
21 15.10.2012 317/2012 Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2012 účinný od 15.10.2012 do 31.12.2012
22 01.01.2012 249/2011 Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.01.2012 do 14.10.2012
23 01.08.2011 249/2011 Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.08.2011 do 31.12.2011
24 15.04.2010 144/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144/2010 účinný od 15.04.2010 do 31.07.2011
25 01.04.2010 60/2010 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60/2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2010
26 01.04.2009 70/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009 do 31.03.2010
27 01.02.2009 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.02.2009 do 31.03.2009
28 01.04.2008 86/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.01.2009
29 01.01.2008 664/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 664/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.03.2008
30 01.07.2007 275/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 275/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2007
31 01.04.2007 25/2007 Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2007 účinný od 01.04.2007 do 30.06.2007
32 17.01.2007 25/2007 Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2007 účinný od 17.01.2007 do 31.03.2007
33 01.11.2005 479/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2005 účinný od 01.11.2005 do 16.01.2007
34 01.07.2005 93/2005 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.10.2005
35 01.03.2005 725/2004 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.03.2005 do 30.06.2005
36 01.01.2005 639/2004 Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.01.2005 do 28.02.2005
37 01.01.2004 524/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 524/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004
534/2003 Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004
416/2001 Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004
38 01.01.2003 416/2001 Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 416/2001 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
39 01.01.2002 439/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 439/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.12.2002
40 01.01.2001 388/2000 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 388/2000 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2001
41 01.01.2000 343/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 343/1999 účinný od 01.01.2000 do 31.12.2000
42 01.01.1999 395/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 395/1998 účinný od 01.01.1999 do 31.12.1999
43 07.03.1997 58/1997 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/1997 účinný od 07.03.1997 do 31.12.1998
44 01.07.1996 160/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 160/1996 účinný od 01.07.1996 do 06.03.1997
45 01.07.1984 27/1984 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 27/1984 účinný od 01.07.1984 do 30.06.1996
46 01.01.1983 139/1982 Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 139/1982 účinný od 01.01.1983 do 30.06.1984
47 01.07.1969 72/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. 72/1969 účinný od 01.07.1969 do 31.12.1982
48 07.12.1961 účinný od 07.12.1961 do 30.06.1969
MENU
Hore