Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2024 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 20.05.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2024 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 107/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 107/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 315/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 písm. j) sa za slová „môžu vyrovnať“ vkladajú slová „v hotovosti“ a slovo „inak“ sa nahrádza slovami „z iného dôvodu“.
2.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Za finančné nástroje sa považujú finančné nástroje podľa odseku 1 aj vtedy, keď sú tieto nástroje vydávané prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií.17aa)“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2. 6. 2022).“.

3.
V § 8 písm. m) treťom bode sa za slovo „nadobudnúť“ vkladajú slová „alebo predať“.
5.
V § 13 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to aj vtedy, ak sa stane majetkom emitenta alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet emitenta.“.
6.
V § 70 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, pričom to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,“.

7.
V § 70 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.“.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

8.
V § 70 ods. 12 sa slová „odsekov 9 a 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11“.
9.
V § 71n ods. 8 sa slová „pre vytváranie a správu finančných nástrojov“ nahrádzajú slovami „pri správe produktov“.
10.
V § 71n ods. 11 sa slová „vytvárania finančných nástrojov“ nahrádzajú slovami „správy produktov“.
11.
V § 71n ods. 13 úvodnej vete sa za slovom „povinností“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa týkajú vytvárania finančného nástroja“ sa nahrádzajú slovami „pri správe produktov“.
12.
V § 73b ods. 18 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vyjadrenú v koncoročných kotáciách za roky, v ktorých sú alebo boli kótované alebo vyjadrenú vlastným imaním za finančné roky, v ktorých nie sú alebo neboli kótované.“.
13.
V § 73o ods. 1 sa slová „klientov získal pre nich najlepší možný výsledok“ nahrádzajú slovami „získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov“.
14.
V § 79a ods. 5 sa slová „§ 73b až 73d,“ nahrádzajú slovami „§ 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73i,“ a slová „na tento účel“ sa nahrádzajú slovami „za poskytnuté investičné služby vo vzťahu k štruktúrovaným vkladom“.
15.
V § 81 ods. 1 úvodnej vete sa za slovom „prostriedky“ vypúšťa čiarka a slová „štruktúrované vklady“.
16.
V § 83b ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 83b odsek 5 znie:

„(5)
Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike vzniká ku dňu uvedenému v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi žiadajúceho o dobrovoľné zapojenie do systému ochrany klientov v Slovenskej republike. Dátum vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zverejní fond bezodkladne na svojom webovom sídle. Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zaniká dňom uvedeným v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike. Do zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 83a ods. 3 písm. c) a d). Fond zverejní na svojom webovom sídle dátum zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike po splnení všetkých povinností pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vyplývajúcich z tohto zákona. Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorej zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike, je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o dátume zániku dobrovoľného zapojenia do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, ktorý bol zverejnený na webovom sídle fondu a oznámený zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, až do zániku jej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike.“.

18.
§ 83b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Fond vyplatí náhradu vyplývajúcu z dobrovoľného zapojenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi do systému ochrany klientov v Slovenskej republike po vzniku nároku klientov pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na náhradu za ich nedostupný klientsky majetok.

(7)
Fond spolupracuje s domovským systémom ochrany klientov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, aby sa zabezpečilo, že klienti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na území Slovenskej republiky, dostanú náhradu za nedostupný klientsky majetok bezodkladne a v správnej výške. V rámci tejto spolupráce sa dohodne, ako prípadné vzájomné pohľadávky, ktoré môžu byť dôvodom započítania v rámci iného systému ochrany klientov, ovplyvnia náhradu vyplatenú klientom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.“.

19.
V § 85 ods. 7 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
20.
V § 86 ods. 1 sa slová „aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť záväzky voči klientom počas 48 hodín,“ nahrádzajú slovami „z dôvodov spojených priamo s jeho finančnou situáciou nie je schopný plniť záväzky vyplývajúce z pohľadávok klientov z klientskeho majetku a nie je predpoklad, že ich splní do jedného roka,“.
21.
V § 86 ods. 3 prvá veta znie:

„Na základe oznámenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity.“.

22.
V § 91 ods. 5 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „desiatich“.
23.
V § 107 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa s emitentom nedohodol inak,“.
24.
V § 118i ods. 13 druhej vete sa slová „Ak však v čase výplaty protiplnenia“ nahrádzajú slovami „Ak v čase prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety“ a vypúšťajú sa slová „do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom“.
25.
V § 118i ods. 13 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú:

„Na účely poskytnutia protiplnenia sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní oznámiť poverenej osobe svoje platobné údaje. Záložné právo k akciám zanikne v celom rozsahu okamihom prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety a centrálny depozitár vykoná registráciu zániku tohto záložného práva v registri záložných práv aj bez príkazu.“.

26.
V § 119 ods. 5 sa slová „do piatich dní odo dňa, keď mu“ nahrádzajú slovami „bezodkladne potom ako jej“.
27.
V § 135 ods. 1 prvej vete sa za slová „hromadného financovania“ vkladá čiarka a slová „emitenta európskych zelených dlhopisov107fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107fa znie:

„107fa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť (Ú. v. EÚ L, 2023/2631, 30. 11. 2023) v platnom znení.“.

28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110ja sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.“.
29.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110m sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110n sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.“.
31.
V § 146a ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „vedľajšej služby alebo pri vykonávaní investičnej činnosti“ a slovo „nedostatkov“ sa nahrádza slovami „potenciálnych alebo skutočných porušení“.
32.
V § 156 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

33.
V § 156 ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval investičné služby alebo nevykonával investičné činnosti,“.

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).

34.
Za § 173zg sa vkladá § 173zh, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠173zh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Záložné práva k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, zaniknú v celom rozsahu 30. novembra 2024, ak do uplynutia tejto lehoty nezaniknú inak. Centrálny depozitár aj bez príkazu po uplynutí lehoty podľa prvej vety vykoná registráciu zániku týchto záložných práv v registri záložných práv. Centrálny depozitár, člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, sú povinní aj bez príkazu zaevidovať zánik týchto záložných práv na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.

(2)
Do uplynutia lehoty podľa odseku 1 pôsobí záložné právo k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, voči navrhovateľovi len v rozsahu a do výšky protiplnenia za tieto akcie, pričom záložný veriteľ je oprávnený sa v rámci výkonu záložného práva k akciám uspokojiť len z tohto protiplnenia poskytnutého poverenou osobou.

(3)
Vo vzťahu k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní na účely poskytnutia protiplnenia oznámiť poverenej osobe svoje platobné údaje do 31. augusta 2024.“.

36.
V prílohe sa vypúšťa bod 11.

Doterajšie body 12 až 29 sa označujú ako body 11 až 28.

37.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom, ktorý znie:

„29.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2. 6. 2022).“.

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 105/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zákaz obchodovania s cennými papiermi sa nevzťahuje na obchodovanie s vysoko likvidnými finančnými nástrojmi s minimálnym trhovým rizikom a úverovým rizikom, ktoré sú nadobúdané na účely správy vlastného majetku burzy, ak sa s týmito finančnými nástrojmi obchoduje na niektorom z regulovaných trhov, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme, ktoré organizuje burza. Burza nesmie vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet na žiadnom z regulovaných trhov, ktoré organizuje.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. h) sa za slovom „rady“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov“.
3.
V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovom „rady“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov“.
4.
V § 4 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov“.
5.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy a na vymenovanie generálneho riaditeľa; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,“.

6.
V § 6 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Burza je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva, za členov dozornej rady a o opätovnom menovaní tej istej osoby za generálneho riaditeľa podľa odseku 1 písm. b).“.

Doterajšie odseky 8 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 17.

7.
V § 6 ods. 9 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“, v ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a v ods. 13 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.
8.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

9.
§ 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13
Kontrola burzových obchodov
(1)
Burza je povinná zabezpečiť kontrolu burzových obchodov podľa osobitného predpisu19a) zamestnancom zodpovedným za kontrolu burzových obchodov.

(2)
Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite vyhodnocovať údaje o burzových obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh burzy a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolovať burzové obchody a poskytovať súčinnosť Národnej banke Slovenska.20)

(3)
Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh podľa odseku 1.

(4)
V súvislosti s výkonom kontroly burzových obchodov je zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a od členov burzy. Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo sprístupniť knihu objednávok s cieľom umožniť Národnej banke Slovenska monitorovať obchodovanie.

(5)
Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti Národnej banky Slovenska o súčinnosť20) pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a je povinný podať v určenej lehote Národnej banke Slovenska správu o výsledku kontroly burzových obchodov vykonanej burzou.

(6)
Ak zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, osobitných predpisov,20a) burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh burzového obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať Národnú banku Slovenska, predstavenstvo a generálneho riaditeľa.

(7)
Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov predkladá Národnej banke Slovenska najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.

(8)
Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej rady ani generálnym riaditeľom.

(9)
Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov sa vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, musí byť v jeho organizačnej štruktúre zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon činností podľa odsekov 2 až 8 vo vzťahu k obchodom uzavretým na mnohostrannom obchodnom systéme. Na organizovanie organizovaného obchodného systému burzou alebo obchodníkom s cennými papiermi sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 20 znejú:

„19a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

20) § 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 14 ods. 1 sa za slovom „radou“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vedúcim útvaru inšpekcie burzových obchodov“.
11.
V § 14 ods. 2 druhá veta znie: „Burza je povinná mať vo svojej organizačnej štruktúre zamestnanca alebo zamestnancov zodpovedných za kontrolu burzových obchodov; zamestnanci zodpovední za kontrolu burzových obchodov môžu byť začlenení do samostatného organizačného útvaru.“.
12.
V § 17 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov,“.

13.
V § 17 ods. 4 sa slová „útvaru inšpekcie burzových obchodov“ nahrádzajú slovami „zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov“ a slová „požiadal Národnú banku Slovenska útvar inšpekcie burzových obchodov o súčinnosť podľa § 13 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „požiadala Národná banka Slovenska burzu o súčinnosť podľa § 13 ods. 5“.
14.
V § 21 ods. 3 a 4 sa slová „útvaru inšpekcie burzových obchodov“ nahrádzajú slovami „zamestnancovi zodpovednému za kontrolu burzových obchodov“.
15.
V § 38 ods. 3 druhej vete sa slová „Útvar inšpekcie burzových obchodov“ nahrádzajú slovami „Zamestnanec zodpovedný za kontrolu burzových obchodov“.
16.
V § 38b ods. 1 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
17.
V § 52 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 13 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4“.
18.
V § 57a ods. 1 sa za slovo „kritických“ vkladá slovo „komoditných“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1302 z 20. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov a postupy uplatňovania výnimky z obmedzení pozícií (Ú. v. EÚ L 197, 26. 7. 2022).“.

20.
V § 57a ods. 2 písm. d) a § 57b ods. 1 písm. b) sa slová „§ 8 písm. m) treťom bode“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise67a)“ a slová „§ 5 ods. 11 písm. j).“ sa nahrádzajú slovami „osobitnom predpise.67b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 67a a 67b znejú:

„67a) § 8 písm. m) tretí bod zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

67b) § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21.
V § 57a ods. 4 sa za slovo „kritické“ vkladá slovo „komoditné“ a za slová „významné komoditné deriváty“ sa vkladajú slová „a poľnohospodárske komoditné deriváty“.
22.
V § 57a sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 15.

23.
V § 57a odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Ak sa s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte alebo ak sa s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami obchoduje na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, centrálny orgán dohľadu, ktorým je orgán dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov, určí jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa bude uplatňovať na každé obchodovanie s týmito derivátmi. Ak je centrálnym orgánom dohľadu Národná banka Slovenska, konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi obchoduje vo významných objemoch alebo na ktorých sa obchoduje s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi, jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa má uplatňovať a akékoľvek zmeny tohto jednotného obmedzenia pozícií. Ak Národná banka Slovenska nie je centrálnym orgánom dohľadu a nesúhlasí s jednotným obmedzením pozícií určeným centrálnym orgánom dohľadu, ktoré sa má uplatňovať alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý určil jednotné obmedzenie pozícií a úplne a podrobne odôvodní, že požiadavky uvedené v odseku 1 nie sú splnené.

(8)
Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu nad obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje vo významných objemoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami, alebo na ktorých sa obchoduje s kritickými komoditnými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami, uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií s príslušnými orgánmi držiteľov pozícií v týchto derivátoch.“.

24.
V § 57a ods. 12 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a v ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
25.
V § 57b ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
26.
V § 59 ods. 2 sa slová „vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov“ nahrádzajú slovom „burzu“.
27.
V § 60 ods. 3 prvej vete sa za slovami „generálnemu riaditeľovi“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov“.
28.
Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).“.

Čl. III

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 315/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 4 sa slová „rozhodujúcom dni na určenie hodnoty podielu určenom v štatúte podielového fondu“ nahrádzajú slovami „doručení žiadosti o vydanie podielových listov“.
2.
V § 26 ods. 6 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknutá možnosť vyplatenia pomernej časti majetku v podielovom fonde podľa odseku 7.“.
3.
V § 26 odsek 7 znie:

„(7)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 predĺžiť lehotu podľa odseku 6 najviac o 12 mesiacov, a to aj opakovane, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom straty z predaja majetku v podielovom fonde v časovej tiesni alebo pri nemožnosti plnenia vo vzťahu k časti majetku v podielovom fonde. Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 môže požiadať o predĺženie lehoty podľa odseku 6 vo vzťahu k časti majetku v podielovom fonde, ktorého sa týka časová tieseň alebo nemožnosť plnenia. Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná po schválení predĺženia lehoty podľa druhej vety vyplatiť podielnikom pomernú časť ich majetku v podielovom fonde, ktorá bola speňažená, do začatia predĺženej lehoty; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 vyčleniť peňažné prostriedky na krytie nevyhnutných budúcich nákladov, ktoré budú pravdepodobne vynaložené v súvislosti s držaním a predajom zvyšných aktív, ktoré nebolo možné speňažiť pre časovú tieseň alebo nemožnosť plnenia.“.

4.
V § 28 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane skúseností podľa § 33 ods. 16 písm. c)“.
5.
V § 31b ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
identifikáciu alternatívnych investičných fondov, ktoré správca spravuje, ak nejde o samosprávny investičný fond,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

6.
V § 31b ods. 10 sa za slová „že prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a“ vkladá čiarka.
7.
V § 31c ods. 1 sa slová „v tej istej lehote zabezpečí, aby limity podľa § 31a ods. 1 nepresahovala“ nahrádzajú slovami „dospela k záveru, že presiahnutie limitov má dočasný charakter a ktorá postupovala v súlade s osobitným predpisom22da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22da znie:

„22da) Čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 v platnom znení.“.

8.
V § 57 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou zrušiť zverenie činností alebo funkcií podľa odseku 1, ak je to v záujme investorov,“.

9.
V § 61 ods. 9 sa slová „odsekom 10“ nahrádzajú slovami „odsekom 8“.
10.
V § 70 ods. 3 písm. b) sa suma „730 000 eur“ nahrádza sumou „750 000 eur“.
11.
V § 99 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „bezodkladne“.
12.
V § 102 ods. 4 sa vypúšťa slovo „bezodkladne“ a slová „podľa § 13 ods. 11“.
13.
V § 140 ods. 4 sa slová „zmenách v spôsoboch distribúcie cenných papierov na území hostiteľského členského štátu štandardného fondu“ nahrádzajú slovami „zmene v informáciách“ a slová „jednotlivých emisií cenných papierov štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie“ sa nahrádzajú slovami „emisie akcií, ktoré sa majú uviesť na trh“.
14.
V § 140 ods. 6 sa slová „odsekom 3“ nahrádzajú slovami „odsekom 5“.
15.
V § 141 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.
16.
V § 147a ods. 7 sa slová „spoločnosti podľa“ nahrádzajú slovami „spoločnosti s povolením podľa § 28 alebo“ a za slová „štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov“ sa vkladajú slová „alebo štandardných fondov alebo európskych štandardných fondov,“.
17.
V § 147a ods. 8 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo“ a za slová „súlade s“ sa vkladajú slová „právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a“.
18.
V § 162 ods. 3 písm. k) sa slová „ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“.
19.
V § 174 ods. 6 sa za slová „b) a c)“ vkladajú slová „vrátane údajov o zápise v príslušnom registri,“.
20.
V § 187 odsek 5 znie:

„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná ministerstvu financií na vyžiadanie predložiť dokumenty podľa odseku 4 písm. a) a b) v ním určenej lehote.“.

21.
V § 188 odsek 5 znie:

„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Na vyžiadanie ministerstva financií a v ním určenej lehote je správcovská spoločnosť povinná predložiť ministerstvu financií zoznam podľa prvej vety.“.

22.
V § 202 ods. 4 sa za slovo „§ 31c,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska zruší zápis tejto právnickej osoby v registri správcov a“.
23.
V § 207 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
nebolo obnovené vyplácanie podielových listov po uplynutí obdobia, ktoré správcovská spoločnosť určila pri prijatí rozhodnutia o pozastavení podľa § 15; to neplatí, ak správcovská spoločnosť rozhodla opakovane o pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov,“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024 okrem čl. I bodov 4 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Žiga v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore