Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 108/2000 účinný od 15.11.2013 do 12.06.2014

Platnosť od: 30.03.2000
Účinnosť od: 15.11.2013
Účinnosť do: 12.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD491DS6EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 108/2000 s účinnosťou od 15.11.2013 na základe 367/2013

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 367/2013, dátum vydania: 15.11.2013

9

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zá sielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štá tnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov (ďalej len 'návrh zákona') predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len 'poslanci NR SR') Anton Martvoň a Otto Brixi.

Poslanci NR SR návrh zákona pripravili ako reakciu na problematickú aplikačnú prax, ktorá sa v ostatnom období, najmä začiatkom tohto kalendárneho roka, rozmohla v súvislosti s predajnými akciami, v rámci ktorý ch sú spotrebiteľom prezentované a ponúkané tovary alebo služby. Spotrebitelia sú neraz na predajnú akciu pozývaní s prísľubom účasti na hodoch, získania darčekov, uskutočnenia výletu a podobne. Uvedené organizované predajné akcie však vo verejnosti v podstatnej miere zarezonovali práve v súvislosti s hromadným ohrozovaním a porušovaním práv spotrebiteľov – účastníkov predajne j akcie, pričom išlo najmä o občanov v dôchodkovom veku.

V masovokomunikačných prostriedkoch sa postupne pre tieto zneužívajúce predajné akcie a ich organizátorov začalo používať označenie 'ŠMEJDI'.

Navrhovatelia z kontaktu s poškodenými občanmi a v spolupráci s niektorými štátnymi orgánmi zmonitorovali značné poškodzovanie práv spotrebiteľov, ktoré sa spájalo s predajnými akciami a bolo prízna čné používaním klamlivých a agresívnych nekalých obchodných praktík. Každý mesiac pre stovky spotrebiteľov po celom Slovensku predajné akcie končili s nepoužiteľnými výrobkami a uzavretou ú verovou zmluvou, na základe ktorej bol spotrebiteľom poskytnutý úver na splácanie predražených, prípadne aj nekvalitných produktov, ktoré im predávajúci pod zámienkou údajnej výhry na predajnej akcii, predali.

Na predajných akciách dochádza najčastejšie k zneužívaniu dobrej viery účastníkov akcie pri súčasnom vyvíjaní rôznych foriem nátlaku smerujúceho k ovplyvneniu ekonomického rozhodnutia spotrebiteľ a, pričom tento niekedy hraničí až s praktikami zasahujúcimi do osobnej integrity a súkromia spotrebiteľa. Povaha a realizácia predaja formou predajných akcií navyše v praxi podstatne sťažuje výkon dozorov ých oprávnení Slovenskej obchodnej inšpekcie, keďže fakticky v reálnom čase nie je možné kontrolu na mieste predajnej akcie vykonať – napríklad z dôvodu, že Slovenská obchodná inšpekcia ani nem á informáciu o čase a mieste konania predajnej akcie.

Slovenská obchodná inšpekcia aktuálne eviduje a prešetruje desiatky podnetov na niekoľko spoločností, ktoré poškodzujú práva spotrebiteľov. Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík v júli 2013 verejne prerokovala zmluvné podmienky a obchodné praktiky niekoľkých spoločností organizujúcich predajné akcie a zistila sústavné používanie početný ch neprijateľných zmluvných podmienok a vážne porušovania práv spotrebiteľov používaním až agresívnych obchodných praktík cielených najmä na zraniteľnú skupinu občanov v dôchodkovom veku.

Na základe vlastných zistení, poznatkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajú cich pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenskej obchodnej inšpekcie navrhovatelia ako poslanci NRSR za stranu SMER-SD dospeli k záveru, že súčasná právna úprava podomového a zásielkové ho predaja si urýchlene vyžaduje zmeny vo vzťahu k vymedzeniu prísnejšieho režimu organizovania a uskutočňovania podomového predaja formou tzv. predajnej akcie.

Z vyššie uvedených dôvodov predložený návrh zákona upravuje osobitný režim predajnej akcie a jej notifikácie orgánom Slovenskej obchodnej inšpekcie. Navrhovaná právna úprava vymedzuje náležitosti p ísomného oznámenia predajnej akcie, pričom ustanovuje významnú civilistickú ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k uzavretiu spotrebiteľských zmlúv. Osobitne sa definujú povinnosti predávajúceho v súvislosti s realizáciou predajnej akcie, pričom porušenie týchto povinností sa označuje ako osobitne závažné porušenie vedúce priamo k zrušeniu živnostenského oprávnenia protiprávne konajúceho subjektu. Rozš iruje sa okruh povinností, za ktoré možno podľa zákona uložiť sankciu, pričom výška sankcie sa zvyšuje až na 16.500 eur. Posilňuje sa právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej akcii a v súvislosti s predchádzaním zneužívajúcich praktík sa upravuje v relevantných súvislostiach aj všeobecný režim podomového a zásielkového predaja.

Súčasťou návrhu zákona je aj druhý novelizačný článok, ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorné ho trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozširujú kompetencie orgánov Slovenskej obchodnej inšpekcie vo vzťahu k možnosti zakázať uskutočnenie konkrétnej predajnej akcie alebo zakázať organizovanie predajný ch akcií ako osobitnú formu predaja tovarov a poskytovania služieb. Orgánom Slovenskej obchodnej inšpekcie sa dáva nová - osobitná právomoc informovať o vydaných opatreniach a zákazoch vo vzťahu k organizovaniu predajných akcií s cieľom aby sa široká verejnosť dozvedela o konkrétnych subjektoch porušujúcich práva spotrebiteľa a o konaní, ktorým sú v súvislosti s predajnými akciami prá va spotrebiteľa porušované.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, informatizáciu. Celkovo svojí m ratio legis zakladá návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, keďže prispieva k lepšej ochrane práv občanov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodný mi dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci N árodnej rady Slovenskej republiky (NR SR)

Anton Martvoň a Otto Brixi.

2.Názov návrhu zákona: Ná vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorší ch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona: je v práve Európskej únie upravený

a)v primárnom práve

čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodný čl ánok 153 ZES)

b)v sekundárnom práve

Smernica rady 85/557/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľ a pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (Ú. v. ES L 372, 31.12. 1985);

transpozícia – zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Hamilton C 412/06

- Smernica rady 85/557/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (Ú. v. ES L 372, 31.12. 1985);

Faccini Dori C 91/92

- Smernica rady 85/557/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkový ch priestorov (Ú. v. ES L 372, 31.12. 1985).

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: transpozícia Smernice 83/2011/EÚ

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplný

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zá sielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vn útorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x 3. Sociálne vplyvyx – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x – sociálnu exklúziu, x – rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť x 4. Vplyvy na životné prostredie x 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

A.3. Poznámky

Očakávame v konečnom dôsledku pozitívne sociálne vplyvy na obyvateľstvo, keďže predloženým návrhom zákona sa zvyšuje právna ochrana pred ohrozovaním a porušovaním spotrebiteľský ch práv a sprísňuje sa režim podomového predaja formou organizovaných predajných akcií. Zvýšenie úrovne právnej ochrany obyvateľstva prispeje k celkovému zvýšeniu životnej úrovne a k posilneniu ochrannej funkcie štátu v prípade spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských záväzkoch.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu hospodárstva SR a bol konzultovaný aj s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré nemali žiadne pripomienky.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 7 ods. 4)

Navrhuje sa zákaz vyberania platby vopred za predávaný tovar a poskytnuté služby podomovým predajom, pričom požadovaná platba môže predstavovať cenu, jej časť , alebo iný poplatok. Dôvodom je skutočnosť, že v praxi často dochádza k plneniu zo strany spotrebiteľov bez protiplnenia zo strany predávajúceho, pričom pohľadávky spotrebiteľa zostávajú nevymožiteľ né – v praxi ide pri jednotlivom podomovom predaji o najčastejšie prípady zneužívania dobrej viery spotrebiteľov. Explicitne sa zakotvuje, že predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho dodania alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim plnením predstavujúcim najmä cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť. V novonavrhovanom ustanovení sa zakotvuje jediná vý nimka, kedy predávajúci je oprávnený požadovať a prijať od spotrebiteľa peňažné plnenie, a to v prípade, že ide o preddavok na kúpnu cenu, a to vo výške najviac 10 % ceny.

K bodu 2 (§ 7a až 7c)

Ustanovuje sa nová právna úprava tzv. predajnej akcie, ktorá je osobitnou a v súčasnosti značne rozšírenou formou podomového predaja. Úč elom ustanovení § 7a až 7c je ustanoviť lex specialis k všeobecným ustanoveniam o podomovom predaji, ktorých cie ľom je zvýšiť ochranu práv spotrebiteľov ako účastníkov predajnej akcie.

K § 7a

Definuje sa pojem predajná akcia ako akcia na základe pozvánky, pozvania alebo inej informácie vopred adresovaných spotrebiteľom, pričom počas konania predajnej akcie dochá dza k ponuke tovarov alebo služieb spotrebiteľom alebo aj k uzavieraniu príslušných zmlúv. Zákon nevyžaduje, aby išlo o adresnú pozvánku, stačí, ak bolo pozvanie urobené akýmkoľvek druhom reklamy alebo šírenia informácie. Rozhodujúcou je skutočnosť, že ide o akciu, ktorá vykazuje znaky organizovanosti a ktorá má spravidla uzatvorený charakter a nie je prístupná pre verejnosť. Definícia je poňatá extenz ívne, a preto obsahuje iba minimálne, ale jasne definované znaky. Právna úprava za predajnú akciu považuje aj akciu, počas ktorej dochádza iba k prezentácii výrobkov alebo služieb, avšak zmluvy sa uzatvárajú po skončení akcie, t.j, v nadväznosti na akciu, najneskôr do 15 pracovných dní od uskutočnenia predajnej akcie. Uvedená lehota je ochrannou lehotou, zakotvenou s cieľom, aby predávajúci neobchádzali zákon tak, že zmluvy by sa uzavreli následne po skončení predajnej akcie, prípadne by ich uzavretím podmieňovali napríklad odvoz účastníkov z predajnej akcie domov. Predajnou akciou nebude spravidla organizované stretnutie, ktor ému už predchádzala záväzná objednávka tovarov alebo služieb, tak ako je tomu napríklad v prípade organizovaného predaja dámskej alebo pánskej kozmetiky.

Za predajnú akciu sa podľa odseku 2 nebude považovať vzhľadom na špecifický charakter predaja ani predaj na verejnej dražbe. Rovnako za predajnú akciu sa nebude považovať ani akcia organizovaná výlučne za účelom degustácie, konzumácie a predaja degustovaných výrobkov, avšak iba v prípade, ak na takejto akcii nebudú prezentované a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo služby.

V odseku 3 sa zavádza povinnosť organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho vopred písomne oznámiť orgánom Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 'SOI') konanie akcie. Návrh počíta aj so situ áciou, ak organizátor a predávajúci sú odlišné osoby, preto osobitne upravuje povinnosti tak organizátora predajnej akcie, ako aj predávajúceho. Písomné oznámenie o konaní akcie musí byť orgánom SOI – ústrednému inšpektorátu a miestne príslušnému inšpektorátu podľa miesta konania akcie oznámené najneskôr 20 kalendárnych dní pred uskutočnením predajnej akcie. Ide o zákonnú hmotnoprá vnu lehotu, nie lehotu procesnú ani poriadkovú, teda odpustenie jej zmeškania neprichádza do úvahy a zároveň je zrejmé, že najmenej 20 kalendárny deň pred konaním predajnej akcie musí byť písomné ozná menie už vo sfére dispozície oboch orgánov SOI. Porušenie predmetnej lehoty, čo i len vo vzťahu k jednému orgánu implikuje právne následky ustanovené v ďalších ustanoveniach zákona.

Návrh taxatívne určuje náležitosti písomného oznámenia, pričom rovnaké náležitosti musí obsahovať aj pozvánka, informácia alebo pozvanie na predajnú akciu adresovaná spotrebiteľom. Ide hlavne o identifikáciu organizátora alebo predávajúceho, určenie výrobkov a služieb, ktoré budú prezentované a predávané vrátane ceny, uvedenia miesta a času konania predajnej akcie, ako aj časové ho harmonogramu predajnej akcie. Všetky náležitosti, ktoré musí oznámenie obsahovať je legitímne požadovať v záujme tranparentnosti a informovania spotrebiteľa. Písomné oznámenie musí rovnako obsahovať prílohy, a to vyhotovenie pozvánky, pozvania alebo inej informácie adresovanej spotrebiteľom a návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť.

Podľa odseku 5 ústredný inšpektorát SOI zverejní na svojom webovom sídle informáciu o plánovanej predajnej akcii tak, aby sa o nej spotrebitelia mohli dozvedieť v dostatočnom časovom predstihu. Ak však pred ávajúci nedoručí písomné oznámenie v rozsahu a s náležitosťami podľa odseku 4 najneskôr v lehote podľ a odseku 3, ústredný inšpektorát písomné oznámenie na webovom sídle nezverejní.

V odsekoch 6 a 7 sa ustanovujú povinnosti organizátora alebo predávajúceho týkajúce sa obsahových náležitostí pozvánky a prezentácie, ponuky predaja a predaja výrobkov, a to všetko vo väzbe na pí somné oznámenie podľa odseku 4. Je dôležité, aby spotrebiteľ nebol uvádzaný na predajnej akcii do omylu, a teda, aby nedošlo k tomu, že predávajúci alebo organizátor bude prezentovať, ponúkať alebo pred ávať iný tovar, o akom informoval spotrebiteľov. Preto navrhovaná úprava výslovne zakazuje prezentáciu a predaj výrobkov a služieb, ktoré organizátor neoznámil SOI v písomnom oznámení. Osobitný ochranný význam má norma in fine v odseku 7, podľa ktorej na predajnej akcii nemôže organizátor alebo predávajúci v oznámení určené výrobky predávať za cenu vyššiu ako uviedol v písomnom ozná mení. Uvedená norma významne posilní právnu istotu účastníkov predajnej akcie a umožní preventívne sa lepšie rozhodnúť, či sa predajnej akcie zúčastnia.

Odsek 8 ustanovuje pre spotrebiteľa osobitnú civilistickú ochranu. Podľa odseku 8 platí, že zmluva uzavretá na predajnej akcii, vrátane zmluvy vzájomne závislej, nevznikne, ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3 (a), ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 písomné oznámenie nezverejní (b), organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami doručeným v lehote podľa odseku 3 (c) alebo jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s odsekom 7 (d). Uvedené štyri dôvody zakladajú situáciu, kde sa na akúkoľvek na akcii uzavretú zmluvu bude hľadieť , ako keby nikdy nevznikla (non negotium). Predkladatelia zvolili tento koncept na úkor konceptu neplatnosti zmluvy, keďže spotrebiteľ nebude zaťažený nutnosťou vyvolať súdny spor o platnosť zmluvy a ak bude žalovan ý, postačí mu obrániť sa iba námietkou, že niet právneho dôvodu plnenia. V tomto smere právna úprava odbremení aj súdy od možného nápadu žalôb na určenie neplatnosti spotrebiteľských zmlú v. Právna úprava má v tejto časti aj významný proaktívny a výchovný účinok vo vzťahu k predávajúcemu alebo organizátorovi, ktorí budú prirodzene motivovaní zodpovedne si plniť zákonné povinnosti. Civilistický režim ochrany pritom dopadá na všetky zmluvy, ktoré budú na predajnej akcii a do 15 pracovných dní po uskutočnení tejto uzavreté, napríklad vzájomne závislé kúpne zmluvy a zmluvy o úvere (§ 52a Občianskeho zákonníka).

Odseky 9 a 10 sú osobitnými ustanoveniami k § 8, pričom sa ustanovuje, že spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy uzavretej na predajnej akcii alebo v rá mci predajnej akcie (teda aj od zmluvy uzavretej do 15 pracovných dní od jej konania) do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby; odstúpením spotrebiteľ a od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Odsek 10 je osobitnou normou pre prípad nesplnenia povinností organizátora alebo predávajúceho. Ustanovuje, že v prípade ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ž c), písomne neinformuje o práve spotrebiteľa podľa odseku 9 alebo účastníkov predajnej akcie na jej začiatku neoboznámi v plnom rozsahu s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu oprávnený písomne od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 odstúpiť aj po uplynutí lehoty podľa odseku 9. Uvedená norma má významný výchovný efekt a poskytuje ochranu pre prípad, ž e organizátor alebo predávajúci hrubo zanedbajú svoje informačné povinnosti. V tomto prípade je spravodlivé požadovať, aby nebola pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy ustanovená lehota.

Odseky 8 až 10 sú osobitnou súkromnoprávnou úpravou v súvislosti s uzavretím, resp. jednostranným ukončením spotrebiteľskej zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1, t.j. v súvislosti s predajnou akciou. Predmetn é ustanovenia majú enormný význam aj v prípadoch, ak by sa predajné akcie uskutočnili v inom členskom štáte Európskej únie. Predkladatelia návrhu zmonitorovali, že niektorí 'šmejdi' organizujú predajné akcie mimo územia Slovenskej republiky, najmä v rámci usporiadavania výletov. Nedá sa pritom vylúčiť, že tak konajú s cieľom, aby sťažili uplatnenie práv spotrebiteľov, napríklad v dô sledku inej územnej jurisdikcie. Navrhované odseky 8 až 10 však riešia aj tento problém. V súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom prá ve pre zmluvné záväzky (Rím I) sa v spotrebiteľských záväzkoch vždy použijú také kogentné (mandatórne) ustanovenia práva krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa, ktoré zaručujú vyšš iu ochrany jeho práv; použitie týchto ustanovení nemožno vylúčiť ani voľbou iného práva. Z uvedeného tak plynie, že ak by sa aj niektorí 'šmejdi' rozhodli usporiadať predajnú akciu v inom č lenskom štáte Európskej únie, ktorý nezaručuje takú mieru ochrany práv spotrebiteľa, akú navrhujú predkladatelia, vždy sa použijú ustanovenia odsekov 8 až 10, ktorých účinky nemožno v zmluvný ch záväzkoch vylúčiť.

K § 7b

Definuje sa okruh osobitných povinností, čerpajúc pritom z poznatkov dozorových orgánov a záverov Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekal ých obchodných praktík predávajúcich.

V odseku 1 sa zakazuje organizátorovi alebo predávajúcemu diskriminovať spotrebiteľov. Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou, pozvan ím alebo inou informáciou adresovanou spotrebiteľovi; to neplatí, ak účasť nie je možná z dôvodu naplnenia počtu účastníkov predajnej akcie.

Odsek 2 výslovne ustanovuje zákaz žiadať a prijať plnenie od spotrebiteľa za predaný výrobok alebo poskytnutú službu počas predajnej akcie a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Toto isté pravidlo sa uplatňuje nielen vo vzťahu ku kúpnej cene, ale aj vo vzťahu k akýmkoľvek ďalším plnenia, najmä poplatkom alebo preddavkom. Cieľom navrhovaného ustanovenia je predísť neoprávnenej kumulácii bezd ôvodného obohatenia na strane organizátora alebo predávajúceho, od ktorého sa pohľadávky spotrebiteľov stávajú nevymožiteľné. Uvedená právna úprava má svoj základ v praktických zisteniach – v prípadoch tzv. sezónnych spoločností, ktoré prišli slovenský trh od spotrebiteľov výhradne vybrať peniaze a následne nenávratne odišli z trhu.

V odseku 3 sa zakazuje vyvíjať na spotrebiteľa počas konania predajnej akcie vplyv, ktorý môže negatívnym spôsobom ovplyvniť jeho nákupné rozhodovanie, najmä nie je možné izolovať spotrebiteľ ov od ostatných účastníkov predajnej akcie v záujme vyvolania napríklad zdania u dotknutého spotrebiteľa, že je mu ponúkaná výnimočná príležitosť na kúpu tovaru alebo služby. Rovnako je zakázan é vystavovať spotrebiteľa ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok neprimerané ovplyvnenie ekonomického rozhodnutia spotrebiteľa o ponúkanom tovare alebo službe.

V odseku 4 sa rovnako na základe konkrétnych poznatkov ustanovuje nový príkaz a zákaz pre organizátora alebo predávajúceho. Ak je súčasť ou predajnej akcie doprava osôb na miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke, v inom spotrebiteľovi adresovanom pozvaní alebo informácii alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci pritom nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že spotrebiteľ neurobí ekonomické rozhodnutie o ponúkanom tovare alebo službe.

Odsek 5 definuje porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 ako osobitne závažné porušenie povinností, ktoré v súlade s § 58 živnostenského zákona vedie zrušeniu živnostenského oprávnenia.

K § 7c

Navrhovanou úpravou sa rozširujú povinnosti predávajúceho a organizátora na všetky osoby, ktoré konajú v mene a v záujme predávajúceho alebo organizá tora, aby sa tým zamedzilo možnosti obísť zákonné povinnosti použitím rôznych právnych inštitútov, napríklad mandátna zmluva, komisionárska zmluva.

K bodu 3 (§ 8 ods. 2)

Po vzore § 12 ods. 3 sa rovnaké pravidlo zavádza aj do § 8, pričom bude platiť, že ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 ods. 1 ani dodatoč ne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

K bodom 4 a 5 (§ 8 ods. 5 a § 12 ods. 7)

V praxi najčastejšie porušované povinnosti predávajúceho predstavujú nerešpektovanie práva spotrebiteľ a na odstúpenie od zmluvy, spočívajúce dokonca v jeho aktívnom marení, sťažení uplatnenia a neprevzatie tovaru, ktorý je predávajúci po odstúpení od zmluvy povinný prevziať. Z tohto dô vodu sa ustanovuje, že porušenie uvedených povinností sa bude považovať za osobitne závažné porušenie povinností predávajúceho, tak pri podomovom, ako aj pri zá sielkovom predaji.

K bodu 6 (§ 14 ods. 2)

S poukazom na novú sústavu povinností sa dopĺňa výpočet noriem, ktorých porušenie bude viesť k sankcionovaniu predávajúceho alebo organizá tora. Zároveň sa zvyšuje hranica pokuty zo 100.000 Sk na 16.500 eur.

K bodu 7 (§ 14a)

Z legislatí vno-technických dôvodov sa ustanovenie § 15 presúva do § 14a s cieľom, aby bolo možné v § 15 pred transpozičným ustanovením zaviesť prechodné ustanovenia.

K bodu 8 (§ 15)

V súvislosti s predajnými akciami sa zavádza prechodné ustanovenie, ktoré sa bude vzťahovať na predaj tovaru sp ĺňajúci znaky predajnej akcie podľa tohto zákona, ktorý bol ohlásený pred účinnosťou tohto zákona, uskutoční sa však až po jeho účinnosti Na tieto prípady dopadá aj odsek 2, ktorý na zmluvy uzavreté pri predaji so znakom predajnej akcie, ohlásenom pred účinnosťou tohto zá kona, uskutočnené však po jeho účinnosti, vzťahuje ochranné normy navrhovanej právnej úpravy.

K čl. II

K bodu 1 (§ 4 ods. 2 písm. f))

Ustanovuje sa nové oprávnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie spočívajúce v informovaní verejnosti o prijatý ch opatreniach na mieste alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo uskutočňovanie predajných akcií. Uvedené informačné oprávnenie má značný zmysel vo sfére naplnenia preventívnej funkcie k ochrane práv spotrebiteľa. Z praxe je zmonitorované, že počet poškodených spotrebiteľov predajnými akciami rastie úmerne s ich neinformovanosťou a neznalosťou o poškodzujúcich praktikách konkré tnych spoločností, ktorých činnosť je predmetom prešetrovania dozorových štátnych orgánov. Súčasne sa ustanovuje, že informácia prezentovaná v médiách bude obsahovať aj uvedenie presného označ enia organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho, ktorému boli opatrenia uložené a upozornenie na protiprávne konanie. Cieľom je tak informovať o konkrétnom konaní, ktoré orgány inšpekcie posú dili ako protiprávne a o konkrétnom subjekte, s ktorým sa toto konanie spája.

K bodu 2 (§ 6 ods. 1 písm. e))

V rámci sústavy opatrení, ktoré možno uložiť na mieste v rámci vykonávania dozorovej činnosti sa zavádza nové oprávnenie zakázať uskutoč nenie predajnej akcie alebo jej pokračovanie, ak na základe zistení orgánov dozoru je daná dôvodná obava, že na konkrétnej predajnej akcii sú ohrozené alebo porušované práva spotrebiteľa.

K bodu 3 (§ 8 ods. 1 písm. g))

Obdobne ako pri opatreniach, ktoré možno uložiť na mieste sa zavádza nové ochranné opatrenie, ktoré môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť v meritó rnom rozhodnutí. Opatrenie bude spočívať v zákaze organizovania predajných akcií, pričom toto bude uložené, ak orgán dozoru zistí, že sú v rámci predajných akcií porušované práva spotrebiteľ a alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti ide o uloženie sankcie za porušenie povinností ustanovených v § 7b ods. 1 až 4 zákona číslo 108/2000 Z. z.

K čl. III (účinnosť)

Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR vzhľ adom na akútnu situáciu na trhu a masové rozšírenie predajných akcií, počas ktorých dochádza k závažnému porušovaniu práv spotrebiteľov.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore