Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 20.02.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné právo, Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD47DS4EUPPČL0

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 76/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 442/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 17 odsek 25 znie:

„(25) Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je uznaná ...

2.

V § 20 ods. 20 sa za slovo „použitiu“ vkladajú slová „alebo zrušeniu“.

3.

V § 50 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
podpora vzdelávania.“.

4.

V § 50 ods. 8 sa v poslednej vete za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a), b), c) a f)“.

5.

V § 52b ods. 7 druhá veta znie:

„Ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 29. decembra 2006 sa použijú na vyhlásenia podané za ...

6.

V § 52b sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

7.

V § 52b ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak k poslednému vyrovnaniu, ukončeniu alebo uplatneniu ...

8.

Za § 52b sa vkladá § 52c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007 (1) Ustanovenia § 17 ods. 25 a § 20 ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 76/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov ...

  2.

  Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 2)  Napríklad rozhodnutie Rady 2005/356/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom ...
 • 3)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 6)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia ...
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 9)  Trestný poriadok.
 • 10)  § 11 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 ...
 • 12)  § 23 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 51 Obchodného zákonníka.
 • 14)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 15)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 16)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore