Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995

Platnosť od: 01.10.1993
Účinnosť od: 01.07.1994
Účinnosť do: 25.05.1995
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 221/1993 účinný od 01.07.1994 do 25.05.1995
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 221/1993 s účinnosťou od 01.07.1994 na základe 163/1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia po dohode s Národnou poisťovňou a so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne1) poskytujú zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu2) úhradu za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v rozsahu a za podmienok uvedených v Zozname zdravotníckych výkonov a v Zozname liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,3) ktoré tvoria prílohy tejto vyhlášky.

§ 2
(1)

Zoznam zdravotníckych výkonov obsahuje ich bodové hodnotenie a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, podľa ktorých Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne vykonávajú úhrady zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu.

(2)

Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb obsahuje výšku úhrad, ktoré Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne uhrádzajú zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu za liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby predpísané poistencovi.

§ 3

Výška úhrad podľa § 2 tejto vyhlášky vychádza z určených cien podľa cenových predpisov.4) Maximálne ceny bodu a maximálne ceny ústavnej zdravotníckej starostlivosti, ceny liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa cenových predpisov.4)

§ 4

Do Zoznamu zdravotníckych výkonov a do Zoznamu liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, v Národnej poisťovni, regionálnych národných poisťovniach a v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.2)

§ 5

Zrušuje sa oddiel I. smerníc Ministerstva zdravotníctva z 23. júna 1964 č. OP-178 20. 6. 1964 o zavedení a úprave niektorých poplatkov, príplatkov a úhrad na úseku zdravotníctva, registrovaných v čiastke 74/1964 Zb.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.

Čl. I

V Zozname zdravotníckych výkonov sa vykonávajú zmeny, ktoré tvoria prílohu tejto vyhlášky.3a)

Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa nahrádza znením, ktoré tvorí prílohu tejto vyhlášky.3)

Viliam Soboňa v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.

 • 2)

  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia.

 • 3)

  Zoznam zdravotníckych výkonov a Zoznam liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa uverejňujú ako samostatné publikácie.

 • 3a)

  Zmeny v Zozname zdravotníckych výkonov sa uverejnia ako samostatná publikácia.

 • 4)

  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

Načítavam znenie...
MENU
Hore