Dôvodové správy k predpisu 135/1961

 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
  K predpisu 205/2023 , dátum vydania: 10.06.2023
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 181/2022 , dátum vydania: 24.05.2022
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 149/2021 , dátum vydania: 23.04.2021
 4. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
  K predpisu 147/2021 , dátum vydania: 23.04.2021
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 393/2019 , dátum vydania: 15.11.2019
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 149/2019 , dátum vydania: 03.06.2019
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 9/2019 , dátum vydania: 11.01.2019
 8. Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 106/2018 , dátum vydania: 13.04.2018
 9. Vládny návrh zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 387/2015 , dátum vydania: 18.12.2015
 10. Vládny návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 282/2015 , dátum vydania: 29.10.2015
 11. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 293/2014 , dátum vydania: 23.10.2014
 12. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 293/2014 , dátum vydania: 23.10.2014
 13. Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
  K predpisu 488/2013 , dátum vydania: 28.12.2013
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 388/2013 , dátum vydania: 26.11.2013
 15. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 368/2013 , dátum vydania: 15.11.2013
 16. Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 180/2013 , dátum vydania: 29.06.2013
 17. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 345/2012 , dátum vydania: 16.11.2012
 18. Vládny návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 317/2012 , dátum vydania: 13.10.2012
 19. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 144/2010 , dátum vydania: 09.04.2010
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 60/2010 , dátum vydania: 26.02.2010
 21. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 70/2009 , dátum vydania: 05.03.2009
 22. Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 8/2009 , dátum vydania: 16.01.2009
 23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 86/2008 , dátum vydania: 14.03.2008
 24. Vládny návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 664/2007 , dátum vydania: 31.12.2007
 25. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 275/2007 , dátum vydania: 20.06.2007
 26. Vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  K predpisu 25/2007 , dátum vydania: 17.01.2007
 27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 479/2005 , dátum vydania: 27.10.2005
 28. Vládny návrh zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 93/2005 , dátum vydania: 16.03.2005
 29. Vládny návrh zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 725/2004 , dátum vydania: 29.12.2004
 30. Vládny návrh zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komukáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  K predpisu 639/2004 , dátum vydania: 03.12.2004
MENU
Hore