Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 15.09.2023
Účinnosť od: 15.09.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 361/2023 s účinnosťou od 15.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

6.
V § 3 a 4 sa vypúšťa odsek 3.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
8.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2023
(1)
Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny podľa § 3 ods. 1, výška tarify za systémové služby podľa § 4 ods. 1 a výška tarify za prevádzkovanie systému podľa § 5 ods. 1 až 3 sa uplatňujú od 1. januára 2023; to neplatí, ak príslušný dodávateľ poskytol odberateľovi od 1. septembra 2023 do 14. septembra 2023 dobropis podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3 alebo § 5 ods. 5 v znení účinnom do 14. septembra 2023 a príslušný dodávateľ si zaň uplatnil kompenzáciu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

(2)
Priebežná mesačná kompenzácia podľa § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 4 sa za mesiace január až apríl roka 2023 vykoná do 31. decembra 2023.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023 okrem čl. I bodov 1 až 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore