Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru. 89/1963 účinný od 26.12.1963


Platnosť od: 11.12.1963
Účinnosť od: 26.12.1963
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Obchod a podnikanie, Colné právo, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru. 89/1963 účinný od 26.12.1963
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 89/1963 s účinnosťou od 26.12.1963

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre ...

Prílohy

  Článok I

  Pre účely tohto Dohovoru:

  a)

  Výrazom „vzorky“ sa rozumejú také predmety, ktoré predstavujú určitý druh tovaru už vyrobeného ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.pismeno-a.bod-1

  1.

  že patria osobe usadenej v cudzine a že sa dovážajú iba preto, aby sa predviedli na území, kam ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.pismeno-a.bod-2

  2.

  že sa ani nepredajú ani nedajú do bežného užívania, okrem ak by to bolo potrebné na ich predvádzanie, ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.pismeno-a.bod-3

  3.

  že sú určené na spätný vývoz vo vhodnom čase a
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.pismeno-a.bod-4

  4.

  že je možné zistiť ich totožnosť pri spätnom vývoze, avšak nevzťahuje sa na tie prípady, ...
  b)

  „Dovoznými dávkami“ sa rozumejú clá a všetky iné dávky a poplatky vyberané pri dovoze alebo ...

  c)

  „Karnetom E. C. S.“ (Echantillons commerciaux - Commercial samples, t. j. obchodné vzorky) sa rozumie ...

  d)

  „Schváleným združením“ sa rozumie združenie, ktoré schválili colné úrady jednej zo zmluvných ...

  e)

  „Vystavujúcim združením“ sa rozumie schválené združenie, ktoré vystavuje karnety E. C. S. ...

  f)

  „Ručiacim združením“ sa rozumie schválené združenie dovoznej krajiny, ktoré ručí za zaplatenie ...

  g)

  „Dohovorom o zriadení Rady" sa rozumie Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, uzavretý ...

  h)

  „Radou" sa rozumie Rada pre colnú spoluprácu, o ktorej sa zmieňuje odsek g) tohto článku.

  Článok II

  1.

  Každé ručiace združenie ručí colným úradom územia, na ktorom má toto združenie sídlo, za ...

  2.

  Karnety E. C. S. vystavujú vystavujúce združenia. Smú sa vystaviť iba fyzickým alebo právnickým ...

  3.

  Výnimkou z ustanovenia odseku 2 tohto článku smú vystavujúce združenia vystavovať karnety i osobám, ...

  4.

  Každá zmluvná strana prijme každý karnet E. C. S. platný pre jej územie, ktorý bol vystavený ...

  5.

  Ako výnimku z ustanovenia odseku 4 tohto článku zmluvné strany môžu prijímať za podmienok, ktoré ...

  Článok III

  Karnety E. C. S. alebo časti karnetov E. C. S. určené na to, aby boli vystavené v krajine, kam sa ...

  Článok IV

  Vystavujúce združenie má na obálke a na vstupných ústrižkoch karnetu podľa okolností uviesť ...

  Článok V

  Vystavujúce združenia smú vystavovať karnety E. C. S. s platnosťou najviac na jeden rok odo dňa ...

  Článok VI

  Len čo vystavujúce združenie karnet E. C. S. vystavilo, nesmie sa pridať žiadny predmet do zoznamu ...

  Článok VII

  1.

  Vzorky dovážané na podklade karnetu E. C. S. musia sa vyviezť späť bez zmeny totožnosti v čase ...

  2.

  Vzorky kryté určitým karnetom E. C. S. a vyvážané či dovážané naraz musia sa doviezť späť ...

  3.

  Dôkazom o spätnom vývoze je osvedčenie o spätnom vývoze vydané na karnete E. C. S. colnými úradmi ...

  Článok VIII

  1.

  V prípade, že colné úrady niektorej zmluvnej strany povolia, aby určité vzorky, dovezené na ich ...

  2.

  Ak dočasne dovezené vzorky nemôžu sa vyviezť späť, pretože boli zhabané z iného dôvodu než ...

  3.

  Colné úrady budú, pokiaľ možno oznamovať ručiacemu združeniu prípady, keď zhabali alebo dali ...

  Článok IX

  Len čo colné úrady niektorej zmluvnej strany bezvýhradne potvrdili spätný vývoz vzoriek krytých ...

  Článok X

  Colné potvrdenia na karnetoch E. C. S., udeľované za podmienok ustanovených týmto Dohovorom nepodliehajú ...

  Článok XI

  1.

  Ak niektorý karnet E. C. S. nebol riadne vybavený, colné úrady krajiny dočasného dovozu môžu ...

  a)

  údaje uvedené colnými úradmi inej zmluvnej strany na tomto karnete E. C. S. pri spätnom dovoze ...

  b)

  osvedčenie colných úradov inej zmluvnej strany, ktoré sa zakladá na údajoch uvedených na ústrižku ...

  2.

  Colné úrady krajiny dočasného dovozu môžu pripustiť aj akýkoľvek iný dôkaz o tom, že vzorky ...

  3.

  V prípade zničenia, straty alebo krádeže karnetu E. C. S. týkajúceho sa vzoriek, ktoré sú na ...

  Článok XII

  V prípadoch uvedených v článku XI tohto Dohovoru colné úrady budú môcť vybrať poplatok za ...

  Článok XIII

  Colné úrady nebudú v žiadnom prípade požadovať od ručiaceho združenia, aby zaplatilo dovozné ...

  Článok XIV

  1.

  Ručiace združenia majú lehotu šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o nevybavení karnetu E. C. ...

  2.

  Ak sa tento dôkaz nevykoná v predpísanej lehote, ručiace združenie je povinné ihneď zložiť ...

  3.

  V krajinách, predpisy ktorých nepoznajú zloženie zábezpeky alebo predbežné zaplatenie dovozných ...

  Článok XV

  Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nevylučuje, aby zmluvné strany, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku ...

  Článok XVI

  V prípade podvodu, priestupku alebo zneužitia zmluvné strany majú právo začať bez ohľadu na ...

  Článok XVII

  Ustanovenia tohto Dohovoru sa vzťahujú aj na kinematografické pozitívne filmy reklamnej povahy o ...

  a)

  sa vzťahujú na výrobky alebo zariadenia dávané do predaja alebo do prenájmu osobou usadenou na ...

  b)

  sú také, že sa hodia na predvádzanie prípadným zákazníkom, nie však na verejné premietanie, ...

  c)

  sa dovážajú v balíku obsahujúcom iba jednu kópiu každého filmu a netvoriacom súčasť významnejšej ...

  Článok XVIII

  1.

  Každý spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ...

  2.

  Spor, ktorý sa neurovná cestou priameho rokovania, predložia zmluvné strany, medzi ktorými došlo ...

  3.

  Zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie ...

  Článok XIX

  Tento Dohovor je otvorený do 30. septembra 1956 na podpis každej vláde, ktorá je zmluvnou stranou ...

  Článok XX

  Tento Dohovor je podrobený ratifikácii. Ratifikačné listiny sa uložia na belgickom Ministerstve ...

  Článok XXI

  1.

  Za tri mesiace po dni, keď sa na belgickom Ministerstve zahraničných vecí uložia ratifikačné ...

  2.

  Pre každú vládu, ktorá tento Dohovor podpísala a svoju ratifikačnú listinu uloží po tomto dátume, ...

  Článok XXII

  1.

  Vláda ktoréhokoľvek štátu, ktorý tento Dohovor nepodpísal, a ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ...

  1a.

  Vláda každého členského štátu Organizácie spojených národov alebo jej špecializovaných inštitúcií, ...

  2.

  Listiny o prístupe sa uložia na belgickom Ministerstve zahraničných vecí, ktoré o každom prístupe ...

  3.

  Tento Dohovor nadobudne účinnosť voči každej pristupujúcej vláde za tri mesiace po dni uloženia ...

  Článok XXIII

  1.

  Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas, avšak každá zmluvná strana ho môže vypovedať ...

  2.

  Každý karnet E. C. S. vydaný pred dňom, keď výpoveď nadobudne účinnosť, zostane v platnosti ...

  Článok XXIV

  1.

  Každá vláda môže buď pri ratifikácii či prístupe, alebo neskoršie vyhlásiť v oznámení ...

  2.

  Každá vláda, ktorá podľa odseku 1 tohto článku prijala Dohovor pre niektoré územie, za ktoré ...

  3.

  Belgické Ministerstvo zahraničných vecí upovedomí všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali ...

  Článok XXV

  1.

  Zmluvné strany môžu odporučiť zmeny tohto Dohovoru.

  2.

  Text každého takto odporúčaného návrhu na zmenu belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi ...

  3.

  Každý návrh zmeny, ktorý bol oznámený podľa predchádzajúceho odseku, bude sa považovať za ...

  4.

  Belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi všetkým zmluvným stranám, ako aj generálnemu ...

  5.

  Belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi všetkým zmluvným stranám i ostatným štátom, ...

  6.

  U každej vlády ratifikujúcej tento Dohovor alebo k nemu pristupujúcej má sa za to, že prijala ...

  7.

  Ako výnimku z ustanovení tohto článku zmluvné strany ustanovia pravidlá pre pozmeňovanie karnetu ...

  Článok XXVI

  Dané v Bruseli 1. marca 1956v jazykoch francúzskom a anglickom, pričom obidve znenia sú autentické, ...

  K tomuto Dohovoru nie sú prípustné výhrady. Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení ...

  Podpisový protokolPri podpise Colného dohovoru o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky z dnešného ...

  1.

  Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy. Nie sú na prekážku aplikácii väčších ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať karnet E. C. S. za novú úľavu a nie za povinnosť ...

  3.

  Zmluvné strany uznávajú, že úspešné vykonávanie tohto Dohovoru vyžaduje, aby sa schváleným ...

  a)

  potrebných na zaplatenie súm požadovaných colnými úradmi jednej zo zmluvných strán;

  b)

  ak pôjde o vrátenie dovozných dávok podľa ustanovení článku XIV Dohovoru;

  c)

  potrebných na zaplatenie tlačív karnetu E. C. S., ktoré schváleným združeniam zasielajú ich ...

  COLNÝ DOHOVOR

  o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru

  (Dohovor A. T. A.)

  PREAMBULA

  Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,

  zhromaždené pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu a zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách ...

  prihliadajúc na návrhy vyslovené zástupcami medzinárodného obchodu a inými interesantmi, ktorí ...

  sú presvedčené, že prijatie spoločných pravidiel pre konanie pri dočasnom dovoze tovaru oslobodeného ...

  dohodli sa na tomto:

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-26.bod-3.np-9.kapitola-1

  KAPITOLA I

  Definície a schvaľovanie

  Článok 1

  Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:

  a)

  „dovoznými dávkami" clá a všetky iné dávky a poplatky vyberané pri dovoze alebo v súvislosti ...

  b)

  „dovozným colným záznamom": colné prejednanie v dočasnom dovoze bez dovozných dávok, a to za ...

  c)

  „tranzitom": doprava tovaru od jednej colnice na území niektorej zmluvnej strany na inú colnicu ...

  d)

  „karnetom A. T. A.": (Admission Temporaire - Temporary Admission, t. j. dovozný colný záznam);

  e)

  „vystavujúcim združením": združenie schválené colnými úradmi niektorej zmluvnej strany pre ...

  f)

  „ručiacim združením": združenie schválené colnými úradmi niektorej zmluvnej strany pre to, ...

  g)

  „Radou": organizácia ustavená Dohovorom o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, uzavretým v Bruseli ...

  h)

  „osobou": ako osoba fyzická, tak osoba právnická, pokiaľ zo súvislosti nevyplýva niečo iné. ...

  Článok 2

  Schválenie vystavujúceho združenia colnými úradmi, o ktorom je zmienka v odseku (e) článku 1 ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-2.kapitola-2

  KAPITOLA II

  Rozsah použitia

  Článok 3

  1.

  Každá zmluvná strana bude prijímať namiesto svojich vlastných colných listín a ako dostatočnú ...

  a)

  Colného dohovoru o dočasnom dovoze tovaru potrebného na výkon povolania, uzavretého v Bruseli 8. ...

  b)

  Colného dohovoru o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, ...

  2.

  Každá zmluvná strana môže taktiež prijímať karnety A. T. A. vystavené a použité za tých ...

  3.

  Každá zmluvná strana môže prijímať pre tranzit karnety A. T. A. vystavené a použité za tých ...

  4.

  Tovar, ktorý sa má opracovať alebo opraviť, nemôže sa dovážať na podklade karnetu A. T. A.

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-3.bod-4.kapitola-3

  KAPITOLA III

  Vystavovanie a používanie karnetov A. T. A.

  Článok 4

  1.

  Vystavujúce združenia nesmú vystavovať karnety A. T. A. s dlhšou platnosťou ako jeden rok odo ...

  2.

  Len čo sa karnet A. T. A. vystavil, nesmie sa pridať už žiadny ďalší tovar do zoznamu tovaru ...

  Článok 5

  Lehota ustanovená pre spätný vývoz tovaru dovezeného na podklade karnetu A. T. A. nesmie nikdy ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-5.kapitola-4

  KAPITOLA IV

  Záruka

  Článok 6

  1.

  Každé ručiace združenie ručí voči colným úradom krajiny, v ktorej má toto združenie svoje ...

  2.

  Ručiace združenie nie je povinné platiť viac ako sumu pripadajúcu na dovozné dávky zvýšenú ...

  3.

  Len čo colné úrady dovoznej krajiny bezvýhradne uvoľnili niektorý karnet A. T. A. ohľadne určitého ...

  4.

  Colné úrady nebudú môcť v žiadnom prípade vymáhať od ručiaceho združenia, aby zaplatilo sumy ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-6.bod-4.kapitola-5

  KAPITOLA V

  Vybavovanie karnetov A. T. A.

  Článok 7

  1.

  Ručiace združenia majú lehotu šesť mesiacov odo dňa, keď colné úrady požiadali o zaplatenie ...

  2.

  Ak sa tento dôkaz nevykoná v predpísanej lehote, ručiace združenie je povinné ihneď zložiť ...

  3.

  V krajinách, predpisy ktorých nepoznajú zloženie zábezpeky alebo predbežné zaplatenie dovozných ...

  Článok 8

  1.

  Dôkazom o spätnom vývoze tovaru dovezeného na podklade karnetu A. T. A. je osvedčenie o spätnom ...

  2.

  Ak spätný vývoz tovaru nebol osvedčený podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku, colné úrady ...

  a)

  údaje uvedené colnými úradmi inej zmluvnej strany na tomto karnete A. T. A. pri dovoze či spätnom ...

  b)

  akýkoľvek iný dôkaz o tom, že dotyčný tovar je mimo územia tejto krajiny.

  3.

  V prípade, že colné úrady niektorej zmluvnej strany povolia, aby určitý tovar dovezený na ich ...

  Článok 9

  V prípadoch uvedených v odseku 2 článku 8 tohto Dohovoru colné úrady budú môcť vybrať poplatok ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-9.kapitola-6

  KAPITOLA VI

  Rôzne ustanovenia

  Článok 10

  Colné potvrdenia na karnetoch A. T. A. udeľované za podmienok ustanovených týmto Dohovorom nepodliehajú ...

  Článok 11

  V prípade zničenia, straty alebo krádeže karnetu A. T. A. týkajúceho sa tovaru, ktorý je na území ...

  Článok 12

  1.

  Ak sa dočasne dovezený tovar nemôže vyviezť späť, pretože bol zhabaný, a ak sa toto zhabanie ...

  2.

  Colné úrady budú, pokiaľ možno oznamovať ručiacemu združeniu prípady, keď zhabali alebo dali ...

  Článok 13

  Karnety A. T. A. alebo časti karnetov A. T. A. určené na to, aby boli vystavené v krajine, kam sa ...

  Článok 14

  Pre účely tohto Dohovoru budú sa územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku ...

  Článok 15

  V prípade podvodu, priestupku alebo zneužitia zmluvné strany majú právo začať bez ohľadu na ...

  Článok 16

  Prílohu k tomuto Dohovoru treba považovať za jeho nedeliteľnú súčasť.

  Článok 17

  Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy a nie sú na prekážku aplikácii väčších ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-17.kapitola-7

  KAPITOLA VII

  Záverečné ustanovenia

  Článok 18

  1.

  Zmluvné strany sa zídu, kedykoľvek to bude potrebné, aby preskúmali podmienky, za ktorých sa tento ...

  2.

  Tieto zasadania zvoláva generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Konajú ...

  3.

  Zmluvné strany ustanovia rokovací poriadok pre svoje zasadania. Rozhodnutia zmluvných strán sa dejú ...

  4.

  Zmluvné strany nemôžu prijať platné uznesenie o akejkoľvek otázke, ak ich nie je prítomná nadpolovičná ...

  Článok 19

  1.

  Každý spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ...

  2.

  Spor, ktorý sa neurovná cestou priameho rokovania, predložia zmluvné strany, medzi ktorými došlo ...

  3.

  Zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie ...

  Článok 20

  1.

  Zmluvnou stranou tohto Dohovoru sa môže stať každý člen Rady alebo každý člen Organizácie ...

  a)

  podpisom Dohovoru bez výhrady ratifikácie;

  b)

  uložením ratifikačnej listiny, ak Dohovor bol podpísaný s výhradou ratifikácie;

  c)

  prístupom k Dohovoru.

  2.

  Tento Dohovor bude otvorený na podpis štátov uvedených v odseku 1 tohto článku do 1. júla 1962 ...

  3.

  V prípade uvedenom v odseku 1 b) tohto článku podlieha Dohovor schváleniu podľa ústavných predpisov ...

  4.

  Štát, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorému sa na žiadosť ...

  5.

  Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Rady.

  Článok 21

  1.

  Tento Dohovor nadobudne účinnosť za tri mesiace po tom, keď päť zo štátov uvedených v odseku ...

  2.

  Voči ktorémukoľvek štátu, ktorý podpisuje tento Dohovor bez výhrady ratifikácie alebo ktorý ...

  Článok 22

  1.

  Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas. Ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže po jeho ...

  2.

  Výpoveď treba oznámiť listinou, ktorá sa uloží u generálneho tajomníka Rady.

  3.

  Výpoveď nadobudne účinnosť za šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi generálnym tajomníkom ...

  4.

  Ak niektorá zmluvná strana vypovie tento Dohovor podľa odseku 1 tohto článku alebo ak urobí oznámenie ...

  Článok 23

  1.

  Každý štát, ktorý sa rozhodol prijímať karnety za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3 článku ...

  2.

  Generálnemu tajomníkovi Rady môžu sa zaslať iné podobné oznámenia:

  a)

  aby sa rozšíril dosah predošlých oznámení alebo

  b)

  aby boli odvolané predošlé oznámenia alebo aby sa zúžil ich dosah, pričom platí ustanovenie ...

  Článok 24

  1.

  Zmluvné strany zhromaždené podľa článku 18 tohto Dohovoru môžu odporučiť jeho zmeny.

  2.

  Znenie každého takto odporúčaného návrhu na zmenu oznámi generálny tajomník Rady všetkým ...

  3.

  V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporúčaný pozmeňovací návrh takto rozoslal, môže ...

  a)

  buď že má námietky proti odporúčanej zmene,

  b)

  alebo, že síce má v úmysle prijať tento pozmeňovací návrh, avšak že nevyhnutné predpoklady ...

  4.

  Dokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala generálnemu tajomníkovi Rady oznámenie uvedené v hornom ...

  5.

  Ak sa proti odporúčanej zmene uplatní nejaká námietka za podmienok uvedených v odsekoch 3 a 4 ...

  6.

  Ak sa proti návrhu na zmenu nepodá žiadna námietka v súlade s podmienkami podľa odsekov 3 a 4 ...

  a)

  ak zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa odseku 3 b) tohto článku, odo dňa, keď uplynula šesťmesačná ...

  b)

  ak jedna alebo viac zmluvných strán zaslali oznámenie podľa odseku 3 b) tohto článku, tým dňom, ...

  i)

  deň, kedy všetky zmluvné strany, ktoré zaslali takéto oznámenia, oznámili generálnemu tajomníkovi ...

  ii)

  deň, keď uplynie deväťmesačná lehota ustanovená v odseku 4 tohto článku.

  7.

  Každý návrh na zmenu považovaný za prijatý vstúpi v platnosť za šesť mesiacov po dni, ku ktorému ...

  8.

  Generálny tajomník Rady oznámi čo najskôr všetkým zmluvným stranám každú námietku, ktorá ...

  9.

  U každého štátu ratifikujúceho tento Dohovor alebo k nemu pristupujúceho sa má za to, že prijal ...

  Článok 25

  1.

  Každý štát môže vyhlásiť pri podpise bez výhrady ratifikácie, pri ratifikácii alebo prístupe, ...

  2.

  Každý štát, ktorý oznámil podľa odseku 1 tohto článku, že sa tento Dohovor vzťahuje aj na ...

  Článok 26

  1.

  Každý štát môže vyhlásiť pri podpise tohto Dohovoru, pri jeho ratifikácii alebo pri prístupe ...

  2.

  Každá zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže ju kedykoľvek ...

  3.

  Iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

  Článok 27

  Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ako aj všetkým ostatným štátom, ...

  a)

  podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 20 tohto Dohovoru;

  b)

  dátum, kedy tento Dohovor nadobúda platnosť podľa článku 21;

  c)

  výpovede došlé podľa článku 22;

  d)

  oznámenia došlé podľa článku 23;

  e)

  zmeny považované za prijaté podľa článku 24, ako aj deň, keď nadobúdajú platnosť;

  f)

  oznámenia došlé podľa článku 25;

  g)

  vyhlásenia a oznámenia urobené podľa článku 26, ako aj deň, keď výhrady nadobúdajú účinnosť, ...

  Článok 28

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.Dané v Bruseli šiesteho decembra ...

  Podľa článku 102 Charty Organizácie spojených národov bude tento Dohovor na žiadosť generálneho ...

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore