Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2023 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.10.2023 do 31.03.2024 192/2023
ZMENY1DS1
2 01.10.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 192/2023
ZMENY1DS1
3 01.10.2023 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 302/2023
ZMENY1DS1
4 01.10.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 275/2023
65/2023
ZMENY3DS2
5 01.10.2023 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.10.2023 do 31.10.2023 198/2023
ZMENY2DS3
6 01.10.2023 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.10.2023 do 31.05.2024 192/2023
ZMENY4DS3
7 01.10.2023 157/2005 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2005 účinný od 01.10.2023 381/2023
ZMENY2DS
8 01.10.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.10.2023 do 14.03.2024 192/2023
ZMENY2DS2
9 01.10.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.10.2023 do 14.03.2024 192/2023
ZMENY1DS2
10 01.10.2023 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 192/2023
ZMENY12DS2
11 01.10.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 65/2023
ZMENY1DS1
12 01.10.2023 272/2015 Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.10.2023 do 30.06.2024 302/2023
ZMENY27DS2
13 01.10.2023 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 370/2023
ZMENY11DS
14 01.10.2023 22/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 22/2018 účinný od 01.10.2023 do 01.07.2024 369/2023
ZMENY1DS
15 01.10.2023 521/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.10.2023 371/2023
ZMENY3DS
16 01.10.2023 200/2022 Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.10.2023 do 30.03.2024 205/2023
ZMENY1DS2
17 01.10.2023 287/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.10.2023 343/2023
ZMENYDS
18 01.10.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 01.10.2023 do 20.10.2023 361/2023
ZMENY4DS
19 01.10.2023 19/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 01.10.2023 do 20.10.2023 362/2023
ZMENY4DS
20 01.10.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
21 01.10.2023 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY2DS
22 01.10.2023 192/2023 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2025
nový predpis
ZMENY28DS1
23 01.10.2023 198/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 198/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS2
24 01.10.2023 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
25 01.10.2023 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 01.10.2023 302/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 302/2023 účinný od 01.10.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS1
27 01.10.2023 343/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 01.10.2023 361/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
29 01.10.2023 362/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. 362/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
30 01.10.2023 366/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 01.10.2023 368/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
32 01.10.2023 369/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z. 369/2023 účinný od 01.10.2023 do 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
33 01.10.2023 370/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností 370/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 01.10.2023 371/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z. 371/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 01.10.2023 376/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov 376/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
36 01.10.2023 377/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 377/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
37 01.10.2023 381/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
38 03.10.2023 383/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu 383/2023 účinný od 03.10.2023 do 05.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
39 04.10.2023 387/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 387/2023 účinný od 04.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 05.10.2023 388/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 388/2023 účinný od 05.10.2023 do 23.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 11.10.2023 393/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu 393/2023 účinný od 11.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 12.10.2023 394/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008 394/2023 účinný od 12.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
43 15.10.2023 395/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 395/2023 účinný od 15.10.2023 do 23.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 15.10.2023 397/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy 397/2023 účinný od 15.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 17.10.2023 398/2023 Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. októbra 2023 č. MK – 5343/2023-110/18450, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396 398/2023 účinný od 17.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 20.10.2023 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 20.10.2023 do 14.03.2024 402/2023
ZMENY1DS2
47 20.10.2023 402/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 402/2023 účinný od 20.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 21.10.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 21.10.2023 do 07.12.2023 404/2023
ZMENYDS
49 21.10.2023 19/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 21.10.2023 405/2023
ZMENYDS
50 21.10.2023 404/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 404/2023 účinný od 21.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 21.10.2023 405/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení neskorších predpisov 405/2023 účinný od 21.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 25.10.2023 411/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie 411/2023 účinný od 25.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 27.10.2023 418/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach 418/2023 účinný od 27.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 27.10.2023 419/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach 419/2023 účinný od 27.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
55 27.10.2023 420/2023 Oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 89/1992 Zb. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku 420/2023 účinný od 27.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 28.10.2023 421/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 23. októbra 2023 č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov 421/2023 účinný od 28.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 28.10.2023 422/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom poskytnutí pozemkov pre výstavbu technických stredísk na pomoc službám pre stroje, zariadenia a prístroje dodávané vo vzájomnom obchode a o podmienkach výstavby týchto stredísk 422/2023 účinný od 28.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 28.10.2023 423/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 423/2023 účinný od 28.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 28.10.2023 424/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 424/2023 účinný od 28.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore