Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 108/2000 účinný od 15.11.2013 do 12.06.2014

Platnosť od: 30.03.2000
Účinnosť od: 15.11.2013
Účinnosť do: 12.06.2014
Zrušený: ko.9Z.5630
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD491DS6EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 108/2000 s účinnosťou od 15.11.2013 na základe 367/2013
ZRUŠENÝ:
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2024
MENENÝ:
367/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2013 účinný od 13.06.2014
402/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2009 účinný od 13.06.2014
343/2007 Z. z. Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) 343/2007 účinný od 01.07.2015
118/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/2006 účinný od 13.06.2014
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266/2005 účinný od 01.09.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore