Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 20.02.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné právo, Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD36DS4EUPPČL0

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 76/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 442/2012

Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

K predpisu 442/2012, dátum vydania: 28.12.2012

3

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

V súvislosti s implementáciou smernice Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS je potrebné prijať nový zákon, ktorý bude reflektovať na rozsah smernice Rady č. 2011/16/EÚ a na nové inštitúty, ktoré smernica ustanovuje v rámci vzájomnej pomoci a spolupr áce medzi členskými štátmi Európskej únie a ktorým sa zruší v súčasnosti platný zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

V nadväznosti na smernicu Rady č. 2011/16/EÚ návrh zákona rozširuje vecný rozsah ustanovený zákonom č. 76/2007 Z. z. na všetky dane, akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s vylúčením spotrebných daní, dane z pridanej hodnoty, cla, odvodov sociá lneho zabezpečenia a poplatkov vyberaných orgánmi verejnej moci. V rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní návrh zákona zavádza nový inštitút pravidelnej výmeny vopred určeného druhu informácií t ýkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, ďalej ustanovuje lehoty na vybavenie žiadostí o vý menu informácií, na poskytovanie informácií bez žiadosti, ako aj lehoty na ozná menie výsledku využitia poskytnutých informácií. Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie bude vykonávaná elektronický mi prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého náležitosti ustanoví Európska komisia. Tým sa zabezpečí efektívnejší a hospodárnejší spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie, ktorého primárnym cieľom je boj proti daňovým únikom a podvodom.

Èlenské štáty Európskej únie sú oprávnené uzatvárať navzájom bilaterálne a multilaterálne dohody na účel poskytnutia medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní vo väčšom rozsahu než ustanovuje smernica Rady č. 2011/16/EÚ. Z hľ adiska efektivity medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní je umožnené za ustanovených podmienok použiť informácie získané v rámci medziná rodnej výmeny informácií aj na iné účely, ako sú ustanovené návrhom zákona. Návrh zákona zároveň ustanovuje povinnosť hodnotiť účinnosť a dosiahnuté vý sledky pravidelnej výmeny informácií.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpoč et verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná , ako aj právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Všetky výdavky v súvislosti s návrhom zákona budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov dotknutých rozpočtov ých kapitol na príslušný rozpočtový rok.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

DOLOŽKA ZLUÈITE ¼NOSTI

návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spoluprá ci pri správe daní

s právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zá kona:

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

3.Problematika návrhu z ákona:

a)je upravená v práve Európskej únie:

Prim árne právo:

-č l. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010),

Sekundá rne právo (prijat é po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009):

1.legislatívne akty:

-smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. febru ára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011).

Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):

-smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv.1) v platnom znení,

-smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní pr íjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv.1) v platnom znení,

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

-v rozhodnutí Sú dneho dvora Európskej únie vo veci C - 533/03, Komisia Európskej únie proti Rade Európskej únie, rok 2006,

-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, rok 2003.

4.Závä zky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice 2011/16/EÚ je stanovená do 1. 1. 2013.

b)Lehota na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády, ktorý m sa zabezpečí prebratie smernice 2011/16/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne závä zných právnych predpisov bola určená do 15. 9. 2012, okrem článku 8.

c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej ú nie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)Smernica 83/182/EHS bola prebratá do zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

Smernica 2003/48/ES bola prebratá do zá kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5. Stupeň zlučite ľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

K § 1

Navrhovaným ustanovením sa vymedzuje predmet úpravy zákona.

K § 2

Definujú sa pojmy a príslušné orgány na účely zákona v nadväznosti na čl. 3 smernice Rady č. 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS.

K § 3

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje vecný rozsah zákona v nadväznosti na čl. 2 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Zároveň sa implementuje čl. 9 smernice Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravný ch prostriedkov, podľa ktorého môže príslušný členský štát na účely oslobodenia od platenia tejto dane požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto št átu. Navrhovaný zákon neupravuje medzinárodnú pomoc a spoluprácu vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty, spotrebným daniam, clu, poistnému na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie ani poplatkom vyberaným org ánmi verejnej správy a poplatkom zmluvnej povahy (napr. odplata za verejnoprospešné služby).

K § 4

Nadväzne na čl. 4 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa upravuje pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý je zároveň ú stredným kontaktným orgánom pre Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie. Na účely zákona sa ustanovuje povinnosť správcovi dane okrem obce poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky potrebnú súčinnosť kedykoľ vek aj bez žiadosti a v prípade obce na žiadosť príslušného orgánu Slovenskej republiky. V prípade doručenia podania v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní orgánu, ktorý na jeho vybavenie nie je príslušný, sa ustanovuje povinnosť takéto podanie postúpiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky. Takéto postúpenie nemá vplyv na plynutie lehôt na vybavenie žiadosti podľa § 6.

K § 5

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje rozsah, v akom je možné informácie v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať. V súlade so smernicou Rady č. 2011/16/EÚ možno v rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní poskytovať informácie, ktor é možno zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov.

K § 6

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje medzinárodná výmena informácií na základe žiadosti o poskytnutie informácie v súlade s čl. 5 až 7 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Ustanovuje sa oprávnenie požiadať o vykonanie niektorého zo spôsobov zisťovania a o zaslanie originálov dokumentov, na podklade ktorých sa o medzinárodnú výmenu informácií žiada. Ïalej sa ustanovujú lehoty na poskytnutie informácií alebo ozná menie o odmietnutí poskytnutia informácií a lehota na potvrdenie prijatia žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií. Informácie, ktoré m á príslušný orgán Slovenskej republiky priamo k dispozícii má povinnosť poskytnúť čo najskôr, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti a v ostatných prípadoch sa ustanovuje povinnosť poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.

K § 7

Navrhovaná úprava ustanovuje výmenu informácií týkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte Eur ópskej únie podľa určených druhov informácií v lehote šiestich mesiacov po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže oznámiť inému člensk ému štátu Európskej únie alebo Európskej komisii záujem na prijímaní takýchto informácií od členských štátov Európskej únie spolu s určením konkrétnych druhov informácií, ktoré bude príslušný orgán Slovenskej republiky poskytovať. V nadväznosti na čl. 3 ods. 9 smernice Rady č. 2011/16/EÚ príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje tie informácie, ktoré získal pri správe dan í, alebo ktoré sú obsiahnuté v príslušných registroch správcu dane. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky každoročne predkladať Európskej komisii oznámenie o počte takto poskytnutých informácií, o nákladoch na ich poskytnutie a o prínose z ich poskytnutia. Na účel širšej vzájomnej spolupráce je príslušný orgán Slovenskej republiky oprávnený uzatvárať s inými členskými štátmi Európskej únie dohody, na základe ktorých bude dochádzať k vzájomnej výmene ďalších druhov informácií, ako tých, ktoré oznámil Európskej komisii. Cieľom pravidelnej výmeny informácií je zamedziť daňovým únikom a podporiť správne vyrubenie daní v členských štátoch Európskej únie.

K § 8

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme, ktoré správca dane zistí na zá klade oznamovacej povinnosti podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhovanou úpravou je transponovaný čl. 9 smernice Rady č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zda ňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

K § 9

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť prí slušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie, ktoré sa mu stanú známe a ktoré môžu ovplyvniť daňové povinnosti osôb majúcich sídlo alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie. Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje členskému štátu informácie čo najskôr, najneskôr v lehote jedného mesiaca po tom, ako tieto informácie získal. Účelom spontánnej výmeny informácií je rýchly a účinný boj proti daňovým únikom a podvodom.

K § 10

V nadväznosti na čl. 14 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa ustanovuje oprá vnenie požiadať o spätnú väzbu v súvislosti s poskytnutou informáciou bez ohľadu na to, či bola poskytnutá na základe žiadosti, bez žiadosti alebo v rámci pravidelnej výmeny informácií. Príslušn ý orgán Slovenskej republiky oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ktorý predmetnú informáciu poskytol, účel a výsledok využitia tejto informácie v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď sa výsledok využitia stal známy. Príslušný orgán Slovenskej republiky je rovnako oprávnený požiadať o zaslanie spätnej väzby v nadväznosti na informácie, ktoré poskytol iným členským štá tom Európskej únie.

K § 11

Navrhovanou úpravou sa transponuje čl. 11 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého na účel väčšej miery spolupráce môžu byť zamestnanci príslušného orgánu členského štátu prí tomní u správcu dane v Slovenskej republike a zároveň zamestnanci príslušného orgánu Slovenskej republiky môžu byť prítomní pri úkonoch príslušného orgánu členského štátu na zá klade predchádzajúcej dohody. Na tento účel je potrebné poverenie obsahujúce totožnosť a funkciu povereného zamestnanca, na základe ktorého sú oprávnení zúčastňovať sa na úkonoch správcu dane v Slovenskej republike, pričom majú postavenie zamestnancov tohto správcu dane.

K § 12

Navrhovanou úpravou sa transponuje č l. 12 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie vykonať simultánne daňové kontroly u jedného alebo viacerých osôb na územiach viacerých členských štátov Európskej ú nie na základe ich dohody, a to vzhľadom na záujem viacerých štátov na plnení daňov ých povinností jednej alebo viacerých osôb majúcich sídlo alebo pobyt vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Ustanovuje sa oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky podať ná vrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly, resp. potvrdiť účasť alebo odmietnuť takýto návrh. V súvislosti s výkonom simultánnej daňovej kontroly je ustanovená povinnosť určiť osobu zodpovednú za dohľad a koordináciu tejto daňovej kontroly.

K § 13

Navrhovaná úprava reflektuje na čl. 13 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie príslušného orgá nu Slovenskej republiky požiadať o doručenie písomností osobe definovanej v § 7 prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu za podmienky, ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôž e písomnosť doručiť sám, alebo ak by takéto doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky v prípade, kedy bol o tak éto doručenie požiadaný príslušným orgánom členského štátu, bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä kedy bola písomnosť doručená.

K § 14

Navrhovaným ustanovením sa upravuje zaobchádzanie príslušného orgánu Slovenskej republiky s informáciami prijatými od príslušného orgánu členského štátu podľa č l. 16 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Navrhovaná úprava je špeciálnou úpravou k úprave daňového tajomstva v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak príslušný orgán Slovenskej republiky predpokladá, že informácia získaná od príslušného orgánu členského štátu môže byť užitočná pre iný členský štát na ustanovené účely, môže túto informáciu poskytnúť prí slušnému orgánu iného členského štátu. O svojom zámere poskytnúť túto informáciu príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý tú to informáciu poskytol.

Ak príslušný orgán členského štá tu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky svoj zámer poskytnúť inému členskému štátu informáciu prijatú od príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgá n Slovenskej republiky môže odmietnuť poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer bol oznámený.

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený sprístupniť informáciu získanú v rámci medzinárodnej výmeny informácií na iné účely, než ktoré sú ustanovené, len s predchá dzajúcim súhlasom členského štátu, z ktorého informácia pochádza. Rovnako môže príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasiť alebo odmietnuť súhlas so sprístupnením informácie, ktorú poskytol inému členskému štátu, na účely iné, než ktoré sú ustanovené v návrhu zákona.

K § 15

Navrhovanou úpravou sa ustanovujú podmienky, za ktorých môže príslušný orgán Slovenskej republiky odmietnuť poskytnutie informácie. Ú čelom predmetného ustanovenia je ochrana záujmov členských štátov Európskej únie.

K § 16

Navrhovanou úpravou je ustanovená povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať členským štátom Európskej únie medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju poskytuje ktorémukoľvek zmluvnému štá tu za podmienky, že dotknutý členský štát o pomoc v takomto rozsahu požiada. Rovnako sa ustanovuje oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štá tu o poskytnutie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju tento orgán poskytol ktorémukoľvek zmluvnému št átu.

K § 17

Ustanovuje sa spôsob a forma výmeny informácií v súlade s čl. 20 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého sa doruč ovanie uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého vzor ustanoví Európska komisia vykonávacím opatrením. Ïalej sa ustanovuje oprávnenie k formuláru priloži ť dokumenty týkajúce sa požadovanej informácie. Vzájomná výmena informácií sa bude uskutočňovať prednostne elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskej únie CCN.

K § 18

Navrhovaným znením sa ustanovuje, že písomnosti v súvislosti s medzin árodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní možno predkladať v úradnom jazyku dohodnutom medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom členského štátu. Zároveň je ustanovená povinnosť a možnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky predkladať a žiadať o preklady písomností na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štá tu.

K § 19

Ustanovením sa upravuje úhrada nákladov vynaložených v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní v súvislosti s odbornými posudkami a úkonmi, napr. znaleckými posudkami a odbornými stanoviskami vypracovanými súdnymi znalcami.

K § 20

Navrhované znenie ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky oznamovať Európskej komisii orgány, ktoré sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prij ímať medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní ako aj každú ich zmenu. Ïalej sa ustanovuje povinnosť predkladať informácie za účelom hodnotenia medzinárodnej výmeny informácií v sú vislosti s daňovými únikmi ako aj účinnosti poskytovania pravidelnej výmeny informácií. Zároveň je ustanovená možnosť poskytovať tieto informácie iným členským štátom Európskej ú nie alebo tieto informácie požadovať od iných členských štátov alebo Európskej únie. Účelom navrhovaného ustanovenia je vzájomná výmena informácií s cieľom boja proti daňovým podvodom.

K § 21

Navrhovaním znením je ustanovené oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky informácie získané od zmluvného štátu na zá klade predchádzajúcej dohody poskytovať príslušnému orgánu členského štátu a informácie získané od členského štátu Európskej únie poskytovať zmluvnému štátu za súčasné ho splnenia podmienky predchádzajúceho súhlasu dotknutého členského štátu a záväzku zmluvného štátu k spolupráci pri zisťovaní a odhaľovaní skutočností o nedovolenej alebo protizá konnej povahe transakcií porušujúcich daňové právne predpisy. Uvedené ustanovenie sa aplikuje vo vzťahu k tým zmluvným štátom, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

K § 22

Navrhovaným ustanovením sa upravuje aplikácia návrhu zákona pri poskytovaní medzinárodnej výmeny informácií na základe medziná rodnej zmluvy.

K § 23

Ustanovením je zverená pôsobnosť dozorného orgánu Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré dohliada na dodrž iavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

K § 24

Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení. Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané pred účinnosťou navrhovaného zákona majú pr ávne účinky aj po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona. Zisťovania začaté a neukončené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa dokončia podľa navrhovaného zákona. Žiadosti doruč ené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa navrhovaného zákona. Ïalej sa navrhuje úprava možnosti odmietnuť poskytnutie informácií podľa navrhovaného z ákona, ak žiadosť o informácie bola doručená pred účinnosťou navrhovaného zákona.

K § 25

Návrhom zákona sa preberajú právne záväzné akty Európskej ú nie, ktoré sú uvedené v prílohe.

K § 26

Navrhuje sa zrušiť čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . 531/2011 Z. z.

K § 27

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3 , ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2015.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

K predpisu 76/2007, dátum vydania: 20.03.2007

2

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní spresňuje postupy pri poskytovaní, požadovan í alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že názov súčasne platného zákona č. 472/2002 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je vzhľadom na zrušenie zákona č. 366/1999 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2004 neaktuálny, ako aj z dô vodu, že viaceré ustanovenia platného zákona bolo potrebné upresniť a doplniť.

Návrh zákona upravuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, pož aduje alebo prijíma v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia dane alebo platenia dane medzinárodnú pomoc a spoluprácu. Navrhovaný zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 472/2002 Z.z., neukladá nové úlohy pr íslušným orgánom Slovenskej republiky, preto prijatie predkladaného návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi nebude mať dopad na štátny rozpočet.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými prá vnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zároveň je v súlade s právnymi normami Európskej únie a Európskych spoločenstiev, ktoré sú pre Slovenskú republiku ako členský štát, záväzné.

Predkladaný návrh zákona si nevyžaduje zvýšené v ýdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Nemá dopady na zamestnanosť, environmentálnu oblasť a na podnikateľské prostredie.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

________________________________________________________________________________________

1.Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy.

2.Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.

4.Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť a nevyžiada si zvýšenie počtu zamestnancov.

5.Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ zá kona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu z ákona:

Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri spr áve daní.

3.Problematika ná vrhu zákona:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

v primárnom práve:

-Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v čl. 90 a 93,

v sekundárnom práve:

-Smernica Rady 1977/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 9/zv. 1),

-Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajú ce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 9/zv. 1)

-Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty ú rokov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/zv. 1),

-Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spoluprá ci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ 9/zv. 1),

-Nariadenie Komisie (ES) č. 1925/2004 z 29. októbra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú.v. EÚ L 331, 05.11.2004),

-Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebný ch daní (Ú.v. EÚ 359, 04.12.2004),

-Rozhodnutie Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 o d átume uplatňovania smernice Rady 2003/48/ES zo dňa 3.júna 2003 o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú.v. EÚ L 257, 04.08.2004),

-Rozhodnutie Rady 2004/828/ES z 2. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaň ovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené (Ú.v. EÚ L 359, 04.12.2004),

-Rozhodnutie Rady 2004/897/ES z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení a podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené (Ú.v. EÚ L 379, 24.12.2004),

-Rozhodnut ie Rady 2005/35/ES zo 7. decembra 2004 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní prí jmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení (Ú.v. EÚ L 19, 21.01.2005),

-Rozhodnutie Rady 2004/903/ES z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaň ovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o schválení a podpísaní sprievodného memoranda o porozumení (Ú.v. EÚ L 381, 28.12.2004),

-Rozhodnutie Rady 2004/911/ES z 2. jú na 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z ú spor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom memorande o porozumení (Ú.v. EÚ L 385, 29.12.2004).

b)nie je upravená v práve Európskej únie

c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo S údu prvého stupňa Európskych spoločenstiev:

-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev vo veci C – 533/03, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, rok 2006,

-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev vo veci C – 422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, rok 2003.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)Zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä Aktu o podmienkach pristúpenia nevyplývajú v predmetnej oblasti pre SR žiadne záväzky.

b)Podľa Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä Aktu o podmienkach pristúpenia, nepožiadala SR o žiadne prechodné obdobia.

c)Lehota na prebratie smernice podľa určenia gestorských ústredných orgánov š tátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.

d)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.

e)Smernica Rady 77/799/EHS bola prebratá do zákona č. 511/1992 Zb. o spr áve daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2002 Z.z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadá vok v znení neskorších predpisov.

Smernica Rady 2003/48/ES (čl. 8 a 9) bola prebratá do zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2001 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

Úplný.

6.Gestor a spolupracuj úce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

B. Osobitná časť

K § 1

V navrhovanom ustanovení sa definuje predmet úpravy zá kona, ktorým sa stanovujú postupy a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu v oblasti správy daní.

K § 2

Z dôvodu jednoznačnosti sa týmto ustanovením navrhuje vymedziť základné pojmy, ktoré sa používajú v zákone.

Medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní sa rozumie vzájomná pomoc a vzájomná výmena informácií medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným úradom zmluvného štátu na základe medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (napr. zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore d aní z príjmov a z majetku) alebo na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Informáciou sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek ú daj vrátane osobného údaja zisteného pri správe daní.

Príslušným orgánom Slovenskej republiky s a rozumie Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním určený daňový orgán alebo ním určený colný org án. Určený daňový orgán alebo colný orgán je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc a spoluprácu v oblasti sprá vy daní podľa tohto zákona v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Zmluvným štátom sa rozumie každý štát, ktorý sa z účastní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Príslušným úradom zmluvného štátu sa rozumie ú rad, ktorý je oprávnený požiadať o medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní, alebo ktorý môže byť o takúto spoluprácu požiadaný príslušným orgánom Slovenskej republiky.

K § 3

Navrhované ustanovenie určuje v sú lade so smernicou Rady 77/799/EHS z 19. 12. 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie dane, na ktoré sa postup podľa navrhovaného zá kona bude vzťahovať. V Slovenskej republike pôjde o daň z príjmov, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, daň z darovania, alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ak nezaniklo právo vyrubiť da ň.

V členských štátoch Európskej ú nie okrem uvedených daní môže ísť aj o iné dane, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter ako dane z príjmov alebo majetku, napr. daň poistnej prémie a u štátov, s ktorými bola uzatvorená medzin árodná zmluva, napr. s USA, môže ísť o spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty.

K § 4

V tomto ustanovení sa navrhuje zakotviť pôsobnosť príslu šného orgánu Slovenskej republiky pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní, právomoc Ministerstva financií Slovenskej republiky určiť da ňový orgán a colný orgán ako orgány príslušné na poskytovanie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní. V ustanovení je upravená povinnosť obce poskytnúť príslušnému orgánu slovenskej republiky informáciu týkajúcu sa dane, ktorú spravuje na účely zabezpečenia medziná rodnej pomoci a spolupráce pri správe dane z nehnuteľností.

K § 5

Týmto ustanovením sa vymedzuje rozsah, v akom príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému úradu zmluvného štátu informácie poskytnúť. Informácia môže byť poskytnutá len v rozsahu, v akom ju možno zisťovať, zhromažďovať, pou žívať alebo sprístupňovať podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

K § 6

Navrhovaná právna úprava rozlišuje výmenu informá cie na požiadanie, pravidelnú výmenu informácií a poskytovanie informácie bez žiadosti.

Výmena informácie na požiadanie sa bude vždy vzťahovať na konkrétny prípad a uskutočňovať za predpokladu, že príslušný úrad zmluvného štátu, ktorý informáciu požaduje v žiadosti prehlási, že vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby ohrozil očakávaný výsledok. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hrozí, že daňový subjekt v prípade zistenia, že príslušný org án v zmluvnom štáte preveruje skutočnosti pre správne vyrubenie alebo zaplatenie dane, mohol by vykonať také úkony, ktoré by znemožnili správne vyrubiť daň (napr. znehodnotenie, zničenie alebo pozmenenie ú čtovnej dokumentácie alebo iných dokladov, transfer peňazí na základe fiktívnych faktúr do krajín, s ktorými nie je uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a pod.). V prípade, že príslušný úrad zmluvného štátu jemu dostupné zdroje údajov nevyčerpal, poskytnutie informácie sa odmietne.

V ustanovení sa ďalej navrhuje, aby príslušný orgán Slovenskej republiky poskytol požadované informácie bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa vyskytnú prekážky brániace informáciu v tejto lehote poskytnúť, príslušný orgán Slovenskej republiky taktiež bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti príslušný úrad zmluvného štátu. Takouto prekážkou môže byť napríklad, že nebolo možné zastihnúť daňový subjekt, nepredloženie účtovnej dokumentácie alebo iných písomností správcovi dane.

Rovnako sa navrhuje upraviť oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky požadovať informácie od príslušného úradu zmluvného štátu iba v tom prípade, ak príslušný orgá n Slovenskej republiky vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie. Aj v uvedenom prípade sa splnenie uvedenej podmienky nevyžaduje, ak by hrozilo, že sa zmarí sprá vnosť vyrubenia dane daňovému subjektu Slovenskej republiky.

K § 7

Navrhované ustanovenie upravuje prípady, keď príslušný orgán Slovenskej republiky dohodne s príslušným úradom zmluvného štátu druh a rozsah informácií, ktoré bude bez predchádzajúceho požiadania pravidelne pri zachovaní vzájomnosti poskytovať alebo prij ímať vrátane spôsobu a lehôt odovzdávania, alebo prijatia tejto informácie.

K § 8

Podľa smernice Rady č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaň ovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje každoročne do 30. júna informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme podľa § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Informácie bude oznamovať členským štátom Európskej únie, závislým územiam členských štátov, ktoré na základe medzinárodnej zmluvy so Slovenskou republikou pristúpili k smernici Rady č. 2003/48/ES a tretím štátom, s ktorými Európske spoločenstvo v mene členských štá tov uzavrelo dohody o pristúpení k smernici Rady č. 2003/48/ES. Pri poskytovaní informácií sa podľa smernice Rady č. 2003/48/ES neuplatňuje podmienka zachovania vzájomnosti. Podľa uvedenej smernice členské št áty Európskej únie, závislé územia členských štátov a tretie štáty uplatňujú zrážkovú daň z úrokových príjmov, z výnosu ktorej budú zasielať 75 % štátu, v ktorom je prí jemca úrokového príjmu rezidentom alebo každoročne automaticky poskytujú informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme štátu, v ktorom je príjemca úrokového prí jmu rezidentom.

K § 9

Podľa navrhovaného znenia sa vymedzuje špecifický okruh informácií, ktoré budú druhému zmluvnému štátu zasielané bez toho, aby o takúto informáciu zmluvný štát požiadal. Pôjde o informácie, ktoré môžu byť významné pre správne ur čenie dane v prípade, ak možno predpokladať skrátenie dane v zmluvnom štáte, ďalej ak pôjde o finančné operácie medzi daňovým subjektom zdaňovaným v Slovenskej republike a daňovým subjektom zda ňovaným v zmluvnom štáte prostredníctvom tretej krajiny, a ktoré prebiehajú takým spôsobom, že možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu daňovej povinnosti v tomto zmluvnom štá te. Ïalej príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu v prípade, ak by táto umožnila získať údaj, ktorý by mohol viesť k vzniku daňovej povinnosti alebo k jej zvýšeniu alebo aj v prí pade, ak možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov. Okrem prípadov vymenovaných v navrhovanom zákone sa príslušný orgán môže dohodnú ť aj na výmene informácií bez žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu aj v iných prípadoch. Ak dôjde k dohode, príslušný orgá n Slovenskej republiky musí poskytovať informácie bez žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu v rozsahu uvedenom v dohode. Navrhovaný zákon taktiež umo žňuje, aby príslušný orgán Slovenskej republiky podľa zváženia poskytoval informácie bez žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu aj v iný ch, ako v zákone alebo v dohode uvedených prípadoch, ak tieto by mohli viesť v druhom zmluvnom štáte k odhaleniu daňových únikov.

K § 10

K zabezpečeniu účinnej medzinárodnej pomoci a spoluprá ce pri správe daní sa priznáva právomoc príslušnému orgánu Slovenskej republiky povoliť v dohodnutom rozsahu prítomnosť zamestnanca príslušného orgánu zmluvného štátu u správcu dane v Slovenskej republike. Prítomnosť zamestnanca príslušného orgánu zmluvného štátu sa umožní najmä za účelom preverenia a zistenia informácií, najmä tých, ktoré sú potrebné na účely ur čenia dane alebo odhalenie nepriznaných príjmov a pod. Zároveň sa umožňuje, aby príslušný orgán Slovenskej republiky dohodol prítomnosť zamestnancov príslušného orgánu Slovenskej republiky u príslu šného úradu zmluvného štátu na účely preverenia skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie dane.

K § 11

V ustanovení sa navrhuje upraviť zaobchádzanie s prijatý mi informáciami, ako aj možnosť sprístupnenia informácií zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorí sa priamo zúčastňujú správy dane, orgánom preskúmavajúcim zákonnosť rozhodnutí v daňovom konaní, súdu a orgánom činným v trestnom konaní a účel, na ktorý prijaté informácie majú byť poskytnuté.

Na sprístupnenie informácie, ktorú príslušný orgán Slovenskej republiky obdrží od príslušného úradu zmluvného štátu okrem tohto ustanovenia sa vzťahuje aj § 23 zákona Slovenskej ná rodnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon o ochrane osobných údajov.

Zároveň sa v ustanovení upravuje prípad, keď príslušn ý orgán Slovenskej republiky pokladá informáciu prijatú od príslušného úradu zmluvného štátu za užitočnú aj pre príslušný úrad ďalšieho zmluvného štátu. V tomto prípade sa umo žní so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol, odovzdať ju príslušnému úradu ďalšieho zmluvného štátu.

K § 12

V ustanovení sa určuje, kedy príslušný orgá n Slovenskej republiky odmietne poskytnutie informácie príslušnému úradu zmluvného štátu. K odmietnutiu poskytnutia informácie dôjde v prípade, ak tento zákon alebo zákon Slovenskej národnej rady č . 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje prísnejšie podmienky na splnenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo, ako sú ustanovené v zmluvnom štáte a zmluvný štát sa nezaviaže tieto pr ísnejšie podmienky dodržať, ak by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva, k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii alebo ak nie je zabezpečená vzá jomnosť. Dodržanie podmienky vzájomnosti sa nevyžaduje pri poskytovaní informácií o úrokovom príjme podľa § 8 navrhovaného zákona.

V ustanovení sa navrhuje v prípade, že príslušný orgán Slovenskej republiky poskytnutie informá cie odmietne, aby bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informoval príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia informácie.

K § 13

Smernica Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004, ktorá novelizuje smernicu Rady č. 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie doplnila ustanovenie o doručovaní rozhodnutí a iných pí somností, ktoré boli vydané príslušným úradom členského štátu Európskej únie daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom na území iného členského štátu. Podľa uvedenej ú pravy príslušné orgány Slovenskej republiky doručujú na základe žiadosti príslušného úradu zmluvného štátu rozhodnutie alebo písomnosť adresátovi. Príslušné orgány Slovenskej republiky s ú taktiež oprávnené žiadať príslušný úrad iného členského štátu Európskej únie o doručenie rozhodnutí vydaných príslušným orgánom Slovenskej republiky.

K § 14

V ustanovení je upravený postup pri navrhovaní simultánnej daňovej kontroly u jedné ho alebo viacerých daňových subjektov, ak o jej vykonávanie majú záujem dva alebo viaceré členské štáty Európskej únie. Zároveň sa upravuje právomoc príslušného orgánu Slovenskej republiky pre výmenu informácií získaných pri výkone simultánnej daňovej kontroly.

K § 15

Za účelom zefektívnenia medzinárodnej spolupráce príslušný orgá n Slovenskej republiky je oprávnený prerokovať a dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu podrobné podmienky a postupy pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, vrá tane priamej medzinárodnej pomoci a spolupráce príslušných orgánov Slovenskej republiky s príslušnými úradmi zmluvného štátu pre jednotlivé prípady, alebo skupinu prípadov. Príslušný orgá n Slovenskej republiky sa zúčastňuje rokovaní členských štátov Európskej únie a Európskej komisie, na zvolanie ktorej môže dať podnet ktorýkoľvek členský štát Európskej únie alebo Euró pska komisia, v prípadoch, ak sa rokovanie uskutoční o otázkach, ktoré sa netýkajú dvojstranných záujmov členských štátov Európskej únie. Upravuje sa povinnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky sledovať dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce podľa tohto zákona, ako aj povinnosť oznamovať získané poznatky a skú senosti predovšetkým v oblasti úpravy základu dane zahraničných závislých osôb členským štátom Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev. Taktiež sa ustanovuje povinnosť Ministerstvu finan cií Slovenskej republiky oznámiť Komisii Európskych spoločenstiev a príslušným úradom zmluvných štátov ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní alebo zrušenie daní uvedených v § 3 s uvedením dátumu účinnosti zákonov.

K § 16

V ustanovení sa uvádza transpozícia právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie.

K § 17

Prijatím nového zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa navrhuje zrušiť súčasne platný zákon č. 472/2002 Z.z., vrátane jeho dvoch noviel.

K § 18

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. marca 2007.

Príloha 1

Uvádza sa zoznam prebraných právnych aktov Európskych spolo čenstiev a Európskej únie.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 8. novembra 2006.

V Bratislave, 9. novembra 2006

Robert F i c o , v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján P o č i a t e k , v. r.

minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore