Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.10.2023

Platnosť od: 25.08.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 343/2023 s účinnosťou od 01.10.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2023, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2023.“.

2.
V prílohe č. 1 riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „7902 J 01“.
3.
V prílohe č. 3 písmene D riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „3169 F“.
4.
V prílohe č. 4 písmene B riadku 1 stĺpec Kód študijného odboru nadstavbového štúdia znie: „2232 L“.
5.
V prílohe č. 4 písmene B riadku 2 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa označenie „2414 L 03“ nahrádza označením „2232 L“.
6.
V prílohe č. 4 písmene B riadku 3 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa na začiatku vkladá označenie „2232 L“ a vypúšťa sa označenie „2414 L03“.
7.
V prílohe č. 4 písmene C riadkoch 2, 6, 7 a 20 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa vypúšťa označenie „2414 L 03“.
8.
V prílohe č. 4 písmene E riadku 5 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „2738 H 04“.
9.
V prílohe č. 4 písmene P riadku 6 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6461 H“.
10.
V prílohe č. 4 písmene P riadku 8 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6488 H“.
11.
V prílohe č. 5 časti A písmene F riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „2561 M“.
12.
V prílohe č. 5 časti A písmene S sa za riadok 7 vkladá nový riadok 8, ktorý znie:

8. 5349 N podológ 1), 5)
podologička
“.

Doterajšie riadky 8 až 11 sa označujú ako riadky 9 až 12.

13.
V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 6 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6355 M“.
14.
V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 7 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6327 M“.
15.
V prílohe č. 5 časti A písmene W sa za riadok 1 vkladá nový riadok 2, ktorý znie:

2. 7232 M marketingová komunikácia 2)
“.

Doterajší riadok 2 sa označuje ako riadok 3.

16.
V prílohe č. 5 časti B písmene P riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vypúšťa označenie „6405 K“.
17.
V prílohe č. 5 časti B písmene P riadku 3 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6463 K“.
18.
V prílohe č. 5 časti C sa za písmeno A vkladá nové písmeno B, ktoré znie:

B. 22 HUTNÍCTVO
1. 2232 L tvárnenie, odlievanie a úprava kovov
“.

Doterajšie písmená B až N sa označujú ako písmená C až O.

19.
V prílohe č. 5 časti C písmene C sa vypúšťa riadok 4.

Doterajšie riadky 5 až 8 sa označujú ako riadky 4 až 7.

20.
V prílohe č. 5 časti C písmene K riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „3454 L“.
21.
V prílohe č. 5 časti C písmene O riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6403 L“.
22.
V prílohe č. 6 písmene C riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „2563 Q“.
23.
V prílohe č. 6 sa písmeno C dopĺňa riadkom 2, ktorý znie:

2. 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti 2)
špecialistka informačnej bezpečnosti
“.

24.
V prílohe č. 6 písmene J riadku 4 sa slová „diplomovaný optometristka“ nahrádzajú slovami „diplomovaná optometristka“.
25.
V prílohe č. 6 písmene K riadku 4 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6308 Q“.
26.
V prílohe č. 6 písmene K riadku 5 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6312 Q“.
27.
V prílohe č. 6 sa za písmeno M vkladá nové písmeno N, ktoré znie:

N. 76 UČITEĽSTVO
1. 7666 Q starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax 2)
“.

Doterajšie písmeno N sa označuje ako písmeno O.

28.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7k vyhláške č. 287/2022 Z. z.
SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA § 1 ODS. 8

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Poznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
1. 8226 Q hudobno-dramatické umenie 8226 Q 1)
2. 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál 8226 Q 01 1)
3. 8227 Q tanec 8227 Q 2)
4. 8227 Q 01 tanec – klasický tanec 8227 Q 01 3), 4)
5. 8227 Q 02 tanec – ľudový tanec 8227 Q 02 3), 4)
6. 8227 Q 03 tanec – moderný tanec 8227 Q 03 3), 4)
7. 8228 Q spev 8228 Q 1)
8. 8229 Q hudba
9. 8229 Q 01 hudba – skladba 8229 Q 01 1)
10. 8229 Q 02 hudba – dirigovanie 8229 Q 02 1)
11. 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 8229 Q 03 1)
12. 8229 Q 04 hudba – hra na organe 8229 Q 04 1)
13. 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne 8229 Q 07 1)
14. 8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba 8229 Q 08 1)
15. 8229 Q 13 hudba – hra na bicích nástrojoch 8229 Q 13 1)
16. 8229 Q 14 hudba – hra na cimbale 8229 Q 14 1)
17. 8229 Q 15 hudba – hra na fagote 8229 Q 15 1)
18. 8229 Q 16 hudba – hra na gitare 8229 Q 16 1)
19. 8229 Q 17 hudba – hra na harfe 8229 Q 17 1)
20. 8229 Q 18 hudba – hra na hoboji 8229 Q 18 1)
21. 8229 Q 19 hudba – hra na husliach 8229 Q 19 1)
22. 8229 Q 20 hudba – hra na klarinete 8229 Q 20 1)
23. 8229 Q 21 hudba – hra na kontrabase 8229 Q 21 1)
24. 8229 Q 22 hudba – hra na lesnom rohu 8229 Q 22 1)
25. 8229 Q 23 hudba – hra na pozaune 8229 Q 23 1)
26. 8229 Q 24 hudba – hra na priečnej flaute 8229 Q 24 1)
27. 8229 Q 25 hudba – hra na saxofóne 8229 Q 25 1)
28. 8229 Q 26 hudba – hra na trúbke 8229 Q 26 1)
29. 8229 Q 27 hudba – hra na tube 8229 Q 27 1)
30. 8229 Q 28 hudba – hra na viole 8229 Q 28 1)
31. 8229 Q 29 hudba – hra na violončele 8229 Q 29 1)
32. 8229 Q 30 hudba – hra na zobcovej flaute 8229 Q 30 1)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu a prvé štyri roky štúdia na tanečnom konzervatóriu.

3) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

4) Úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného tanečného konzervatória sa získa nižšie stredné vzdelanie a kvalifikácia podľa Európskeho kvalifikačného rámca a Slovenského kvalifikačného rámca na úrovni 2.“.

29.
V prílohe č. 8 časti A sa za riadok 10 vkladajú nové riadky 11 a 12, ktoré znejú:

11. 8627 M digitálna maľba – koncept art
12. 8628 M dizajn digitálnych aplikácií
“.
Doterajšie riadky 11 až 39 sa označujú ako riadky 13 až 41.“.

30.
V prílohe č. 8 časť B vrátane nadpisu znie:

„Časť B

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Poznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
1. 8609 Q textilný dizajn 8609 Q 1)
2. 8610 Q odevný dizajn 8610 Q 1)
3. 8621 Q interiérový dizajn 8621 Q 2)
4. 8623 Q produktová tvorba 8623 Q 1)
5. 8625 Q fotografia 8625 Q 2)
6. 8630 Q animovaná tvorba 8630 Q 2)
7. 8636 Q filmová a mediálna tvorba 8636 Q 2)
8. 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8639 Q 2)
9. 8653 Q reštaurovanie textílií 8653 Q 1)

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytujú formou špecializačného štúdia.

2) Výchova a vzdelávanie sa poskytujú formou vyššieho odborného štúdia.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023 okrem čl. I bodov 4 až 7, 18, 19 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2023.

Daniel Bútora v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore