Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 01.10.2023 do 20.10.2023

Platnosť od: 17.01.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Účinnosť do: 20.10.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2023 s účinnosťou od 01.10.2023 na základe 362/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „odberateľ plynu v domácnosti“) v roku 2023 a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá zo sadzby za odobratý plyn (ďalej len „sadzba za plyn v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok koeficientu vo výške 1,15 a

a)

maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorým schválil alebo určil pre príslušného dodávateľa plynu maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D1 až D6 na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, alebo

b)

maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn uvedenej v štandardnom cenníku dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D7 a D8 platného a účinného v priebehu roka 2022.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

§ 2 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre domácnosti týmto dodávateľom plynu a rozdielu medzi maximálnou výškou sadzby za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne sadzby za odobratý plyn pre odberateľov plynu v domácnosti pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023, a výškou sadzby za plyn v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 1 ods. 2. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku plynu v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre odberateľov v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou sadzby za plyn v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 1 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi plynu vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu plynu, ktorý by mal byť dodaný príslušným dodávateľom plynu pre odberateľov v domácnosti v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od prevádzkovateľa distribučnej siete; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom plynu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu pre odberateľov plynu v domácnosti týmto dodávateľom plynu v roku 2023 získaným od prevádzkovateľa distribučnej siete sa vysporiadajú do 31. decembra 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu je dodávateľ povinný vrátiť.

§ 3 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre odberateľa elektriny podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona (ďalej len „malý odberateľ elektriny“) v roku 2023 a maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre malého odberateľa elektriny v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá z ceny za elektrinu (ďalej len „cena za elektrinu v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Cena za elektrinu v 2023 nesmie presiahnuť 199 eur na MWh dodanej elektriny. Výška ceny za elektrinu v 2023 podľa prvej vety sa posudzuje osobitne pre elektrinu odobratú v nízkom pásme a elektrinu odobratú vo vysokom pásme.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023.

§ 4 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny sa určuje ako násobok množstva dodanej elektriny pre malých odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za elektrinu v 2023 určenou podľa odseku 4 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023“), a výškou ceny za elektrinu v 2023 príslušného dodávateľa elektriny podľa § 3 ods. 2. Zmluvnou cenou za elektrinu v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by malý odberateľ elektriny uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi elektriny, ak by týmto nariadením vlády neboli ustanovené maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny, a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodanej elektriny pre malých odberateľov elektriny v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej sadzbe v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie, a výškou ceny za elektrinu v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 3 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi elektriny pre malých odberateľov elektriny vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu elektriny, ktoré by malo byť dodané príslušným dodávateľom elektriny pre malých odberateľov v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom elektriny v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení ministerstva.

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi elektriny v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie vypočítanej podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke elektriny pre malých odberateľov týmto dodávateľom elektriny v roku 2023 získaným od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vysporiadajú do 31. marca 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi elektriny v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke elektriny je dodávateľ povinný vrátiť v rámci vysporiadania podľa prvej vety.

(4)

Maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to

a)

pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny dodával elektrinu za cenu regulovanú úradom v roku 2022 pred 1. augustom 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 471,20 eura na MWh,

b)

pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny nedodával elektrinu v roku 2022, a ktoré dodávateľ elektriny uzavrel po 31. decembri 2022 vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca

MCE = (SPOT * K) + O + PZ,

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 v eurách na MWh,

SPOT je aritmetický priemer denných cien produktu Base Load organizátora krátkodobého trhu s elektrinou za obdobie príslušného kalendárneho mesiaca v eurách na MWh, pričom denná cena je určená ako aritmetický priemer hodinových cien príslušného dňa v eurách na MWh,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny v rozsahu 1,1,

O sú náklady na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh,

PZ je primeraný zisk vo výške 8 eur na MWh,

c)

pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny iné ako zmluvy podľa písmen a) a b) vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 456,83 eura na MWh,

d)

vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2) ak dodávateľ elektriny znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny pre malého odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu3) vrátane nákladov na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh a primeraného zisku vo výške 8 eur na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny elektriny v 2023 podľa písmen a), b) alebo písmena c), nie však vyššej ako zmluvná cena za elektrinu v 2023.

§ 5 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu zákona (ďalej len „malý odberateľ plynu“) a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu malým odberateľom plynu v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá z ceny za odobratý plyn (ďalej len „cena za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Cena za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 nesmie presiahnuť 99 eur na MWh dodaného plynu.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

§ 6 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre malých odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 4 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“), a výškou ceny za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 5 ods. 2. Zmluvnou cenou za plyn v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by malý odberateľ plynu uhradil dodávateľovi plynu v roku 2023, ak by maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu neboli ustanovené týmto nariadením vlády, a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálne sadzby za odobratý plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku plynu pre malých odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku plynu v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre malých odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou ceny za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 5 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi plynu vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu plynu, ktorý by mal byť dodaný príslušným dodávateľom plynu pre malých odberateľov plynu v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od prevádzkovateľa distribučnej siete; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom plynu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení ministerstva.

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu pre malých odberateľov plynu týmto dodávateľom plynu v roku 2023 získaným od prevádzkovateľa distribučnej siete sa vysporiadajú do 31. decembra 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie vypočítanej podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu je dodávateľ povinný vrátiť v rámci vysporiadania podľa prvej vety.

(4)

Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to

a)

pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s malým odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022 vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca

MCE = (SPOT * K) + PZ,

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,

SPOT je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle www.powernext.com) pre mesiac, za ktorý sa realizuje výpočet kompenzácie,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,

PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,

b)

pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s malým odberateľom plynu iné ako zmluvy podľa písmena a) vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však vo výške podľa vzorca

MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1),

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,

CEÚRSO je maximálna cena za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu v eurách na MWh,

SPOT1Q2023 je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle https://www.eex.com) za 1. štvrťrok 2023 vo výške 54,42 eur/MWh,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,

PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,

c)

vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2) ak dodávateľ plynu znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu pre malého odberateľa plynu podľa osobitného predpisu4) vrátane primeraného zisku vo výške 3 eurá na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny plynu v 2023 podľa písmena a) alebo písmena b), nie však vyššej ako zmluvná cena za plyn v 2023.

§ 7
(1)

Ustanoveniami tohto nariadenia vlády sa spravujú aj plnenia poskytnuté na základe rozhodnutia ministerstva vydaného na základe všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti zabezpečenia bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti.

(2)

Dodávateľ plynu, ktorý ukončí činnosť dodávateľa plynu po tom ako ministerstvo uhradí kompenzáciu podľa tohto nariadenia, vráti kompenzáciu nezodpovedajúcu množstvu dodaného plynu počas roka 2023 podľa tohto nariadenia do troch dní od ukončenia činnosti.

(3)

Dodávateľ elektriny, ktorý ukončí činnosť dodávateľa elektriny po tom, ako ministerstvo uhradí kompenzáciu podľa tohto nariadenia, vráti kompenzáciu nezodpovedajúcu množstvu dodanej elektriny počas roka 2023 podľa tohto nariadenia do troch dní od ukončenia činnosti.

§ 7a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023

Celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny podľa § 4 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo elektriny dodanej pre malých odberateľov elektriny príslušným dodávateľom elektriny podľa § 4 a § 7 ods. 3 v znení účinnom od 1. júla 2023. Dodávateľ elektriny predloží ministerstvu do 31. augusta 2023 prepočet kompenzácií vyplatených do 1. júla 2023 podľa § 4 v znení účinnom od 1. júla 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. júlom 2023 a výškou kompenzácie podľa § 4 v znení účinnom od 1. júla 2023 zohľadní ministerstvo v kompenzáciách vyplácaných po 1. júli 2023 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 4 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.

§ 7b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023

Celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu podľa § 6 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo plynu dodaného pre malých odberateľov plynu príslušným dodávateľom plynu podľa § 6 a § 7 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Dodávateľ plynu predloží ministerstvu do 31. decembra 2023 prepočet kompenzácií vyplatených za obdobie do 1. októbra 2023 podľa § 6 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. októbrom 2023 a výškou kompenzácie za toto obdobie podľa § 6 v znení účinnom od 1. októbra 2023 vysporiada ministerstvo v roku 2024 spolu s rozdielmi medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 a výškou kompenzácie na základe skutočne nameraných údajov podľa § 6 ods. 3 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 6 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.

§ 8 - Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.

 • 4)

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore