Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1963

1 1/1963 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva.
2 2/1963 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru
3 3/1963 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov
4 4/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
5 5/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
6 6/1963 Vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu k zákonu o devízovom hospodárstve
7 7/1963 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)
8 8/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
9 9/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom.
10 10/1963 Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky
11 11/1963 Rozpočtový zákon na rok 1963
12 12/1963 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
13 13/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave.
14 14/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike
15 15/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.
16 16/1963 Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
17 17/1963 Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
18 18/1963 Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám
19 19/1963 Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
20 20/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody
21 21/1963 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
22 22/1963 Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad.
23 23/1963 Zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii
24 24/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave.
25 25/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru.
26 26/1963 Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok
27 27/1963 Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch.
28 28/1963 Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 50 halieroch.
29 29/1963 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti
30 30/1963 Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade
31 31/1963 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.
32 32/1963 Zákon o organizácii riadenia poľnohospodárstva
33 33/1963 Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov
34 34/1963 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
35 35/1963 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
36 36/1963 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok
37 37/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín
38 38/1963 Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla
39 39/1963 Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
40 40/1963 Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám
41 41/1963 Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku
42 42/1963 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku
43 43/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma
44 44/1963 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany
45 45/1963 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
46 46/1963 Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách
47 47/1963 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
48 48/1963 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
49 49/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat
50 51/1963 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov
51 52/1963 Zákon o Štátnej plánovacej komisii
52 53/1963 Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb.
53 54/1963 Zákon o Československej akadémii vied
54 55/1963 Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne)
55 56/1963 Zákon o národných umelcoch
56 57/1963 Zákon o advokácii
57 58/1963 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami
58 59/1963 Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku
59 60/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku.
60 61/1963 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania
61 62/1963 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu
62 63/1963 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov
63 64/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958.
64 65/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957.
65 66/1963 Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov
66 67/1963 Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi
67 68/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961.
68 69/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
69 70/1963 Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
70 71/1963 Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach.
71 72/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.
72 73/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
73 74/1963 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied
74 75/1963 Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov
75 76/1963 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
76 77/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky
77 78/1963 Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách
78 79/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva
79 80/1963 Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
80 81/1963 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu
81 82/1963 Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964
82 83/1963 Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok
83 84/1963 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii
84 85/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.).
85 86/1963 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
86 87/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
87 88/1963 Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
88 89/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
89 90/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou.
90 91/1963 Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania
91 92/1963 Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody
92 93/1963 Nariadenie o úprave colných sadzieb
93 94/1963 Zákon o rodine
94 94/1963 Zákon o rodine.
95 95/1963 Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).
96 96/1963 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev
97 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
98 98/1963 Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
99 99/1963 Občiansky súdny poriadok
100 100/1963 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže
101 101/1963 Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
102 102/1963 Zákon o rybárstve.
103 103/1963 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve
104 104/1963 Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch.
105 105/1963 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943.
106 106/1963 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore