Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS6EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky v záujme ...

§ 2
Základné pojmy a príslušné orgány

Na účely tohto zákona je

a)

medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní vzájomná výmena informácií a s tým súvisiaca vzájomná ...

1.

príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) určeným členským štátom ...

2.

príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená ...

b)

informáciou akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,3) ktorý možno zistiť pri správe daní a na základe ...

c)

príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

d)

príslušným orgánom členského štátu orgán, ktorý podľa právne záväzných aktov Európskej únie je oprávnený ...

e)

príslušným orgánom zmluvného štátu orgán, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy je oprávnený medzinárodnú ...

f)

zisťovaním daňová kontrola, miestne zisťovanie a ďalšia činnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní, ...

g)

výmenou informácií na žiadosť výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) na základe ...

h)

pravidelnou výmenou informácií výmena vopred určeného druhu informácií medzi príslušnými orgánmi podľa ...

i)

dostupnou informáciou informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) ...

j)

výmenou informácií bez žiadosti výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) bez ...

§ 3
Rozsah úpravy
(1)

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, sa vzťahuje na ...

a)
dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát, jeho územný alebo správny celok, vrátane miestnych ...
b)
dane, ktoré sa uplatňujú v rámci Európskej únie pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov.
(2)

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní sa nevzťahuje na

a)
daň z pridanej hodnoty,
b)
spotrebné dane,
c)
clo,
d)
poistné na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie,5)
e)
poplatky vyberané orgánmi verejnej správy a poplatky zmluvnej povahy.
§ 4
(1)

Ministerstvo môže určiť iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) na poskytovanie, ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci ...

(3)

Na účely tohto zákona správca dane6) poskytuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie týkajúce ...

(4)

Ak je ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) doručené ...

§ 5
Rozsah poskytnutej informácie

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému ...

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k členským štátom
§ 6
Výmena informácií na žiadosť
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky informáciu týkajúcu sa daní podľa § 3

a)
poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie informácie príslušného orgánu členského štátu,
b)
požaduje od príslušného orgánu členského štátu na základe žiadosti o poskytnutie informácie.
(2)

Ak je to potrebné, na účel poskytnutia informácie podľa odseku 1 príslušný orgán Slovenskej republiky ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie informácie môže obsahovať žiadosť o vykonanie určeného spôsobu zisťovania; ak ...

(4)

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky zašle originály dokumentov ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému orgánu členského štátu ...

(6)

Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu si môžu dohodnúť lehotu na poskytnutie ...

(7)

Ak je to potrebné, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný orgán členského štátu na doplnenie ...

(8)

Príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti o poskytnutie informácie najneskôr do ...

(9)

Ak nemožno poskytnúť informáciu v lehote podľa odsekov 5 a 6, príslušný orgán Slovenskej republiky túto ...

(10)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže príslušnému orgánu členského štátu poskytnúť požadovanú ...

§ 8
Poskytnutie informácie o úrokovom príjme

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu každoročne do 30. júna ...

§ 9
Výmena informácií bez žiadosti
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti dostupnú ...

a)
možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto členskom štáte,
b)
osoba bola oslobodená od dane alebo jej bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej republike a možno ...
c)
finančné operácie a obchodný styk medzi osobou zdaňovanou v Slovenskej republike a osobou zdaňovanou ...
d)
možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov, ...
e)
poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto členskom ...
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže poskytnúť dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky informácie podľa odsekov 1 a 2 poskytne príslušnému orgánu členského ...

(4)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme informácie podľa odsekov 1 a 2 od príslušného orgánu ...

§ 10
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa ...

(2)

Ak bol príslušný orgán Slovenskej republiky požiadaný o zaslanie oznámenia o využití informácie poskytnutej ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne zašle oznámenie o výsledku využitia informácií poskytnutých ...

§ 11
Priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu, aby zamestnanec ...

(2)

Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky ...

(3)

Poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorému bola povolená prítomnosť podľa odseku ...

§ 12
Simultánna daňová kontrola
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu alebo s príslušnými ...

(2)

Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému ...

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly od príslušného ...

(4)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušným orgánom členských štátov zúčastneným na simultánnej ...

§ 13
Oznamovanie písomností
(1)

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ...

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže osobe rozhodnutie alebo inú písomnosť doručiť v súlade ...

§ 14
Zaobchádzanie s informáciou
(1)

Informácia prijatá od príslušného orgánu členského štátu môže byť sprístupnená

a)
orgánom štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva4) na účely
1.
správy daní1) podľa § 3,
2.
vyrubenia a vymáhania iných daní, ako sú uvedené v prvom bode, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,14) ...
b)
Sociálnej poisťovni a orgánom podľa osobitného predpisu15) na účely určenia poistného a jeho vymáhania ...
c)
orgánom činným v trestnom konaní,16) prokuratúre, Policajnému zboru17) a súdu na účely súdneho konania ...
(2)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácia získaná podľa tohto zákona od príslušného ...

(3)

Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnúť príslušnému ...

(4)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže informáciu prijatú od príslušného orgánu členského štátu sprístupniť ...

(5)

Písomnosti, ktoré boli príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené podľa tohto zákona od príslušného ...

(6)

Ak informácia poskytnutá podľa tohto zákona obsahuje osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný ...

§ 15
Odmietnutie poskytnutia informácie
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnúť informáciu na žiadosť príslušného orgánu členského ...

a)
príslušný orgán členského štátu nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie ...
b)
zisťovanie a poskytnutie požadovanej informácie je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,18) ...
c)
pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného orgánu členského štátu nie je zabezpečená vzájomnosť, ...
d)
by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,19) k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa neuplatní, ak ide o poskytnutie informácie podľa § 8.

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne informáciu poskytnúť, informuje o tom bez zbytočného ...

§ 16
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo väčšom rozsahu
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc ...

(2)

Ak príslušný orgán členského štátu poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc a ...

§ 17
Spôsob výmeny informácií
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť a ostatné písomnosti podľa § 6 zasiela alebo prijíma vo ...

a)
názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko osoby, sídlo alebo adresa trvalého pobytu osoby, ...
b)
účel, na ktorý sa informácie poskytujú alebo požadujú.
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže k štandardnému formuláru podľa odseku 1 priložiť písomnosti ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa § 7, 9, 10 a 13 poskytuje, ...

(4)

Ak má príslušný orgán Slovenskej republiky vedomosť o osobe, u ktorej sa predpokladá, že má požadované ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa tohto zákona vrátane príloh ...

§ 18
Používanie jazyka
(1)

Žiadosť podľa tohto zákona a s ňou súvisiace písomnosti sa môžu predkladať v úradnom jazyku dohodnutom ...

(2)

Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky ...

§ 19
Náklady
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky uhradí na žiadosť príslušnému orgánu členského štátu náklady súvisiace ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o úhradu ...

§ 20
Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii informácie získané podľa tohto zákona ...

(4)

Informáciu, ktorú príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje podľa odsekov 2 a 3, je oprávnený poskytnúť ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený informácie podľa odsekov 2 a 3, ktoré príslušný orgán ...

§ 21
Výmena informácií so zmluvnými štátmi
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme od príslušného orgánu zmluvného štátu informáciu týkajúcu ...

(2)

Informáciu získanú v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní môže príslušný ...

a)
príslušný orgán členského štátu, ktorý informáciu poskytol, súhlasí s poskytnutím tejto informácie príslušnému ...
b)
zmluvný štát, ktorému má byť informácia poskytnutá, sa zaviazal spolupracovať pri zisťovaní a odhaľovaní ...
(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie ...

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k zmluvným štátom
§ 22

Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní na základe ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23

Ministerstvo dohliada na dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej ...

§ 24
(1)

Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky pred účinnosťou ...

(2)

Zisťovanie začaté a neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.

(3)

Žiadosti doručené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa tohto zákona.

(4)

Ak príslušný orgán členského štátu do 10. marca 2011 požiadal príslušný orgán Slovenskej republiky o ...

§ 25

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 26

Zrušuje sa čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene ...

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 442/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre ...

  2.

  Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia ...
 • 3)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. ...
 • 6)  § 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 7)  § 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 8)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 30 až 32 a § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 14)  § 3 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a ...
 • 15)  § 96 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 16)  § 10 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 19)  § 51 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Napríklad § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 21)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore