Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 20.02.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné právo, Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD46 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 76/2007 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 76/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 442/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 17 odsek 25 znie:

„(25) Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je uznaná ...

2.

V § 20 ods. 20 sa za slovo „použitiu“ vkladajú slová „alebo zrušeniu“.

3.

V § 50 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
podpora vzdelávania.“.

4.

V § 50 ods. 8 sa v poslednej vete za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a), b), c) a f)“.

5.

V § 52b ods. 7 druhá veta znie:

„Ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 29. decembra 2006 sa použijú na vyhlásenia podané za ...

6.

V § 52b sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

7.

V § 52b ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak k poslednému vyrovnaniu, ukončeniu alebo uplatneniu ...

8.

Za § 52b sa vkladá § 52c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007 (1) Ustanovenia § 17 ods. 25 a § 20 ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 76/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov ...

  2.

  Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 2)  Napríklad rozhodnutie Rady 2005/356/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom ...
 • 3)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 6)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia ...
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 9)  Trestný poriadok.
 • 10)  § 11 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 ...
 • 12)  § 23 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 51 Obchodného zákonníka.
 • 14)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 15)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 16)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore