Dôvodové správy k predpisu 85/1990

 1. Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 95/2019 , dátum vydania: 18.04.2019
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
  K predpisu 29/2015 , dátum vydania: 28.02.2015
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
  K predpisu 29/2015 , dátum vydania: 28.02.2015
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
  K predpisu 112/2010 , dátum vydania: 30.03.2010
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
  K predpisu 112/2010 , dátum vydania: 30.03.2010
MENU
Hore