Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) 343/2007 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD24 DS7 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) 343/2007 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2007 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 40/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníka správnych poplatkov sa za položku 12 vkladá položka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie: ...

„Položka 12a a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu slovenských ...

Čl. III

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a ...

1.

V § 2 odsek 6 znie:

„(6) Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...

2.

V § 2 ods. 7 sa za slovami „periodickej publikácie“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

3.

V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobca audiovizuálneho diela označí ...

4.

V § 8 ods. 2 sa za slovo „Bratislave“ vkladá čiarka a slová „národná agentúra pre medzinárodné štandardné ...

5.

V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie ...

Čl. IV

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ...

V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,“. ...

Čl. VI

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája čiarka a slová „zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach ...

2.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája veta „§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

4.

V § 20 odseky 4 až 7 znejú:

„(4) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ programovej služby povinný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
§ 12 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

5.

V § 20 ods. 8 sa slová „5 a 7“ nahrádzajú slovami „4 a 6“.

6.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Nezávislá produkcia Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b)
§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

7.

V § 26 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8.

V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.

9.

V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.

10.

Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76da Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 (1) Prechodné obdobie podľa § 76d ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 2)  § 5 ods. 25 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • 3)  § 5 ods. 11 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 4)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 5)  § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 6)  Čl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 doplneného ...
 • 7)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • 9)  § 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • 10)  § 5 ods. 8 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 10a)  § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 2, § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • 12)  § 5 ods. 18 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 13)  § 6 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 14)  § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 16)  Čl. III Všeobecného dohovoru o autorskom práve revidovaného v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra ...
 • 16a)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 17)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18)  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 20)  Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Napríklad § 57 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
 • 22)  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 23)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 24)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých ...
 • 25)  Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a ...
 • 26)  Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 32)  § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.
 • 33)  Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 34)  § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 35)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 66, 67 a § 69 až 71 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore