Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2023 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.10.2023 192/2023
ZMENY1DS
2 01.10.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 192/2023
ZMENYDS
3 01.10.2023 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.10.2023 do 29.02.2024 302/2023
ZMENY2DS
4 01.10.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 65/2023
275/2023
ZMENY2DS3
5 01.10.2023 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.10.2023 do 31.10.2023 198/2023
ZMENY2DS1
6 01.10.2023 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.10.2023 192/2023
ZMENY5DS2
7 01.10.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.10.2023 192/2023
ZMENY2DS1
8 01.10.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.10.2023 192/2023
ZMENY1DS1
9 01.10.2023 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 192/2023
ZMENY12DS1
10 01.10.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023 65/2023
ZMENY1DS1
11 01.10.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
12 01.10.2023 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY1DS
13 01.10.2023 192/2023 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2025
nový predpis
ZMENY28DS
14 01.10.2023 198/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 198/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
15 01.10.2023 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
16 01.10.2023 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
17 01.10.2023 302/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 302/2023 účinný od 01.10.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
18 01.10.2023 343/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
19 01.10.2023 361/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
20 01.10.2023 362/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. 362/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
21 01.10.2023 366/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
22 01.10.2023 368/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023 účinný od 01.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore