Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
31.05.2024 119/2024 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 119/2024 účinný od 31.05.2024
31.05.2024 118/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 118/2024 účinný od 31.05.2024 do 31.07.2024
30.05.2024 117/2024 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 117/2024 účinný od 30.05.2024
28.05.2024 116/2024 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 116/2024 účinný od 01.07.2024
28.05.2024 115/2024 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 115/2024 účinný od 15.06.2024
24.05.2024 114/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu 114/2024 účinný od 01.06.2024
23.05.2024 113/2024 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku a uložení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 113/2024 účinný od 23.05.2024
23.05.2024 112/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte 112/2024 účinný od 01.06.2024
23.05.2024 111/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z. 111/2024 účinný od 01.06.2024
22.05.2024 110/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o systemizácii štátnozamestnaneckých miest 110/2024 účinný od 01.06.2024
22.05.2024 109/2024 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže 109/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
22.05.2024 108/2024 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2024 účinný od 01.07.2024
20.05.2024 107/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2024 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
20.05.2024 106/2024 Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2024 účinný od 01.06.2024
20.05.2024 105/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024
17.05.2024 104/2024 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 104/2024 účinný od 17.05.2024
17.05.2024 103/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 103/2024 účinný od 17.05.2024
17.05.2024 102/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 102/2024 účinný od 17.05.2024 do 30.06.2024
16.05.2024 101/2024 Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia č. 13678/2024/OCL/30486 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 z 28. apríla 2022, ktorým boli prijaté štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva v znení rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280 101/2024 účinný od 16.05.2024
16.05.2024 100/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z. 100/2024 účinný od 16.05.2024
15.05.2024 99/2024 Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 99/2024 účinný od 01.06.2024
14.05.2024 98/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ománskeho sultanátu o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov 98/2024 účinný od 14.05.2024
14.05.2024 97/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 97/2024 účinný od 14.05.2024
10.05.2024 96/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatku k článku 39 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 96/2024 účinný od 10.05.2024
10.05.2024 95/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej 95/2024 účinný od 10.05.2024
10.05.2024 94/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 94/2024 účinný od 01.06.2024
10.05.2024 93/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 93/2024 účinný od 15.05.2024
09.05.2024 92/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov 92/2024 účinný od 09.05.2024
09.05.2024 91/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva 91/2024 účinný od 15.05.2024
09.05.2024 90/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. 90/2024 účinný od 09.05.2024
08.05.2024 89/2024 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti 89/2024 účinný od 01.01.2026
07.05.2024 88/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 88/2024 účinný od 15.05.2024
07.05.2024 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 15.05.2024 do 30.06.2024
04.05.2024 86/2024 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 86/2024 účinný od 15.05.2024
01.05.2024 85/2024 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85/2024 účinný od 01.05.2024
01.05.2024 84/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 84/2024 účinný od 01.05.2024
MENU
Hore