Články k predpisu 663/2007

MINIMÁLNE ŠTANDARDY V PRACOVNOM PRÁVE A V PRÁVE SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA - UNIFIKÁCIA ALEBO DIVERZIFIKÁCIA?

Abstrakt
V príspevku sa autorka zamýšľa nad problémom nezamestnanosti, najmä z pohľadu regionálnych nerovností s poukazom na význam dodržiavania minimálnych štandardov v pracovnom práve (napr. v oblasti odmeňovania , t.j. problém výšky miezd, najmä minimálnej mzdy,dĺžky pracovného času, dovolenky, flexibilných foriem zamestnania, atď.) a v sociálnej oblasti (napr. minimálna výšky dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia - najmä minimálneho starobného dôchodku, atď.). V závere autorka zastáva názor, že nerešpektovanie týchto štandardov má za následok nárast nielen nezamestnanosti, ale predovšetkým miery chudoby a vznik , resp. zväčšovanie regionálnych nerovností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
suma minimálnej mzdy
Priradené k predpisu:
663/2007 paragrafy: 2


Vydané: 11.10.2013
Autor: JUDr., Zuzana Macková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Macková, PhD.

NIEKOĽKO ÚVAH K PRÁVNEJ ÚPRAVE MINIMÁLNEJ MZDY

Abstrakt
Článok pojednáva o právnej úprave minimálnej mzdy, ako o najnižšej prípustnej odmene za prácu v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor sa snaží poskytnúť pracovnoprávny pohľad na problematiku zákonného zakotvenia minimálnej mzdy a spôsoby jej valorizácie, pričom venuje poskytuje aj pohľad sociálnych partnerov na danú problematiku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
suma minimálnej mzdy
Priradené k predpisu:
663/2007 paragrafy: 2


Vydané: 11.10.2013
Autor: doc. JUDr., Viktor Križan, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Viktor Križan, PhD.

REGULÁCIA ODMENY ZA PRÁCU AKO NÁSTROJ VYROVNÁVANIA REGIONÁLNYCH ROZDIELOV?[1]

Abstrakt
Autor sa v príspevku zamýšľa nad potrebou regulácie odmeny za prácu s ohľadom na spoločenskú požiadavku vyrovnávania regionálnych rozdielov. Záujem zaostruje na inštitút minimálnej mzdy, pričom zvažuje argumenty za a proti zrušeniu tohto inštitútu a svoje názory prezentuje okrem iného aj optikou relevantných prameňov medzinárodného práva. V závere príspevku autor sumarizuje svoj náhľad na stret rôznorodého názorového spektra vo vzťahu k nevyhnutnosti inštitútu minimálnej mzdy a poukazuje aj na potrebu otvorenia diskusie ohľadom zachovania nadväzujúceho inštitútu minimálnych mzdových nárokov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
suma minimálnej mzdy
Priradené k predpisu:
663/2007 paragrafy: 2


Vydané: 11.10.2013
Autor: doc. JUDr., Marcel Dolobáč, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Marcel Dolobáč, PhD.
MENU
Hore